Forbrukerkjøpsloven § 33 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 33 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 33 fastslår utgangspunktet om at selgeren har et objektivt og unntaksfritt ansvar overfor forbrukeren for mangler ved salgsgjenstanden.


Objektivt og unntaksfritt ansvar ved mangler

Forbrukerkjøpsloven § 33 første ledd uttrykker hovedregelen om ansvarsgrunnlaget – et objektivt ansvarsgrunnlag. Bestemmelsens første ledd innebærer at selgerens ansvar ikke er betinget av skyld fra selgerens side. Det objektive ansvar er dessuten unntaksfritt, i den forstand at selgeren ikke kan påberope seg de fritaksgrunner som følger av kontrollansvarsregelen i § 24 og lignende bestemmelser.

Andre bestemmelser må også trekkes inn for å avgjøre om – eventuelt hvor langt – forbrukeren har krav på erstatning som følge av at tingen har en mangel. Det er presisert i § 52 første ledd at loven bare gir rett til erstatning for økonomisk tap. Av § 33 fremgår grunnkravet om at det må være årsakssammenheng mellom mangelen og tapet, jf. ordlyden «som følge av at tingen har en mangel». Dette er nærmere utdypet i § 52, blant annet gjennom en adekvansbegrensning – erstatningen omfatter bare tap som er en mulig følge av kontraktsbruddet. Visse tapsposter avskjæres også for rett til erstatning etter deres art som følge av § 52 annet ledd. Lovens § 52 til § 54 gir nærmere retningslinjer for hvordan erstatningen skal utmåles og eventuelt beregnes i særlige tilfeller.

Forbrukerens rett til dekning av utgifter til reparasjon

Forbrukeren har som utgangspunkt rett til å kreve erstatning etter § 33 for utgifter som han selv har for å sørge for reparasjon av mangler ved salgstingen. Det kan også bli aktuelt å kreve erstatning for reparasjon av følgeskader på annet enn salgstingen selv, se § 52 første ledd første punktum.

Avtale med nettselskap om overføring av elektrisk energi

Forbrukerkjøpsloven § 33 annet ledd gjelder et kontrollansvar for nettselskapet ved avtaler om levering av elektrisk energi. På dette særlige området anvendes med andre ord ikke det unntaksfrie objektive ansvaret etter første ledd, som er omtalt ovenfor.

Om hvilke avtaler som er omfattet av særbestemmelsen, vises det til forbrukerkjøpsloven § 2 første ledd bokstav d.

Kontrollansvaret er også som utgangspunkt objektivt, jf. annet ledd første punktum. Det er imidlertid ikke unntaksfritt, til forskjell fra ansvaret etter første ledd. Etter annet ledd annet punktum har nettselskapet ikke ansvar så langt det godtgjør at mangelen skyldes «hindring som nevnt i § 24 annet ledd». Samtlige av de fire vilkårene for fritak fra ansvar som fremgår av § 24 annet ledd må være oppfylt. Etter loven er det nettselskapet som må godtgjøre at vilkårene for fritak foreligger.

Utmåling

Forbrukerkjøpsloven § 33 tredje ledd slår fast at erstatning etter bestemmelsen skal utmåles etter reglene i lovens kapittel 11. Denne henvisningen er tatt inn av informative grunner.

Forbrukerkjøpsloven § 33:


§ 33. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av at tingen har en mangel.

Gjelder det avtale med nettselskap om overføring av elektrisk energi (jf. § 2 første ledd bokstav d), kan forbrukeren kreve erstatning for tap som følge av mangelen. Dette gjelder likevel ikke så langt nettselskapet godtgjør at mangelen skyldes hindring som nevnt i § 24 annet ledd. Reglene ellers i § 24 gjelder tilsvarende.

Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.