Forbrukerkjøpsloven § 34 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 34 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 34 regulerer forbrukerens adgang til å kreve erstatning fra selgeren for tingskader som følge av kjøpsrettslige mangler ved salgsgjenstanden.


Bestemmelsen må ses i sammenheng med § 52 annet ledd bokstav a, som klargjør at forbrukerkjøpsloven ikke omfatter tap som følge av personskade.

Selgerens objektive ansvar

Forbrukerkjøpsloven § 34 første ledd innebærer at det objektive og ubetingede ansvarsgrunnlaget etter § 33 bare omfatter visse nærmere oppregnede kategorier av produktskader. På denne måten begrenser første ledd rekkevidden av § 33.

Selgerens objektive mangelansvar etter § 33 omfatter følgende tre typer produktskader:

  • Skade på salgstingen selv (selvskadetilfellene)
  • Skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av (inkorporasjonstilfellene)
  • Skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk
Skade på salgstingen selv

Skade på salgstingen selv er for eksempel at en innkjøpt gassgrill eksploderer eller en kjøpt duk brenner opp fordi det er selvantennende. Slike skadet er ikke omfattet av produktansvarsloven, jf. lovens § 2-3 annet ledd bokstav a.

Skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av

Skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av er et alternativ som tar utgangspunkt i at salgstingen skal brukes til å produsere en annen gjenstand. Heller ikke slike skader er omfattet av produktansvarsloven, jf. lovens § 2-3 annet ledd bokstav b.

Slik fremstilling kan forbrukeren selv foreta, eller fremstillingen kan skje ved at forbrukeren overlater salgstingen til andre, herunder næringsdrivende.

Skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk

Størst betydning for avgrensning av selgeransvaret etter første ledd har alternativet som innebærer skade på gjenstander som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.

Som eksempler på at vilkåret er oppfylt, nevner Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 25 sp. 2 at «et batteri ødelegger det apparat som det monteres i» og at «en vaskemaskin gjør skade på klær som vaskes i den».

Det kan utledes av Høyesteretts dom i Rt. 2004 s. 675 (bambuspinnedommen) at dette alternativer har et relativt vidt innhold. Denne saken gjaldt erstatning fra en næringsdrivende agurkprodusent mot en leverandør av splittbambuspinner til agurkproduksjon. Erstatningskravet gjaldt tap som agurkprodusenten var påført som følge av smitt av en plantesykdom fra bambuspinnene. Retten uttaler følgende om vilkåret «nær og direkte sammenheng» i avsnitt 42:

Splittbambuspinnene ble i dette tilfellet benyttet til å støtte opp agurkplantene i den første vekstfasen. Selv om smitten ikke bare er blitt overført direkte fra pinnene til de planter de støttet, men også fra smittede pinner og planter til andre planter, må de smittede agurkplantene anses å ha en slik nær og direkte sammenheng med den forutsatte bruk av pinnene at tap som følge av slik skade etter min oppfatning må falle inn under kjøpslovens ansvarsregler og anses som direkte tap…

Høyesterett strakk alternativet «nær og direkte sammenheng» langt – lenger enn det hadde blitt strukket etter tidligere praksis.

Skyldansvar med omvendt bevisbyrde for mer fjerntliggende skader

Forbrukerkjøpsloven § 34 annet ledd gir forbrukeren adgang til å kreve erstatning for «andre produktskader» enn de som er nevnt i første ledd. Dette gjelder med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side. For slike skader gjelder et skyldansvar med omvendt bevisbyrde.

Det følger av forbrukerkjøpslovens forarbeider at det er overlatt til rettspraksis å trekke den nærmere grensen for hvilke tap som kan kreves erstattet etter § 34 annet ledd, jf. Ot.prp. s. 190 sp. 1. Det er likevel ikke grunnlag for å strekke selgerens ansvar for skade på ting særlig utover det som er omfattet av § 34 første ledd.

Den alminnelige adekvansbegrensningen i § 52 første ledd annet punktum supplerer den avgrensningen av selgerens ansvar for produktskader som det er redegjort for ovenfor.

Selgerens inntreden i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 34 tredje ledd at selgeren, når han betaler erstatning til forbrukeren for skade på annet enn salgstingen selv, vil tre inn i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten etter produktansvarsloven.

Forbrukerkjøpsloven § 34:


§ 34. Produktskader

Selgerens erstatningsansvar for tap som følge av en mangel omfatter, foruten skade på salgstingen selv, også skade på gjenstander som salgstingen brukes til fremstilling av, eller som har nær og direkte sammenheng med salgstingens forutsatte bruk.

For andre produktskader enn dem som er nevnt i første ledd, kan forbrukeren kreve erstatning med mindre selgeren godtgjør at tapet ikke skyldes feil eller forsømmelse på selgerens side.

Når selgeren betaler erstatning for skade på annet enn salgstingen selv, trer selgeren inn i forbrukerens eventuelle krav mot produsenten etter lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.