Forbrukerkjøpsloven § 51 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 51 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 51 oppstiller regler for forbrukerens tap av krav på heving og omlevering. Bestemmelsen oppstiller i realiteten et ytterligere, negativt vilkår for at forbrukeren skal ha rett til å heve eller kreve omlevering.


Første ledd første punktum fastslår hovedregelen om at forbrukeren bare kan kreve heving eller omlevering av kjøpet dersom tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som da den ble mottatt.

Reservasjoner i annet punktum innebærer at hovedregelen i praksis vil fremstå som unntaket.

Bilde av boken

Utgangspunktet: Vesentlig samme stand og mengde

Hovedregelen er etter forbrukerkjøpsloven § 51 første ledd første punktum at forbrukerens rett til å kreve heving eller omlevering er betinget av at tingen kan leveres tilbake i «vesentlig samme stand og mengde» som forbrukeren mottok den.

En uvesentlig forringelse vil ikke være til hinder for heving, jf. NOU 1993: 27 s. 150 sp. 1. Hvor grensen går, beror på en konkret vurdering, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 119 sp. 1. Bedømmelsen er objektiv, slik at det i prinsippet er uten betydning for hevingsretten 0m forbrukeren selv er skyld i forringelsen.

Unntak ut fra årsaken til forringelsen

Det regnes i annet punktum opp tre tilfeller der forbrukeren likevel ikke taper retten til heving eller omlevering, til tross for at tingen er vesentlig forringet eller har gått til grunne etter at forbrukeren mottok den.

Bokstav a: Tingens egen beskaffenhet eller andre forhold som ikke beror på forbrukeren

Etter bokstav a taper ikke forbrukeren retten til heving eller omlevering dersom årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet.

Et eksempel er ferskvarer som råtner før tilbakelevering kan skje.

Forbrukeren taper heller ikke retten til heving eller omlevering hvis årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde er et annet forhold som ikke beror på forbrukeren.

Etter Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 119 sp. 1 omfatter dette:

[…] forhold som ikke er en følge av kjøperens handling eller unnlatelse (sml konv art 82 (2) (a)). Dette omfatter tilfelle hvor tingen skades på grunn av selgerens forhold objektivt sett, f eks i forbindelse med avhjelp av mangler eller monteringsarbeid som selgeren utfører etter leveringen. Det kan også tenkes at selgeren har gitt feilaktig instruksjon om bruken av tingen, og at dette fører til at den blir skadet. Uttrykket omfatter også tilfelle hvor skaden skyldes tredjemann.

Bokstav b: Handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel

Etter bokstav b taper ikke forbrukeren retten til heving eller omlevering dersom ringen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av en handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel.

Hva som trengs avhenger av «det god skikk tilsier og er nødvendig for å oppdage mulige mangler», jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 119 sp. 2.

Bokstav c: Forbruk eller forandring under forutsatt bruk

Etter bokstav taper ikke forbrukeren retten til heving eller omlevering dersom tingen helt eller delvis er forbrukt eller forringet av forbrukeren under forutsatt bruk før han oppdaget eller burde ha oppdaget den mangelen som er årsak til avvisningen.

Alternativet omfatter den normale bruk av tingen. I tillegg omfattes tilfeller der selgeren var kjent med at tingen skulle brukes til et mer spesielt formål, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 119-120. Uttrykket «bruk» må også omfatte montering eller installering av tingen.

Bestemmelsen innebærer at selgeren ikke kan avvise et krav om heving eller omlevering kun på bakgrunn av at forbrukeren har brukt tingen.

Erstatte tingens verdireduksjon

Selv om tingen ikke kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde og dette skyldes andre forhold en de som omfattes av unntakene i første ledd annet punktum, kan forbrukerens rett til å kreve heving eller omlevering likevel være i behold.

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 51 annet ledd at retten fortsatt vil være i behold dersom forbrukeren ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjonen tingen har hatt.

Forutsetningen er at de øvrige vilkårene for heving er oppfylt.

Forbrukerkjøpsloven § 51:


§ 51. Tap av krav på heving og omlevering

Forbrukeren kan heve kjøpet eller kreve omlevering bare dersom tingen leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde som han eller hun mottok den. Forbrukeren taper likevel ikke retten til å heve eller kreve omlevering dersom

a) årsaken til at det er umulig å tilbakelevere tingen i vesentlig samme stand og mengde, er tingens egen beskaffenhet eller andre forhold som ikke beror på forbrukeren

b) tingen helt eller delvis er gått til grunne eller forringet som følge av en handling som trengs for å undersøke om tingen har en mangel, eller

c) tingen helt eller delvis er forbrukt eller forandret av forbrukeren under forutsatt bruk før han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget den mangelen som er årsak til avvisningen.

Forbrukeren taper heller ikke retten til å heve kjøpet eller kreve omlevering dersom han eller hun ved tilbakeleveringen erstatter den verdireduksjonen tingen har hatt.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.