Forbrukerkjøpsloven § 38 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 38 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 38 første ledd regulerer tidspunktet for forbrukerens betaling av kjøpesummen. Annet til fjerde ledd regulerer forbrukerens rettigheter knyttet til prinsippet om ytelse mot ytelse i forbindelse med levering av tingen og betaling av kjøpesummen.


Avtale og påkrav

Forbrukerkjøpsloven § 38 første ledd gjelder tidspunktet for når kjøpesummen skal betales. Hovedregelen er at tidspunktet fritt kan avtales. Det er ikke nødvendig med noen uttrykkelig avtale. Forholdene kan også tilsi at forbrukeren skal betale på et bestemt tidspunkt.

Dersom betalingstiden ikke følger av avtalen, er den deklaratoriske – fravikelige – regelen at forbrukeren skal betale når selgeren krever det. Påkrav fremsettes typisk ved at forbrukeren mottar faktura eller regning. Det gjelder ingen formkrav, men for å kunne kreve forsinkelsesrenter gjelder et krav om skriftlighet. Det gjelder heller ingen fritt for når påkrav må fremsettes, men kravet på betaling av kjøpesummen går tapt dersom foreldelseslovens frister løper ut.

Den viktigste modifikasjonen i påkravsregelen følger av prinsippet om ytelse mot ytelse i annet ledd. I praksis innebærer dette at forskuddsbetaling må være avtalt senest ved kjøpet. Selgeren kan ikke ensidig forskuddsbetaling etter at kjøpsavtalen er inngått ved hjelp av påkravsregelen.

Tilbakeholdsrett – ytelse mot ytelse

Forbrukerkjøpsloven § 38 annet ledd er et utslag av prinsippet om ytelse mot ytelse. Dersom ikke annet er avtalt, har forbrukeren ikke plikt til å betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til vedkommendes rådighet i samsvar med avtalen og loven.

Denne lovfestede tilbakeholdsretten i kjøpesummen gir forbrukeren en sikkerhet og legger et oppfyllelsespress på selgeren. Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 9, som fastslår selgerens tilbakeholdsrett ved utveksling av ytelsene. Annet ledd tar sikte på en situasjon der utveksling av partenes ytelser skal skje, og ikke tilfeller der forbrukeren ønsker å holde tilbake kjøpesummen som følge av kontraktsbrudd fra selgerens side. Annet ledd er utformet på en slik måte at regelen gjelder uansett om betalingstiden følger av avtale eller direkte av loven.

Skjæringstidspunktet

Forbrukeren har ikke plikt til å betale kjøpesummen før tingen blir «overlevert» eller «stilt til hans eller hennes rådighet».

Lovens første alternative skjæringstidspunkt er når tingen er «overlevert». Dette må forstås som en henvisning til tidspunktet for levering etter § 7.

Tidspunktet for levering er likevel ikke avgjørende dersom tingen er «stilt til forbrukerens rådighet». Denne formuleringen er lovens andre alternative skjæringstidspunkt. Forarbeidene fremhever at alternativet tar sikte på tilfeller der «manglende oppfyllelse fra selgeren beror på forhold hos kjøperen», jf. NOU 1993: 27 s. 117 sp. 2. Ordlyden og uttalelser fra forarbeidene innebærer at forbrukerens tilbakeholdsrett etter annet ledd tapes dersom tingen er klar for levering, men forbrukeren ikke kan ta imot på en slik måte at levering skjer.

I samsvar med avtale og lov

Forbrukerkjøpsloven fremhever at tingen må være stilt til forbrukerens rådighet «i samsvar med avtalen og loven». Dette innebærer som utgangspunkt at selgeren må tilby full kontraktsmessig oppfyllelse, i den forstand at rett ting skal være til rett tid på rett sted.

Ikke avtalt dellevering

Det kan oppstå særlige problemer dersom selgeren tilbyr forbrukeren delvis oppfyllelse uten at dette følger av avtalen. Hovedregelen er at selgeren ikke har rett til å foreta dellevering uten særlig avtale. Forbrukeren kan dermed avvise et tilbud om en slik levering, og vil følgelig ikke ha noen plikt til å betale kjøpesummen. Dette er fastslått i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 101-102, hvor det uttales følgende:

Selgeren kan ikke kreve betaling før tingen er stilt til kjøperens rådighet i samsvar med avtalen og loven. Det er heller ikke tilstrekkelig at selgeren tilbyr delvis oppfyllelse.

Det må likevel tas en reservasjon for tilfeller der avviket fra riktig oppfyllelse er bagatellmessig.

Forskuddsbetaling

Hovedregelen

Forbrukerkjøpsloven § 38 annet ledd åpner for at forskuddsbetaling kan skje, slik at forbrukeren kan yte selgeren kreditt. Det gjelder ikke nærmere vilkår for at selgeren kan kreve forskuddsbetaling. Adgangen begrenses likevel av forbudet mot konverteringsklausuler i tredje ledd.

Forskuddsbetaling må avtales. Dette innebærer at selgeren ikke ensidig kan skaffe seg kreditt ved å påberope seg påkravsregelen i første ledd. Forbrukerens ytelse av kreditt vil naturligvis innebære at vedkommende tar en risiko.

Vilkår om forskuddsbetaling kan tenkes å være urimelige eller i strid med god forretningsskikk, jf. avtaleloven § 36 første ledd første punktum.

Unntak: Forbud mot konverteringsklausuler

Forbrukerkjøpsloven § 38 tredje ledd bestemmer at forbrukeren ikke er bundet av en forhåndsavtale om plikt til å betale på et bestemt tidspunkt uavhengig av om selgeren oppfyller til rett tid. Slike klausuler kan verken avtales eller gjøres gjeldende.

I realiteten vil en konverteringsklausul innebære at et kontant- eller kredittkjøp gjennom selgerens kontraktsbrudd blir konvertert til en avtale om forskuddsbetaling. Begrunnelsen for forbudet er at det er vanskelig for forbrukeren å forstå konsekvensene av en slik klausul som fremstår som mer teoretisk på avtaletidspunktet, jf. Ot.prp. s. 79 sp. 1 og NOU 1993: 27 s. 118 sp. 1.

Forbudet mot konverteringsklausuler rammer bare forhåndsavtaler, det vil si avtaler som inngås før selgerens kontraktsbrudd inntrer. Ved avtale som inngås etter at forsinkelsen er inntrådt, kan forbrukeren forplikte seg til å yte selgeren kreditt.

Forbrukerens rett til å undersøke tingen før betaling

Forbrukerkjøpsloven § 38 fjerde ledd regulerer forbrukerens rett til å undersøke salgstingen før betaling.

Retten til å undersøke er begrenset til det som kan skje «på vanlig måte». Dette er utdypet i NOU 1993: 27 s. 143 sp. 2:

Formen og omfanget vil blant annet måtte bero på hva slags ting kjøpet gjelder. Bestemmelsen hjemler ingen rett for kjøperen til å la tingen bli undersøkt av en særskilt sakkyndig. Bestemmelsene inneholder ikke selv noen hjemmel for å oppgi kravet til ytelse mot ytelse, slik at selgeren kan motsette seg at kjøperen får overta besittelsen av gjenstanden på vanlig måte som ledd i gjennomføringen av undersøkelsen.

Selgerens rett til å motsette seg at forbrukeren overtar besittelsen, følger for øvrig av § 9 første ledd første punktum.

Det fremheves videre i forarbeidene at:

Undersøkelsen må begrenses til en ytre, mere overfladisk granskning. Bestemmelsen gir ikke kjøperen rett til å bryte emballasjen hvis dette fører til at den ødelegges. I mange tilfelle vil derfor retten være av begrenset betydning for kjøperen.

Undersøkelsesretten gjelder likevel ikke når dette er «uforenlig med den avtalte fremgangsmåten for levering og betaling av kjøpesummen». Formuleringen har først og fremst til formål å klargjøre det som allerede følger av innledningen til bestemmelsen, jf. NU 1984: 5 s. 314.

Forbrukerkjøpsloven § 38:


§ 38. Tidspunktet for betaling. Tilbakeholdsrett

Følger ikke betalingstiden av avtalen, skal forbrukeren betale når selgeren krever det.

Hvis ikke noe annet er avtalt, har forbrukeren ikke plikt til å betale kjøpesummen uten at tingen blir overlevert eller stilt til hans eller hennes rådighet i samsvar med avtalen og loven.

Forbrukeren er ikke bundet av en forhåndsavtale om plikt til å betale på et bestemt tidspunkt uavhengig av om selgeren oppfyller til rett tid.

Før forbrukeren betaler, har han eller hun rett til å få undersøke tingen på vanlig måte, når dette ikke er uforenlig med den avtalte fremgangsmåten for levering og betaling av kjøpesummen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.