Forbrukerkjøpsloven § 39 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 39 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 39 regulerer i første ledd hvor betalingen skal skje. I annet ledd pålegges selgeren å svare for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at forretningsstedet flyttes etter at kjøpet er inngått.


Betaling på selgerens forretningssted

Etter forbrukerkjøpsloven § 39 første ledd første punktum er hovedregelen at betaling av kjøpesummen skal skje på selgerens forretningssted.

Det er forretningsstedet på betalingstiden som er avgjørende, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 100 sp. 2. Dette må forstås som den betalingstiden som følger av avtalen eller loven. At endring av forretningsstedet etter kjøpet får betydning for stedet for betaling, er også forutsatt i § 39 annet ledd.

Det fremgår ikke en direkte definisjon av «forretningssted» i bestemmelsen. Det vises til merknadene til § 5 første ledd annet punktum for forståelsen av dette begrepet.

I dag må kravet om at kjøpesummen skal betales «på selgerens forretningssted» forstås vidt, slik at kravet er tilfredsstilt dersom kjøpesummen overføres til selgerens konto.

Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, bestemmer annet punktum at det forretningssted som har nærmest tilknytning til kjøpet skal legges til grunn. Det skal dessuten tas hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått.

Betaling på selgerens bosted

Det følger va forbrukerkjøpsloven § 39 første ledd tredje punktum at selgerens bosted skal legges til grunn dersom selgeren ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet.

Det er bostedet på den avtalte eller lovbestemte betalingstiden som er avgjørende, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 100 sp. 2.

Betaling mot overlevering av tingen eller dokument

Ikke sjelden skal betaling og levering skje etter prinsippet om ytelse mot ytelse, jf. § 9 og § 38 annet ledd. Forbrukerkjøpsloven § 39 første ledd fjerde punktum bestemmer at betaling skal skje på det stedet der overlevering skjer, for de tilfeller der betalingen av kjøpesummen skal skje mot overlevering av tingen eller et dokument. Dette utgangspunktet følger i realiteten også av  § 9 og § 38 annet ledd, dersom bestemmelsene ses i sammenheng.

Selgerens ansvar for økte kostnader ved flytting av forretningssted

Etter forbrukerkjøpsloven § 39 annet ledd skal selgeren svare for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at forretningsstedet er flyttet etter at kjøpet ble inngått. Bestemmelsen må antas å gjelde tilsvarende der bostedet er flyttet og betalings skal skje der, selv om det ikke fremgår eksplisitt av lovteksten.

Dersom forbrukeren allerede på avtaletidspunktet visste at selgeren ville flytte, og at dette ikke ville medføre økte kostnader i forbindelse med betalingen, må bestemmelsen tolkes innskrenkende. Forbrukeren har for dette tilfellet ikke noe rimelig krav på å få legge de lavere kostnadene til grunn.

Forbrukerkjøpsloven § 39:


§ 39. Sted for betaling

Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted. Dersom selgeren har mer enn ett forretningssted, legges det forretningsstedet til grunn som har nærmest tilknytning til kjøpet, med hensyn til slike forhold som partene forutsatte på den tid da kjøpet ble inngått. Dersom selgeren ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges selgerens bosted til grunn. Dersom betaling skal skje mot overlevering av tingen eller et dokument, skal det gjøres på det stedet der overleveringen skjer.

Selgeren svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at forretningsstedet er flyttet etter at kjøpet ble inngått.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.