Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 50 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 50 gir regler om oppgjøret ved heving som supplerer § 49 om tilbakeføring av hovedytelsene.


Første ledd regulerer forbrukerens plikt til å godskrive selgerens avkastning som han har hatt av tingen, og til å gi rimelig vederlag for vesentlig nytte som han ellers har hatt av den.

Annet ledd regulerer selgerens plikt til å betale rente av kjøpesummen.

Bilde av boken

Forbrukerens plikt til å godskrive selgeren avkastning av tingen

Forbrukerens plikt til å godskrive selgeren avkastning av tingen etter forbrukerkjøpsloven § 50 første ledd, gjelder uten nærmere vilkår. Avkastning er imidlertid begrenset til vanlig avkastning som ikke spesielt beror på forbrukerens særlige innsats, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 118 sp. 1.

Forbrukerens plikt til å betale nyttevederlag

Forbrukeren skal gi selgeren rimelig vederlag for vesentlig «nytte» han ellers har hatt av tingen. Dette vil si annen nytte enn slik avkastning som er nevnt foran.

Hvordan skal beregningen foretas?

Etter avgjørelsen i Rt. 2002 s. 173 kan beregningen av et eventuelt nyttevederlag oppsummeres på følgende måte: Tingens verdi – ofte kjøpesummen – fordeles skjematisk over den normale levetiden som grunnlag for et årlig nyttevederlag. Basert på dette årlige nyttevederlaget og det antall år forbrukeren har kunnet bruke tingen beregnes et utgangspunkt for vederlagsberegningen i den konkrete saken. Det gjøres skjønnsmessig fradrag for ulike utgifter, ulemper mv. forbrukeren har hatt i den aktuelle bruksperioden, se under.

Det er nettonytten som er avgjørende for vurderingen. Det må gjøres fradrag i vederlaget for nødvendig arbeid eller utgifter som kjøperen har hatt, og det må tas hensyn til at kjøperen har hatt en mangelfull ting. Det kan ikke bare tas hensyn til rent økonomiske faktorer, men også andre ulemper som manglene har påført kjøperen.

Selgerens plikt til å betale rente av kjøpesummen ved heving

Forbrukerkjøpsloven § 50 annet ledd  regulerer selgerens plikt til å betale rente av kjøpesummen ved heving. Både etter første og annet punktum skal renter betales etter satsene i forsinkelsesrenteloven.

Bestemmelsen gjelder etter sin plassering i kapittel 10 og § 50 kun ved heving.

Hovedregelen om friststart

Etter annet ledd første punktum er hovedregelen at renter skal betales fra den dag da forbrukeren reklamerte på mangelen. Før denne dagen er det ikke grunnlag for å beregne renter.

Renter skal beregnes av hele kjøpesummen. Det skal altså ikke først gjøres fradrag for eventuelt nyttevederlag som selgeren har krav på etter § 50 første ledd, jf. Rt. 2002 s. 173 og Ot.prp. s. 198 sp. 2.

Friststart der forbrukeren betaler nyttevederlag

Annet punktum fremskynder starttidspunktet for renteberegningen dersom forbrukeren betaler nyttevederlag etter første ledd. Rente skal da betales «fra den dag da selgeren mottok betalingen».

Det er ikke av betydning om kjøpesummen er betalt på forskudd, jf. NOU 1993: 27 s. 150 sp. 1. Dersom kjøpesummen er betalt i flere omganger, må det beregnes rente for tidspunktet for betaling av hver delbetaling.

Forbrukerkjøpsloven § 50:


§ 50. Avkastning og rente ved tilbakeføring

Heves kjøpet, skal forbrukeren godskrive selgeren avkastning som han eller hun har hatt av tingen, og gi rimelig vederlag for vesentlig nytte han eller hun ellers har hatt av den.

Dersom selgeren skal betale kjøpesummen tilbake, plikter selgeren å betale renter etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. fra den dag forbrukeren reklamerte på mangelen. Dersom forbrukeren avkreves vederlag for nytten av gjenstanden etter første ledd, plikter selgeren likevel å betale slik rente fra den dag selgeren mottok betalingen.

Les mer om hvilke rettigheter forbrukerkjøpsloven gir bilkjøper her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.