Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven ved båtkjøp?

Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven ved båtkjøp?

Det er kjedelig å oppleve at båten ikke lever opp til forventningene, enten dette skyldes feil på båten eller dårlig handel fra selgerens side. I denne artikkelen vil vi redegjøre for dine rettigheter i forbindelse med båtkjøpet, når du kjøper båten fra en næringsdrivende båtselger eller gjennom båtmegler. Har du spørsmål vedrørende båtkjøpet? Ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet under artikkelen.


Når kommer forbrukerkjøpsloven til anvendelse?

Forbrukerkjøpsloven er den sentrale og gjeldende loven ved forbrukerkjøp, det vil si handel mellom forbrukere og næringsdrivende. Forbrukerkjøpsloven § 1 definerer selv forbukerkjøp slik:

«Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

Med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet.»

En forutsetning for at kjøpet skal reguleres av forbrukerkjøpsloven, er for det første at selgeren «opptrer i næringsvirksomhet». Dette kravet er ikke strengt, og omfatter mer enn kun yrkesselgere. Forbrukerkjøpsloven kan komme til anvendelse også i de tilfeller hvor selgeren er en alminnelig privatperson, men driver med ervervsmessig omsetning av båter.

En videre forutsetning er at kjøperen er en fysisk privatperson som ikke «hovedsakelig handler som et ledd i næringsvirksomhet». Det avgjørende her er hva som er det vesentlige formålet med kjøpet. Et båtkjøp kan anses for å være et forbukerkjøp selv om en del av formålet er å bruke båten i sitt yrke. Dersom yrkesformålet imidlertid blir for dominerende, vil kjøpet ikke lenger omfattes av forbrukerkjøpsloven. Da kommer kjøpsloven til anvendelse.

Både forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven regulerer de fleste kjøp, men den vesentlige forskjellen på lovene er at forbrukerkjøpsloven gir et utvidet vern og flere rettigheter til fordel for forbrukere. Forbrukerkjøpsloven har nettopp som sitt formål å beskytte forbrukere i kjøpsforhold med mer ressurssterke selgere.

Kjøp av båt gjennom båtmegler

Forbrukerkjøpsloven kommer også til anvendelse for kjøp hvor salget blir gjennomført gjennom en profesjonell mellommann. Dette følger direkte av ordlyden i bestemmelsen sitert ovenfor, hvor det heter at forbrukerkjøp er salg til forbruker «når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet». Det er derfor forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse ved kjøp av båt fra båtmegler, selv om denne selger båten for en annen privatperson.

Forbrukerkjøpsloven gir sterkere vern

Det er en fordel å vite om man kjøper båt fra en næringsdrivende eller privatperson, og følgelig om man opptrer som forbruker eller alminnelig kjøper. Det er nemlig flere forskjeller mellom forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, som kan være av vesentlig betydning for deg som kjøper av båt.

Forbrukervernet står helt sentralt i forbrukerkjøpsloven. Lovens bestemmelser er derfor ufravikelige til ugunst for forbrukeren. Dette innebærer at en næringsdrivende selger ikke kan avtale andre salgsvilkår som setter forbrukeren i en dårligere rettsstilling enn han har etter forbrukerkjøpsloven.

Eksempler på at forbrukerkjøpsloven gir deg som båtkjøper et sterkere vern:

 • Selgerens opplysningsplikt og kjøperens undersøkelsesplikt

  Selgerens opplysningsplikt i forbrukerforhold er skjerpet sammenliknet med opplysningsplikten i kjøp mellom privatpersoner. I private kjøp har kjøperen også en undersøkelsesplikt, og kan risikere å miste reklamasjonsretten dersom han unnlater å undersøke salgsgjenstanden etter oppfordring fra selgeren.

 • Lengre reklamasjonsfrister

  Begge reklamasjonsfristene er lengre i forbrukerkjøp, av hensyn til forbrukeren. Den absolutte reklamasjonsfristen kan være på hele fem år, mens den relative reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunktet mangelen blir oppdaget.

 • Enklere å heve kjøpet

  Vilkårene for å heve kjøpet er lempeligere i forbrukerkjøp sammenliknet med kjøp mellom privatpersoner. Etter kjøpsloven er vilkåret at mangelen må medføre et «vesentlig kontraktbrudd», mens det i forbrukerkjøp er tilstrekkelig at mangelen ikke er «uvesentlig».

 • Selgerens objektive erstatningsansvar

Ved kjøp som reguleres av forbrukerkjøpsloven er selgeren i utgangspunktet objektivt ansvarlig for mangler. Dette innebærer at han automatisk blir ansvarlig for det økonomiske tapet som du måtte lide grunnet feilen ved båten. Ansvaret gjelder uavhengig av selgerens subjektive skyld, eller eventuelle forhold som hindrer ham fra å oppfylle sine plikter i henhold til loven. Ved kjøp som reguleres av kjøpsloven kan selger fritas for ansvar dersom feilen skyldes forhold som han ikke har kontroll over.

 • Bedre vern ved skjulte mangler

Hvis du kjøper båten «som den er/står» eller med liknende forbehold, har du bedre vern etter forbrukerkjøpsloven dersom det skulle dukke opp mangler i ettertid. Etter forbrukerkjøpsloven er det nemlig tilstrekkelig for å gjøre gjeldende mangelskrav at båten er i dårligere stand enn du som båtkjøper kunne regne med. Etter kjøpsloven må båten være i vesentlig dårligere stand.

Selgerens opplysningsplikt og kjøperens undersøkelsesplikt

Selgerens opplysningsplikt ved salg av båt

Ved salg av båt har selgeren en opplysningsplikt. Denne innebærer at selgeren må gi riktige opplysninger om båten, og at han ikke må holde tilbake opplysninger som du har grunn til å få.

For det første må opplysningene som blir gitt om båten, i forbindelse med markedsføring, i annonsen og ellers i kommunikasjonen mellom deg og selgeren, være korrekte. Selgeren kan ikke reklamere for at båten har egenskaper som den overhodet ikke har. Dette kan særlig by på problemer i tilfeller hvor båten blir markedsført som «helt strøken» eller «splitter ny». Selgerskryt er i utgangspunktet ikke forbudt, men dersom opplysninger gitt i markedsføringen viser seg å være direkte feilaktige, kan selgeren risikere ansvar.

For det andre må selgeren ikke holde tilbake opplysninger om båten som han kjenner eller burde kjenne til, og som du har grunn til å regne med å få. Selgeren må følgelig gi deg alle relevante opplysninger om båten, herunder opplysninger om negative forhold, for eksempel skader eller et unormalt høyt forbruk av drivstoff.

Konsekvensen av at selger gir feil opplysninger eller holder tilbake opplysninger vil være mangelsansvar.

Har kjøper undersøkelsesplikt ved kjøp av båt?

Det er ikke noe strengt krav til å undersøke båten etter kjøpet når du opptrer som forbruker, sammenliknet med kravet til undersøkelsesplikt i vanlige kjøp mellom privatpersoner. Du har ingen undersøkelsesplikt i forbrukerkjøp, sammenliknet med kjøp som reguleres av kjøpsloven.

Du kan imidlertid ikke gjøre gjeldende som mangel et forhold du visste eller burde ha visst om ved kontraktsinngåelsen. At du burde ha visst om et forhold innebærer at din mulige uvitenhet om det aktuelle forholdet må fremstå som uforståelig. Det skal dermed en del til.

Det er ikke tilstrekkelig at du er kjent med forholdet, du må også være klar over betydningen av forholdet for båtens egenskaper og funksjon. Det kan tenkes at du blir oppmerksom på at motoren ser annerledes ut ved besiktigelsen, men at du ikke har tilstrekkelig kunnskap om båtmotorer, og at du ikke tenker at dette skal være betydning for motorens funksjon. Dersom det senere viser seg at motoren er helt feilmontert, vil det normalt ikke hindre deg som forbrukerkjøper i å gjøre gjeldende mangelskrav. Dette forutsetter imidlertid at selgeren er den fagkyndige parten. Dersom du har tilstrekkelig kompetanse til å se at motoren ikke fungerer, vil du jo også være bevisst på betydningen dette vil ha for båtens tilstand.

Kan selgeren oppfordre til undersøkelse?

Det er ikke uvanlig at det fremgår av salgsannonsen at kjøperen oppfordres til å foreta egne undersøkelser av båten. Ved kjøp mellom privatpersoner, hvor kjøpsloven kommer til anvendelse, vil unnlatelse av en slik oppfordring kunne medføre at du ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe du burde ha oppdaget ved en undersøkelse.

I forbrukerkjøp, derimot, finnes ingen tilsvarende regel. At selgeren oppfordrer til undersøkelse innebærer følgelig ikke noen rettslig undersøkelsesplikt for deg som forbrukerkjøper. Det kan likevel være grunn til å være ekstra oppmerksom dersom du ser slike oppfordringer i salgsannonsen.

Kan jeg avbestille båtkjøpet?

Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren en mulighet til å avbestille varen før den er levert. Dette er en regel som ikke finnes i for eksempel den vanlige kjøpsloven. Dette innebærer at dersom du angrer på båtkjøpet, kan du avbestille båten før selger har levert den til deg.

Avbestillingsretten er ikke underlagt noen andre vilkår enn at avbestilling må skje før levering. Etter at båten er levert har du i utgangspunktet ingen mulighet til å avbestille den på tilsvarende vilkår. Dersom årsaken til at du ønsker avbestilling etter levering er at det er noe feil ved båten, kan du ha krav på retting, prisavslag eller heving av kjøpet. Disse beføyelsene forutsetter imidlertid at båten er mangelfull. Hva dette innebærer, kan du lese mer om nedenfor.

Selgerens rett på erstatning ved avbestilling

En hake ved avbestillingsretten er at du kan være nødt til å erstatte selgerens økonomiske tap som følge av avbestillingen. Dette gjelder såfremt ikke noe annet følger av kjøpsavtalen. Dersom selgeren har kjøpt båten for kr 500 000, og solgt den til deg for kr 300 000, må du i utgangspunktet betale kr 200 000 i erstatning.

Det kan være vanskelig å beregne erstatningssummen ved avbestilling. Erstatningen skal tilsvare det økonomiske tapet som selgeren blir påført, herunder utlegg, prisforskjell og tapt fortjeneste. Selgeren har imidlertid også en tapsbegrensningsplikt. Dette  kan medføre at erstatningssummen ved avbestilling blir svært liten. Det kan for eksempel tenkes at han enkelt kan selge båten til en annen kjøper. I så fall vil han måtte gjøre dette for å begrense sitt tap som følge av din avbestilling. Om, og eventuelt hvor mye du må betale i erstatning ved avbestilling, beror ellers på en konkret vurdering.

Det kan også være avtalt en normalerstatning for avbestilling, også kalt avbestillingsgebyr. Dette er gjerne en foretrukket løsning, både fra selgerens og kjøperens side. Et fastsatt avbestillingsgebyr skaper god forutberegnelighet, og sparer partene for uklarhetene knyttet til en alminnelig erstatningsutmåling. Merk at avbestillingsgebyret ikke kan være høyere enn erstatningssummen.

Er båten min mangelfull?

Hva er en mangel?

En mangel er en kjøpsrettslig feil. Ethvert avvik mellom det som er avtalt og det som faktisk blir levert vil i utgangspunktet utgjøre en mangel. Dette kan for eksempel være feil kvalitet enn det som følger av avtalen, eller noe så enkelt som feil farge. Alle feil kan utgjøre mangler, men ikke alle mangler er av så kvalifisert art at de utløser rettigheter. For eksempel er det et vilkår for å heve kjøpet etter forbrukerkjøpsloven at mangelen ikke må være uvesentlig. Feil farge på båttrekket vil trolig være en uvesentlig mangel, og ikke gi noen hevingsrett.

Utgangspunktet for vurderingen av om det foreligger en mangel ved båten, er avtalen mellom deg og selgeren. Hvilke opplysninger er gitt om båten i salgsannonsen? Hvilke egenskaper skal båten ha? Hva følger av kjøpekontrakten? Dersom det foreligger avvik mellom det avtalte og båtens tilstand slik den blir levert, vil båten være mangelfull.

Du kan lese mer om forbrukerkjøpslovens krav til kjøpsgjenstandens egenskaper her.

Båt solgt «som den er»

Å selge båten «som den er» er mer vanlig i kjøp mellom privatpersoner. Men også forbrukerkjøpsloven åpner for salg med «som den er»-forbehold.

Et «som den er»-forbehold innebærer at båten selges slik den står, med de eventuelle feil som måtte være der på salgstidspunktet. Et slikt forbehold innebærer følgelig en ansvarsfraskrivelse for selgeren, ved at du som kjøper ikke kan reklamere over enhver feil som viser seg etter overtagelsen.

Det er ikke uvanlig at forhandlere av bruktbåter benytter seg av slike forbehold. De ønsker gjerne ikke å ha ansvar for alle mulige småfeil som måtte dukke opp i etterkant av salget. Merk at et «som den er»-forbehold kan være inntatt ved andre formuleringer, for eksempel «selges som forevist» eller «selges i henhold til kjøpers besiktigelse».

Selv om din rett til å reklamere over feil ved båten blir innskrenket ved at selgeren tar et slikt forbehold, står du ikke helt uten rettigheter. Det vil likevel kunne foreligge en mangel ved båten dersom:

 1. Båten er i dårligere stand enn du med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers
 2. Selgeren har forsømt å opplyse om forhold ved båten eller dens bruk som han burde kjenne til, og som du hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet
 3. Båten ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om båten eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet

De to siste typesituasjonene er knyttet til selgerens opplysningsplikt. At en båt som er solgt «som den er» må være i dårligere stand enn du med rimelighet hadde grunn til å forvente for at det skal foreligge mangel, byr på en mer skjønnsmessig helhetsvurdering. Terskelen er imidlertid lavere ved forbrukerkjøp enn ved kjøp mellom privatpersoner, hvor vilkåret er at båten må være i vesentlig dårligere stand.

Garanti

En garanti innebærer en utvidelse av selgerens ansvar i forbindelse med kjøpet. Først og fremst kan selgeren påta seg ansvar for feil ved båten som ikke kvalifiserer til å utgjøre en mangel etter loven. Han kan da selv fastsette hvilke krav du kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Den mest praktiske løsningen er at selgeren påtar seg ansvar for å utbedre eventuelle feil.

Selgeren kan også påta seg ansvar for mangler i større utstrekning enn det som følger av forbrukerkjøpslovens regler. Dette vil i praksis skje gjennom garantidekning ut over forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister. Selgeren kan for eksempel gi deg en 10 års garanti på båtmotoren. Da tar han på seg ansvaret for alle feil ved motoren som måtte dukke opp innen denne tidsperioden.

En garanti gir følgelig deg som forbrukerkjøper et utvidet vern utover forbrukerkjøpslovens bestemmelser. Selgeren må uttrykkelig opplyse om det gjelder noen garanti ved båtkjøpet. Eventuell mangelfull informasjon om garantidekningen går utover selgeren selv. Hvis han har gitt en garanti, men ikke opplyst om hvilke feil garantien gjelder eller hva du kan kreve, vil feilen regnes som en mangel.

Hvilke rettigheter har jeg dersom båten er mangelfull?

Krav om retting eller omlevering

For det første gir forbrukerkjøpsloven deg mulighet til å kreve retting av mangelen. Retting innebærer at selgeren reparerer feilen ved båten. Etter reparasjonen skal båten være i slik stand som du måtte forvente ut fra kjøpekontrakten.

Retting er den primære misligholdsbeføyelsen ved mangler innenfor forbrukerkjøpsloven. Det er også gjerne den foretrukne. Når feilen blir reparert, får du som bilkjøper den båten du ønsker i henhold til kontrakten. Det er også gunstig for selgeren å sørge for retting, ettersom det medfører at han får gjennomføre kjøpet.

At retting er den primære misligholdsbeføyelsen, innebærer også at retting i mange tilfeller må forsøkes før andre misligholdsbeføyelser kan gjøres gjeldende. Du kan for eksempel ikke kreve heving av avtalen dersom feilen enkelt kan rettes. Videre har selgeren også en lovfestet rett til å tilby retting av feilen. Dette gjelder uavhengig av om du ønsker det eller ikke. Dersom selgeren sørger for retting av feilen, vil du være avskåret fra å kreve prisavslag eller heving.

Retting av feil skal skje uten noen kostnad for deg som forbruker, og skal foretas innen rimelig tid.

Du kan lese mer om retting og omlevering etter forbrukerkjøpsloven her.

Krav om prisavslag

Dersom feilen ikke kan rettes, gir forbrukerkjøpsloven mulighet til å kreve prisavslag. Et prisavslag innebærer at du får økonomisk kompensasjon tilsvarende mangelens innvirkning på bilens økonomiske verdi. Når det er noe feil ved båten, vil det være en ubalanse mellom kjøpesummen du betaler i henhold til kontrakten, og båtens egentlige økonomiske verdi. Formålet med prisavslag som misligholdsbeføyelse er følgelig å gjenopprette den økonomiske balansen i avtaleforholdet. Dersom feilen ikke kan rettes, skal bilforhandleren kompensere deg for den verdireduksjonen på bilen som feilen medfører.

Prisavslaget skal i utgangspunktet tilsvare differansen mellom båtens økonomiske verdi med og uten feilen. Verdivurderingen skal foretas på objektivt grunnlag. Det er følgelig ikke relevant hvor stor betydning feilen har for deg som forbruker. I noen tilfeller kan det imidlertid også tas hensyn til feilens subjektive betydning for deg. Dette vil for eksempel være aktuelt dersom båten er spesialbestilt eller spesialtilpasset til deg.

Du kan lese mer om prisavslag etter forbrukerkjøpsloven her.

Krav om heving

I visse tilfeller kan du ha adgang til å heve båtkjøpet. Heving innebærer at du må levere tilbake båten til selgeren, og få tilbakeført kjøpesummen. Dette kan være en økonomisk påkjenning for selgeren, og heving regnes for å være den mest inngripende misligholdsbeføyelsen. Derfor er vilkårene for heving generelt strengere enn for de øvrige beføyelsene, som for eksempel retting eller prisavslag.

Videre er heving et unntak fra det grunnleggende prinsippet i norsk rett om at avtaler skal holdes. Unntaket gjelder for de tilfeller hvor det foreligger et slikt misforhold mellom partene og ytelsene, at det er rimelig for kjøperen å heve til tross for konsekvensene som heving måtte medføre for selgeren. Dersom balansen mellom ytelsene kan gjenopprettes ved for eksempel prisavslag, slik at båtens tilstand står i et rimelig forhold til prisen, vil dette være å foretrekke. Det vil da være vanskelig å få gjennomslag for et hevingskrav.

Du kan lese mer om heving etter forbrukerkjøpsloven her.

Krav om erstatning

Erstatning kan i mange tilfeller kreves i tillegg til retting, prisavslag eller heving. Forutsetningen er at det totale økonomiske tapet overstiger den kompensasjonen som de øvrige beføyelsene kan gi.

Du kan lese mer om erstatning etter forbrukerkjøpsloven her.

Reklamasjonsreglene i forbrukerkjøp

Hva er en reklamasjon?

En reklamasjon er en melding til selger om at det foreligger en mangel ved båten. Enkelt forklart er reklamasjonen en klage på feilen. Du trenger ikke å gi selgeren ytterligere informasjon om hvilke rettigheter du eventuelt ønsker å påberope deg. Dette følger av at det ikke stilles et krav om spesiell reklamasjon ved forbrukerkjøp.

Det er heller ikke særlig strenge krav til spesifikasjon av feilen i reklamasjonen i forbrukerkjøp. Det kan være vanskelig for en forbruker, med mindre fagkunnskap, å klarlegge omfanget av feilen og hva den går ut på. Selgeren er gjerne nærmest og best egnet til å foreta en slik undersøkelse. Derfor er det i forbrukerkjøp tilstrekkelig å kun påberope seg at det foreligger en feil ved båten.

Reklamasjonen kan i utgangspunktet fremsettes muntlig. Du kan altså komme innom selgerens båtverksted og informere om feilen, og dermed reklamere. Det er imidlertid anbefalt å fremsette reklamasjon skriftlig. Dette er av bevishensyn, i tilfelle det skulle oppstå uenighet om dine rettigheter i ettertid. Ved en skriftlig fremsatt reklamasjon vil det ikke være tvil om at en feil faktisk har blitt oppdaget, og når reklamasjonsfristene begynte å løpe.

Hvilke opplysninger bør reklamasjonen inneholde?

Selv om det ikke stilles spesielt strenge krav til spesifikasjon av reklamasjonen, bør den inneholde tilstrekkelig informasjon til at selgeren forstår at det foreligger en feil, og at denne kan gi grunnlag for ytterligere krav fra deg som kjøper.

Det følger av forbrukerkjøpslovens forarbeider at «[d]et vesentlige er at selgeren får et varsel om at kjøperen kan komme til å gjøre krav gjeldende som følge av noe han eller hun mener kan være en mangel«. Sistnevnte element i reklamasjonen omtales gjerne som det operative elementet. Det innebærer at det ikke vil være tilstrekkelig å gi selgeren beskjed om at det foreligger en feil, og unnlate å følge opp forholdet ytterligere i ettertid. Selgeren bør være forberedt på å for eksempel reparere feilen, eller å gi deg et prisavslag for å kompensere for feilen. Dersom du forholder deg passiv, og gir selgeren inntrykk av at det ikke vil skje noen ytterligere progresjon i saken, kan du risikere at kravet ditt går tapt.

Først og fremst bør reklamasjonen angi hva som er feilen. Jo mer informasjon du kan gi selgeren om feilen, desto lettere er det for ham å vurdere omfanget av den og forberede seg på ulike krav. Det hjelper også saken din betydelig i tilfelle det skulle oppstå tvist rundt forholdet. Det forventes imidlertid ikke at du som kjøper har en stor grad av teknisk og mekanisk kompetanse, slik at en «symptombeskrivelse» som regel vil være tilstrekkelig.

Videre er det lurt å få frem at du mener at selgeren er ansvarlig for feilen. På denne måten gir du selgeren beskjed om at du vil påberope deg feilen som grunnlag for potensielle rettslige krav.

Begrunnelsen for reklamasjonsfristene

For alle kjøp av båt gjelder reklamasjonsfrister, det vil si en frister for å fremsette klage på feil og gjøre rettslige krav gjeldende. Det er hovedsakelig to bærende begrunnelser for reklamasjonsfristene. For det første skal selgeren kunne «gjøre seg ferdig» med salget. Av hensyn til forutsigbarhet for hans virksomhet, bør han ha en konkret ramme for hvor lenge han kan bære risikoen for potensielle feil.

For det andre er fristene et utslag av lojalitetsplikten i kontraktsforhold. Hvis du oppdager en feil ved båten, er det lojalt å gi beskjed om dette til selgeren. Dersom du bevisst forholder seg passiv over lenger tid, vil kravet ditt ikke være beskyttelsesverdig.

Til slutt er det et viktig poeng at det er enklere å innhente informasjon og sikre bevis mens forholdet er ferskt. Reklamasjonsfristene gir insentiv til å ordne opp i kontraktsbruddet så fort som mulig.

Absolutt reklamasjonsfrist

Den absolutte reklamasjonsfristen setter en absolutt ramme for hvor sent du kan fremsette en reklamasjon. Etter denne fristen kan reklamasjon ikke lenger fremsettes, uansett om feilen nettopp har blitt oppdaget. Den absolutte reklamasjonsfristen begynner å løpe ved overtagelsen av båten.

I alminnelige privatkjøp er den absolutte reklamasjonsfristen på to år. Dette gjelder direkte kjøp mellom to private parter. I forbrukerkjøp er fristen i utgangspunktet den samme, men kan utvides til hele fem år dersom tingen er ment å vare «vesentlig lengre» enn to år.

Fristen på to år i forbrukerkjøp vil normalt gjelde for all småinventar og annet forbruksutstyr til båten. For selve båten derimot, samt alle store komponenter som motoren, navigasjonsutstyr og liknende, vil det være fristen på fem år som gjelder. Disse er klart ment å vare vesentlig lengre enn i to år.

Relativ reklamasjonsfrist

Den relative reklamasjonsfristen er «innen rimelig tid» etter at du fikk vite eller burde ha fått vite om feilen. Denne fristen er mye mer skjønnsmessig, og beror på en helhetsvurdering av forholdene i den konkrete sak.

Når du burde ha fått kjennskap til feilen, legger opp til en aktsomhetsvurdering. Når burde en normal aktsom båteier ha oppdaget feilen? Det stilles imidlertid ikke særlig strenge krav til aktsomhet for forbrukere. Det følger av forbrukerkjøpslovens forarbeider at «[a]vgjørende er om kjøperen skjønner at det foreligger slike faktiske forhold at det er grunnlag for å konstatere en mangel». Den relative reklamasjonsfristen begynner følgelig ikke å løpe før det fremstår som rimelig klart for deg at feilen skyldes forhold som selgeren kan ha ansvar for.

Det gjelder en spesialregel i forbrukerkjøp, slik at den relative reklamasjonsfristen aldri kan være kortere enn to måneder. Denne løper fra du faktisk oppdager mangelen. Dette innebærer at dersom det har gått to måneder fra du overtok båten før du oppdager feilen, har du fremdeles minst to måneder på deg på å reklamere. Merk imidlertid at regelen ikke nødvendigvis innebærer at fristen kan strekkes lenger enn to måneder.

Konsekvensene av at reklamasjonsfristene blir oversittet

Dersom du ikke reklamerer innenfor reklamasjonsfristene, vil du miste retten til å gjøre gjeldende krav på grunnlag av feilen. Du vil følgelig ikke lenger kunne kreve reparasjon, prisavslag, heving eller erstatning. Konsekvensene av å ikke overholde reklamasjonsfristene kan synes strenge, men dette understreker viktigheten av å reklamere så snart som mulig.

Reklamasjonsfristene løper parallelt, og den relative reklamasjonsfristen løper innenfor den absolutte reklamasjonsfristen. Dette innebærer at du må reklamere innenfor begge fristene for å ha kravet ditt i behold. Dersom det har gått fem år siden du overtok båten, har det ingen betydning at du nettopp har oppdaget mangelen – den absolutte reklamasjonsfristen vil således være oversittet.

Det er også greit å merke seg at selgeren kan gi deg langtidsgaranti. Dette vil innebære at han tar på seg ansvar for feil i lenger tid enn fem år. Det er ingenting i veien for å avtale en slik løsning, og denne avtalen vil da gjelde foran lovens reklamasjonsfrister.

Du kan lese mer om reklamasjon etter forbrukerkjøpsloven her.

Kan kravet foreldes?

Foreldelseslovens regler gjelder parallelt med forbrukerkjøpslovens reklamasjonsfrister. Dette innebærer at kravet ditt kan bli foreldet selv om den absolutte reklamasjonsfristen i utgangspunktet ikke er oversittet enda. Den alminnelige foreldelsesfristen er på 3 år. Fristen begynner å løpe ved levering.

Har du spørsmål vedrørende dine rettigheter ved båtkjøp?

Vi hører gjerne fra deg! Våre advokater har erfaring og kompetanse på området, og første vurdering av saken er gratis og uforpliktende. Send din henvendelse gjennom skjemaet under. Husk også at du har rettshjelpsdekning med båtforsikringen, som dekker mesteparten av advokatutgiftene.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.