Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Vi får stadig henvendelser fra forbrukere som ønsker å vite hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir dem ved kjøp av bil. Her vil vi fortelle deg hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir deg ved kjøp av bil. Kontakt oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål. Bilforsikringen vil ofte dekke eventuelle senere advokatutgifter. Vi kan hjelpe deg med alle spørsmål vedrørende bilkjøp, forsikringsdekning av advokat, og liknende.


Når kommer loven til anvendelse?

Forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse i alle tilfeller der en privatperson handler fra en næringsdrivende. En næringsdrivende vil typisk være en bilforhandler eller en bilforretning, som på daglig basis driver virksomhet med kjøp og salg av bil.

Reglene er derfor mer fordelaktige for bilkjøper enn de er i for eksempel kjøpsloven. Det er skrevet en lang artikkel om forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven her.

Muligheter for å avbestille innenfor forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren en mulighet til å avbestille varen før den er levert. Dette er en regel som ikke finnes i for eksempel den vanlige kjøpsloven. Dette innebærer at dersom du angrer på bilkjøpet, kan du avbestille kjøpet før selger har levert bilen til deg.

En hake ved dette er at du er nødt til å erstatte selgerens økonomiske tap som følge av avbestillingen. Har for eksempel bilselgeren kjøpt bilen for 200 000, og selger den videre til deg for 230 000, må du i utgangspunktet betale 30 000 i erstatning. Verdien av avbestillingssummen er et komplekst tema, for selgeren har også en tapsbegrensningsplikt.

Dette vil innebære at dersom han enkelt kan selge bilen til en annen kjøper, vil han måtte gjøre dette, og det kan dermed hende at dette fører til at erstatningssummen blir svært liten. Slike spørsmål må uansett avgjøres etter en konkret vurdering.

Dersom du har fått bilen levert er det i utgangspunktet ingen mulighet til å avbestille bilkjøpet. Om du har noen alternative valgmuligheter vil bero på om bilen er mangelfull eller ikke.

Merk imidlertid at angrerettloven inneholder noen spesielle regler. Dette innebærer kort sagt at forbrukeren i noen tilfeller vil ha angrerett dersom avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenom faste forretningssteder. Ved normale salg vil ikke angrerettloven ha særlig påvirkning på forbrukerkjøpsloven bil.

Hva om bilen er levert i henhold til kontrakten?

Dersom bilforhandleren har levert bilen og den er i den standen som fulgte av avtalen vil du dessverre ikke ha så mange alternativer. Dette er fordi det klare utgangspunktet i norsk rett er at avtaler skal holdes. I så fall må det foreligge noe galt med selve avtalen.

Er avtalen for eksempel urimelig, for eksempel at du ble overtalt til å betale en blodpris for bilen, kan avtalen i enkelte tilfeller settes til side i medhold av avtaleloven § 36. Det skal mye til å føre frem med denne bestemmelsen, men forbrukere har vunnet frem på dette grunnlaget før. I for eksempel den kjente Røeggen-dommen opphevet Høyesterett en avtale mellom en småsparer og DNB, og det er anerkjent at dommen gir uttrykk for at forbrukere har fått et større vern mot ubalanserte avtaler.

Hva om bilen er mangelfull?

Dersom bilen er mangelfull åpnes mange valgmuligheter. At bilen har en mangel betyr at den ikke er i den stand som fulgte av avtalen. Har du for eksempel bestilt en grå bil av bilforhandleren, men han leverer deg en sort bil, vil det foreligge en mangel. Det sentrale er hva som står i kontrakten.

Dette har også en side til reglene om opplysningssvikt. Har bilforhandleren holdt tilbake viktige opplysninger om bilen, eller gitt uriktige opplysninger om bilens tilstand, vil det foreligge en mangel. Du kan lese en mer utførlige artikkel om mangelsbegrepet her, hvor vi forklarer nøye hva som ligger i mangelsbegrepet. Videre i artikkelen vil vi forutsette at det foreligger en mangel og forklare hvilke krav du kan stille selgeren i henhold til forbrukerkjøpsloven bil.

Retting:

For det første gir forbrukerkjøpsloven deg mulighet til å kreve retting. Dette vil si at selgeren reparerer manglene ved bilen, slik at den kommer i den stand som du kunne forvente ut fra kontrakten. Dette er den primære mangelssanksjonen innenfor forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at selger også vil ha et krav om å kunne rette mangelen. Dette betyr at du ikke kan kreve for eksempel heving eller prisavslag (se straks under) dersom selger ønsker å rette bilen, og dette kan foretas innen rimelig tid. Du kan lese mer om krav om retting her.

Prisavslag:

Ved klage på bilkjøp gir forbrukerkjøpsloven deg også i en del tilfeller mulighet til å kreve prisavslag. Dersom du trykker på lenken kan du lese en mer utførlig artikkel om dette. Prisavslag går grovt ut på at du får økonomisk kompensasjon tilsvarende hvilken betydning mangelen har for bilens økonomiske verdi. Formålet med prisavslag er å gjenopprette den økonomiske balansen i avtaleforholdet. Foreligger det en mangel med motoren som selger ikke reparerer, skal han kompensere deg for den økonomiske betydningen denne mangelen medfører.

Heving:

Forbrukerkjøpsloven gir også forbrukere i visse adgang tilfeller adgang til å heve bilkjøpet. Mange av våre klienter ønsker dette. Heving innebærer at du leverer tilbake bilen og får pengene tilbake. Dette er en alvorlig beføyelse for selger. Innenfor forbrukerkjøpsloven er kravet at mangelen ikke må være uvesentlig (trykk på lenken for å lese mer om uvesentlighetskravet). I den alminnelige kontraktsretten er kravet at mangelen må være vesentlig, slik at kravene til heving er mindre innenfor forbrukerkjøpsloven bil. Les denne utfyllende artikkelen om å heve bilkjøp dersom du ønsker å vite mer om temaet.

Om mangelen ikke er uvesentlig må bero på en konkret vurdering. En rekke momenter vil være av betydning. Det sentrale momentet er mangelens betydning for kjøper. Er for eksempel bilen ikke kjørbar, vil dette være en mangel av vesentlig betydning. Er det derimot noe galt med vindusviskeren, vil en ofte si at dette er en mangel som er uvesentlig.

Videre vil alternative beføyelser ha betydning. Er det for eksempel mulig å kompensere mangelen med et prisavslag, vil det være mindre sjanse for å heve. Har selger utvist skyld vil dette ha betydning. Han kan for eksempel ha gitt en uriktig opplysning om bilen, og terskelen for å heve vil da være svært lav. Størrelsen på mangelen vil også ha betydning. Dette kalles innenfor kjøpsretten det objektive avviket, som er et uttrykk for hvor stor prosentvis andel mangelen utgjør i forhold til bilens totale verdi.

Merk at disse beføyelsene utelukker hverandre. Du kan ikke både heve kjøpet, kreve retting og få prisavslag, du må velge ett av alternativene. Erstatning (se under) kan du derimot kreve i tillegg til disse beføyelsene.

Erstatning:

Ved klage på bilkjøp vil du i enkelte tilfeller også ha et krav om erstatning innenfor kjøpsloven bil. Dette betyr grovt sett at du får erstattet det økonomiske tapet som oppsto som en følge av mangelen. Har bilen for eksempel stoppet i ødemarken, kan du ofte få erstattet andre reiseutgifter. Det er en del vilkår for å kreve erstatning. For det første må det finnes et ansvarsgrunnlag. Innenfor forbrukerkjøpsloven er det imidlertid et objektivt ansvarsgrunnlag ved mangler.

Dette innebærer at dersom det foreligger en mangel vil det foreligge et ansvarsgrunnlag. Videre må det foreligge et økonomisk tap som er en følge av mangelen. Dette betyr at det må være årsakssammenheng mellom mangelen og det økonomiske tapet. Det er også noen andre krav, for eksempel at forbrukeren har en tapsbegrensningsplikt. Du kan lese mer om disse vilkårene dersom du leser den egne artikkelen om erstatning som det er linket til over.

forbrukerkjøpsloven bil

Forbrukerkjøpslovens krav til reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven stiller, som alle andre lover, opp krav til reklamasjon. Dette innebærer at kjøper må si fra til selger innen visse tidsfrister om at det foreligger en mangel. Hvis ikke vil kjøper miste muligheten til å reklamere på bilkjøpet.

Innenfor forbrukerkjøpsloven bil kjøp er imidlertid forbrukeren gitt mye lengre frister enn for eksempel kjøpsloven. Fristene deles opp i en relativ frist og en absolutt frist.

Innenfor den relative fristen er det i utgangspunktet et krav om at forbrukeren må reklamere innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Denne regelen er lik den alminnelige regel.

I forbrukerkjøpsloven er det imidlertid gitt en tilleggsfrist; fristen kan aldri være kortere enn fra 2 måneder etter at forbrukeren oppdaget mangelen. Merk altså at det må bevises at forbrukeren oppdaget mangelen, og deretter er det et krav om at det har gått to måneder. Den relative fristen er altså relativt mye lenger innenfor forbrukerkjøpsloven enn de alminnelige regler.

Innenfor den absolutte fristen er det et krav om at forbrukeren må reklamere innen fem år etter han overtok bilen. Også her er regelen i forbrukerkjøpsloven lenger enn i for eksempel kjøpsloven. Her er regelen at kjøper ikke kan reklamere senere enn to år etter han overtok bilen.

Det kan spesifiseres at reglene om reklamasjon ikke gjelder hvis selger har handlet grovt uaktsomt. Han vil da ikke være beskyttelsesverdig. Du kan lese mer om reklamasjonsreglene i denne artikkelen.

Kontakt oss

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har noen spørsmål angående ditt bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne. Husk at bilforsikringen dekker store deler av advokatutgiftene. Dersom du ikke er sikker på om bilforsikringen din dekker advokatutgiftene til bilsaken hjelper vi deg gjerne gratis med dette. Kontakt oss via telefon eller mail, eller fyll ut skjemaet til høyre.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.