Reklamasjon ved fuktskader i campingvogn

Reklamasjon ved fuktskader i campingvogn

En campingvogn er for mange forbundet med ferie og hygge. Dessverre er det ikke uvanlig at campingvogner lider av fuktskader, særlig gjelder dette eldre campingvogner. Dersom fuktskaden medfører at campingvognen er i «dårligere stand» enn kjøper hadde grunn til å regne med ved kjøpet foreligger en mangel som kan gi grunnlag for prisavslag, erstatning eller heving.

Generelt om reklamasjon

Dersom du har vært så uheldig å ha kjøpt en campingvogn som viser seg å ha en fuktskade vil du kunne inneha ulike reklamasjonsrettigheter overfor selger. Du kan blant annet kreve retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving.

Reklamasjon forutsetter først og fremst at det foreligger en mangel ved campingvognen. Ved heving oppstilles en høyere terskel gjennom kravet om vesentlig mangel. Videre er det viktig å melde fra om kravet til selger innen rimelig tid. Les videre for å få en pekepinn på hvilke rettigheter du har som følge av fuktskaden i din campingvogn.

Bilde av boken

Foreligger en mangel ved campingvognen?

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første en mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c).

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt campingvognen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven § 21, jf. § 13.

Om det etter kjøpet viser seg at campingvognen er beheftet med fuktskader, anfører kjøper som regel at selgeren har unnlatt å opplyse om forhold ved campingvognen som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen vektlegges hva forbrukeren kunne forvente basert på partenes avtale, prisen og alderen på campingvognen. I tillegg vektlegges det hvor omfattende fuktskader campingvognen er beheftet med.

Mangelsbeføyelser ved fuktskade

Dersom det foreligger en mangel ved campingvognen vil du kunne kreve prisavslag, retting, omlevering, erstatning eller heving. Utgangspunktet er at avtaler skal holdes, hvilket innebærer at man primært vil søke å rette opp ubalansen i forholdet gjennom retting eller et prisavslag. Dersom mangelen har medført et økonomisk tap, utover campingvognens reduserte verdi, kan dette kreves erstattet. Eksempelvis dersom klær eller annet har blitt skadet grunnet fukt. Et erstatningskrav forutsetter at de alminnelige vilkårene for erstatning er oppfylt.

For å heve et privatkjøp må mangelen være vesentlig. Ved vurderingen av om mangelen er vesentlig vil det ses hen til mangelens betydning for kjøperen, muligheten for alternative beføyelser, hvor stort avviket er, om selger kan bebreides, samt betydningen heving vil ha for selger. Ved forbrukerkjøp er terskelen for å heve lavere, hvor kun uvesentlige mangler ikke kan heves.

Les også vår artikkel om heving av bilkjøp her.

Advokathjelp etter kjøp av campingvogn

Advokatene i Advokatfirmaet Teigstad, som står bak biladvokat.no, har hatt mange saker om fukt i bobil og campingvogn. I forbrukersaker har man som regel en rettshjelpsdekning i forsikringen som dekker mesteparten av advokatutgiftene. Ta gjerne kontakt med våre spesialiserte advokater for en gratis og uforpliktende prat.


Eksempler på fuktskadesaker i campingvogn

FKU-2017-1438: Kjøper fikk medhold i krav om heving av kjøp av campinvogn grunnet fuktskader

En kjøper av en campingvogn solgt “som den er” reklamerte på fukt- og råteskader. Kjøperen viste til at selgeren konkret hadde opplyst om at vognen hadde fukt. Selgeren avviste reklamasjone. Saken ble deretter klaget inn til forbrukerklageutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag. 

Kjøpet ble inngått mellom private parter slik at det var kjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Spørsmålet var om campingvognen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av at vognen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. 

Utvalget fant det godtgjort at skadene var svært omfattende. Til tross for vognenes betydelige alder, fant utvalget at kjøperen ikke hadde grunn til å forvente så alvorlige fukt- og råteangrep. På denne bakgrunn konkluderte utvalget med at vognen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel, jf. kjøpsloven § 19 første ledd bokstav c. Utvalget fant at hevingsvilkåret var oppfylt idet mangelen ble ansett for å være vesentlig, jf. kjøpsloven § 39. Kjøperen fikk dermed medhold i sitt hevingskrav. 

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Den 17.4.2017 kjøpte klageren en 1999-modell Polar 590 E 2,5 campingvogn (ZF6527), inkludert sommertelt og markise, av innklagde for kr 70.000,-. Campingvognen ble solgt «som den er» etter besiktigelse foretatt av klageren. Det fremgikk av kontrakten at vognen ikke hadde vært fukttestet i innklagdes eiertid, men på spørsmål fra klageren forut for avtaleinngåelsen om den var uten fukt svarte innklagde at:

«Vogna er tett og fin den, alt virker som det skal.»

Primo juni 2017, ved bruk av campingvognen i regnvær, oppdaget klageren at det kom vann inn i underkant av vinduet foran. Han reklamerte til innklagde første gang den 7.6.2017, men ble avvist. Den 13.6.2017 foretok Lillehammer Caravanservice AS en fukttest som avdekket omfattende fukt- og råteskader i både sidevegger, bakvegg samt hjørner foran og bak. Fuktverdiene ble enkelte steder målt til 80-90%. Både den 30.6. og 25.10.2017 ga Lillehammer Caravanservice AS nærmere redegjørelser for fukttesten, og fra disse hitsettes:

«For utførelse av fukttest må det gjennomføres med en fuktmåler, de fleste målerne har en skala fra 0% til 100%, ett godkjent område er fra 0 til 14%, alt som blir målt over dette (fra 14 og opp til 100%), inneholder fukt, dvs at treverk, innvendig plater råtner og konstruksjon av vogna svekkes samt det dannes soppskader som er helsefarlig. For utbedring av fuktskader må det først og fremst lokaliseres, tettes utvendig så det ikke kommer inn mer fukt. Lister, vinduer, skjøter mellom tak/vegg må demonteres, renses og pakkes om. Der det er råteskade er det også ikke skruefeste i vegg dette må fjernes og bygges opp igjen. Dette er en tidkrevende jobb og meget vanskelig å beregne en pris på, for det første vet man ikke hvor stor skaden er før man har tatt opp vegg/tak. Fuktskjema som blir utført kan man lese hvor fukten ligger, men fuktinntrengelsen kan komme fra andre steder.

Fuktinntrengelse i campingvogn varierer fra vogn til vogn og noen merker er mere utsatt enn andre. Originaldeler på eldre vogna kan også være vanskelig å få tak i.

Ved store fuktskader blir jobben stor og mange ganger er verdien på vogna mindre enn hva hele reparasjons kostnad kommer på. Ut ifra fuktskjema for ZF6527, Polar, er jeg redd for vi havner i denne situasjonen.»

( … )

«Viser til tidlige fuktskjema som ble utført 13.06.17. For å anslå når fukt problemet oppsto er meget vanskelig å si, men man kan for eksempel ta et tre stykke, legge det i vann, pakke det inn å se når råteprosessen oppstår. Denne prosessen tar tid, jeg mener opptil ett eller flere år. Når man ser på fuktskjema så har ikke problemet oppstått på bare ett område, her er det flere plasser hvor vannet kommer inn i vegger, tak og eventuelt gulv. Dette er også, mener jeg, noe som ikke kommer på kort tid men over flere år. Det hadde også vært interessant og visst om det har vært fukttest på denne campingvogna fra tidligere år, ut ifra fuktskjema tror jeg at med en fukttest for eksempel noen år tilbake ville ha funnet mye av skadeomfanget den gangen.»

Klageren viser til sakkyndiguttalelsene og anfører at campingvognen var i langt dårligere forfatning enn han hadde grunn til å forvente, prisen tatt i betraktning. Han har i praksis fått en vogn som ikke kan benyttes og som det vil koste for mye å utbedre. Innklagde opplyste konkret at vognen ikke hadde fukt, og klageren stolte på dette. Uavhengig av om innklagde var i god tro, mener således klageren at det foreligger en vesentlig mangel.

Innklagde anfører at han aldri så noen antydninger til fukt i campingvognen i sin eiertid. Den ble besiktiget av klageren forut for kjøpet, og han mente det var en fin vogn. I henhold til kjøpekontrakten ble vognen solgt «som den er», og kontrakten må anses gyldig og bindende for klageren. Innklagde opprettholder således at det ikke foreligger noe grunnlag for krav mot han i saken.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 13.6.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 25.8.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 6.11.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 7.11. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 14.11.2017.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale han kr 70.000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever klageren at innklagde skal betale han et prisavslag stort kr 50.000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 7.2.2018.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp mellom private, og vurderes derfor etter kjøpsloven 13. mai 1988 nr. 27 (kjl), jf. § 1.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold, kan selgeren likevel ha et mangelansvar etter kjl. § 19. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren enten har gitt uriktige opplysninger om tingen som har hatt innvirkning på kjøpet, jf. bokstav a, unnlatt å opplyse om vesentlige forhold ved tingen som har hatt innvirkning på kjøpet, jf. bokstav b eller hvis tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummen og forholdene ellers, jf. bokstav c. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 21 første ledd, jf. § 13 første ledd, jf. § 6 og § 7.

Basert på sakkyndiguttalelsene i saken, samt den korte perioden som gikk mellom overtakelsen av campingvognen og konstateringen av fuktskadene, finner utvalget det sannsynliggjort at årsaken til disse forelå på leveringstidspunktet. Videre er det godtgjort at skadene er svært omfattende, og til tross for vognens betydelig alder, mener utvalget at klageren ikke hadde grunn til å forvente så alvorlige fukt- og råteangrep. Ikke minst siden innklagde også konkret opplyste at det ikke var noen fuktinntrengelse i vognen. Etter dette foreligger det en mangel, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c, og utvalget bemerker at hvorvidt innklagde var i god tro ikke er avgjørende for vurderingen etter nevnte bestemmelse.

Heving av kjøpet krever at mangelen er vesentlig, jf. kjl. § 39. Campingvognen synes ikke forsvarlig å benytte i dagens stand, og utbedring anses mest sannsynlig ikke regningssvarende. Hevingsvilkåret er derfor oppfylt.

Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. kjl. § 64 første og andre ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Forarbeidsuttalelsen knytter seg til forholdet mellom en næringsdrivende og en forbruker, men tilsvarende må gjelde også i saker mellom private parter.

IV. Konklusjon

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:
Innklagde plikter å betale innklager kr 70.000,-, kronersyttitusen – 00/100, mot at den påklage campingvognen med registreringsnummer ZF6527 stilles til innklagdes disposisjon.
Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.
Vedtaket er enstemmig.


FU-sak: 16/2254: Manglende opplysninger om fuktskader ga kjøper krav på heving. 

En kjøper av en brukt bobil solgt “som den er” reklamerte på feil og mangler i form av fuktskader. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at kjøperen hadde fått all informasjon om bobilen samt prøvekjørt den før kjøpet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving, subsidiært prisavslag. 

Det var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet idet kjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om bobilen var beheftet med en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av manglende opplysninger, jf. forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav b), jf. § 16 første ledd bokstav b. 

Utvalget fant det sannsynliggjort at bobilen hadde omfattende fukt- og råteskader. Dette var noe selgeren, som den profesjonelle part, burde kjenne til. Videre ble det lagt til grunn at kjøperen hadde grunn til å regne med å få opplysninger om fuktskadene, og unnlatelsen kunne antas å ha innvirket på kjøpet. På denne bakgrunn konkluderte utvalget med at det forelå en kjøpsrettslig mangel på grunnlag av manglende opplysninger. Utvalget fant at mangelen ikke var uvesentlig, slik at hevingsvilkåret var oppfylt, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Kjøperen fikk dermed medhold i sitt hevingskrav om bobilen.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 15.07.2015 en 1987-modell Fiat Heku Ducato 560 bobil med registreringsnummer LJ 36813 av innklagde for kr 45.000,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt salgsannonse og kontrakt i saken. Bilen er solgt «som forevist».

Klageren hevder at hun spurte om det var fukt i bilen, og at det ikke ble sagt noe om dette ved kjøpet. Hun forklarer at det var oppholdsvær da bilen ble hentet. Ved første regnskyll etter kjøpet, 17.07.2016, oppdaget klageren at det kom fuktighet inn flere steder i bilen. Hun forklarer at hun demonterte en veggplate, og fant at treverket og isolasjonen var fullstendig ødelagt av fukt over mange år. Det er fremlagt flere bilder av dette.

Klageren reklamerte til innklagde 20.07.2016. De avviste ansvar. Klageren forklarer at ferieplanene hennes gikk i vasken, og at hun har brukt tid og penger på å skifte treverk og plater i bilen. Hun påpeker at bilen ikke kan selges uten å opplyse om skadene, og at dette vil medføre et betydelig tap.

På denne bakgrunn anfører klageren at bobilen er mangelfull, og krever prinsipalt heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 45.000,-. Subsidiært krever hun prisavslag stort kr 25.000,-.

Innklagde avviser kravene. De viser at klageren fikk all informasjon om bilen, og prøvekjørte den før kjøpet. Innklagde fremholder at det var stor interesser for bilen, men mener den er uinteressant for andre enn klageren nå etter at hun har revet interiøret i bilen fra hverandre.

Klageren reiser spørsmål om hvorvidt det finnes noen som ville kjøpt bilen om de visste hvordan det så ut bak platene.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 01.10.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 12.10.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 10.11.2016, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 13.11 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 30.11.2016.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale henne kr 45.000,- i hevingsoppgjør. Subsidiært krever hun prisavslag stort kr 25.000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 31.03.2017

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Selv om en gjenstand er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det mangel ved den blant annet dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved den som han burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, jf. fkjl. § 17 første ledd b) jf. § 16 første ledd b).

Sett hen til bildene i saken finner utvalget det sannsynliggjort at bobilen har omfattende fukt- og råteskader. Utvalget er av den oppfatning at innklagde, som den profesjonelle part, burde kjenne til fuktskadene. Det antas at en fukttest ville avslørt problemene, og det må kunne forventes at en profesjonell forhandler setter seg inn i bilens tilstand før videresalg til forbruker. Det er ingen opplysninger i saken om at innklagde har opplyst om fukt i bobilen. Tvert imot hevder klageren at innklagde ikke sa noe om dette. Klageren hadde grunn til å regne med å få opplysninger om fuktskadene, og unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet. Det foreligger da en kjøpsrettslig mangel, jf. ovenfor nevnte opplysninger.

Mangelen er ikke uvesentlig, og vilkåret for å heve kjøpet er således oppfylt, jf. fkjl. § 32. Ved heving skal det mottatte tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. At klageren har demontert plater etc. for å undersøke fuktskadene er, slik saken er opplyst, hindrer ikke heving, jf. fkjl. § 51 første ledd b). Innklagde tilpliktes således å tilbakebetale kjøpesummen, mot at den omtvistede bobilen stilles til deres disposisjon.

IV. Konklusjon

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:
Diatec AS plikter å betale kr 45.000,- – kronerførtifemtusen 00/100 – til X, mot at den omtvistede Fiat Heku Ducato 560 bobil med registreringsnummer LJ 36813 stilles til disposisjon for Diatec AS.
Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse


FKU-2017-1407: Krav om heving av campingvognkjøp fordi den var beheftet med fuktskader

En kjøper av en campingvogn solgt “som den er” reklamerte på fukt- og råteskader og krevde utbedring for dette. Selgeren avviste reklamasjonen og viste til at han hadde gjort kjøperen oppmerksom på fuktskadene. Saken ble deretter klaget inn til forbrukerklageutvalget med krav på heving og erstatning, subsidiært prisavslag. 

Kjøpet ble inngått mellom private parter slik at det var kjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Utvalget la til grunn at selgeren ikke hadde holdt tilbake eller gitt feilaktige opplysninger om fukt i campingvognen. Spørsmålet var etter dette om campingvognen var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjøpsloven første ledd bokstav c). 

Utvalget bemerket at ved kjøp av en 16 år gammel campingvogn med kjente fuktskader måtte kjøperen regne med utgifter til både vedlikehold og utbedringer. Spørsmålet var om kjøperen hadde grunn til å forvente at campingvognen et halvt år etter kjøpet ville ha så store fukt- og råteskader at reparasjon ikke ville være økonomisk forsvarlig. Utvalget fant at kjøperen tok en risiko da hun kjøpte en gammel campingvogn med kjente fuktskader. At det et halv år etter kjøpet ble påvist omfattende fukt- og råteskader slik at utbedring ikke ble funnet økonomisk ansvarlig, måtte etter utvalgets syn tilfalle kjøperens risiko. På denne bakgrunn fant utvalget det ikke sannsynliggjort at campingvognen var i vesentlig dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å regne med. Fuktskadene utgjorde derfor ikke en kjøpsrettslig mangel. Kjøperen fikk dermed ikke medhold i sine krav.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 10.4.2017 en 2001-modell Hobby 650 kmfe campingvogn, med registreringsnummer NP 1019, av innklagde for kr 95.000,-. Det fulgte også med to år gammelt Stand By 6000 helårstelt til nypris kr 45.950,-, ny platting (verdi kr 10.000,-), innklagdes utgift på kr 10.000,- til campingplasseier for at klageren fikk beholde «alt på rot», nytt kjøleskap, stort TV og andre møbler til verdi på ca. kr 5.000,-. Det følger av kjøpekontrakten at «Vogn bare har stått stille på plass siden vi kjøpet den + to år før», at den er solgt «som den er», er fukttestet og at kjøperen har besiktiget den. Fukttest fra Heyerdahl Caravanservice datert 4.4.2017 fulgte med ved kjøpet. Det er i denne gjort anmerkninger på dør, alle vinduer, lasteluke, takluke, sidelister og gulv. De fleste fuktverdiene er mellom 15% – 20%, som tilsier at forholdene må «Følges opp», mens noen har verdier er over 20%, som tilsier «Sannsynlig fukt», blant annet vindu 9 (55%), lasteluke (37%) og utvendig venstre bak (38%). Videre er følgende anmerkning gitt: «Vindu bad (vindu stått på gløtt) vann har rent inn og gjort nedre høyre plate under vindu fuktig. Bør tørkes opp med vifte. Bakre høyre nedre vegg: lite område med gammel fuktskade – ingen fukt nå. Lasteluke bør tettes.» I fremlagt SMS-korrespondanse mellom partene fra før kjøpet fremgår det at klageren 1.4.2017 spurte innklagde om campingvogna hadde fukt, og at hun ville kjøpe den for kr 85.000,- dersom den var uten fukt. Innklagde svarte 2.4.2017: «vi skal ta en fukttest i løpet av uka. Vi kan ikke garantere at det er helt fukt fri pga. alder. Men vi sjekker ut. Er den fuktfri går vi ikke ned i pris.(…)».

Klageren forteller at hun i juni 2017 oppdaget råte i vognas bakre høyre hjørne ved rengjøring. Det var angivelig små mørke flekker i belegget som var vanskelig å se. Klageren hadde derfor revet bort belegget, og oppdaget vått treverk. Hun hadde revet bort så mye som mulig, og det hadde vært vått også på vognas underside. Det var nå hull i gulvet, og ifølge klageren var også bærebjelken til vognas bakside råtten. Hun hadde satt inn en avfukter for å prøve å tørke den, men undersiden av isoporen skal fortsatt ha vært våt. Bilder av skadene er fremlagt i saken.

Ifølge klageren kontaktet hun Heistad Bil & Caravan, som skal ha estimert reparasjonskostnaden til kr 30.000,- dersom gulvet i hjørnet av vogna skulle byttes, og kr 50.000,- dersom også veggene måtte byttes.

Klageren anfører at hun hadde stolt på fukttesten fra Heyerdal Caravanservice, og lagt den til grunn for å kjøpe vogna uten fukt. Hun bestrider Heyerdal Caravanservices opplysning om at lufteluka i taket er tett. Ved regn kommer det angivelig vann inn på gulvet. I tillegg opplyser hun at kranen på kjøkkenet er umulig å bruke på grunn av at den er lekk, og at dette ikke var opplyst om ved kjøpet.

Ifølge klageren ville hun ikke kjøpt campingvogna dersom hun før kjøpet var kjent med at den hadde både lekkasje og råte som måtte repareres.

Klageren fremsatte første reklamasjon overfor innklagde per SMS 3.7.2017. Hun fastholdt reklamasjonen i brev til innklagde av 24.7.2017, og krevde utbedring av råteskaden i hjørnet bak i vogna, av lekkasjen ved takluka og av kranen på kjøkkenet.

Klageren har innhentet en rapport fra Heistad Bil & Caravan v/ Lars Martin Ludviksen, datert 16.10.2017. Det vises i rapporten til fukttesten fra Heyerdal Caravanservice, og påpekes at lekkasje fra vinduspakning og veggplateskjøt ikke kan tørkes med vifte, da veggplaten er belagt med vinyl. Platen og isolasjonen må skiftes, og vinduspakning og plateskjøter utbedres. Videre fremgår det at det ikke er gammel fukt i bakre høyre hjørne, men omfattende råteskade, hvor det ikke er gjort noe tiltak for utbedring. Tilsvarende feil er også på venstre side. Ifølge Ludviksen er dette i fukttesten fra Heyerdal Caravanservice avmerket på venstre side, men beskrevet som høyre side. Han mener den store skaden på høyre side ikke er omtalt i fukttesten fra Heyerdal Caravanservice. Videre fremgår det at klageren blant annet hadde opplyst at hun i telefonsamtale med Heyerdahl hadde fått beskjed om at fukten kunne repareres for kr 10.000,-, og at det ville få bukt med all fuktskade, samt at Heyerdahl i telefonsamtale med klageren i mai hadde uttrykt at vognen var i god stand. Ludviksen bestrider at vognen er i god stand, og mener den er i vesentlig dårligere stand enn det som fremgår av fukttesten fra Heyerdahl. Ludviksen har estimert totale reparasjonskostnader til kr 60.000,- for utbedring av råte i gulv/vegg hjulbue venstre side, wc-luke, råte i vegg på badet, i list front tak, råteskade på høyre og bakre side bak, lasteluke, lekkasje i takluke samt for kostnad med å transportere og ned-/opprigging. Ludviksen fant det ikke forsvarlig å utbedre en vogn fra 2001. Vognens verdi i god stand er oppgitt til ca. kr 70.000,-. Klageren betalte kr 3.545,40 for rapporten.

På dette grunnlag krever klageren prinsipalt heving av kjøpet med tilbakebetaling av kr 95.000,-, erstatning med kr 5.545,- og renter. Subsidiært krever hun prisavslag med kr 95.000,-. Erstatningskravet refererer seg til utgift til fuktrapport (kr 3.545,-) og vinterlagring (kr 2.000,-).

Innklagde anfører at han gjorde klageren oppmerksom på fuktskade, og viser til fukttesten der det er anmerket 38% fukt i utvendig venstre hjørne bak, samt andre punkter og verdier på 16 – 20% som tilsier forhold som bør «følges opp», og 20%> som tilsier «sannsynlig fukt». Innklagde bestrider at han har gått god for at vogna er fuktfri. Dessuten anfører han at klageren ved flere anledninger hadde mulighet til å undersøke vogna og utstyret. Klageren var angivelig også, av både Heyerdahl Caravanservice og innklagde selv, informert om fukttesten og tiltak som måtte utbedres. Innklagde opplyser at han fikk et muntlig prisoverslag på ca. kr 10.000,- av Heyerdahl Caravanservice, og at han informerte klageren om at Heyerdahl Caravanservice kunne utbedre fuktskaden utvendig, venstre bak for denne prisen. I det klageren valgte å ikke foreta denne utbedringen, mener innklagde at dette kan ha medført forverring av skadeomfanget.

Ifølge innklagde hadde han også informert klageren om at han ikke hadde fått brukt eller testet ut strøm, vann o.l. på grunn av at campingplassen ikke var åpnet for sesongen. Slitasjeskader som sprø pakninger ved vinduer, takluker, vannkran o.l. kan angivelig forekomme etter vinterlagring. Innklagde mener dette er normal slitasje som må utbedres ved behov. Han skal selv ikke ha opplevd lekkasje i løpet av sesongen 2016. Dette skal han også ha informert klageren om.

Innklagde har fremlagt en uttalelse fra Heyerdahl Caravanservice v/Tormod Heyerdahl, vedrørende fukttesten de tok av campingvogna før kjøpet. Heyerdahl erkjenner at han kan ha dokumentert fukttesten for dårlig. Han opplyser imidlertid at de hadde snakket om hva som burde gjøres og hvordan tilstanden på gulvet i bakre høyre og venstre hjørne var, og er fortsatt av den mening at dette ikke var verre enn at det kunne repareres på en forholdvis enkel og rimelig måte. Fuktutslaget lå her på 33%, som beskrevet i rapporten. Det hadde vært en synlig gammel fuktskade på nedre del av vegg på høyre side, men ingen utslag ved testing. Hva gjelder toalettluken, erkjenner Heyerdahl at han ikke hadde skrevet inn verdien i fuktrapporten. Han stiller ikke spørsmålstegn ved Heistad Bil & Caravans vurdering av fukt/råte ved hjulbue, men opplyser å ha sjekket samme område, og at han ikke hadde fått de utslagene. Når det gjelder råte og fukt i bakre hjørne, påpeker Heyerdahl at han i sin fukttest hadde målt fukten til 33%. Hans antydning om en kostnad på ca. kr 10.000,- for reparasjon av gulvet under bak, gjaldt både høyre og venstre side, i tillegg til tetting av lasteluke. Vedrørende Heistad Bil & Caravans anmerkning om omfattende råteskade i høyre hjørne bak, påpeker Heyerdal at han i sin fukttest hadde beskrevet nedre del av vegg og bakre del av gulv med både tidligere fukt og nåværende fukt.

Innklagde krever frifinnelse for klagerens krav. Dersom klageren skulle få medhold i heving av kjøpet, krever innklagde nyttefradrag.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 26.7.2017 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 4.10.2017 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 19.10.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 7.11. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 8.11.2017.

Klageren har nedlagt prinsipalt påstand om at innklagde skal betale ham hevingsoppgjør med kr 95.000,-, erstatning med kr 5.545,- og renter. Subsidiært krever han prisavslag med kr 95.000,-.

Innklagde har nedlagt påstand om frifinnelse for klagerens krav. Ved eventuell heving av kjøpet krever innklagde nyttefradrag.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 21.2.2018.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom private. Saken skal således vurderes etter kjøpsloven 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1 første ledd.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter kjl. § 19 første ledd dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om tingen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. § 6 eller § 7, samt § 21 første ledd.

For ordens skyld bemerkes at mangelansvaret langt på vei er objektivt, noe som innebærer at en selger kan bli ansvarlig selv om selgeren ikke var klar over de forhold som utgjør mangler. Det er klageren som har bevisbyrden for de omstendigheter som kravet bygger på. Dette følger av alminnelige bevisbyrderegler.

Det er på det rene at det ved kjøpet forelå en seks dager gammel fukttest som innklagde hadde fått utført på campingvognen, jf. fukttest fra Heyerdahl Caravanservice. Partene er imidlertid uenige om hvorvidt testen påviste fuktskade. Klageren har bestridt dette. Slik utvalget forstår testen er det påvist «Sannsynlig fukt» i vindu høyre side foran (55%), i lasteluke (37%) og i utvendig hjørne venstre side bak (38%), samt flere områder med verdier mellom 15 – 20%, som tilsier at de bør «Følges opp». Utvalget er dermed ikke enig med klageren i at hun ut fra testen hadde grunn til å regne med at campingvognen ikke hadde fukt. Innklagde kan følgelig ikke anses for å ha holdt tilbake eller gitt feilaktige opplysninger om fukt i campingvognen.

Spørsmålet blir dermed om campingvognen er i vesentlig dårligere stand enn klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. kjl. § 19 første ledd bokstav c.

Utvalget bemerker at det er en høy terskel for å konstatere mangel etter denne regelen. Tingen må ikke bare være i dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, men i vesentlig dårligere stand.

Ved kjøp av en 16 år gammel campingvogn med kjente fuktskader, måtte klageren regne med utgifter til både vedlikehold og utbedringer. Spørsmålet er om hun hadde grunn til å forvente at campingvognen et halvt år etter kjøpet ville ha så store fukt- og råteskader at reparasjon ikke ville være økonomisk forsvarlig, jf. rapport fra Heistad Bil & Caravan. Det var ikke opplyst om utbedringskostnader i fukttesten som forelå ved kjøpet. Utvalget forstår imidlertid sakens opplysninger dithen at klageren i mai 2017, det vil si omtrent en måned etter kjøpet, muntlig fikk opplyst av Heyerdahl Caravanservice at en reparasjon til kr 10.000,- ville få bukt med fuktskade bak i vognen/gulvet. Dette var følgelig ikke en opplysning som klageren kan ha lagt vekt på ved vurderingen av kjøpet. Utvalget bemerker at selv om det ikke kan utledes noen direkte undersøkelsesplikt av loven, så tok klageren en risiko da hun kjøpte en gammel campingvogn med kjente fuktskader. Da testen ikke inneholdt opplysninger om utbedringskostnader, kunne klageren selv fått undersøkt dette. At det et halvt år etter kjøpet ble påvist fukt- og råteskader i et så stort omfang at utbedring ikke ble funnet økonomisk forsvarlig, må etter utvalgets syn, under noe tvil, derfor tilfalle klagerens risiko. Det bemerkes at det ikke kan utelukkes at fukten som var anmerket på kjøpstidspunktet, har utviklet seg i løpet av det halve året inntil Heistad Bil & Caravan foretok en ny fukttest. Utvalget har etter dette ikke funnet det sannsynliggjort at campingvognen er i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Fuktskadene utgjør ikke en kjøpsrettslig mangel.

Øvrige påklagde forhold er ikke dokumentert eller på annen måte sannsynliggjort. Det er følgelig ikke sannsynliggjort mangel som følge av disse.

Klagen har etter dette ikke ført frem.

IV. Konklusjon

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:
Klagen tas ikke til følge.
Vedtaket er enstemmig.

Les også: Hvordan klage på bobilkjøp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.