Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 48 regulerer selgerens rett på visse vilkår til å spesifisere egenskaper ved tingen der forbrukeren ikke gjør dette. Vilkårene fremgår av første og annet ledd lest i sammenheng.


Bestemmelsen har karakter av å regulere en kontraktsbruddsvirkning, men er vel og merke i forarbeidene omtalt som et «supplement» til de ordinære kontraktsbruddsvirkninger, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 110 sp. 2.

Spesifikasjonsretten kan medføre at selgeren blir i stand til å oppfylle kjøpet, til tross for manglende medvirkning fra forbrukeren. På den måten kan bestemmelsen bidra til å hindre hevingskrav og forebygge tvister mellom partene.

Bilde av boken

Tingens egenskaper

Det forutsettes i forbrukerkjøpsloven § 48 første ledd første punktum at forbrukeren har en plikt eller rett til å bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper.

Bestemmelsen innebærer imidlertid ingen rett for forbrukeren til å spesifisere leveringens omfang – kvantitet.

Både plikt og rett

Forbrukeren kan ha en plikt til medvirkning som følger av avtalen, men plikten kan også følge direkte av § 40 bokstav a.

Bestemmelsen omfatter også de tilfeller der forbrukeren har en rett – uten en plikt – til å bestemme spesifikasjonene. Dette kan utledes av det faktum at det kan bli nødvendig for selgeren å selv spesifisere tingens egenskaper dersom forbrukeren er passiv og ikke gjør dette, se første ledd første punktum. I disse tilfellene kan ikke forbrukerens passivitet ses på som et kontraktsbrudd, og selgeren vil dermed ikke ha andre krav som følge av den manglende medvirkningen.

Når oppstår spesifikasjonsretten?

Tidspunkt er avtalt

Når selgeren og forbrukeren har avtalt et tidspunkt for forbrukerens spesifikasjon, fremgår det av forbrukerkjøpsloven § 48 første ledd første punktum at selgerens spesifikasjonsrett oppstår dersom det avtalte tidspunktet ikke overholdes.

Tidspunkt er ikke avtalt

For det tilfellet at det ikke foreligger noen avtale om et slikt tidspunkt som nevnt over, oppstår spesifikasjonsretten innen rimelig tid etter at selgeren har oppfordret forbrukeren til å oppfylle plikten.

Fristen må regnes fra det tidspunktet forbrukeren mottar oppfordring, og ikke tidspunktet for oppfordringens avsendelse.

Hva som er rimelig tid må bero på en konkret vurdering av typen kjøp, hva spesifikasjonen gjelder og leveringstidspunktet. Det må også kunne tas hensyn til forbrukerens behov for ekstra betenkningstid. Antageligvis kan det ikke stilles for strenge krav til forbrukerens reaksjonstid, jf. NOU 1993: 27 s. 155 sp. 1.

Omfanget av spesifikasjonsretten

Selgerens rett til spesifikasjon begrenses i omfang ved at den etter første ledd første punktum må skje i samsvar med det han «må anta» er i forbrukerens interesse.

Dersom en spesifikasjon viser seg å ikke være i samsvar med forbrukerens interesse, vil dette kunne resultere i at forbrukeren sitter igjen med en ting han ikke føler seg tjent med. Derfor er det viktig at selgeren utviser aktsomhet ved benyttelsen av sin spesifikasjonsrett.

Ordlyden «må anta» tilsier at det må stilles relativt strenge krav til grunnlaget for selgerens antakelse. Forarbeidene trekker også i samme retning, se Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 110 sp. 2 der det uttales følgende:

Selgeren står ikke fritt med hensyn til spesifikasjonene. De må gjøres i samsvar med hva selgeren antar er i kjøperens interesse. Resultatet av at selgeren foretar spesifikasjonene, kan jo ellers bli at kjøperen får en ting han på ingen måte er tjent med. Det er derfor viktig at selgeren utviser aktsomhet på dette punkt.

Andre krav

Forbrukerkjøpsloven § 48 første ledd annet punktum presiserer at selgerens spesifikasjonsrett ikke er til hinder for at han kan gjøre gjeldende andre krav som han måtte ha.

Forutsetningen er at forbrukerens manglende medvirkning er å regne som et kontraktsbrudd. Heving kan for eksempel være et aktuelt krav.

Den manglende medvirkningen kan også etter omstendighetene utgjøre et forventet kontraktsbrudd, som kan være vesentlig og derfor gi hevingsrett etter forbrukerkjøpsloven § 55.

Når blir spesifikasjonen bindende for forbrukeren?

Forbrukerkjøpsloven § 48 annet ledd oppstiller tre ytterligere vilkår for at selgerens spesifikasjon blir bindende for forbrukeren.

Opplysning om spesifikasjonene

For det første må selgeren opplyse forbrukeren om de spesifikasjonene han vil bruke, jf. annet ledd første punktum.

Rimelig frist for endring

For det annet må selgeren gi forbrukeren en rimelig frist til å endre spesifikasjonene, jf. annet ledd første punktum.

Hva som utgjør en «rimelig frist» etter annet ledd beror på en konkret vurdering, der samme momenter som i vurderingen av hva som er «rimelig tid» i første ledd vil inngå. Det må altså foretas en kartlegging og vurdering av typen kjøp, hva spesifikasjonen gjelder og leveringstidspunktet.

Loven er taus når det gjelder hvor presist fristen må være angitt. Det gjelder trolig et tilsvarende krav som etter reglene om heving ved utløp av tilleggsfrist etter § 23 tredje ledd første punktum og § 45 annet ledd.

Forbrukeren må ha mottatt selgerens melding for at fristen skal starte å løpe. Dette innebærer et unntak fra den generelle bestemmelsen i § 4 om risikoen for sending av meldinger.

Ikke endring av spesifikasjoner

For det tredje må forbrukeren ikke endre spesifikasjonene etter å ha mottatt selgerens melding, jf. annet ledd ennet punktum.

Forbrukerens eventuelle korrigerende spesifikasjoner må komme » i tide» – innen fristen som er satt etter første punktum – for at de skal avskjære selgerens spesifikasjonsrett.

Forbrukerens melding sendes på selgerens risiko i samsvar med hovedregelen i forbrukerkjøpsloven § 4.

Virkningen av bindende spesifikasjon

Virkningen av at selgerens spesifikasjoner blir bindende er at forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende kontraktsbruddsvirkninger på det grunnlag at spesifikasjonene ikke er slik han ønsket.

Om dette i Ot.prp. nr. 80 s. (1986-87) s. 110 sp. 2:

Selgeren må opplyse kjøperen om de spesifikasjoner som er valgt og gi kjøperen en rimelig frist for å endre dem. Foretar ikke kjøperen slik endring, blir selgerens spesifikasjoner bindende for kjøperen. Dette innebærer at kjøperen ikke kan gjøre gjeldende misligholdsvirkninger på det grunnlag at spesifikasjonene ikke er slik han har ønsket det.

Dersom selgeren går utenfor det han er berettiget til i fastsettelsen av spesifikasjoner, blir disse ikke bindende for forbrukeren. Forbrukeren beholder da sin rett og plikt til å spesifisere tingens egenskaper.

Forbrukerkjøpsloven § 48:


§ 48. Spesifikasjon

Skal forbrukeren bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og dette ikke gjøres til avtalt tid eller innen rimelig tid etter at selgeren har oppfordret til det, kan selgeren selv gjøre det i samsvar med hva han eller hun må anta er forbrukerens interesse. Dette hindrer ikke selgeren i å gjøre gjeldende andre krav som han eller hun har.

Selgeren må opplyse forbrukeren om de spesifikasjoner han eller hun vil bruke og gi forbrukeren en rimelig frist til å endre spesifikasjonene. Gjør ikke forbrukeren dette i tide etter å ha fått selgerens melding, blir selgerens spesifikasjoner bindende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.