Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 46 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 46 første ledd regulerer forbrukerens plikter ved forsinket betaling med hensyn til erstatning og rente.


Første ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale renter av kjøpesummen ved forsinket betaling.

Annet ledd regulerer forbrukerens plikt til å betale erstatning til selgeren som følge av kontraktsbrudd.

Første ledd: Selgerens rett til rente av kjøpesummen ved forsinket betaling

Dersom forbrukeren ikke betaler kjøpesummen i tide, kan selgeren etter forbrukerkjøpsloven § 46 første ledd kreve rente av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven.

Reglene i forsinkelsesrenteloven §§ 2 til 4 kan ikke fravikes ved avtale til skade for skyldneren hvis denne er «skyldner i egenskap av forbruker», jf. forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav c. I Ot.prp. s. 47 er det lagt til grunn at forbrukerbegrepet må tolkes på samme måte som i forbrukerkjøpsloven, se merknadene til § 1 tredje ledd.

Henvisningen til forsinkelsesrenteloven «innebærer at både rentenes størrelse (rentefoten), utgangspunktet for renten og utstrekning for øvrig» skal følge det som er fastsatt i forsinkelsesrenteloven, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 129 sp. 2.

Retten til å kreve rente etter forsinkelsesrenteloven

Det følger av forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd første punktum at det grunnleggende vilkåret for å kreve forsinkelsesrente er at kravet ikke innfris ved forfall.

Grunnlaget for å kreve rente er objektivt og ubetinget. Forbrukeren kan likevel fritas fra renteplikten etter forsinkelsesrenteloven § 2 annet ledd. Forbrukerens ansvar kan også lempes etter forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav a.

Selgeren må ikke ha lidt noe økonomisk tar for å ha krav på forsinkelsesrenter.

Forsinkelsesrenteloven oppstiller to alternativer for når selgerens rett begynner å løpe. Disse vil bli redegjort for i det følgende.

Forfallsdag fastsatt i forveien

Renten løper fra forfallsdagen dersom en forfallsdag er fastsatt i forveien, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum første alternativ.

Dersom der er fastsatt en frist for betaling av kjøpesummen i avtalen mellom selgeren og forbrukeren, vil dette være tilfellet.

Påkravsregelen

Ellers vil renten løpe fra 30 dager etter at fordringshaveren har sendt skyldneren skriftlig påkrav med oppfordring om å betale, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum annet alternativ.

Påkrav vil si et bestemt og definitivt betalingskrav. I forarbeidene nevnes to tilfeller der forfallsdagen ikke kan anses å være fastsatt i forveien. Se NU 1984: 5 s. 369:

  1. Endelig frist for levering og betaling er ikke fastsatt på forhånd. I slike tilfeller kan selgeren kreve betaling når tingen blir overlevert eller stilt til forbrukerens rådighet i samsvar med avtalen og loven, jf. § 38 annet ledd jf. første ledd.
  2. Det er fastsatt et tidsrom for levering («spilleromstilfellene»). Det følger av § 6 annet ledd at selgeren i disse tilfellene har rett til å velge leveringstidspunktet (om forholdene ikke viser at valget er forbrukerens).

Påkravet må være skriftlig. Det kan benyttes elektronisk kommunikasjon bare dersom skyldneren uttrykkelig har godtatt dette, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd tredje punktum.

Rentens størrelse

Rentens størrelse fastsettes i forskrift gitt med hjemmel i forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd. Forsinkelsesrenten er satt til 9,25 prosent p.a. fra 1. juli 2019 ved forskr. 20 juni 2019 nr. 763.

Erstatning for rentetap som ikke dekkes av forsinkelsesrenten

Det følger av forsinkelsesrenteloven § 3 tredje ledd at erstatning for rentetap eller lignende som ikke dekkes av forsinkelsesrenten skal fastsettes «under hensyn til partenes forhold og omstendighetene ellers».

Bestemmelsen bygger på at det bare unntaksvis er grunnlag for å tilkjenne kreditor erstatning for poster som faller inn under bestemmelsen.

Lemping

Forsinkelsesrenten kan lempes dersom skyldneren har hatt «rimelig grunn for sin betalingsvegring», jf. forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav a.

Følgende er uttalt i NOU 1993: 27 s. 148 sp. 1:

Denne regelen vil kunne komme til anvendelse ved forhold som grenser til kreditormora, men der kjøperen ikke kan kreve fritak for renteplikt etter kreditormoraregelen i morarenteloven § 2 annet ledd. Sviktende økonomi hos debitor vil vanligvis ikke være grunnlag for å kunne lempe på renteplikten.

I Ot.prp. nr. 55 (1975-76) s. 27 sp. 1 er det lagt til grunn at betalingsvegring som skyldes sviktende økonomi hos skyldneren «som alminnelig regel» ikke gir grunnlag for lemping.

Annet ledd: Forbrukerens erstatningsansvar

Forbrukerkjøpsloven § 46 annet ledd slår fast at forbrukeren har et kontrollansvar for det tap selgeren lider som følge av forbrukerens kontraktsbrudd.

Etter bestemmelsens første punktum er utgangspunktet at forbrukeren har et objektivt ansvar for det tap som selgeren liter som følge av forbrukerens kontraktsbrudd. Forbrukeren går fri etter annet punktum bare dersom han kan godtgjøre at fire vilkår for fritak er oppfylt.

Vilkårene for fritak fra ansvar

Forbrukerkjøpsloven § 46 annet ledd annet punktum oppstiller vilkårene for fritak fra erstatningsansvar. Vilkårene lyder som følger:

  1. Det må foreligge en hindring som gjør at forbrukeren ikke kan oppfylle sine plikter etter avtalen.
  2. Hindringen må ligge utenfor forbrukerens kontroll.
  3. Hindringen må være av en slik art at forbrukeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt den i betraktning på avtaletiden.
  4. Hindringen må være av en slik art at forbrukeren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen.
Ansvar for forsinket betaling

Det vises til merknadene til forbrukerkjøpsloven § 24 annet ledd om hva som generelt ligger i kravet til hindring, og hva de øvrige vilkårene for fritak innebærer.

På tilsvarende måte som etter § 24 må det skilles mellom hindringer innfor og utenfor forbrukerens kontroll. Forbrukeren blir uten videre ansvarlig for hindringer innenfor hans kontroll. Dersom hindringen er utenfor forbrukerens kontroll, vil de øvrige vilkårene for fritak avgjøre forbrukerens ansvar.

Ansvar for brudd på andre plikter enn betalingsplikten

Kontrollansvarsregelen i forbrukerkjøpsloven § 46 annet ledd gjelder også ved forbrukerens brudd på plikten til å medvirke etter § 40 bokstav a og til å overta tingen etter § 40 bokstav b. Regelen gjelder også ved brudd på øvrige plikter etter avtalen eller loven.

Regelen i annet ledd gjelder ikke selgerens rett til erstatning for konstanter ved å dra omsorg for tingen der for brukeren ikke overtar tingen til rett tid. Krav må her eventuelt bygges på § 60 tredje ledd annet punktum.

Dobbelt kontrollansvar: Midlertidig hindring

Forbrukerkjøpsloven § 46 annet ledd tredje punktum presiserer at reglene i § 24 tredje og fjerde ledd skal gjelde tilsvarende.

Forbrukeren vil dermed – på samme måte som selgeren – i prinsippet ha et tilsvarende ansvar for visse tredjepersoner som selgeren har etter bestemmelsen om dobbelt kontrollansvar, jf. § 24 tredje ledd.

Henvisningen til § 24 fjerde ledd innebærer at en hindring bare fritar for ansvar så lenge den er til stede.

Utmåling av erstatning

Forbrukerkjøpsloven § 46 annet ledd fjerde punktum fastslår at erstatningen skal utmåles etter reglene i kapittel 11.

Forbrukerkjøpsloven § 46:


§ 46. Erstatning. Rente

Betales ikke kjøpesummen i tide, kan selgeren kreve rente av kjøpesummen etter lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Selgeren kan også kreve erstatning for det tapet han eller hun lider som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side. Dette gjelder likevel ikke så langt forbrukeren godtgjør at kontraktsbruddet skyldes stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annen hindring utenfor forbrukerens kontroll som han eller hun ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Reglene ellers i § 24 tredje og fjerde ledd gjelder tilsvarende. Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.