Forbrukerkjøpsloven § 43 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 43 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 43 danner utgangspunktet for den følgende reguleringen av selgerens krav som følge av kontraktsbrudd fra forbrukerens side.


Bestemmelsens første ledd definerer indirekte når det foreligger et kontraktsbrudd som kan gi grunnlag for å rette krav mot forbrukeren. Det gis så en oversikt over mulige krav selgeren har mot forbrukeren ved slikt kontraktsbrudd.

Bestemmelsens annet ledd regulerer forholdet mellom selgerens rett til erstatning og rente, og andre mulige krav.

Forbrukerens kontraktsbrudd

Forbrukerkjøpsloven § 43 første ledd definerer indirekte når det foreligger et kontraktsbrudd fra forbrukerens side, ved at bestemmelsen angir hvilken situasjon som kan utløse selgerens rett til å gjøre ulike misligholdsbeføyelser i henholdsvis bokstav a-d gjeldende. Dette er selgerens krav som forutsetter kontraksbrudd fra forbrukerens side.

Etter første ledd foreligger det kontraktsbrudd når forbrukeren «ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven», og dette «ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side».

Forbrukeren betaler ikke

At forbrukeren «ikke betaler» omfatter både den situasjon at betalingen helt uteblir, og den situasjon når forbrukeren betaler, men for sent.

Også andre feil ved betalingen er omfattet av dette alternativer, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 103 sp. 1. For eksempel er betaling på feil sted eller i feil valuta omfattet, jf. NOU 1993: 27 s. 146 sp. 2. Det er ikke nødvendig å trekke noe skille mellom forsinkelse i snever forstand og andre feil ved betalingen. Begrepet betaling skal forstås relativt vidt.

Øvrige plikter etter avtalen eller loven

Med «plikter etter […] loven» siktes det først og fremst til forbrukerens medvirkningsplikt etter § 40 bokstav a og plikten til å overta tingen etter § 40 bokstav b.

De ovennevnte plikter kan presiseres gjennom avtale. Forbrukeren kan i tillegg ha andre plikter etter avtalen eller loven, for eksempel etter § 60.

Oppfyllelsessvikten må ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side

Utgangspunktet er at kontraktsbrudd foreligger uavhengig av om forbrukeren kan bebreides for det inntrådte mislighold eller påvirke den bakenforliggende årsaken.

I forbrukerkjøpsloven § 43 første ledd gjøres det uttrykkelig unntak for tilfeller  der misligholdet beror op «selgeren eller forhold på selgerens side».

Formuleringen skal forstås på tilsvarende måte som den som er brukt i § 19 første ledd og § 26 første ledd. Dette omfatter forhold som tradisjonelt har gått under betegnelsen kreditorrisiko, tilfeller der forbrukeren med rette kan påberope seg prinsippet om ytelse mot ytelse (jf. § 38 annet ledd), og tilfeller der forbrukeren kan nekte oppfyllelse på grunn av forventet kontraktsbrudd fra selgerens side (jf. § 55).

Virkningen av at oppfyllelsessvikten skyldes selgeren eller forhold på selgerens side

Virkningen av at oppfyllelsessvikten skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, er først og fremst at selgeren ikke kan gjøre gjeldende krav mot forbrukeren på grunn av oppfyllelsessvikten. Dersom det forholdet selgeren har risikoen for opphører, har forbrukeren som utgangspunkt igjen plikt til å betale.

Dersom grunnen til at kjøpesummen ikke kan betales ligger hos selgeren, kan forbrukeren fri seg ved å deponere pengene etter fremgangsmåten i deponeringslova. Selgeren kan følgelig ikke gjøre gjeldende krav som følge av forsinket betaling.

Om forbrukeren kan gjøre gjeldende krav på grunnlag av det aktuelle forholdet, beror på om det foreligger kontraktsbrudd fra selgeren, og om vilkårene ellers for å gjøre gjeldende krav etter kapittel 5 eller 6 er oppfylt.

Forholdet mellom ulike rettigheter

Forbrukerkjøpsloven § 43 annet ledd presiseres at selgerens rett til erstatning eller rente ikke faller bort ved at han eller hen gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse kravene ikke kan gjøres gjeldende. Se merknadene til § 19 for en mer inngående forklaring av bestemmelsens betydning.

For øvrig presiserer ikke § 43 forholdet mellom ulike rettigheter. Det gjelder selvsagt en begrensing ved at selgeren ikke kan heve og kreve oppfyllelse samtidig. Men ellers utelukker ikke de ulike rettighetene uten videre hverandre, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 102 sp. 2.

Til illustrasjon kan selgeren for å sikre sitt krav på erstatning, for eksempel holde tingen tilbake enten han har hevet eller krever oppfyllelse. De nærmere forhold mellom de ulike rettighetene beror på de aktuelle bestemmelsene.

Forbrukerkjøpsloven § 43:


§ 43. Selgerens krav

Dersom forbrukeren ikke betaler eller oppfyller sine øvrige plikter etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren

a) kreve oppfyllelse etter § 44

b) kreve heving etter § 45

c) kreve erstatning og rente etter § 46

d) holde ytelsen tilbake etter § 9.

Selgerens rett til erstatning og rente faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.