Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 60 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 60 regulerer selgerens og forbrukerens plikt til å dra omsorg for tingen. 


Omsorgsplikten kan ses op som et utslag av den gjensidige lojalitetsplikten som eksisterer i kontraktsforhold – også når motparten begår kontraktsbrudd.

Kjernen i reglene om omsorgsplikt er at den parten som har besittelsen eller lett kan ta varen i sin besittelse når motparten er forhindret fra å gjøre det, skal «dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene». Dette vil gjelde selv om de foreligger kontraktsbrudd fra den annens part, uansett dennes subjektive forhold og selv om denne har risikoen for tingen. Den som drar omsorg for tingen, har rett til dekning av forsvarlige kostnader til dette.

Selgerens omsorgsplikt

Vilkår for omsorgsplikten

Etter forbrukerkjøpsloven § 60 første ledd er et vilkår for selgerens omsorgsplikt at det foreligger brudd på noen av de pliktene forbrukerne har og som påvirker rettidig overgivelse av tingen. Loven nevner her to alternativer. Kontraktsbruddet kan være aktuelt eller forventet.

Det er videre to alternative vilkår for at selgerens omsorgsplikt skal inntre. Det er enten at selgeren «har tingen i sin varetekt» eller at han «for øvrig kan ta vare på den».

Henting og mottak til ikke rett tid

Det nevnes spesielt det tilfelle at forbrukeren «ikke henter eller tar imot tingen til rett tid». Dette alternativer omfatter også at forbrukeren overhodet ikke tar imot tingen. Forutsetningen for disse tilfellene er at dette skyldes forhold på forbrukerens side.

Tilfeller der forbrukeren uten grunnlag setter fra seg en vare hos selgeren som er levert, men som han ikke lenger vil ha, omfattes ikke.

Forhold ellers på forbrukerens side

Bestemmelsen nevner også som alternativ at «forhold ellers på forbrukerens side har medført at [tingen] ikke er overgitt».

Som eksempel på forhold ellers på forbrukerens side nevner forarbeidene at leveringen blir forsinket på grunn av at kjøperen ikke yter nødvendig medvirkning ved tilvirkningen eller transporten av tingen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 129 sp. 2.

Lovens formulering er så vid at at den også omfatter tilfeller der leveringen er avhengig av betaling av kjøpesummen, dette ikke skjer og at selgeren av den grunn holder tingen tilbake etter § 9 første ledd første punktum, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 129 sp. 2.

Der årsaken til at tingen ikke overtas i rett tid ligger hos selgeren, vil plikten til omsorg ikke være aktuell.

Selgeren har tingen i sin varetekt

Det følger av Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 129 sp. 2 at selgerens plikt til å dra omsorg for tingen er ubetinget hvis den er i hans varetekt. Varetekt brukes her synonymt med besittelse.

Selgeren kan for øvrig ta vare på tingen

I andre tilfeller er plikten etter lovens ordlyd betinget av at selegren «kan ta vare på den».

Ordlyden kan gi indikasjon på at selgeren selv må være i stand til å ta hånd om tingen, men så strengt kan ikke loven forstås. Det avgjørende må være om selgeren har mulighet til å bestemme hvordan varene skal disponeres.

Hvis tingen er sendt av gårde, kan selgeren bestemme hvordan tingen skal disponeres ved hjelp av for eksempel et fraktbrev eller annet varerepresentativ. På bestemmelsesstedet kan det være aktuelt at selgerens egen filial tar seg av tingen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986.87) s. 129-130.

Selgeren kan ikke fri seg fra sin omsorgsplikt ved å vise til at forbrukeren like gjerne kunne ta vare på tingen. Det er selgerens mulighet for å ta vare på tingen som blir avgjørende.

Det er ikke avgjørende for selgerens omsorgsplikt om risikoen for tingen er gått over på forbrukeren eller ikke. Selgerens omsorgsplikt vil ha størst betydning etter at risikoen har gått over på forbrukeren.

Omsorgspliktens innhold

Etter forbrukerkjøpsloven § 60 første ledd skal selgeren «dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene».

Omsorgspliktens nærmere innhold beror på hva slags ting det gjelder, men også på forholdene ellers, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 129 sp. 2. Siktemålet må være at forbrukerens interesser i rimelig grad skal ivaretas.

Hvor langt plikten i det konkrete tilfellet skal strekke seg, beror blant annet på arten av de tiltak som kreves, selgerens muligheter for selv å ta seg av de nødvendige tiltakene og hvilke praktiske muligheter selgeren har til å engasjere tredjepersoner, jf. kjl. § 74.

Tiltakene som treffes, må stå i et rimelig forhold til tingens verdi – og eventuelle tap forbrukeren kan bli påført. Det må dessuten tas hensyn til risikoen for at skade kan inntre og at det i siste omgang vil være forbrukeren som må betale for tiltakene.

Omsorgen skal etter forbrukerkjøpsloven skje «for forbrukerens regning». Dette er likevel ikke til hinder for at selgeren midlertidig må legge ut for kostnader knyttet til omsorgen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 130 sp. 1. Avgjørende for om selgeren må legge ut, vil være hva som er «rimelig etter forholdene».

Virkninger av forsømt omsorg

Bestemmelsen regulerer ikke virkningene av at selgeren ikke oppfyller sin omsorgsplikt. Det vil her være tale om brudd på sideplikter etter kjøpet. Etter forbrukerkjøpsloven § 26 tredje ledd skal lovens regler om forbrukerens rettigheter som følge av mangler gjelde så langt de passer. Det mest praktiske vil være at selgeren har plikt til å betale erstatning, jf. § 33.

Forbrukerens omsorgsplikt

Forbrukerkjøpsloven § 60 annet ledd regulerer forbrukerens plikt til å dra omsorg for tingen. Først punktum gjelder tilfeller der forbrukeren allerede har overtatt ingen. Annet og tredje punktum gjelder tilfeller der tingen er sendt til han og stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet uten at den er overtatt av han.

Forbrukerens omsorgsplikt må inntre allerede idet forbrukeren overveier å avvise tingen.

Tingen er overtatt av forbrukeren

Forbrukerkjøpsloven § 60 annet ledd første punktum forutsetter at tingen allerede er overtatt av forbrukeren. Det vil si at den er levert i samsvar med § 7 – hentet eller mottatt. Forbrukeren vil da ha tingen i sin besittelse, og det er rimelig at han også har omsorgsplikt.

Det er videre et vilkår at forbrukeren vil «avvise» tingen. Dette alternativet forutsetter at forbrukeren har en rett til å avvise tingen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 130 sp. 1. Avvisningen kan for eksempel skyldes at forbrukeren har rett til å heve kontrakten, kreve omlevering, at det er levert for mye, for tidlig eller på feil sted.

Omsorgspliktens innhold

Forbrukeren skal etter bestemmelsen dra slik omsorg for tingen som er «rimelig etter forholdene». Ved vurderingen av hva som er «rimelig etter forholdene» må det tas hensyn til at kjøperen er en forbruker.

Forbrukerens omsorg skjer for selgerens regning.

Les også: Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Tingen er ikke overtatt av forbrukeren

Forbrukerkjøpsloven § 60 annet ledd annet punktum regulerer forbrukerens omsorgsplikt dersom han vil avvise en ting som er sendt til han eller stilt til hans rådighet på bestemmelsesstedet. Dette er en spesialregel for sendekjøp der tingen ennå ikke er overtatt av forbrukeren. Det vil si at tingen ikke er levert etter § 7.

Hvis tingen allerede er overtatt av forbrukeren, er det første punktum som kommer til anvendelse. Tilfeller der tingen er sendt til et annet sted enn leveringsstedet vil også falle utenfor annet punktum. Det samme gjelder der tingen er sendt til leveringsstedet, men til feil person, med mindre det er en forveksling som kan ordnes på stedet, og som selgeren må kunne forvente at forbrukeren tar seg av.

Det forutsettes også etter annet punktum at forbrukeren har en rett til å avvise tingen.

Forbrukerens plikt til å ta vare på tingen gjelder bare dersom dette kan gjøres «uten å betale kjøpesummen». Forbrukerens plikt gjelder heller ikke dersom den vil medføre «urimelig kostnad eller ulempe». Det må i vurderingen tas hensyn til at kjøperen er forbruker.

Risikoens overgang

Siden tingen i tilfeller som er omfattet av ennet punktum ennå ikke er overtatt av forbrukeren, vil risikoen ikke ha gått over etter hovedregelen i § 14 første ledd, jf. § 7.

Risikoen vil ikke gå over bare ved at forbrukeren overtar tingen for å utøve omsorg etter § 60 annet ledd punktum. Risikoen kan imidlertid være gått over etter § 14 annet ledd.

Tredje punktum

Etter forbrukerkjøpsloven § 60 annet ledd tredje punktum gjøres det unntak fra omsorgsplikten etter annet punktum dersom selgeren eller noen på selgerens vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet.

Det er rimelig å forstå bestemmelsen på samme måte som vilkåret om at selgeren «kan ta vare på» tingen etter § 60 første ledd.

Virkningen av forsømt omsorgsplikt

Forbrukerkjøpsloven § 60 annet ledd regulerer ikke virkningene av at forbrukeren forsømmer sin omsorgsplikt.

Selv om forbrukeren i utgangspunktet skulle ha hevingsrett, kan denne tapes hvis tingen skades på grunn av brudd på omsorgsplikten, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 130 sp. 2.

Forbrukerkjøpsloven § 60:


§ 60. Omsorg for tingen

Dersom forbrukeren ikke henter eller tar imot tingen i rett tid eller forhold ellers på forbrukerens side har medført at den ikke er overgitt til ham eller henne, skal selgeren for forbrukerens regning dra slik omsorg for tingen som er rimelig etter forholdene, dersom selgeren har tingen i sin varetekt eller for øvrig kan ta vare på den.

Vil forbrukeren avvise en ting som han eller hun har overtatt, skal forbrukeren for selgerens regning dra slik omsorg for den som er rimelig etter forholdene. Vil forbrukeren avvise en ting som er sendt til ham eller henne og stilt til hans eller hennes rådighet på bestemmelsesstedet, skal forbrukeren ta vare på den for selgerens regning, dersom forbrukeren kan gjøre dette uten å betale kjøpesummen eller pådra seg urimelig kostnad eller ulempe. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren eller noen på selgerens vegne kan ta seg av tingen på bestemmelsesstedet.

En part som plikter å dra omsorg for tingen, kan la en tredjeperson forvare den etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 74. §§ 75, 76, 77 og 78 i samme lov om en parts rett til erstatning og tilbakeholdsrett, om salg av eller annen disposisjon over tingen og om regnskap og godskriving av utbytte gjelder tilsvarende.

Les også: Hvilken rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.