Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 58 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 58 regulerer forbrukerens rett til å heve der det er avtalt at selgeren skal levere etter hvert – også kalt suksessive leveringer. 


Rett til å heve den enkelte delleveringen

Dersom selgeren skal levere etter vert, og det foreligger kontraktsbrudd ved en enkelt dellevering, er hovedregelen at forbrukeren kan heve for den aktuelle leveringen etter reglene om heving, Forbrukerkjøpsloven § 58 innebærer at de ulike dellevreringene betraktes som selvstendige kjøp ved heving.

Bestemmelsen gir forbrukeren en utvidet rett til heving – sammenliknet med om kjøpet skulle blitt sett på som en helhet. Forbrukerens adgang til å begrense hevingen til den enkelte delleveringen gjelder selv om det er nær sammenheng mellom de ulike delleveringene, slik at disse, hvis de skulle ha vært levert samtidig, hadde vært udelelige etter § 57. Selgeren kan ikke avverge en slik delvis heving ved ensidig å kreve heving av hele kjøpet. Sammenhengene mellom ytelsene kan likevel påvirke hevingsvurderingen.

Bilde av boken

Hevingen kan gjelde en hvilken som helst dellevering i rekken av leveringer innenfor kjøpet.

Henvisningen til «reglene om heving» omfatter samtlige anvendelige regler om heving.

Rett til å heve for senere delleveringer

Forbrukerkjøpsloven § 58 annet ledd gir på visse vilkår forbrukeren rett til å heve for senere delleveringer. Bestemmelsen forutsetter at det allerede foreligger et kontraktsbrudd for en dellevering. Det kreves ikke at det aktuelle kontraktsbruddet selv gir grunnlag for heving. Heller ikke er det noe krav at det heves for den delen kontraktsbruddet gjelder, selv om det skulle være grunnlag for det, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 98 sp. 1.

Det stilles etter annet ledd krav til både sannsynligheten for at det vil inntre kontraktsbrudd og kontraktsbruddets karakter. Forholdet til kjøpsloven § 62 beskrives slik i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 97-98:

I disse tilfelle gis kjøperen en noe videre hevingsadgang enn § 62. Mens § 62 forutsetter at det må være «klart» at det vil inntre kontraktbrudd, er det etter § 44 (2) tilstrekkelig at kjøperen har «god grunn til å rekne med» dette. Formuleringen innebærer imidlertid at forventningen om framtidig kontraktbrudd nettopp bygger på kontraktbruddet for den tidligere leveringen. Det er dessuten ikke tilstrekkelig at det er grunn til å vente kontraktbrudd. Det kontraktbruddet som kan ventes må være av en slik art at det vil gi hevingsrett. På den annen side trenger ikke det ventete kontraktbruddet være av samme art som det tidligere. Dersom en vesentlig mangel ved første levering gir god grunn til å vente en vesentlig forsinkelse med neste, må kjøperen kunne heve for begge leveringers vedkommende.

At det må foreligge en «god grunn» innebærer at det må foretas en objektiv vurdering på grunnlag av hva en fornuftig person ville anta.

For å utnytte hevingsretten etter annet ledd er det et vilkår at dette skjer «innen rimelig tid». Det følger av forarbeidene at vilkåret er at reklamasjon skjer «innen rimelig tid etter det kontraktsbruddet som utløser hevingsretten», jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 98 sp. 1. Fristen starter med andre ord selv om forbrukeren verken oppdaget eller burde ha oppdaget kontraktsbruddet.

Hevingsrett på grunn av sammenhengen med tidligere eller senere leveringer

Forbrukerkjøpsloven § 58 tredje ledd fir forbrukeren rett til å heve både for tidligere og senere leveringer når det er en viss sammenheng mellom disse leveringene og en levering som heves.

Etter forarbeidene er det en forutsetning at forbrukeren også «hever for den leveringen kontraktbruddet gjelder», jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 98 sp. 1. Dette kan synes å innsnevre hevingsmuligheten i forhold til ordlyden, som lar det være tilstrekkelig at forbrukeren «hever for en enkelt levering. Det stilles ikke i ordlyden noe krav til grunnlaget for hevingen.

Heving etter tredje ledd for tidligere eller senere leveringer må skje samtidig med den hevingen som skjer på grunnlag av første eller annet ledd.

Kravet til sammenheng

Det avgjørende for retten til heving av tidligere eller senere leveringer er om disse «på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden». Kravet til sammenheng erstatter den materiell terskelen for heving som ellers vil gjelde. Det kreves derfor i prinsippet ikke at det foreligger noe aktuelt eller forventet kontraktsbrudd ved de leveringene som heves etter tredje ledd.

Vilkårene må vurderes for hver enkelt tidligere eller senere levering.

At de tidligere eller senere leveringer «ikke vil kunne brukes» må forstås slik at det ikke foreligger en rimelig praktisk og tjenlig bruk i forbrukerens situasjon.

Forbrukerkjøpsloven § 58:


§ 58. Forbrukerens hevingsrett når det skal leveres etter hvert

Skal selgeren levere etter hvert, og det er kontraktsbrudd ved en enkelt dellevering, kan forbrukeren heve for denne leveringen etter reglene om heving.

Gir kontraktsbruddet forbrukeren god grunn til å regne med at det vil inntre kontraktsbrudd som vil gi hevingsrett ved senere leveringer, kan han eller hun på dette grunnlaget heve for slike leveringer dersom det skjer innen rimelig tid.

Dersom forbrukeren hever for en enkelt levering, kan han eller hun samtidig heve kjøpet for tidligere eller senere leveringer som på grunn av sammenhengen mellom leveringene ikke vil kunne brukes til formål som partene forutsatte på avtaletiden.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.