Forbrukerkjøpsloven § 36 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 36 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 36 regulerer hvilket erstatningsansvar tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd har for opplysninger som er nevnt i § 16 annet ledd. Dette er opplysninger som de aktuelle personer har gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring på vegne av selgeren eller tidligere salgsledd.


Forbrukerkjøpsloven § 36 regulerer rettsstillingen mellom forbrukeren og visse tredjepersoner.

Det er en forutsetning etter bestemmelsen at det foreligger en bindende kjøpsavtale mellom selgeren og forbrukeren. Dette fremgår imidlertid ikke eksplisitt av lovens ordlyd. Dersom en avtale ikke er kommer i stand, må ansvar for opplysningsgiveren i tilfelle bygge på ulovfestede regler.

Tredjepersonens ansvar gjelder for «opplysning som nevnt i § 16 annet ledd». Forbrukerkjøpsloven § 16 annet ledd må ses i sammenheng med § 16 første ledd bokstav c. Dette innebærer at ansvaret omfatter «opplysninger […] gitt på tingens innpakning, i annonse eller annen markedsføring», og som gjelder «tingen eller dens bruk».

Kretsen av ansvarlige er etter loven «tilvirker eller annen person i tidligere salgsledd».  Om hva som ligger i begrepet  «tidligere salgsledd», vises til omtalen om forbrukerkjøpsloven § 35 første ledd som omhandler begrepet «tidligere yrkessalgsledd». Til forskjell fra § 35, oppstiller ikke § 36 noe krav til at den som gir opplysningene er næringsdrivende. Når det gjelder lovens begrep «tilvirker», er dette bare et eksempel på en person i «tidligere salgsledd». En tilvirker som ikke er tidligere salgsledd vil dermed falle utenfor bestemmelsens direkte anvendelsesområde.

På bakgrunn av prinsippet i forbrukerkjøpsloven § 3 første ledd, kan det antas at ansvaret etter § 36 ikke kan fraskrives. Dette gjelder selv om § 3 strengt tatt ikke regulerer forholdet mellom andre enn selgeren og forbrukeren.

Forbrukerkjøpsloven § 36:


§ 36. Ansvar for opplysninger etter § 16 annet ledd

Når en tilvirker eller en annen person i tidligere salgsledd har gitt opplysning som nevnt i § 16 annet ledd, er han eller hun solidarisk ansvarlig med selgeren for tap forbrukeren lider på grunn av opplysningen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.