Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 47 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 47 regulerer forbrukerens plikt til å gi selgeren melding om hindring som medfører at han ikke kan oppfylle kjøpet i rett tid, og forbrukerens erstatningsplikt dersom meldingsplikten ikke overholdes.


Meldingsplikt

Forbrukerkjøpsloven § 47 første punktum fastslår at forbrukeren har en plikt til å gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle, dersom forbrukeren er hindret fra å oppfylle kjøpet til rett tid.

Plikten til å varsle omfatter både forsinkelse av plikten til å betale, plikten til å medvirke til oppfyllelsen av kjøpet etter § 40 og forsinket oppfyllelse av eventuelle andre plikter som følger av avtalen eller loven.

Bilde av boken
Rom for feilvurderinger

Meldingsplikten gjelder ikke når det er grunn til å regne med at forsinkelsen kan unngås fullt ut.

Det er en vurderingssak hvorvidt forbrukeren har grunn til å regne med forsinkelsen eller ikke. Det må antageligvis være større rom for forbrukeren til å ta feilvurderinger enn det som gjelder for selgeren etter § 25.

Et slikt utvidet rom for feilvurderinger for forbrukeren i forhold til selgeren, må også gjelde ellers. Herunder ved avgjørelsen av hvor raskt meldingen bør gis etter annet punktum.

Avtalefrihet

Til forskjell fra § 25 er det etter § 47 anledning til å avtale enten å utelukke eller begrense den varslingsplikten og erstatningsplikten som følger av bestemmelsen. Dette følger av det faktum at en slik avtale vil være til forbrukerens fordel – og vil dermed ikke stride mot § 3 første ledd.

Erstatningsplikt

For det tilfellet at selgeren ikke har fått en slik mening som kreves etter forbrukerkjøpsloven § 47 første punktum, presiserer annet punktum at selgeren kan kreve erstatning for det tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Forbrukerkjøpsloven § 47:


§ 47. Opplysningsplikt om hindring

Hindres forbrukeren i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal selgeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at forbrukeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.