Forbrukerkjøpsloven § 53 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 53 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 53 regulerer hvordan prisforskjell skal beregnes dersom kjøpet heves. Paragrafen gjelder uavhengig av om det forbrukeren eller selgeren som hever.


Første ledd regulerer situasjonen der dekningstransaksjon gjennomføres etter de nærmere krav der.

Annet og tredje ledd  gjelder der dekningstransaksjon ikke gjennomføres i samsvar med første ledd.

Bilde av boken

Beregning i samsvar med foretatt dekningstransaksjon

Forbrukerkjøpsloven § 53 første ledd regulerer hvordan erstatning for prisforskjell skal regnes ut der den skadelidte part hever og faktisk foretar dekningstransaksjon – forutsatt at bestemmelsens nærmere vilkår er oppfylt.

Bestemmelsen er ikke avgjørende for hvilke andre tapsposter som kan dekkes, jf. NOU 1993: 27 sp. 151-152. Dette reguleres av § 52.

Dekningstransaksjon

Begrepet «dekningstransaksjon» er ikke definert i forbrukerkjøpsloven. Følgende uttales i NOU 1993: 27 s. 151 sp. 1:

For at det skal foreligge en dekningstransaksjon, må kjøpet eller salget ha saklig og tidsmessig sammenheng med det opphevede kjøpet, og formålet må være å dekke det samme behov. I forbrukerkjøp sier det seg selv at dette ikke vil skape tilsvarende store bevisproblemer som i handelskjøp med lagervarer.

Det vil normalt være rimelig å legge til grunn den hevende parts egen oppfatning av dekningsformålet.

Kravet til saklig sammenheng ved dekningskjøp er utdypet slik i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 126 sp. 1:

Tingens art og egenskaper ved dekningskjøpet må være likeverdig med gjenstanden fra det opprinnelige kjøpet.

Gjaldt det opprinnelige kjøpet en svært spesiespreget ting, vil dekningskjøp være utelukket. Dette kan være tilfellet med salg av brukte ting, enkelte slike modeller, demonstrasjonseksemplar og særskilte tilbudsvarer ellers. Varer kan da være spesifisert av selgeren, bl a ved en særlig prisansettelse.

Det må likevel skje en konkret vurdering av de typetilfellene som nevnes i sitatet.

Kravet til tidsmessig sammenheng er ikke nærmere forklart i forarbeidene, og har neppe selvstendig betydning ved siden av lovens krav om at dekningstransaksjonen skal skje innen rimelig tid etter hevingen.

Beregning av differansen

Prisforskjellen er differansen mellom kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen.

Transaksjonene kan være inngått på ulike vilkår. Se Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 126 sp. 2 om dette:

Dekningstransaksjonen trenger ikke nødvendigvis foregå på samme vilkår som det opprinnelige kjøpet. Det utelukker f eks i prinsippet ikke erstatning for prisforskjell at fordelingen av transportkostnadene er forskjellige i de to avtalene, men det må foretas en prisjustering med hensyn til slike forskjeller.

Selv om kravet til dekningstransaksjon er oppfylt, kan det være forskjeller mellom den avtalte tingen og tingen etter dekningstransaksjonen. Dette må det tas hensyn til ved beregning av erstatningen for prisforskjellen.

Forsvarlig måte

Dekningstransaksjonen må skje på «forsvarlig måte». Se NOU 1993: 27 s. 152 sp. 1:

Når dekningstransaksjonen skal være forsvarlig, innebærer dette at kjøperen ikke kan kreve dekket prisforskjellen ved et unødig dyrt dekningskjøp. Hva som er forsvarlig, må vurderes konkret i lys av pris, omsetningskanaler, kostnader ved transaksjonen, øvrige vilkår og hvilken tid kjøperen har til rådighet.

Det kan etter dette ikke kreves at kjøperen alltid skal velge det rimeligste alternativet, eller at selgeren alltid skal selge til høyeste pris i markedet, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 126 sp. 2. Derimot kan ikke forbrukeren velge det dyreste av to likeverdige tilbud.

Ved vurderingen av tidsaspektet må det tas hensyn til at forbrukeren ved lengre leveringstid kan lide ytterligere skade eller ulempe. Ulemper må også kunne tas i betraktning.

Rimelig tid

Kravet om «rimelig tid» kommer i tillegg til kravet om dekningstransaksjon.

Vilkåret bidrar til å motvirke muligheten for spekulasjon ved at partene venter med å foreta dekningskjøp eller dekningssalg for å oppnå høyere erstatning, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 126 sp. 2.

Det må bedømmes konkret hva som er rimelig tid.

Abstrakt beregning der dekningstransaksjon ikke skjer i samsvar med første ledd

Forbrukerkjøpsloven § 53 annet ledd regulerer tilfeller der kjøpet er hevet uten at det foretas dekning i samsvar med første ledd.

Dette omfatter:

  1. Tilfeller der dekningstransaksjonen ikke skjer
  2. Tilfeller der slik transaksjon skjer uten å fylle vilkårene i første ledd.

Utmålingen skjer i disse tilfellene på grunnlag av den abstrakte differansen mellom kjøpesummen og den gjengs prisen på hevingsproduktet.

Gjengs pris

Det forutsettes at tingen har en gjengs (kurant eller gangbar) pris. Hvis det ikke finnes en gjengs pris, må erstatningsberegningen skje på grunnlag av den alminnelige bestemmelsen i § 52 første ledd første punktum, eventuelt § 53 første ledd, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 127 sp. 1.

Det er gjengs pris på hevingstidspunktet som er avgjørende.

Abstrakt beregning

Bestemmelsen legger opp til en abstrakt beregning og innebærer med dette et unntak fra regelen om at det bare er det faktiske tap som skal dekkes, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 120 sp. 2.

Parten kan kreve erstattet forskjellen mellom kjøpesummen og gjengs pris for tingen uten å måtte dokumentere at forskjellen svarer til hans faktiske tap.

Hva som anses som gjengs pris

Forbrukerkjøpsloven § 53 tredje ledd presiserer nærmere hva som anses som gjengs pris. Tredje ledd stedfester den relevante gjengse pris i to alternativer.

Gjengs pris forutsetter at tingen er en typebestemt vare med en viss omsetning. For nye varer vil dette sjelden være et problem. Det er forbrukeren som har bevisbyrden for at det foreligger en gjengs pris, og hva denne eventuelt er.

Alternativ 1: Prisen på leveringsstedet for ting av samme slag

Utgangspunktet er prisen på leveringsstedet for ting av samme slag. Leveringsstedet vil følge av § 5 eller avtale.

Det faktum at varen må være av «samme slag» utelukker ikke visse kvalitetsforskjeller.

Alternativ 2: Annet alternativt sted

Dersom det ikke er noen gjengs pris på leveringsstedet for samme slags ting, kan det legges til grunn en alternativ gjengs pris på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette.

Det sentrale er å komme frem til en pris som er mest mulig tilnærmet resultatet av en faktisk dekningstransaksjon, se Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 128 sp. 1.

Les om rettigheter ved kjøp av bruktbil her

Forbrukerkjøpsloven § 53:


§ 53. Beregning av prisforskjell ved heving

Dersom kjøpet heves og forbrukeren foretar dekningskjøp eller selgeren foretar dekningssalg på forsvarlig måte og innen rimelig tid etter hevingen, legges kjøpesummen og prisen etter dekningstransaksjonen til grunn når prisforskjellen skal regnes ut.

Er kjøpet hevet uten at det foretas dekning i samsvar med første ledd, og det er gjengs pris for tingen, legges kjøpesummen og den gjengse prisen på hevingstidspunktet til grunn når prisforskjellen skal regnes ut.

Som gjengs pris anses prisen på leveringsstedet for ting av samme slag eller, om det ikke gjelder noen gjengs pris der, på et annet sted som med rimelighet kan likestilles med dette, likevel slik at hensyn tas til forskjell i transportkostnader.

Les også: Hvilke rettigheter gir forbrukerkjøpsloven bilkjøper?

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.