Forbrukerkjøpsloven § 41 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 41 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 41 regulerer forbrukerens rett til å avbestille før levering av tingen mot å betale selgeren erstatning for tap som er en følge av avbestillingen. Forbrukerkjøpsloven gir ingen alminnelig rett til å returnere tingen etter levering. Rett til å komme fri for betalingsplikten kan i slike tilfeller følge av annet grunnlag, se § 42.


Alminnelig avbestillingsrett

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 41 første ledd første punktum at det gjelder en generell avbestillingsrett for alle kjøp som faller inn under lovens virkeområde.

Avbestillingsretten er ikke underlagt andre vilkår enn at den må skje før leveringen. Det er tilstrekkelig at retten utøves før levering har skjedd etter § 7. Det er ikke avgjørende at risikoen for tingen har gått over på forbrukeren etter § 14.

Både kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven er tause om forbrukerens rett til å foreta avbestilling av deler av kjøpet. Etter håndverkertjenesteloven § 39 første ledd første punktum og bustadoppføringslova § 52 første ledd kan tjenesten avbestilles helt eller delvis. Det er liten grunn til at forbrukerkjøpsloven skal forstås på noen annen måte, og dermed er det antatt at forbrukeren har rett til å avbestille deler av kjøpet.

Virkningen av at forbrukeren avbestiller før levering, er at selgeren ikke kan «fastholde kjøpet og kreve betaling».

Når forbrukeren avbestiller, regnes dette som et påbud. Etter alminnelige avtalerettslige regler vil påbudet først få virkning når det kommer frem til selgeren, jf. NOU 1993: 27 s. 144 sp. 1. Avgjørende for avbestillingsretten er om erklæringen er kommet frem til selgeren før tingen er levert. Avbestillingserklæringen kan kalles tilbake ved erklæring som kommer frem før eller senest samtidig med avbestillingserklæringen.

Selgerens rett til å kreve erstatning

Etter forbrukerkjøpsloven § 41 første ledd annet punktum har selgeren rett til å kreve erstatning for det tap som er en følge av avbestillingen. Denne retten forutsetter at ikke annet følger av avtalen, og gjelder i stedet for  retten til å fastholde kjøpet og kreve betaling.

Forbrukerens erstatningsansvar er objektivt og ubetinget. Loven forstås slik at grunnlaget for å kreve erstatning ved avbestilling fremgår av § 41 første ledd annet punktum alene.

Annet punktum gir ikke selgeren rett til erstatning for kostnader ved å dra omsorg for tingen der forbrukeren ikke overtar tingen til rett tid. Krav må her eventuelt bygges på § 60.

Avtale om normalerstatning

Forbrukerkjøpsloven § 41 annet ledd første punktum gir innenfor visse rammer partene adgang til å avtale en normalerstatning ved avbestilling – avbestillingsgebyr.

Det gjelder ikke formkrav til avtaler om avbestillingsgebyr, jf. Ot.prp. s. 194 sp. 1. Det gjelder heller ikke særskilte krav til vedtakelse.

Normalerstatning kan i det konkrete tilfellet bli både mindre og større enn utmåling etter lovens regler. Uten den lovhjemmel som annet ledd første punktum gir, ville de forhåndsavtaler om erstatning som medførte mindre gunstige resultater for forbrukeren enn det som følger av lovens utmålingsregler, stride mot § 3 første ledd.

Etter forbrukerkjøpsloven § 41 annet ledd annet punktum begrenses normalerstatningen ved at den ikke kan settes høyere enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre.

Utmåling av erstatning der det ikke er avtalt avbestillingsgebyr

Forbrukerkjøpsloven § 41 tredje ledd fastslår at utmåling av erstatning skal skje etter reglene i kapittel 11.

Det fremgår av § 41 første ledd annet punktum at selgeren kan kreve erstatning for det tap som er en følge av avbestillingen. Utgangspunktet for utmåling av avbestillingserstatning  i forbrukerkjøp er dermed det samme som når avtalen heves på grunn av forbrukerens kontraktbrudd. Det er inngått en bindende avtale, og selgeren skal stilles som om avtalen var blitt korrekt oppfylt ved at den positive kontraktsinteresse erstattes.

Det er selgerens interesse som ligger til grunn for det økonomiske oppgjøret. Dette er omtalt nærmere i NOU 1993: 27 s. 55:

Utgangspunktet er at avbestilling ikke skal ha økonomiske konsekvenser for selgeren. Utvalget legger vesentlig vekt på at en kontraktsinngåelse skal innebære en realitet for kjøperen; skal han eller hun gå fra sin forpliktelse på et senere tidspunkt, bør utgangspunktet være at selgeren holdes skadesløs.

Forbrukerkjøpsloven § 41:


§ 41. Avbestilling før levering

Avbestiller forbrukeren tingen før levering, kan selgeren ikke fastholde kjøpet og kreve betaling. Hvis ikke noe annet følger av avtalen, kan selgeren i stedet kreve erstatning for tap som er en følge av avbestillingen.

Partene kan avtale en normalerstatning ved avbestilling (avbestillingsgebyr). Normalerstatningen kan ikke settes høyere enn det erstatning etter kapittel 11 normalt kan forventes å utgjøre.

Hvis det ikke er avtalt avbestillingsgebyr, utmåles erstatningen etter reglene i kapittel 11.

Les mer om angrerett ved bilkjøp her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.