Forbrukerkjøpsloven § 9 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 9 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 9 regulerer selgerens tilbakeholdsrett. Dette er en rett for selgeren til å hindre at forbrukeren får rådighet over tingen uten at kjøpesummen samtidig blir betalt. Bestemmelsen har sin parallell i kjøpsloven § 10.


Selgerens tilbakeholdsrett er et utslag av det hovedsynspunkt at en kjøpsavtale normalt skal oppfylles ved at selgeren og forbrukeren utveksler sine ytelser samtidig. Dette synspunktet er også kjent som samtidighetsprinsippet – ytelse mot ytelse.

Bestemmelsen hjemler en tilbakeholdsrett som gir selgeren en sikkerhetsrett i egen ytelse. I tillegg medfører denne retten et oppfyllelsespress på motparten. Tilbakeholdsretten er ikke betinget av at det foreligger noe kontraktsbrudd.

Ytelse mot ytelse

Selgerens tilbakeholdsrett utløses av manglende betaling av «kjøpesummen».

Tilbakeholdsretten består etter første ledd av at selgeren kan la være å «overføre rådigheten over tingen», enten ved at tingen overgis, dokumentet overleveres eller på annen måte. Med dette defineres retten utstrekning. Når rådigheten over tingen er tapt, er også tilbakeholdsretten tapt.

Rådighetsoverføring foregår vanligvis ved overgivelse av tingen. Dette må forstås slik at tingen overtas av forbrukeren, med andre ord at den leveres i henhold til § 7. Tilbakeholdsretten er i behold så lenge tingen er stilt til forbrukerens rådighet uten at tingen er levert, sml. formuleringene som fremkommer i §§ 38 annet ledd, 14 første ledd annet punktum og annet ledd.

Etter loven kan selgeren som utgangspunkt holde tilbake hele sin ytelse. Oftest vil ytelsen dessuten være udelelig. Unntak kan tenkes der forbrukerens avvik fra korrekt oppfyllelse av kjøpsavtalen er bagatellmessig. Da vil det trolig være mest nærliggende at selgeren kun holder tilbake en forholdsmessig del av sin ytelse. Det bør ikke holdes tilbake åpenbart mer enn det som er nødvendig for å gi betryggende sikkerhet for krav som følge av forbrukerens kontraktsbrudd.

Selgeren har gitt forbrukeren kreditt

Det følger av første ledd annet punktum at tilbakeholdsretten ikke gjelder hvis selgeren har gitt forbrukeren kreditt. Ordlyden «kreditt» må forstås vidt, slik at det også omfatter henstand med betalingen, jf. NOU 1993: 27 s. 117. Sammenlignet med kjøpsloven § 10 første ledd, er henstand her nevnt eksplisitt i lovteksten.

Unntaket tar sikte på tilfeller der selgeren har gitt forbrukeren kreditt ved avtale, jf. ordlyden «gitt». Unntak kan også følge mer indirekte av at det er avtalt betalingstidspunkt sammenholdt med lovens bestemmelse om levering innen rimelig tid, jf. § 6 første ledd.

Bestemmelsen er ikke til hinder for at selgeren holder tilbake sin ytelse etter reglene om forventet kontraktsbrudd, jf. § 55.

Særbestemmelse når selgeren skal sende tingen

Annet ledd er en særbestemmelse som tar sikte på å regulere sendekjøp. Dersom selgeren skal sende tingen, kan han likevel ikke la være å sende den. Selgeren kan derimot på annen måte hindre at forbrukeren får rådighet over tingen før kjøpesummen betales.

Reservasjonen som fremgår første ledd annet punktum må også gjelde for de tilfeller som er nevnt i annet ledd, jf. NU 1984: 5 s. 214.

Forbrukerkjøpsloven § 9:


§ 9. Selgerens tilbakeholdsrett

Selgeren har ikke plikt til å overgi tingen, overlevere dokument, eller på annen måte overføre rådigheten over tingen, uten at kjøpesummen betales samtidig. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren har gitt forbrukeren kreditt.

Skal selgeren sende tingen til et annet sted, kan han eller hun likevel ikke la være å sende den, men selgeren kan hindre at forbrukeren får rådigheten før kjøpesummen betales.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.