Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 54 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 54 regulerer partenes tapsbegrensningsplikt og eventuell lemping av ansvaret.


Første ledd regulerer den skadelidte partene plikt til å begrense sitt tap og følgende av at plikten brytes.

Annet ledd gir adgang til å nedsette – lempe – erstatningsansvaret i særlige tilfeller.

Bilde av boken

Tapsbegrensningsplikten

Forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd første punktum slår fast en generell plikt for skadelidte til å begrense sitt tap ved rimelige tiltak.

Bestemmelsen må forstås på bakgrunn av den alminnelige, ulovfestede lojalitetsplikten som gjelder i kontraktsforhold.

Når inntrer tapsbegrensningsplikten?

Utgangspunktet er at tapsbegrensningsplikten først inntrer når det foreligger aktuelt eller forventet kontraktsbrudd, og den skadelidte kjente eller burde kjent til dette.

Det faktum at tapsbegrensningsplikten inntrer idet kontraktsbruddet burde ha vært oppdaget, innebærer at det ligger en aktsomhetsplikt for skadelidte som virker ved siden av plikten til å treffe rimelige tiltak.

Tapsbegrensningsplikten varer så lenge det er mulig å begrense det relevante tapet.

Kravet til rimelige tiltak

Det må foretas en konkret vurdering av hva som regnes som «rimelige tiltak».

Om vurderingen er det uttalt følgende i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 128 sp. 2:

Ved vurderingen må man ta hensyn til hva som med rimelighet kunne ventes av vedkommende på det tidspunkt kontraktbruddet oppsto. Selv om man i ettertid finner at parten, slik forholdene utviklet seg, burde handlet på en annen måte, er det ikke sikkert at man på tiden for kontraktbruddet kunne vente dette av vedkommende. Det må også tas hensyn til at parten kan trenge en viss tid til å finne ut hvilke tiltak som er mest formålstjenlige.

Det må ellers tas hensyn til kjøpets karakter og hva som er vanlig innenfor vedkommende bransje. Man kan f eks som hovedregel ikke stille de samme krav til en forbrukerkjøper som til en næringsdrivende når det gjelder å foreta dekningskjøp.

Virkningen av forsømt tapsbegrensningsplikt

Dersom den skadelidende parten forsømmer sin tapsbegrensningsplikt, er virkningen etter forbrukerkjøpsloven § 54 første ledd annet punktum at skadelidte selv må bære tapet av den tilsvarende del.

Dette innebærer at når den som påberoper seg kontraktsbrudd fra den andre partens side, ikke har truffet rimelige tiltak for å begrense sitt tap, skal den andre parten få redusert sin erstatningsplikt tilsvarende med det beløp som tapet skulle vært begrenset med.

Ved fastsettingen av det tap som skulle vært unngått, må det foretas en vurdering der alternative muligheter sammenlignes. Det må tas hensyn til gevinst, tap og utgifter ved mulighetene.

Lemping av ansvaret

Forbrukerkjøpsloven § 54 annet ledd gir adgang til å lempe erstatningsansvaret både for selgeren og forbrukeren.

Lemping er kun aktuelt dersom erstatningen ikke blir begrenset etter andre regler. Eksempler på slike andre regler er adekvansregelen i § 52 første ledd annet punktum og § 54 første ledd.

Bestemmelsen omfatter både lovbestemt og avtalt erstatningansvar, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 128 sp. 2.

Hvor mye skal erstatningen settes ned?

Etter lovens ordlyd «kan» erstatningen settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige part. Denne ordlyden gir ingen konkrete holdepunkter for hvor mye erstatningen skal settes ned i de tilfeller der det er grunnlag for lemping. Forarbeidene gir heller ingen ytterligere veiledning.

Målet må til syvende og sist være å avskjære den urimeligheten som har gitt grunnlag for lemping.  Ansvaret kan ikke i sin alminnelighet reduseres til det normale tapet i sammenlignbare tilfeller. Det må ved vurderingen kunne tas hensyn til i hvilken grad skadelidte kan sies å ha medvirket til det oppståtte tapet.

Forbrukerkjøpsloven § 54:


§ 54. Plikt til å begrense tapet. Lemping av ansvaret

En part som påberoper seg kontraktsbrudd fra den andre partens side, skal ved rimelige tiltak begrense sitt tap. Forsømmes dette, må han eller hun selv bære den tilsvarende delen av tapet.

Erstatningen kan settes ned dersom den vil virke urimelig for den ansvarlige parten ut fra tapets størrelse i forhold til det tap som vanligvis oppstår i lignende tilfeller, og forholdene ellers.

Les om hvilken rettigheter forbrukerkjøpsloven gir bilkjøper her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.