Reklamasjon av bilkjøp etter girkassehavari

Reklamasjon av bilkjøp etter girkassehavari

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Fkjl. § 16 regulerer når tingen har en mangel. For det første foreligger mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre så foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c). Ved ting solgt «som den er», bestemmer fkjl. § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Tilsvarende følger av kjøpsloven. §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21 første ledd, jf. § 13.

I saker hvor det fremsettes krav på grunnlag av girkassehavari, anføres det ofte mangler på grunnlag av manglende opplysninger og at bilen er i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å forvente. En analyse av forbrukertvistutvalget avgjørelser, viser at kjøperens berettigede forventninger tillegges stor vekt. I den forbindelse vektlegges hva kjøperen med rimelighet kunne forvente, sett hen til partenes avtale, bilens alder og angitt kjørelengde. Et spørsmål som ofte melder seg i saker hvor det anføres mangel på grunnlag av feil ved girkasse, er hvorvidt mangelen kan føres tilbake til svakheter ved girkassen som forelå på kjøpstidspunktet.

Bilde av boken

FU-sak: 17/235: Bilkjøper fikk heve kjøpet på grunnlag av feil ved girkasse

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på bilens tekniske stand, herunder feil ved girkasse, etter et mislykket utbedringsforsøk. Kjøperen krevde å heve kjøpet. Selgeren avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Bilkjøpet ble inngått mellom to private parter, slik at det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Utvalget fant at bilen var i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med. Det forelå dermed en kjøpsrettslig mangel etter kjøpsloven. § 19 første ledd bokstav c. Avgjørende var at det ikke var påregnelig at girkassen mistet sin funksjon dagen etter overtakelsen. Det ble også lagt vekt på at feilen utgjorde en sentral komponent i bilen og utbedringskostnadene utgjorde en ikke ubetydelig del av den totale kjøpesummen. Videre fant utvalget av hevningsvilkårene var oppfylt. Kjøperen ble også tilkjent erstatning.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 25.11.2016 kjøpte klageren en 2000-modell Toyota Land Cruiser med reg.nr. KH 38329 av innklagde. Bilens kilometerstand var 309000, og kjøpesummen ble avtalt til kr 87 500,-. Ifølge kjøpekontrakten ble bilen solgt «som forevist».

I salgsannonsen ble det oppgitt at bilen var en «arbeidshest uten like, eid av forsiktig dame i mange år … Bilen er utrolig godt vedlikeholdt med ett hav av kvitteringer, bilen er eugod november 2018». Bilen ble blant annet annonsert med oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering og radio DAB+.

Klageren overtok bilen 26.11.2016. Dagen etter overtakelse opplevde klageren at bilen ikke lenger hadde fremdrift på girkassen. Klageren kontaktet innklagde, og de skal ha blitt enige om at innklagde skulle bekoste reparasjon av bilen.

Bilen ble satt inn hos Jahr Bilservice AS (heretter Jahr Bilservice), hvor det ble avdekket at radiatoren var defekt. Dette hadde ført til at det var kommet kjølevæske i oljen på girkassen. Det var også påmontert en uoriginal oljekjøler, noe som ifølge Jahr Bilservice kunne tyde på at dette haddevært et problem med bilen. Av faktura datert 8.12.2016, fremgår at verkstedet skiftet radiator og frostvæske, og kjørte rens i kjøleanlegget. Det ble også flushet og skiftet olje på girkassen. Av uttalelse fra Jahr Bilservicev/Per-Egil Ødenes, fremgår at oljen som var på girkassen var veldig forurenset og inneholdt kjølevæske. Klageren betalte kr 14 980,- for arbeidet.

Innklagde betalte halvparten av reparasjonskostnadene, kr 7 500,-, til klageren 8.12.2016. Ifølge klageren skulle innklagde betale hele regningen, men dette bestred innklagde.

Kort tid etter reparasjonen opplevde klageren at bilen igjen stoppet grunnet manglende fremdrift fra girkasse. Bilen var kun kjørt ca. 1 500 km siden girkassen ble flushet. I uttalelse fra Jahr Bilservice v/Per-Egil Ødenes, fremgår at

«Girkasse må trolig skiftes.

Bilen ryker unaturlig mye fra avgass på tomgang, årsaken til dette er ukjent, men det er en mulighet for at det er defekt topp eller toppakning, det er ikke gjort noe videre undersøkelse på dette».

Klageren oppgir at han har fått en pris på overhaling av girkassen på kr 25 000,- + mva.

I brev til innklagde av 12.12.2016, reklamerte klageren på bilens tekniske stand. I tillegg gjorde klageren gjeldende at bilen manglet noe av utstyret som den ble annonsert med. Klageren krevde heving av kjøpet. Kravet ble avvist av innklagde.

Klageren fastholder at bilen er mangelfull, og viser til uttalelsen fra Jahr Bilservice. Ifølge klageren kunne ikke verkstedet forutse omfanget av skadene da bilen var hos dem første gang. I tillegg har ikke bilen oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering eller radio DAB+, slik det opplyses i salgsannonsen.

På denne bakgrunn har klageren nedlagt påstand om at kjøpet skal heves og at innklagde skal tilbakebetale kr 95 000,-. Subsidiært krever klageren et prisavslag på kr 50 000,-. I begge tilfeller kreves erstatning på kr 7 500,-, samt renter.

Innklagde viser til at han selv kjøpte bilen 19.11.2016, og at han derfor ikke var kjent med bilens tekniske stand. Dette ble klageren gjort oppmerksom på. Da klageren kontaktet ham i etterkant av kjøpet med opplysninger om girkasseproblemer, hevder innklagde at han kun aksepterte å betale halvparten av reparasjonskostnadene. Problemene klageren opplevde i etterkant av denne reparasjonen, mener innklagde er en sak mellom klageren og Jahr Bilservice. Verkstedet har etter innklagdes mening gjort for dårlige undersøkelser før de besluttet å flushe girkassen.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 19.12.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som 23.12.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 30.1.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 1.2.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 8.2.2017.

Klageren har nedlagt påstand om at kjøpet skal heves og at innklagde skal tilbakebetale kr 95 000,-. Subsidiært krever klageren et prisavslag på kr 50 000,-. I begge tilfeller kreves erstatning på kr 7 500,-, samt renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 18.9.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av bruktbil mellom to private parter. Forholdet reguleres således av kjøpsloven 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1.

Selv om bilen er solgt «som forevist», kan innklagde likevel ha et mangelsansvar etter kjl. § 19 første ledd. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers.

For ordens skyld bemerkes det at mangelsansvaret er tilnærmet objektivt etter kjl. § 19, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. § 6. Det er klageren som har bevisbyrden for de omstendigheter som kravet er grunnet på.

Ifølge klageren har ikke bilen oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering eller radio DAB+, slik det ble opplyst i salgsannonsen. Forklaringen er ikke bestridt av innklagde, og legges til grunn i det videre. Det legges videre til grunn at de uriktige opplysningene har «innvirket på kjøpet» jf. kjl. § 19, første ledd bokstav a, da de sannsynligvis har virket kjøpsmotiverende for klageren. Uriktige opplysninger om at bilen hadde oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering og radio DAB+, utgjør en kjøpsrettslig mangel.

Videre har klageren dokumentert at bilens radiator var defekt, slik at girkasseoljen var blitt forurenset med kjølevæske. Feilen medførte at girkassen mistet fremdrift. Problemet med girkassen viste seg alt dagen etter klageren overtok bilen, og utvalget anser det som sannsynlig at feilen som forårsaket problemet forelå ved overtakelsen.

Selv om det ved kjøp av en 16 år gammel bil med en kilometerstand på over 300 000 km må påregnes utgifter til reparasjoner og vedlikehold, mener utvalget at det ikke var påregnelig for klageren at girkassen mistet sin funksjon dagen etter overtakelsen. I den forbindelse viser utvalget til opplysningene i salgsannonsen om at bilen blant annet var «utrolig godt vedlikeholdt» og EU-godkjent frem til november 2018.

Feilen gjelder en sentral komponent i bilen og utbedringskostnadene utgjør en ikke ubetydelig del av den totale kjøpesummen. Til dette kommer at bilen også har problemer med «unaturlig mye avgass på tomgang», og at årsaken kan knytte seg til en alvorlig feil med topp eller toppakning.

På denne bakgrunn er utvalget kommet til bilen er i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c. Etter dette legger utvalget til grunn at det foreligger en kjøpsrettslig mangel ved bilen.

Heving av kjøpet krever at mangelen er vesentlig, jf. kjl. § 39. Bilen er ikke kjørbar, og nødvendige utbedringer kan vanskelig anses regningssvarende. Til dette kommer at bilen mangler annonserte komponenter som oppvarmede seter, cruisekontroll, luftfjæring, nivåregulering og radio DAB+. Hevingsvilkåret er oppfylt, og virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. kjl. § 64 første og andre ledd.

Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Tilsvarende må gjelde også i saker mellom private parter.

Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge kjl. § 65 andre ledd, jf. § 71, fra den dagen innklagde mottok kjøpesummen og fram til betaling skjer. Utvalget legger til grunn at innklagde mottok betaling samme dag som kontrakten ble signert, og renter regnes følgelig fra 25.11.2016.

Klageren har også krav på erstatning for tap påført som følge av mangelen, jf. kjl. § 40. Utgiftene til skifte av radiatorog flushing av girkasse er direkte kostnader tilknyttet mangelen og således erstatningsberettigede. Utvalget finner ikke grunnlag for å mene at Jahr Bilservice har gjort en feil ved å skifte radiator, og først forsøke å flushe girkasse. På denne bakgrunn tilkjennes klageren kr 7 500,- i erstatning.

Etter forsinkelsesrenteloven § 2 løper renten fra 30 dager etter at påkrav ble fremsatt. Første gang klageren rettet skriftlig krav om erstatning var i brev av 12.12.2016, og renter regnes følgelig fra 11.1.2017.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

1. Innklagde plikter å betale kr 87 500,- – kroneråttisyvtusenfemhundre 00/100 – til klager med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 25.11.2016 til betaling skjer mot at Toyota Land Cruiser med reg.nr. KH 38329 stilles til disposisjon for innklagde.

2. Innklagde plikter å betale kr 7 500,- – kronersyvtusenfemhundre 00/100 – til klager med tillegg av renter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum fra 11.1.2017. Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. Vedtaket er enstemmig.


FU-sak: 17/610: Girkassehavari ga bilkjøper hevingsrett

En bilkjøper reklamerte over feil ved motor og girkasse og fremsatte krav om hevning. Selgerens avviste kravet med den begrunnelse at feil på motor og girkasse ikke var omfattet av garantien fordi dette var forhold som klageren var kjent med før kjøpet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse. Utvalget fant at det forelå en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven. § 15 andre ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Avgjørende var at feilene måtte være mer omfattende og alvorlige enn det kjøperen kunne regne med ut fra informasjonen i vurderingsskjemaet samt bilens pris og årsmodell. Mangelen var ikke uvesentlig, slik at kjøperen kunne heve kjøpet i medhold av forbrukerkjøpsloven. § 32.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte den 8.8.2016 en 2009-modell Volkswagen Touran med registreringsnummer DN29828 og en kilometerstand på 243 106 av innklagde for kr 86736,-, inkludert diverse omkostninger.

Kjøpet kom i stand etter at klageren hadde fått tilslag på bilen under nettauksjon hos innklagde. I kontrakten, som hadde avtalenummer 5014146, var det krysset av for at bilen ble solgt med en «50/50 garanti». I kontrakten var det også inntatt følgende:

«Som kjøper erklærer jeg at jeg har gjort meg kjent med denne avtalen, vurderingsskjemaet for kjøretøy (dersom slikt er utstedt), garantivilkårene og auksjonsbetingelsene, som til sammen utgjør denne kjøpsavtale.»

Klageren forklarer at bilen stanset da han hadde kjørt 100 meter etter å ha hentet den. Han tok kontakt med innklagde på telefon, og ifølge klageren skal de ha blitt enige om at han kunne ta bilen på verksted først og ordne det etterpå. Klageren forklarer at han først fikk time på verksted tre uker senere.

I henhold til faktura av 31.8.2016 fra Dahles Auto Fredrikstad AS ble det utført guidet feilsøking, og funnet følgende:

 «Diverse feil angitt på oljetrykk girkasse, motor og insprøytning.

Kontaktet Norsk Bilauksjon ved Petter Bakke som avviser at dette er en garanti sak, da disse feilene var oppgitt før salget.»

Klageren betalte kr 500,- for feilsøkingen. Han fikk også fremlagt et prisoverslag fra verkstedet pålydende kr 88 158,-, som omfattet styreenhet og automatgirkasse. Fra prisoverslaget hitsettes:

«Motorlampe lyser konstant priser som er oppgitt er delepriser uten arbeid. Det er ikke endelig satt diagnose, men feil som er angitt i protokoll omfatter mechatronic på girkasse, eller selve girkassen. Videre feilsøking må gjøres for å konstatere feil. Disse prisene er oppgitt for å indikere at kostnaden som kan forventes vil bli kostbar i forhold til bilens km stand»

Klageren innhentet også et pristilbud fra samme verksted på skifte av glødeplugger, webasto og vifte, pålydende kr 23 805,46 til sammen. For alle tre punkter var det påført at det måtte gjøres videre feilsøk for å konstatere endelig feil/kostnad.

Klageren fremsatte skriftlig reklamasjon den 6.9.2016 med krav om heving. Dette ble avvist av innklagde ved e-post av 27.9.2016 med den begrunnelse at feil på motor og girkasse ikke var omfattet av garantien fordi dette var forhold som klageren var kjent med før kjøpet.

Innklagde har lagt frem et vurderingsskjema med avtalenummer 5014146, som knyttet seg til den påklagde bilen. Ifølge innklagde følger slike skjema med alle biler til en verdi på over kr 50 000,-. I skjemaet var det blant annet inntatt følgende om innklagdes garantiprogram:

«De forhold ved kjøretøyet som i dette Vurderingskjema er klassifisert som «normal» gir Oslo Bilauksjon garanti henhold til de særskilte fastsatte garantivilkårene.»

I vurderingsskjemaet ble kode 1 klassifisert som «normal», kode 2 som «under oppsyn», og kode 3 som «defekt/må repareres». Motor og girkasse var krysset av som kode 2. Ved motor var det bemerket: «driftstøy», og ved girkasse stod det «lekkasje». Enkelte andre forhold var også bedømt til kode 2, herunder lyd, viskermotor, styring og hjuloppheng.

Klageren gjør gjeldende at han aldri ble forelagt dette skjemaet før kjøpet. Han hevder at han aldri ville ha kjøpt bilen dersom han kjente til forholdene. Ifølge klageren skal innklagde ha sagt at det ikke var noen feil ved bilen. På bakgrunn av de feilene som er avdekket mener han at bilen er mangelfull, og anfører at mangelen erså vesentlig at det er grunnlag for heving. Subsidiært krever han erstatning med kr 111 963,-, tilsvarende de estimerte utbedringskostnadene, og atter subsidiært krever han utbedring av feil og mangler.

Innklagde på sin side gjør gjeldende at klageren ble opplyst om feil ved motor og gir som ble avdekket før kjøpet. Han skal samtidig også ha blitt opplyst om at garantien derfor bortfalt for disse forholdene. Innklagde avviser derfor klagerens anførsler og krav.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 11.9.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 29.9.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 2.2.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 27.2.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 9.3.2017.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving, subsidiært at innklagde skal betale ham erstatning stor kr 111 963,-, og atter subsidiært at innklagde skal besørge utbedring av feil og mangler.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 24.10.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), jf. lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Videre fremgår det av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b) at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. I motsatt fall foreligger det en mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. §§ 14 og 7.

Klagerens forklaring om at bilen stoppet etter 100 meter kjøring, er ikke imøtegått av innklagde. Innklagde avviser reklamasjonen under henvisning til at klageren før kjøpet var kjent med feil på motor og girkasse. Dette begrunnes med anmerkninger i et vurderingsskjema som klageren skal ha sett før kjøpet. I skjemaet var motor og girkasse gitt kode 2 «under oppsyn». Denne bedømmelsen må etter utvalgets syn ha vært misvisende. Når bilen stanset like etter kjøpet, må riktig vurdering ha vært kode 3 «defekt/må repareres».

Klageren forklarer at han ikke ble forelagt vurderingsskjemaet før kjøpet. Utvalget ser det slik at kode 2 uansett ikke ville gi klageren et tilstrekkelig varsel om bilens virkelige tilstand.

Selv om garantien ikke gjelder for de deler av bilen som er bedømt til kode 2 og 3, kan kjøperen ha reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpslovens regler om mangler. Bilen hadde en høy kjørelengde ved kjøpet, noe som tilsier at klageren måtte være forberedt på kostnader til vedlikehold og reparasjoner. Klageren måtte likevel kunne forvente en funksjonsdyktig bil.

Uttalelsen fra Dahles Auto Fredrikstad AS konkluderer med feil ved oljetrykk, girkasse, motor og innsprøytning. Feilene og årsaken til disse er ikke nærmere beskrevet, da det ikke er blitt foretatt en grundigere feilsøking på bilen. Utvalget finner det likevel sannsynliggjort at feilene må være mer omfattende og alvorlige enn det klageren kunne regne med ut fra informasjonen i vurderingsskjemaet samt bilens pris og årsmodell. Når bilens virkelige tilstand var dårligere enn klageren hadde grunn til å forvente, foreligger det mangel etter fkjl. § 15 andre ledd bokstav b, jf. § 16 første ledd bokstav a. Mangelen er ikke uvesentlig, og klageren har rett til å heve kjøpet i medhold av fkjl. § 32. Heving innebærer at innklagde plikter å tilbakebetale kjøpesummen på kr 86 736,-. Klageren på sin side plikter å tilbakeføre den påklagde bilen. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres, fremgår ikke direkte av lovteksten, men er omtalt i NOU 1993: 27 side 149, hvor det fremkommer at: «Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren.»

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak: Innklagde plikter å betale kr 86 736,- – kroneråttisekstusensyvhundreogtrettiseks 00/100 – til klager, mot at den påklagde bilen med registreringsnummer DN29828 stilles til disposisjon for Oslo Bilauksjon AS.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse. Vedtaket er enstemmig.


FU-sak: 18/145: Bilkjøper krevde heving på grunnlag av girkassehavari

En bilkjøper reklamerte over feil ved girkasse etter gjentatte utbedringsforsøk. Kjøperen krevde å heve kjøpet. Selgeren avviste kravet, og viste til at de hadde rett til å utbedre bilen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav om hevning av kjøpet, subsidiært omlevering og atter subsidiært prisavslag. Kjøper var inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende, slik at forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse. Utvalget fant at det ikke forelå en kjøpsrettslig mangel ved bilen etter forbrukerkjøpsloven. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b. Avgjørende var at det ikke var sannsynliggjort at bilen på nåværende tidspunkt avvek fra det klageren hadde grunn til å forvente når det gjaldt holdbarhet og andre egenskaper. Dette fordi klageren ikke hadde fremlagt dokumentasjon som påviste fortsatt feil ved girkassen. Klageren fikk dermed ikke medhold i sine krav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 16.12.2013 inngikk klageren en leasingavtale med innklagde om leasing av en Ford Focus 2013-modell, med registreringsnummer AY23104. Bilen ble registrert med Ford Credit som eier, og overlevert direkte fra innklagde til klageren etter registreringen. Den 26.9.2016 skal klageren ha kjøpt ut bilen. Det er fremlagt kjøpekontrakt av 26.9.2016. Av denne fremgår det at innklagde er selger og at bilen på dette tidspunktet hadde gått 45 000 km. Det fremgår også at klageren har kjøpt ut leasing-bilen og at bilen ikke er taksert eller besiktiget.

Se også: Heving av kjøp av båt.

Klageren hevder at bilen er mangelfull. Han anfører at han sommeren 2016 oppdaget at bilen ikke ville gå i revers. Klageren skal da ha kontaktet Ford Norge. De skal ha bedt ham om å ringe Ford-assistanse og ta med bilen til nærmeste Ford-merkeverksted for å utbedre feilen på garanti. Klageren forklarer at bilen ble tauet til Hunsbedt Bil ASog at feilen ble utbedret der.

Klageren anfører at den samme skaden oppstod igjen etter en stund og at han da ble bedt av Ford Norge om å ta bilen med til RøhneSelmer AS. De skal ha utbedret feilen. Klageren anfører at feilen oppstod igjen etter kort tid og at RøhneSelmer AS utbedret bilen en gang til. I mai 2017 skal feilen ha oppstått ytterligere en gang. Klageren skal da ha kontaktet innklagde og krevd heving av kjøpet. Innklagde skal ha svart at de hadde rett til å utbedre bilen. Klageren fremholder at han har hatt bilen inne til reparasjon hos Ford-merkeverksted tre ganger og at det derfor er lite trolig at innklagde ville oppnådd et annet resultat.

Det er fremlagt e-post av 19.12.2017 fra Hunsbedt Bil AS ved Kjell Nodeland. Han skriver følgende:

«Vi kan herved bekrefte at vi skiftet gearkasse på deres Ford Focus med kjennetegn AY23104. Arbeidet ble utført som en garantisak. Bilen ble mottatt hos oss for reparasjon den 5. juli 2016 og kilometerstand var da 39699.»

Videre er det fremlagt garantifaktura av 23.1.2017 fra RøhneSelmer AS på kr 12 885,-. Av denne fakturaen fremgår det blant annet følgende: «Feilsøk girkasse – Skraper i reverse – Forsøkt justere girvelger – Byttet skiftegaffel (brukket)».

På denne bakgrunn krever klageren heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 167 500,-. Subsidiært kreves omlevering av bilen. Atter subsidiært kreves prisavslag på kr 65 000,-. Klageren krever også renter.

Innklagde avviser klagerens krav. De anfører at det ikke er dokumentert at det er samme feil som har oppstått ved bilen for fjerde gang. Innklagde hevder at det heller ikke er dokumentert at det foreligger mangel ved bilen eller at det er samme feil/mangel som er utbedret tre ganger.

Videre anfører innklagde at de ikke er rett innklaget, da de mener at de kun bistod med formalitetene rundt salget. Innklagde anfører at kjøpekontrakten i det vesentlige er benyttet som et «regnskapsbilag». De hevder at overdragelsen av formelt eierskap skjedde direkte mellom leasingselskapet Ford Credit.

Innklagde anfører også at det er reklamert for sent. De hevder at klageren oppdaget feilen sommeren 2016 og at han ikke reklamerte til dem før sommeren 2017. Innklagde anfører også at de har tilbudt utbedring. Dersom klageren skulle få medhold i heving krever innklagde nyttefradrag.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 8.6.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 15.8.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 12.10.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 10.11. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 27.11.2017.

Se og heving av kjøp av campingvogn.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 167 500,- i hevingsoppgjør. Subsidiært kreves omlevering av bilen. Atter subsidiært kreves prisavslag på kr 65 000,-. Det kreves også renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 9.3.2018 3

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp av en bruktbil mellom en forbruker og en næringsdrivende, og forholdet reguleres således av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Innklagde hevder at de ikke er rett innklaget i saken. Utvalget finner ikke at innklagde har fremlagt dokumentasjon eller på annen måte sannsynliggjort at de kun bistod med formalitetene rundt salget og dermed ikke har selgeransvar. Etter utvalgets syn må det legges avgjørende vekt på at innklagde står oppført som selger i kontrakten. Etter dette legger utvalget til grunn at innklagde har selgeransvar.

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til det forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b.

Utvalget bemerker at det er klageren som har bevisbyrden for de omstendighetene som kravet bygger på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Utvalget finner det sannsynliggjort at det gjentatte ganger har vært problemer med bilens girkasse og at feilen har vært utbedret av Ford i medhold av garantien tre ganger. Utvalget finner det imidlertid ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at det på nåværende tidspunkt er feil ved girkassen som utgjør en kjøpsrettslig mangel. Det bemerkes at klageren ikke har fremlagt dokumentasjon som påviser fortsatt feil ved girkassen.

Etter utvalgets syn er det da ikke sannsynliggjort at bilen på nåværende tidspunkt avviker fra det klageren hadde grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b. Det er dermed ikke dokumentert en kjøpsrettslig mangel ved bilen og klageren gis derfor ikke medhold i sine krav.

Utvalget tar ikke stilling til om klageren har reklamert rettidig til innklagde, all den tid mangelskravet ikke har ført frem.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er enstemmig

 

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.