Forbrukerkjøpsloven § 5 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 5 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 5 regulerer hvor tingen skal leveres. Tidspunktet for levering reguleres av § 6.


Hentekjøp

Hovedregelen i forbrukerkjøpsloven § 5 første ledd første punktum er at tingen skal holdes klar for henting der selgeren hadde sitt forretningssted da kjøpet ble inngått. Har du for eksempel kjøpt en bruktbil fra en bilforhandler, er hovedregelen at bilen skal holdes klar til henting hos bilforhandleren.

Anvendelse av hovedregelen forutsetter at selgeren har et «forretningssted». Det kreves i tillegg at kjøpet har en viss tilknytning til dette stedet.

Det er selgerens forretningssted da kjøpet ble inngått som er avgjørende. Dermed endres ikke leveringsstedet ved at selgeren senere flytter forretningssted. Forbrukeren kan som utgangspunkt nekte å akseptere et nytt leveringssted som følge av at selgerens forretningssted flyttes.

Utgangspunktet om at forbrukeren kan nekte å akseptere et nytt leveringssted, gjelder ikke ubetinget. Forbrukeren må akseptere et nytt leveringssted dersom det ikke fører til ekstra ulemper eller utgifter for forbrukeren. Konsekvensen er at det nye leveringsstedet er kontraktsmessig. Selgerens lojalitetsplikt medfører et krav om å gi forbrukeren beskjed i tide om at leveringsstedet er endret. Forbrukeren kan ikke kreve erstatning for tap som følge av at han forholder seg til det opprinnelige leveringsstedet, dersom selgerens flytting av leveringssted er kontraktsmessig og forbrukeren har mottatt melding.

At tingen skal «holdes klar for henting» innebærer at selgeren må gjøre det som er nødvendig fra hans side for at ingen kan hentes av forbrukeren eller hans representant. Sagt med andre ord må selgeren stille tingen betingelsesløst til forbrukerens disposisjon.

Kjøp uten tilknytning til selgerens forretningssted

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 5 første ledd annet punktum at tingen skal leveres hos forbrukeren for de tilfeller der kjøpet blir inngått uten tilknytning til selgerens forretningssted.

Levering «hos forbrukeren» innebærer normalt levering på hans boligadresse, jf. NOU 1993: 27 s. 114 sp. 2. Det kan imidlertid følge forutsetningsvis av avtalen at andre leveringssteder kan være aktuelle. Avgjørende er forbrukerens boligadresse mv. da kjøpet ble inngått. Ved flytting må selgeren akseptere å levere tingen på forbrukerens nye bolig dersom det ikke fører til ekstra ulemper eller utgifter.

Bestemmelsen fanger opp to typetilfeller. Den omfatter for det første tilfeller der selgeren overhodet ikke har noe forretningssted. For det annet omfatter den tilfeller der selgeren har forretningssted, men kjøpet er uten tilknytning til dette.

Forarbeidene legger til grunn at det i «tvilstilfeller … bør være en presumsjon for at kjøpet er inngått utenfor selgerens forretningssted slik at selgeren eventuelt bør sikre seg å inngå en avtale om et annet leveringssted enn hos kjøperen», jf. Ot.prp. s. 159 sp. 1.

Typetilfelle 1: Selgeren har ikke forretningssted

Loven definerer ikke «forretningssted». Den alminnelige oppfatning synes å være at «forretningssted» kan defineres som det stedet der en relativt permanent og stabil forretningsvirksomhet foregår. Det kreves dessuten at virksomheten på det aktuelle sted har normal myndighet til å slutte kjøpekontrakter.

Ved gatesalg legger forarbeidene opp til et skille «avhengig av om salgsstedet har preg av selgerens forretningssted som sådan, f.eks. et fiskeutsalg», jf. Ot.prp. s. 159 sp. 1. Er det her selgeren driver sin forretningsvirksomhet, er det også hans salgssted.

Anvendelse av forbrukerkjøpsloven krever etter § 1 annet ledd at selgeren eller hans representant «opptrer i næringsvirksomhet». Dette begrepet er gott en forholdvis vid ramme. Dette innebærer ifølge NOU 1993: 27 s. 114 sp. 2 «den følge at det i yttergrensene kan tenkes tilfeller hvor selgeren ikke har noe påviselig forretningssted».

Typetilfelle 2: Selgeren har forretningssted, men kjøpet inngås uten tilknytning til dette

Det er for disse tilfeller ikke nok at kjøpet har sin nærmeste tilknytning til et annet sted enn selgerens forretningssted. Loven kan imidlertid neppe tas strengt på ordet.

Som eksempler på at kjøpet skjer uten tilknytning til selgerens forretningssted, nevner forarbeidene «bestillingskjøp som foretas på messer og lignende», dørsalg og «homeparties», jf. Ot.prp. s. 159 sp. 1. Dersom dørselgeren ikke driver en relativt permanent og stabil virksomhet fra noe bestemt sted, har han i lovens forstand ikke noe forretningssted overhodet.

Når det gjelder fjernsalg som postordresalg, TV-shopping, telefonsalg og Internett-handel, legges det i forarbeidene til grunn at den tilstrekkelige tilknytning til selgerens forretningssted normalt mangler, jf. Ot.prp. s. 159 sp. 2. Det avgjørende må være om gode reelle grunner taler for denne løsning.

Selgeren har flere forretningssteder

Forbrukerkjøpsloven § 5 annet ledd presiserer leveringsstedet etter hovedregelen i første ledd første punktum for de tilfeller der selgeren har mer enn ett forretningssted. Da skal det forretningsstedet som har nærmest tilknytning til kjøpet legges til grunn. Det skal tas hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

Etter bestemmelsen må det foretas en samlet vurdering av hvilket forretningssted som har nærmest tilknytning til kjøpet. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 135 sp. 2 påpeker at  «både forhold som angår inngåelsen og oppfyllelsen av kjøpet er relevante. F eks har det ikke avgjørende betydning hvor partenes hovedkontor ligger».

Vurderingen skal skje med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på kjøpstidspunktet. At forholdene endrer seg har ikke betydning, med mindre partene forutsatte endringene allerede på avtaletiden, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 135 sp. 2.

Avtalefrihet

Forbrukerkjøpsloven § 5 tredje ledd gir uttrykk for bestemmelsens deklaratoriske (fravikelige) karakter, ved at det fastslås at partene kan avtale et annet leveringssted enn det som følger av reglene i første og annet ledd.

Forbrukerkjøpsloven § 5


§ 5. Leveringsstedet

Tingen skal holdes klar for henting på det stedet der selgeren hadde sitt forretningssted da kjøpet ble inngått. Hvis kjøpet ble inngått uten tilknytning til selgerens forretningssted, skal tingen leveres hos forbrukeren.

Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet, med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

Partene kan avtale et annet leveringssted.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.