Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 61 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 61 gir en særlig avgrensning av forbrukerbegrepet med sikte på avtaler om kjøp av ting mellom parter som har forretningssted eller bopel i ulike stater utenfor EØS. Dette innebærer samtidig en særlig avgrensing i lovens virkeområde.


Bakgrunn

Bestemmelsens siktemål er, så langt som praktisk mulig, å unngå å gripe inn i forhold som er regulert av CISG.

Den alminnelige forbrukerdefinisjonen i forbrukerkjøpsloven § 1 tredje ledd ville på enkelte punkter ført til en avgrensning av forbrukerkjøpslovens virkeområde som griper inn i virkeområdet av CISG, og med materielle regler som står i strid med CISG. Dette skyldes at forbrukerdefinisjonen i CISG artikkel 2 bokstav a på enkelte punkter er snevrere enn i definisjonen i forbrukerkjøpsdirektivet artikkel 1 nr. 2 bokstav a.

Det er dessuten ønskelig å respektere EØS-avtalen. CISG artikkel 90 åpner i en viss utstrekning for dette.

Forutsetninger for anvendelse

For at det særlige forbrukerbegrepet skal gjelde, kreves det etter bestemmelsen at begge parter har forretningssted eller bopel i stater utenfor EØS.

En slik forståelse er av flere grunner tvilsom.

For det første vil den praktiske betydningen av bestemmelsen være liten, idet den norske forbrukerkjøpsloven ikke vil bli pekt ut etter de regler for lovvalg som gjelder.

For det annet forutsetter forarbeidene at det er tilstrekkelig at «noen av partene har forretningssted eller bopel utenfor EØS», jf. Ot.prp. s. 40 sp. 1.

For det tredje er avvik fra CISG etter artikkel 90 bare akseptabelt der (begge) «partene har sine forretningssteder i stater som er part i » den aktuelle internasjonale avtalen. Det vil si at begge partene må ha sine forretningsstedet eller bopel i EØS-stater.

Det avgjørende for at § 61 får anvendelse, bør etter dette være at minst én av partene har forretningssted eller bopel utenfor EØS. En slik løsning vil i seg selv heller ikke være i strid med forpliktelsene etter EØS-avtalen, idet disse ikke gjelder der bare en part har forretningssted eller bopel innenfor EØS.

Forbrukerkjøpsloven § 61:


§ 61. Særlig forbrukerbegrep i visse internasjonale kjøp

For avtaler om kjøp av ting mellom parter som har forretningssted eller bopel i ulike stater utenfor EØS, gjelder loven kjøp av ting til personlig bruk for kjøperen, kjøperens familie eller husstand, med mindre selgeren før eller på avtaletiden verken visste eller burde ha visst at tingen ble kjøpt til noe slikt formål.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.