Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Vi får stadig henvendelser fra forbrukere som vil vite hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir dem ved kjøp av bil. Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse dersom du kjøper bil fra en bilforhandler, eller annen næringsdrivende. I denne artikkelen vil vi fortelle deg hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg ved kjøp av bil.

Dersom du har spørsmål, må du gjerne kontakte oss for en gratis og uforpliktende samtale. Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål vedrørende bilkjøp, forsikringsdekning av advokat og liknende. Bilforsikringen vil ofte dekke eventuelle senere advokatutgifter. 


Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse i alle tilfeller der en privatperson handler fra en næringsdrivende. En næringsdrivende vil typisk være en bilforhandler eller en bilforretning, som på daglig basis driver virksomhet med kjøp og salg av bil. Dersom du kjøper bilen din fra en bilforhandler, er det forbrukerkjøpslovens regler som gjelder.

Forbrukerkjøpsloven har som formål å verne om forbrukeren i handel med næringsdrivende, som gjerne er en sterkere kontraktspart. Reglene er derfor mer fordelaktige for bilkjøper i et forbrukerforhold, enn de er for en som kjøper bil av en annen privatperson. Ved kjøp mellom privatpersoner er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Vi har skrevet en lang artikkel om forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

Muligheten for å avbestille bilen innenfor forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren en mulighet til å avbestille varen før den er levert. Dette er en regel som ikke finnes i for eksempel den vanlige kjøpsloven. Dette innebærer at dersom du angrer på bilkjøpet, kan du avbestille bilen før selger har levert den til deg.

Avbestillingsretten er ikke underlagt noen andre vilkår enn at avbestilling må skje før levering. Etter at bilen er levert har du i utgangspunktet ingen mulighet til å avbestille den på tilsvarende vilkår. Dersom årsaken til at du ønsker avbestilling etter levering er at det er noe feil ved bilen, kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving av kjøpet. Disse beføyelsene forutsetter imidlertid at bilen er mangelfull. Hva dette innebærer, kan du lese mer om nedenfor.

Selgerens rett på erstatning

En hake ved avbestillingsretten er at du kan være nødt til å erstatte selgerens økonomiske tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder såfremt ikke noe annet følger av kjøpsavtalen. Dersom bilforhandleren har kjøpt bilen for kr 200 000, og solgt den til deg for kr 230 000, må du i utgangspunktet betale kr 30 000 i erstatning.

Det kan være vanskelig å beregne erstatningssummen ved avbestilling. Erstatningen skal tilsvare det økonomiske tapet som selgeren blir påført, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste. Selgeren har imidlertid også en tapsbegrensningsplikt. Dette  kan medføre at erstatningssummen ved avbestilling blir svært liten. Det kan for eksempel tenkes at bilforhandleren enkelt kan selge bilen til en annen kjøper. I så fall vil han måtte gjøre dette for å begrense sitt tap som følge av din avbestilling. Om, og eventuelt hvor mye du må betale i erstatning ved avbestilling, beror ellers på en konkret vurdering.

Det kan også være avtalt en normalerstatning for avbestilling, også kalt avbestillingsgebyr. Dette er gjerne en foretrukket løsning, både fra bilforhandlerens og bilkjøpernes side. Et fastsatt avbestillingsgebyr skaper god forutberegnelighet, og sparer partene for uklarhetene knyttet til en alminnelig erstatningsutmåling. Merk at avbestillingsgebyret ikke kan være høyere enn erstatningssummen.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Lovfestet angrerett i angrerettloven

Dersom du har kjøpt bilen din gjennom en nettside, kan du ha angrerett med grunnlag i angrerettloven. Angrerettloven gjelder dersom avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningslokaler. Dette omfatter for eksempel kjøp over nett, gjennom telefon eller på messe. Ved slike kjøp har du i utgangspunktet en angrerett på 14 dager.

Merk imidlertid at bilkjøp gjennom FINN.no/bil kan falle utenfor angrerettlovens rekkevidde, selv om avtalen er inngått ved bruk av fjernkommunikasjon.

 

Hva om bilen er levert i henhold til kontrakten?

Dersom bilforhandleren har levert bilen og den er kontraktsmessig stand, vil du dessverre ikke ha så mange alternativer for å trekke deg fra avtalen i ettertid. Det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. Det skal gode grunner til for at dette utgangspunktet skal kunne fravikes. I så fall må det foreligge feil ved selve avtalen.

En urimelig avtale kan i enkelte tilfeller settes til side som ugyldig i henhold til avtaleloven § 36. Dette kan for eksempel tenkes dersom du blir overtalt til å betale en klart urimelig blodpris for bilen. Det skal mye til før det er grunnlag for å sette til side en avtale etter bestemmelsen. Forbrukere har imidlertid vunnet frem på dette grunnlaget før. I den kjente Røeggen-dommen opphevet Høyesterett en avtale mellom en småsparer og DNB, og det er anerkjent at dommen gir uttrykk for at forbrukere har fått et større vern mot ubalanserte avtaler.

Hvilke rettigheter har du dersom det er feil ved bilen?

Dersom du oppdager feil ved bilen etter kjøpet, kan bilen være mangelfull. I så fall har du flere valgmuligheter i henhold til forbrukerkjøpsloven. En mangel er en feil eller et avvik som innebærer at bilen ikke er i kontraktsmessig stand, det vil si at den avviker fra det som følger av avtalen. Hvis du for eksempel har bestilt en grå bil, men får levert en rød bil, vil det foreligge en mangel ved bilen. Det avgjørende er følgelig hva som følger av avtalen eller kjøpekontrakten.

Også dine forventninger til bilen spiller en rolle ved mangelsvurderingen når du opptrer som forbruker ved bilkjøp. Her vil prisen og markedsføringen være relevante momenter. Dersom prisen er høy, og bilen markedsføres som en «premium bil», vil du nok kunne ha høye forventninger til bilen. Et avvik her vil lettere regnes som en mangel i forbrukerkjøpslovens forstand. Til sammenlikning kan det trolig ikke forventes så mye av en eldre bruktbil som blir solgt for kr 10 000.

Mangelsvurderingen har også en side til reglene om opplysningssvikt. Har bilforhandleren holdt tilbake viktige opplysninger om bilen, eller gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand, vil det foreligge en mangel. Du kan lese vår mer utførlige artikkel om mangelsbegrepet her.

Dersom det foreligger en mangel ved bilen, har du som forbruker rett til å gjøre følgende krav gjeldende mot bilforhandleren:

Kreve retting av mangelen

For det første gir forbrukerkjøpsloven deg mulighet til å kreve retting av mangelen. Retting innebærer at selgeren reparerer feilen ved bilen. Etter reparasjonen skal bilen være i slik stand som du måtte forvente ut fra kjøpekontrakten.

Retting er den primære misligholdsbeføyelsen ved mangler innenfor forbrukerkjøpsloven. Det er også gjerne den foretrukne. Når feilen blir reparert, får du som bilkjøper den bilen du ønsker i henhold til kontrakten. Det er også gunstig for bilforhandleren å sørge for retting, ettersom det medfører at han får gjennomføre kjøpet.

At retting er den primære misligholdsbeføyelsen, innebærer også at retting i mange tilfeller må forsøkes før andre misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende. Du kan for eksempel ikke kreve heving av avtalen dersom feilen enkelt kan rettes. Videre har bilforhandleren også en lovfestet rett til å tilby retting av feilen. Dette gjelder uavhengig av om du ønsker det eller ikke. Dersom bilforhandleren sørger for retting av feilen, vil du være avskåret fra å kreve prisavslag eller heving.

Retting av feil skal skje uten noen kostnad for deg som forbruker, og skal foretas innen rimelig tid. Du kan lese mer om krav om retting her.

Kreve prisavslag

Dersom feilen ikke kan rettes, gir forbrukerkjøpsloven mulighet til å kreve prisavslag. Et prisavslag innebærer at du får økonomisk kompensasjon tilsvarende mangelens innvirkning på bilens økonomiske verdi. Når det er noe feil ved bilen, vil det være en ubalanse mellom kjøpesummen du betaler i henhold til kontrakten, og bilens egentlige økonomiske verdi. Formålet med prisavslag som misligholdsbeføyelse er følgelig å gjenopprette den økonomiske balansen i avtaleforholdet. Dersom feilen ikke kan rettes, skal bilforhandleren kompensere deg for den verdireduksjonen på bilen som feilen medfører.

Prisavslaget skal i utgangspunktet tilsvare differansen mellom bilens økonomiske verdi med og uten feilen. Verdivurderingen skal foretas på objektivt grunnlag. Det er følgelig ikke relevant hvor stor betydning feilen har for deg som forbruker. I noen tilfeller kan det imidlertid også tas hensyn til feilens subjektive betydning for deg. Dette vil for eksempel være aktuelt dersom bilen er spesialbestilt eller spesialtilpasset til deg.

Du kan lese mer om krav om prisavslag her.

Kreve heving av avtalen

I visse tilfeller kan du ha adgang til å heve bilkjøpet. Heving innebærer at du må levere tilbake bilen til bilforhandleren, og få tilbakeført kjøpesummen. Dette kan være en økonomisk påkjenning for bilforhandleren, og heving regnes for å være den mest inngripende misligholdsbeføyelsen. Derfor er vilkårene for heving generelt strengere enn for de øvrige beføyelsene, som for eksempel retting eller prisavslag.

Videre er heving et unntak fra det grunnleggende prinsippet i norsk rett om at avtaler skal holdes. Unntaket gjelder for de tilfeller hvor det foreligger et slikt misforhold mellom partene og ytelsene, at det er rimelig for kjøperen å heve til tross for konsekvensene som heving måtte medføre for selgeren. Dersom balansen mellom ytelsene kan gjenopprettes ved for eksempel prisavslag, slik at bilens tilstand står i et rimelig forhold til prisen, vil dette være å foretrekke. Det vil da være vanskelig å få gjennomslag for et hevingskrav.

Forholdet til kjøpsloven:

Terskelen for å heve et bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven er lavere enn etter kjøpsloven. Etter kjøpsloven er det en forutsetning at det foreligger en vesentlig mangel ved bilen. Kjøpsloven kommer til anvendelse hvor begge parter er privatpersoner eller næringsdrivende, slik at hensyn til forbrukervern ikke gjør seg gjeldende. Du kan lese mer om heving av bilkjøp etter kjøpsloven her. Forbrukerkjøpsloven tar hensyn til ubalansen som foreligger mellom en profesjonell selger og en forbruker. Derfor er vilkåret for å heve etter forbrukerkjøpsloven lempeligere sammenliknet med kjøpsloven.

Vilkår for å kreve heving:

Vilkåret for å heve et bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven er at mangelen ikke er uvesentlig. Hva som ligger i dette, beror på en konkret helhetsvurdering av den enkelte sak. Det er flere momenter som er relevante ved vurderingen. Blant annet er det viktig å ta utgangspunkt i hva som er avtalt i kjøpekontrakten, hva slags bil det dreier seg om, samt forholdene omkring kjøpet. Det avgjørende er om feilen er av slik art at du som kjøper har rimelig grunn til å si deg løst fra kontrakten. Det er de mer alvorlige feil som kan gi grunnlag for heving. Dersom bilen ikke er kjørbar overhodet, vil det klart være en feil som ikke er uvesentlig.

Videre er det også viktig å undersøke om feilen kan avhjelpes ved alternative misligholdsbeføyelser. Som tidligere nevnt vil du være avskåret fra å kreve heving dersom feilen kan rettes av bilforhandleren. Dersom det er mulig å kompensere feilen med et prisavslag, vil det heller ikke være grunnlag for et hevingskrav.

Det vil også ha innvirkning på vurderingen om selgeren har utvist skyld i forbindelse med feilen. Han kan for eksempel ha gitt uriktige opplysninger om bilen. I slike tilfeller vil heving lettere kunne forsvares.

Du kan lese mer om heving av bilkjøp etter forbrukerkjøpsloven her.

Merk at de overnevnte misligholdsbeføyelsene utelukker hverandre. Du kan ikke kreve retting og prisavslag, og samtidig heve kjøpet. Du må velge ett av alternativene. Videre vil vellykket retting også utelukke krav på prisavslag og heving. Du kan imidlertid alltid kreve erstatning i tillegg til de overnevnte misligholdsbeføyelsene.

Kreve erstatning:

Erstatning kan i mange tilfeller kreves i tillegg til retting, prisavslag eller heving. Forutsetningen er at det totale økonomiske tapet overstiger den kompensasjonen som de øvrige beføyelsene kan gi.

Erstatning innebærer at du får dekket ditt økonomiske tap som oppstår som en følge av feilen ved bilen. Dersom bilen din for eksempel får motorstopp midt på fjellet, kan du ofte få erstattet de reiseutgifter du får med å komme deg til nærmeste verksted eller hjem.

Ansvarsgrunnlag og årsakssammenheng

Det er flere vilkår som må være oppfylt før du kan kreve erstatning. Først og fremst må det foreligge et ansvarsgrunnlag hos bilforhandleren. I forbrukerkjøp er ansvarsgrunnlaget objektivt. Dette innebærer at du som forbrukerkjøper i utgangspunktet vil ha krav på erstatning for ethvert økonomisk tap som du måtte lide som følge av feilen ved bilen. Erstatningskravet forutsetter ikke skyld hos bilforhandleren.

Selv om ansvarsgrunnlaget er objektivt, må det likevel foreligge en sammenheng mellom feilen og det påførte økonomiske tapet. Du kan ikke kreve erstatning for utgifter eller tap som ikke er en følge av feilen ved bilen.

Økonomisk tap

Videre er det kun økonomisk tap som kan kreves erstattet. Tapet skal kunne verdsettes i penger. Dette innebærer at du ikke kan få erstatning for rene ubeleiligheter.

Erstatningssummen skal i utgangspunktet dekke hele tapet. Du skal settes i samme økonomiske posisjon som om feilen aldri hadde skjedd. Du skal imidlertid ikke tjene på tapet. Dersom tapet i sin helhet blir kompensert ved for eksempel prisavslag, kan du ikke kreve ytterligere erstatning.

Du kan lese mer om vilkårene for å kreve erstatning her.

forbrukerkjøpsloven bil

Forbrukerkjøpslovens krav til reklamasjon

Når du oppdager en feil ved bilen, er det veldig viktig at du reklamerer innenfor reklamasjonsfristene i henhold til loven. Formålet med reklamasjonsreglene er blant annet å gi selgeren rett til å sikre bevis. Selgeren må også få mulighet til å rette opp mangelen så snart som mulig. Videre gir reklamasjonsreglene selgeren en viss grad forutsigbarhet, slik at han ikke blir møtt med hevingskrav mange år etter at salget ble gjennomført.

Reklamasjonsfristene i forbrukerkjøpsloven er lenger enn i kjøpsloven. Du har følgelig lenger tid til å klarlegge feilen dersom du er en forbrukerkjøper.

Fristene deles opp i en relativ og en absolutt frist.

Den relative reklamasjonsfristen

Den relative reklamasjonsfristen innebærer at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Fristen er skjønnsmessig, og lengden avhenger av ulike forhold i den konkrete sak. I forbrukerkjøpsloven kan det lettere innrømmes en lenger relativ reklamasjonsfrist på grunn av for eksempel reisefravær eller sykdom.

Fristen kan imidlertid aldri være kortere enn to måneder fra mangelen faktisk ble oppdaget. Dersom du kjøper en bil, og det går to måneder før du oppdager mangelen, har du ytterligere to måneder på deg til å reklamere. Den relative reklamasjonsfristen i forbrukerkjøpsloven gir deg således bedre rettigheter enn ved kjøp utenfor forbrukerforhold.

Den absolutte reklamasjonsfristen

Den absolutte reklamasjonsfristen er på fem år. Som forbruker må du reklamere senest innen fem år etter overtagelsen av bilen. Også her er fristen lenger enn ved kjøp etter kjøpsloven. For kjøp utenfor forbrukerforhold setter kjøpsloven en absolutt frist på to år etter overtagelse.

Merk at den absolutte reklamasjonsfristen ikke gjelder dersom bilforhandleren har påtatt seg ansvar for feil i lenger tid, enten ved garanti eller annen avtale. I så fall er det fristen i garantien eller avtalen som er gjeldende.

I utgangspunktet vil retten til å fremsette krav som følge av feilen bortfalle dersom reklamasjonsfristene er oversittet. Dette gjelder likevel ikke dersom bilforhandleren har handlet grovt uaktsom. I slike tilfeller vil det ikke være noen god grunn til å beskytte ham. Du kan lese mer om reklamasjonsreglene i denne artikkelen.

Kontakt oss

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har noen spørsmål angående ditt bilkjøp – vi hjelper deg gjerne! Husk at bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Dersom du ikke er sikker på om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene til bilsaken hjelper vi deg gjerne gratis med å finne ut av dette. Kontakt oss via telefon eller Mail, eller fyll ut skjemaet under.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.