Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 57 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 57 regulerer anvendelsen av lovens regler om mangel og forsinkelse når selgerens ytelse er delelig i lovens forstand, og selgerens kontraktsbrudd kun gjelder en del av det som er solgt.


Første ledd omhandler lovens anvendelse på selgerens delvise kontraktsbrudd. Annet ledd tar for seg spørsmålet om selgerens delvise kontraktsbrudd skal regnes som mangel eller delvis forsinkelse.

Kontraktsbruddsvirkningene begrenses til den kontraktsstridige delen

Forbrukerkjøpsloven § 57 første ledd gjelder ved kontraktsbrudd for en viss mengde eller visse eksemplarer av en avtalt samlet levering. Både forsinkelse, mangel og brudd på sideplikter kan være årsak til kontraktsbruddet.

Bilde av boken

Hovedregelen for delvise kontraktsbrudd er etter første ledd første punktum at reglene om mangler og forsinkelse kun anvendes på den aktuelle delen – ikke hele kjøpet. På denne måten begrenses kontraktsbruddsvirkningene til den kontraktsstridige delen. Dette medfører at vilkårene for en bestemt kontraktsbruddsvirkning må vurderes i forhold til den aktuelle delen. Første punktum vil gjelde for alle typer kontraktsbruddsvirkninger.

Forbrukeren har etter hovedregelen i første ledd første punktum både en rett og en plikt til å begrense virkningene av kontraktsbruddet til den aktuelle delen. Det vil derimot kunne variere hvilken part som vil ha interesse i at kontraktsbruddet vurderes etter første punktum, og ikke i relasjon til kjøpet som helhet.

Delelige ytelser

Det forutsettes i forbrukerkjøpsloven § 57 at selgerens ytelse etter kjøpsavtalen er delelig i lovens fortsand.

Det utdypes videre i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 97 sp. 1 hvilke tilfeller første ledd ikke vil omfatte (udelelige ytelser):

Bestemmelsen omfatter derimot ikke tilfelle der mangelen kan henføres til en del av det solgte, men hvor denne delen står i så nær fysisk og funksjonell sammenheng med resten at det ikke med rimelighet kan foretas en oppdeling. Er det f eks feil ved en komponent i en datamaskin, må det betraktes som en mangel ved maskinen som helhet. Tilsvarende gjelder om maskinen skal sendes til kjøperen i flere pakninger og det inntrer forsinkelse for en av pakningene.

Ved vurderingen av om det med rimelighet kan foretas en oppdeling, må det blant annet legges vekt på om verdien av delene er mindre enn verdien av helheten.

At det er nær fysisk og funksjonell sammenheng mellom de ulike tingene som inngår i kjøpet, kan være et argument for hevingsrett etter annet punktum.

Rett for forbrukeren til å heve kjøpet i sin helhet

Forbrukeren kan etter forbrukerkjøpsloven § 57 første ledd annet punktum have kjøpet i sin helhet når kontraktsbruddet er vesentlig for hele kjøpet. Det forutsettes etter annet punktum, som etter første punktum, at selgerens ytelse er delelig i lovens fortsand.

I hevingstilfellene innebærer bestemmelsen et unntak  fra hovedregelen i første punktum om at vurderingen skjer i forhold til den delen av det solgte som kontraktsbruddet gjelder.

Det følger av ordlyden at kontraktsbruddet må være «vesentlig» for hele kjøpet. Det samme vilkåret gjelder etter § 23 første ledd første punktum – med presiseringer i annet ledd. Det oppstilles også en rekke avvikende vilkår for heving andre steder i loven, se henholdsvis § 23 tredje ledd og § 32. Det kan spørres om formuleringen av den materielle hevingsterskelen i § 57 første ledd annet punktum går foran andre formuleringer i loven.

Heving ved forsinkelse

Det virker mest konsekvent at de presiseringene som finnes i § 23 annet ledd, også skal gjelde ved heving etter § 57 første ledd annet punktum. Dette vil også gi best sammenheng med vilkårene for heving i § 58 første ledd, som på generelt basis henviser til «reglene om heving».

Det foreligger videre gode grunner for at også de særlige tilleggsvilkårene for heving på grunn av forsinkelse i tilvirkningskjøp i § 23 skal gjelde.

Forbrukeren kan ikke skaffe seg hevingsrett for hele kjøpet ved å sette tilleggsfrist etter § 23 tredje ledd der en del av kjøpet allerede er oppfylt, men en annen del ennå ikke er levert.

Når det er avtalt levering under ett, kan forbrukeren som utgangspunkt avvise delleveringer. Forbrukeren kan på denne måten etter omstendighetene fremtvinge hevingsrett for hele kjøpet på grunnlag av forsinket levering. Men hevingsretten vil i slike tilfeller ikke bero på § 57 første ledd annet punktum, men andre bestemmelser (typisk § 23 første ledd).

Heving ved mangler

I forbrukerkjøpsloven § 32 er terskelen for å heve på grunn av mangler formulert som at mangelen ikke må være «uvesentlig». Det ville gi dårlig sammenheng dersom hevingsterskelen skulle være høyere kun fordi det forelå en delelig levering. Ved heving på grunn av mangel må dersom bestemmelsen leses som om der sto at kjøpet i sin helhet kan heves når kontraktsbruddet ikke er uvesentlig for hele kjøpet.

Grensen mellom mangel og delvis forsinkelse

Forbrukerkjøpsloven § 57 annet ledd regulerer spørsmålet om selgerens delvise kontraktsbrudd skal ses på som en mangel eller delvis forsinkelse. Det avgjørende kriteriet er om selgeren må antas å ha sluttet sin levering. Dersom dette besvares bekreftende, vil reglene om mangler gjelde.

Bestemmelsen skal forstås motsetningsvis, slik at reglene om forsinkelse gjelder der selgeren må antas å ikke ha avsluttet sin levering.

Lovens vurderingstema er om selgeren etter forholdene må antas å ha avsluttet sin levering eller ikke. Vurderingen må foretas ut fra de konkrete forhold som er synbare for forbrukeren på det tidspunktet leveringen skjer. Det avgjørende er hvordan forbrukeren på grunnlag av disse forholdene med rimelighet kan oppfatte situasjonen. Vurderingen er med andre ord objektiv.

Forbrukerkjøpsloven § 57:


§ 57. Kontraktsbrudd ved del av tingen

Omfatter selgerens kontraktsbrudd bare en del av det solgte, gjelder reglene om mangler og forsinkelse i kapittel 5 og 6 i loven for denne delen. Forbrukeren kan heve kjøpet i sin helhet når kontraktsbruddet er vesentlig for hele kjøpet.

Må selgeren etter forholdene antas å ha avsluttet sin levering enda ikke alt er levert, gjelder reglene om mangler.

Hvilken rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper? Les mer om det her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.