Forbrukerkjøpsloven § 35 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 35 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 35 regulerer forbrukerens adgang til å rette krav som han har som følge av mangel, mot andre enn selgeren (direktekrav).


Forbrukerkjøpsloven gir forbrukeren anledning til å gjøre direktekrav gjeldende på to ulike grunnlag. For det første gir § 35 første til fjerde ledd regler som er særskilt beregnet på forbrukerkjøpere. Reglene er basert på springende regress, og viderefører særreglene for forbrukerkjøp som gjaldt i kjøpsloven § 84 annet og tredje, jf. § 85 annet ledd, frem til vedtakelsen av forbrukerkjøpsloven. For det annet lan forbrukerkjøperen etter § 35 femte ledd gjøre krav gjeldende etter kjøpsloven § 84 første ledd hvis det gir han større rettigheter enn det som følger av de særlige forbrukerreglene i § 35.

Springende regress-modellen

Forbrukerkjøpsloven § 35 første ledd bygger som nevnt over op springende regress-modellen. Hovedtrekkene vil beskrives i det følgende.

1) Forbrukeren må ha et krav mot egen selger som følge av mangel

Det grunnleggende vilkåret for direktekrav etter § 35 første ledd er at forbrukeren selv hat et mangelskrav mot egen selger, jf. ordlyden «sitt mangelskrav mot selgeren». Dette kravet danner, sammen med vilkåret om «tilsvarende krav», både grunnlag og setter en ytre ramme for forbrukerens direktekrav mot det tidligere yrkessalgsleddet.

2) Selgeren må ha et tilsvarende krav på grunn av mangelen

Forbrukerens rett til å bruke sitt eget mangelskrav som grunnlag for direktekrav gjelder bare så langt «tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen» fra det tidligere leddet.

Formålet med dette vilkåret er at det tidligere yrkessalgsleddet ikke skal risikere større ansvar enn om kravet ble fremmet av det tidligere salgsleddets medkontrahent. Annet og tredje ledd fører likevel til at denne grunnleggende begrensningen i forbrukerens direktekrav ikke gjelder fullt ut.

Lovens ordlyd «tilsvarende krav» innebærer at det må foreligge kontraktsbrudd (mangel) mellom det tidligere salgsleddet og hans medkontrahent. Selgeren må ikke stå i kontraktsforhold til det tidligere yrkessalgsleddet.

Det følger flere viktige begrensninger av at forbrukerens direktekrav mot det tidligere yrkessalgsleddet fører frem bare så langt selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere salgsleddet, har et «tilsvarende krav» mot dette leddet. For det første forutsettes det at selgeren overhodet har et krav mot det tidligere salgsleddet. Dette krever i sin tur at det foreligger en mangel i den relasjonen. Dette innebærer blant annet at krav ikke kan gjøres gjeldende hvis mangelen har oppstått etter at tingen forlot det aktuelle tidligere salgsleddet, jf. NOU 1993: 27 s. 99 sp. 2. For det annet må forbrukerens krav som følge av mangelen være av samme art. Dette innebærer at det må skilles mellom krav på retting, omlevering, prisavslag, heving, erstatning og tilbakeholdsrett. For det tredje begrenses kravet av den aktuelle arten til det omfanget som kravet fra selgeren mot hjemmelsmannen har. Ved at vilkåret om «tilsvarende krav» viser til både kravets art og omfang, gjelder «et strengt krav til identitet mellom kravene», jf. Ot.prp. s. 151 sp. 2.

Ordlyden «på grunn av mangelen» forutsetter at det må være en viss identitet mellom mangelen som forbrukerens krav og det «tilsvarende krav» bygger på. Kravet til en viss identitet kan ikke forstås for strengt.

3) Tidligere yrkessalgsledd

Første ledd avgrenset kretsen av ansvarlige til «tidligere yrkessalgsledd». Dette må ses i sammenheng med fjerde ledd, som utvider kretsen til å omfatte «yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen».

Det tidligere leddet må være selger. En person som overdrar en ting ved gave, tvangssalg, arv mv. som ikke innebærer salg etter tradisjonell oppfatning, faller utenfor selgerbegrepet. I tillegg til et krav om at det tidligere leddet må være selger, må det dessuten opptre i næringsvirksomhet, jf. ordlyden «yrkessalgsledd». Se merknadene til forbrukerkjøpsloven § 1 om hva dette omfatter.

Ufravikelighet

Det er allerede i forbrukerkjøpsloven § 3 første ledd fastslått at forbrukeren og selgeren ikke gjennom avtale kan innskrenke forbrukerens rettigheter etter loven – og dermed også § 35 første ledd. Forbrukerkjøpsloven § 35 annet ledd utvider ufravikelighetsprinsippet til å omfatte avtaler i tidligere salgsledd. Forbrukerens krav mot tidligere salgsledd kan ikke settes til side ved avtale mellom dette salgsledd og selgeren i større utstrekning enn det som kunne være avtalt mellom selgeren og forbrukeren.

I praksis betyr dette at forbrukerens ufravikelige rettigheter etter forbrukerkjøpsloven setter en ramme for hvor langt avtaler i tidligere salgsledd kan begrense forbrukerens direktekrav. Dette vil både gjelde for vilkårene for å kunne gjøre slike rettigheter gjeldende, og de nærmere virkningene.

Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven § 35 tredje ledd slår fast at reklamasjonsreglene i § 27 gjelder tilsvarende for krav etter bestemmelsen.

Les mer om reklamasjonsrett her

Direktekrav mot andre yrkesutøvere

Forbrukerkjøpsloven § 35 fjerde ledd utvider kretsen av ansvarssubjekter etter første ledd fra «yrkessalgsledd» til enhver «yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen». Med dette omfattes tjenesteytere av ulike slag, forutsatt at de opptrer i næringsvirksomhet.

Det er et vilkår at det aktuelle arbeidet er utført etter «avtale med selgeren eller det tidligere ledd». Etter ordlyden i fjerde ledd er det ikke noe eksplisitt krav om at selgeren eller tidligere ledd selv har opptrådt i næringsvirksomhet. Det må likevel følge av lovens alminnelige virkeområde at selgeren må ha opptrådt i næringsvirksomhet for at bestemmelsen skal gjelde. Det kan imidlertid ikke kreves at det tidligere ledd som har inngått avtale med tjenesteyteren selv opptrer i næringsvirksomhet. På lik linje som etter første ledd må det aksepteres at noen av leddene mellom selgeren og ansvarssubjektet ikke opptrer i næringsvirksomhet. Det er heller ikke noe vilkår om at avtalen er inngått før tingen er levert til forbrukeren.

Ansvaret omfatter vare den som «har utført arbeid på tingen». Ordlyden avgrenser mot leverandører av materialer og deler.

Det følger av første ledd at det må foreligge et kontraktsbrudd mellom det tidligere salgsleddet og vedkommendes medkontrahent. Et tilsvarende krav må gjelde når kravet bygges på fjerde ledd.

Direktekrav med grunnlag i kjøpsloven § 84 første ledd

Etter forbrukerkjøpsloven § 35 femte ledd gis forbrukeren adgang til å gjøre krav gjeldende etter kjøpsloven § 84 første ledd dersom dette gir forbrukeren større rettigheter enn det som følger av § 35. Kjøpsloven § 84 første ledd bygger på subrogasjonssynspunktet.

Bestemmelsen må omfatte alle kjøp som faller inn under forbrukerkjøpslovens virkeområde. Kjøpslovens virkeområde, som er snevrere enn forbrukerkjøpslovens, kan ikke være avgjørende for anvendelsen av kjøpsloven § 84 i disse tilfellene.

Tidligere salgsledds motregningsrett

Forbrukerkjøpsloven § 36 sjette ledd fastslår at tidligere salgsledd ikke kan motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren. I praksis er bestemmelsen aktuell både der det tidligere salgsleddets krav mot selgeren (motkravet) og forbrukerens krav mot det tidligere salgsleddet (hovedkravet) er et pengekrav.

Forbrukerkjøpsloven § 35:


§ 35. Krav mot tidligere salgsledd mv.

Forbrukeren kan gjøre sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren eller en annen som ervervet tingen fra det tidligere leddet.

Avtale i tidligere salgsledd som innskrenker selgerens eller en annen erververs krav, kan ikke gjøres gjeldende overfor forbrukerens krav etter første ledd i større utstrekning enn det som kunne vært avtalt mellom forbrukeren og selgeren.

Reklamasjonsreglene i § 27 gjelder tilsvarende for krav etter denne paragrafen.

Forbrukeren kan på samme vilkår som i første til tredje ledd gjøre sitt krav som følge av en mangel gjeldende mot en yrkesutøver som etter avtale med selgeren eller tidligere ledd har utført arbeid på tingen.

Forbrukeren kan også gjøre krav gjeldende etter reglene i lov 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 84 første ledd, hvis dette gir forbrukeren større rettigheter enn det som følger av paragrafen her.

Tidligere salgsledd kan ikke motregne overfor forbrukeren med krav mot selgeren.

Les også: Reklamasjon på bruktbil – kjøpers rettigheter

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.