Forbrukerkjøpsloven § 6 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 6 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 6 regulerer hvilket tidspunkt tingen skal leveres. En modifikasjon følger av tilbakeholdsretten for selgeren som følger av prinsippet om ytelse mot ytelse i § 9. Spørsmålet om når levering skal regnes for å ha skjedd reguleres i § 7.


Levering innen rimelig tid

Etter første ledd er hovedregelen at tingen skal leveres innen rimelig tid etter kjøpet, og ikke senere enn 30 dager. Regelen er deklaratorisk, jf. ordlyden «hvis ikke noe annet er avtalt».

Om innholdet i ordlyden «rimelig tid» viser Ot.prp. s. 160 sp. 1 til Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 54. Det antas at henvisningen sikter til følgende avsnitt:

Bilde av boken

«Hva som er ‘rimelig tid’ vil bero på tilhøva. Utgangspunktet for fristen er avtaletidspunktet. Gjelder det f eks et tilvirkningskjøp, er det rimelig at selgeren har lengre tid på seg enn hvor det gjelder levering av en kurant lagervare. Men også for tilvirkningskjøp kan forholdene variere sterkt. Imidlertid er det grunn til å rekne med at leveringstiden som regel vil være regulert i avtale når det gjelder kompliserte og omfattende kjøp. I praksis vil derfor ‘rimelig tid’ ofte være et temmelig kort tidsrom.»

Bestemmelsen må forstås slik at selgeren som utgangspunkt ikke har rett til å levere tingen tidligere enn den leveringstiden som følger av loven eller avtalen. Dette kan sies å følge forutsetningsvis av annet ledd.

Forbrukeren har rett til å avvise en for tidlig levering av tingen, da dette kan medføre ulemper. Det må imidlertid gjøres unntak fra avvisningsretten for tilfeller der det må anses som illojalt av forbrukeren å ikke akseptere tidligere levering. Dersom selgerens levering før tiden er rettmessig, innebærer det uansett ikke at forbrukerens betalingsforpliktelse fremskyndes.

Avtalt tidsrom for levering

Annet ledd regulerer de tilfeller der det er avtalt at tingen skal levers innenfor et bestemt tidsrom. Har du for eksempel kjøpt en bil og avtalt at bilen skal leveres to måneder etter kjøpet, kan du naturligvis ikke klage på forsinket levering før dette. Dersom det er avtalt et slikt tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet, forutsatt at forholdene ikke tilsier at forbrukeren skal stå for valget.

Bestemmelsen er basert på en antagelse om at et tidsrom ofte avtales i selgernes interesse, jf. NU 1984: 5 s. 212. Resultatet vil av den grunn neppe være avvikende fra det som ellers ville fulgt av alminnelig avtaletolkning.

Et avtalt tidsrom innebærer ikke en rett for selgeren til å stykke opp leveringen i delleveringer.

Selgers meldeplikt

Dersom selgeren ved hentekjøp har rett til å velge tidspunkt for levering, tillegges han etter tredje ledd en meldeplikt overfor forbrukeren. Selgeren skal i tide gi forbrukeren melding om når tingen kan hentes.

Konsekvensen av at selgeren unnlater å gi slik melding, er at oppstått forsinkelse med leveringen ikke kan anses å bero på forbrukeren, jf. § 19 første ledd og Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 55 sp. 1. Forbrukeren kan dessuten kreve erstatning  etter § 24 i den grad han måtte lide økonomisk tap som følge av den brutte meldeplikt, jf. § 19 tredje ledd første punktum.

Risikoen for forsinkelse eller feil under fremsending av meldingen eller at meldingen overhodet ikke kommer frem, ligger hos forbrukeren dersom meldingen sendes i samsvar med § 4. Dette forutsettes også i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 135 sp. 1

Bestemmelsen regulerer ikke de tilfeller der forbrukeren har rett til å velge leveringstidspunktet.

Forbrukerkjøpsloven § 6:


§ 6. Leveringstiden

Tingen skal leveres uten unødig opphold og senest innen 30 dager etter kjøpet, hvis ikke noe annet er avtalt.

Er det avtalt et tidsrom for levering, har selgeren rett til å velge tidspunktet om forholdene ikke viser at valget er forbrukerens.

Har selgeren ved hentekjøp rett til å velge tidspunktet for levering, skal han eller hun i tide gi forbrukeren melding om når tingen kan hentes.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.