Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 59 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 59 regulerer selgerens rett til å heve når det er avtalt at selgeren kan eller skal levere etter hvert (suksessive leveringer), og forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster.


Rett til å heve for den enkelte delleveringen

Forbrukerkjøpsloven § 59 første ledd gjelder der selgeren skal levere etter hvert og forbrukeren skal betale eller medvirke i tilsvarende poster.

På samme måte som forbrukerkjøpsloven § 58, innebærer bestemmelsen at de ulike dellevreringene betraktes som selvstendige kjøp ved anvendelse av reglene om heving. Selgeren kan ved kontraktsbrudd heve for den enkelte leveringen, og vilkårene skal vurderes ut fra den enkelte leveringen. Den part som har begått kontraktsbruddet, kan ikke møte et krav om delvis heving ved å kreve heving av hele kjøpet. Dette innebærer at forbrukeren kan bli sittende igjen med delleveringer som ikke har noen selvstendig funksjon.

Dersom forbrukerens betaling eller medvirkning ikke etter avtalen eller loven skal korrespondere med selgerens delleveringer, gjelder del alminnelige bestemmelsen i § 45 fullt ut. Spørsmålet om heving må etter dette vurderes o forhold til kjøpet som helhet.

Rett til å heve også for senere delleveringer

Forbrukerkjøpsloven § 59 annet ledd gir selgeren rett til å heve for senere delleveringer på tilsvarende vilkår som forbrukerens rett etter § 58 annet ledd.

Denne hevingsretten forutsetter for det første at det allerede har skjedd et kontraktsbrudd. For det annet må det begåtte kontraktsbruddet gi selgeren «god grunn» til å regne med at det vil inntre «kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett» ved senere leveringer. Heving for de senere leveringene må for det tredje skje «innen rimelig tid».

Det er tilstrekkelig at det foreligger et hvilket som helst kontraktsbrudd. Det kreves ikke at kontraktsbruddet gir grunnlag for heving.

Forholdet til hevingsvilkårene i kjøpsloven § 62

Vilkårene for heving etter § 55, jf. kjl. § 62, kan være oppfylt samtidig som vilkårene etter § 59 annet ledd er oppfylt. Disse bestemmelsene må imidlertid gjelde side om side – som alternative grunnlag for heving.

Etter forbrukerkjøpsloven § 59 gjelder det ikke noe krav om at forbrukeren skal varsles slik at heving kan unngår. Dette er til forskjell fra heving etter § 55, jf. kjl. § 62 annet ledd.

Inntruffet betalingmislighold

Dersom det har inntruffet et betalingsmislighold, vil dette som regel være en indikasjon på en fare for gjentakelse. Det må likevel foretas en konkret vurdering av om selgeren har «god grunn» til å regne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett.

Det vil ikke inntre hevingsrett dersom en forsinkelse åpenbart skyldes en feiltakelse fra forbrukerens side, en tilfeldig betalingshindring eller andre liknende årsaker. Felles for slike tilfellene er at mangelen på betaling ikke har sammenheng med forbrukerens evne eller vilje til å betale, og det vil følgelig ikke gi foranledning for selgeren til å forvente forsinkelser ved senere leveringer.

Hevingsrett på grunn av sammenhengen med tidligere eller senere leveringer

Forbrukerkjøpsloven § 59 har ingen særlig bestemmelse om at heving av en dellevering utløser rett for selgeren til å heve for tidligere eller senere delleveringer på grunn av sammenhengen disse har med den delen det er hevet for, sml. § 58 tredje ledd.

Dersom slike tilfeller skulle bli aktuelle, må de vurderes etter den alminnelige bestemmelsen i § 45.

Hvis tingen er overtatt av forbrukeren etter en dellevering, følger det av § 45 tredje ledd at selgeren er avskåret fra å heve for den delleveringen. Dette gjelder med mindre han har tatt forbehold, typisk i form av salgspant, eller at forbrukeren avviser tingen.

Forbrukerkjøpsloven § 59:


§ 59. Selgerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert

Skal selgeren levere etter hvert og forbrukeren betale eller medvirke i tilsvarende poster, og det er kontraktsbrudd fra forbrukerens side ved en enkelt levering, kan selgeren heve for denne leveringen etter reglene i § 45.

Gir kontraktsbruddet selgeren god grunn til å regne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett ved senere leveringer, kan han eller hun på dette grunnlaget heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

Hvilken rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.