Forbrukerkjøpsloven § 40 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 40 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 40 regulerer forbrukerens plikt til å medvirke ved oppfyllelse av kjøpet. Loven bygger på en medvirkningsplikt for forbrukeren, og at manglende oppfyllelse av plikten innebærer et kontraktsbrudd.


Begrepet medvirkning

Forbrukerkjøpsloven § 40 deler forbrukerens medvirkningsplikt i to. Dette fremgår av henholdsvis bokstav a og bokstav b. Bokstav a omfatter den medvirkning som er rimelig å vente av forbrukeren for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, mens bokstav b taler om medvirkning i form av å overta tingen ved å hente eller motta den.

Forbrukerkjøpslovens bestemmelse om forbrukerens medvirkning er identisk med kjøpslovens tilsvarende bestemmelse i § 50. Kjøpslovens forarbeider understreker at begrepet medvirkning i lovens §§ 50 flg. ikke omfatter plikten til å overta tingen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 103 sp. 1. Ordbruken er ikke konsekvent.

Bilde av boken

Dersom plikten til å betale kjøpesummen og eventuelt plikten til å overta tingen holdes utenfor, omfatter trolig begrepet medvirkning de aller fleste plikter som kan tenkes pålagt kjøperen etter avtalen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 106 sp. 1. Det kan imidlertid ikke utelukkes at forbrukeren kan ha andre plikter som er knyttet til tiden før, under eller etter oppfyllelsen av kjøpet. Slike sideplikter kan for eksempel utledes av loven, avtalen eller det alminnelige kravet til lojalitet i kontraktsforhold. Til illustrasjon, lovfester forbrukerkjøpsloven § 47 en særlig opplysningsplikt.

Bokstav a: Medvirkning til selgerens oppfyllelse av kjøpet

Etter forbrukerkjøpsloven § 40 bokstav a har forbrukeren en generell plikt til å yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet. Bestemmelsen regulerer med dette medvirkning som ligger foran i tid for oppfyllelsen og som er en forutsetning for at selgeren skal kunne oppfylle sine plikter.  Utenfor faller eventuelle plikter som ikke påvirker selgerens mulighet for å oppfylle kjøpet.

Det avgjørende for pliktes rekkevidde er hva som er «rimelig å vente» av forbrukeren for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet. Dette beror på en konkret vurdering. Forholdene kan variere mye ut fra kjøpets art og forholdene ellers.

Plikten til å medvirke kan  være nærmere beskrevet i avtalen. Den kan også fremgå implisitt av avtalens innhold eller forholdene for øvrig. Forbrukerkjøpsloven § 3 første ledd er ikke til hinder for at det kan avtales videre medvirkningsplikter enn det som på generelt grunnlag er nødvendig for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, jf. Ot.prp. nr. 29 (1988-89) s. 98 sp. 2 om den tilsvarende bestemmelsen i håndverkertjenesteloven § 38 bokstav a. Det er en smakssak og kun et spørsmål om terminologi, om en ser det slik at § 40 bokstav a ved avtale kan fravikes til ugunst for forbrukeren, eller at vurderingen av hva som er «rimelig å vente» blir påvirket av den konkrete avtalen.

Bokstav b: Plikt til å overta tingen

Etter forbrukerkjøpsloven § 40 bokstav b har forbrukeren plikt til å overta tingen ved å hente eller motta den. Dette alternativet er nærmere beskrevet i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 103 sp. 1:

I og for seg er dette også en form for medvirkning, men den går ikke ut på gjøre det mulig for selgeren å oppfylle sine egentlige plikter, selv om kjøperens medvirkning kan være nødvendig for å få levert (sml §§ 6 og 7). Plikten dreier seg mer om å oppfylle det som kan være et av selgerens formål med å selge, nemlig å bli kvitt tingen.

I NOU 1993: 27 s. 68 sp. 1 er det lagt til grunn at det bare unntaksvis vil påligge en forbruker noen direkte plikt til å motta varen såfremt han betaler for den. Det vil være mer treffende å uttrykke det slik at forbrukeren har en plikt til å overta inntil kjøpet blir hevet eller avbestilt, men at det sjelden vil være aktuelt med kontraktsbruddsvirkninger.

Forbrukerkjøpsloven § 40:


§ 40. Forbrukerens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

Forbrukeren skal

a) yte slik medvirkning som det er rimelig å vente av ham eller henne for at selgeren skal kunne oppfylle kjøpet, og

b) overta tingen ved å hente eller motta den.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.