Forbrukerkjøpsloven § 8 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 8 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 8 pålegger selgeren særskilte plikter knyttet til transporten for de tilfeller der tingen skal sendes til forbrukeren. Bestemmelsen har sin parallell i kjøpsloven § 8.


Det forutsettes i bestemmelsen at partene fritt kan avtale om selgeren skal stå for transport til bestemmelsesstedet. Når en slik avtale først er inngått, vil de plikter som følger av § 8 ikke kunne fravikes med avtale til skade for forbrukeren, jf. § 3 første ledd.

Inngåelse av nødvendige avtaler

Det følger av bestemmelsens første ledd at selgeren har plikt til å inngå de avtaler som trengs for å få tingen transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport. Dette gjelder etter lovens ordlyd når det er selgeren som skal «sørge for» sending av tingen. Det forutsettes etter bestemmelsen at det er noen andre enn selgeren som skal utføre transporten.

De nødvendige avtaler som bestemmelsen sikter til, vil typisk være transportavtaler mv. Dersom tingen må sendes med flere forskjellige transportmidler, må selgeren inngå avtale om transport for alle transportmidlene, jf. NU 1984: 5 s. 211. Det er verken krav til at selgeren står som part i avtalene, eller at han betaler. Det forutsettes i § 10 annet ledd at forbrukeren kan ha plikt til å betale for sending av tingen.

Hva som ligger i at den aktuelle avtale må være slik at transporten kan skje på egnet måte og på vanlige vilkår, vil bero på hva slags kjøp det gjelder. De krav som skal stilles, bør trolig ses i lys av at tingen verken er levert eller at risikoen er gått over på forbrukeren før tingen er stilt til vedkommendes disposisjon på bestemmelsesstedet. Det må derfor være opp til selgeren å bestemme de nærmere detaljer for transporten. Det må tas forbehold for de tilfeller der forbrukeren skal betale for sendingen, jf. § 10 annet ledd. Da må transporten skje på en slik måte at den ikke blir unødig dyr for forbrukeren.

Selgeren pålegges ikke en alminnelig plikt til å tegne transportforsikring for tingen. Dette kan imidlertid følge av avtale. I tillegg kan det følge av første ledd dersom dette er en del av det som anses som «vanlige vilkår» for den aktuelle transport.

Opplysningsplikt

Opplysningsplikten i annet ledd gjelder når det ikke følger av avtalen eller annet grunnlag at selgeren skal tegne transportforsikring. Det kan være av forbrukerens interesse å selv kunne tegne slik forsikring. Selgeren pålegges derfor å gi forbrukeren de opplysninger som er nødvendig for å kunne tegne forsikring. Dette gjelder uavhengig av hvem som har risikoen for hendelig skade på tingen etter § 14.

Opplysningsplikten utløses først når forbrukeren ber om det. Etter bestemmelsen følger det ingen uoppfordret plikt for selgeren til å fremlegge opplysninger. Det er likevel ikke utenkelig at selgeren kan ha en slik plikt etter ulovfestede regler om lojalitet i kontraktsforhold.

Melding

Tredje ledd omhandler den sjeldne situasjon at selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig fremgår at den skal til forbrukeren. I disse tilfeller må selgeren gi forbrukeren melding som gjør det klart hva vedkommende skal motta.

Dette gjelder kun der en fraktfører skal ta hånd om tingen, og ikke der selgeren selv står for transporten.

Tidspunktet for når selgeren skal sende melding fremgår ikke av bestemmelsen. Det må likevel antas at melding må gis så tidlig at forbrukerens overtakelse av tingen ikke blir forsinket.

Forbrukerkjøpsloven § 8:


§ 8. Tilleggsplikter ved sendekjøp

Skal selgeren sørge for at tingen blir sendt, plikter han eller hun å inngå de avtaler som trengs for å få tingen transportert til bestemmelsesstedet på egnet måte og på vanlige vilkår for slik transport.

Skal ikke selgeren tegne transportforsikring for tingen, må han eller hun når forbrukeren ber om det, gi de opplysninger som forbrukeren trenger for å kunne tegne forsikring.

Dersom selgeren leverer tingen til en fraktfører uten at det ved merking, i transportdokument eller på annen måte tydelig fremgår at den skal til forbrukeren, må selgeren gi forbrukeren slik melding som gjør det klart hva forbrukeren skal motta.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.