Forbrukerkjøpsloven § 44 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 44 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 44 regulerer selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikter etter kjøpsavtalen.


Første og annet ledd regulerer selgerens rett til å fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen.

Tredje ledd regulerer selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet.

Rett til å fastholde kjøpet og kreve betaling av kjøpesummen

Hovedregelen etter forbrukerkjøpsloven § 44 første ledd første punktum er at selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen.

Første ledd annet punktum gjør unntak fra dette utgangspunktet. I praksis er imidlertid unntaket som følger av forbrukerens alminnelige rett til å avbestille tingen før levering i henhold til § 41, som er langt viktigere. Etter omstendighetene kan selgeren også ha en plikt til å heve kjøpet.

Unntak ved uovervinnelig hindring utenfor forbrukerens kontroll

Forbrukerkjøpsloven § 44 første ledd annet punktum gjør unntak fra hovedregelen «så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne».

Fritak for betalingsplikt etter denne bestemmelsen vil i praksis bare være aktuelt i helt eksepsjonelle tilfeller, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 103-104 og NU 1984: 5 s. 320. Det er trolig forbrukeren som har bevisbyrden for at vilkårene for fritak er oppfylt.

Etter bestemmelsen er det bare den situasjon at betalingen hindres, som kan gi grunnlag for fritak. Hindringer for å skaffe finansiering, faller følgelig utenfor fritaksmuligheten.

Vilkår for fritak

Grunnvilkåret for å gjøre unntak etter hovedregelen i første ledd, er at de må foreligge en hindring for betaling.

Hindringen må enten ligge i et stans i samferdselen eller betalingsformidlingen, eller et annet forhold utenfor forbrukerens kontroll.

Endelig kreves det at den aktuelle hindring er av en slik art at den ikke kan overvinnes av forbrukeren.

Disse tre vilkårene samsvarer med de tilsvarende vilkårene for fritak fra erstatningsansvar etter § 46 annet ledd annet punktum. Se bestemmelsens merknader for en mer inngående redegjørelse.

Hindringen faller bort

Betalingsplikten vil som utgangspunkt alltid inntre igjen dersom hindringen faller bort, forutsatt at foreldelse ikke er inntrådt.

Etter at hindringen har opphørt, kan det imidlertid ikke utelukkes at avtalen har fått en så vesentlig endret karakter at avtaleloven § 36 kan gi grunnlag for å si at forbrukeren ikke lenger er forpliktet etter avtalens innhold. Etter omstendighetene vil forbrukeren da heller ikke ha plikt til å betale selgeren erstatning for det fulle tap han lider ved at avtalen ikke kan gjennomføres.

Forholdet til andre kontraktsbruddsvirkninger

Selv om forbrukeren fritas plikten til å betale kjøpesummens lenge hindringen virker, foreligger det prinsipielt sett et kontraktsbrudd, i den forstand at betaling ikke har skjedd i tide. På den måten kan ikke fritak etter § 44 første ledd i seg selv hindre at selgeren kan gjøre gjeldende øvrige kontraktsbruddsvirkninger. Om selgeren har andre krav beror på vilkårene i de aktuelle bestemmelser.

Frist for å kreve oppfyllelse

Forbrukerkjøpsloven § 44 annet ledd knytter seg til retten til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å betale kjøpesummen etter første ledd, og gir selgeren en frist for å gjøre et slikt krav gjeldende.

Bestemmelsen gjelder bare så lenge tingen ennå ikke er levert. Siden forbrukeren etter § 41 har en alminnelig rett til å avbestille før levering, fremstår bestemmelsen som overflødig. Det avgjørende for om bestemmelsen kommer til anvendelse er om tingen faktisk er levert, og ikke den avtalte leveringstid. Levering skjer når tingen overtas av forbrukeren i henhold til § 7.

Etter leveringen kan selgerens krav på oppfyllelse ikke gå tapt ved passivitet etter annet ledd. En slik løsning ville være urimelig. Selgerens krav på oppfyllelse kan naturlig nok foreldes etter de alminnelige reglene etter foreldelsesloven.

Urimelig lenge

Selgerens rett til å kreve oppfyllelse tapes dersom han venter «urimelig lenge» med å fremme kravet. Det må vurderes konkret i det enkelte tilfelle hva som er «urimelig lenge».

Tiden skal regnes fra den tid forsinkelsen inntrer på forbrukerens side, jf. NU 1984: 5 s. 324. Dersom forbrukeren har vært midlertidig fritatt fra plikten til å oppfylle, må trolig fristen regnes fra bortfallet av hindringen, og ikke allerede fra tidspunktet for betaling.

Dersom fristen oversittes, vil bestemmelsen i praksis innebære at kjøpet anses hevet gjennom passivitet, jf. NU 1984: 5 s. 324. Det rettstapet selgeren lider som følge av dette, er imidlertid ikke til hinder for at han kan kreve erstatning, jf. NU 1984: 5 s. 323.

Rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet

Forbrukerkjøpsloven § 44 tredje ledd regulerer selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet.

Bestemmelsen omfatter i første rekke den medvirkning som er nevnt i § 40 første ledd bokstav a, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 106 sp. 1.

I Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 106 sp. 1 om kjøpsloven § 53, heter det videre:

Men i den utstrekning kjøperen etter avtalen har påtatt seg andre medvirkningsplikter, vil også disse omfattes. […] Begrepet medvirkning omfatter trolig de aller fleste plikter som kan tenkes pålagt kjøperen etter avtalen. Skulle det likevel forekomme andre plikter, må § 53 kunne anvendes analogisk.

Tilsvarende kan legges til grunn som utgangspunkt for forbrukerkjøpsloven § 44 tredje ledd.

Etter § 44 tredje ledd sin ordlyd, herunder henvisningen til § 40 i sin helhet, skulle en tro at selgeren også har rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å overta tingen ved å hente eller motta den etter § 40 bokstav b. Dette avviser imidlertid forarbeidene, som klart gir uttrykk for at bestemmelsen «ikke [gir] rett til å kreve oppfyllelse av plikten til å overta tingen», jf. Ot.prp. s. 195 sp. 1. Denne anvisningen må legges til grunn.

Forbrukerkjøpsloven § 44:


§ 44. Rett til å kreve oppfyllelse

Selgeren kan fastholde kjøpet og kreve at forbrukeren betaler kjøpesummen. Dette gjelder likevel ikke så lenge betalingen hindres av stans i samferdselen eller betalingsformidlingen eller annet forhold utenfor forbrukerens kontroll og som forbrukeren ikke kan overvinne.

Er tingen ennå ikke levert, taper selgeren sin rett til å kreve oppfyllelse om han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

§ 21 gjelder tilsvarende for selgerens rett til å kreve oppfyllelse av forbrukerens plikt til å medvirke til kjøpet (jf. § 40).

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.