Forbrukerkjøpsloven § 32 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 32 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 32 regulerer forbrukerens rett til å heve kjøpet når det foreligger en mangel ved salgsgjenstanden.


Prisavslag og heving omtales som en sekundær rett for forbrukeren. Dette følger av selgerens rett til å avskjære retten til prisavslag eller heving ved å tilby retting eller omlevering i stedet, jf. § 29 tredje ledd.

Forutsetningene for rett til heving

Det følger av forbrukerkjøpsloven § 32 at forbrukeren «i stedet for» prisavslag etter § 31 kan heve avtalen, unntatt når mangelen er «uvesentlig». Ordlyden «i stedet for» viser til vilkårene for prisavslag i § 31. Vilkårene er etter denne bestemmelsen som følger:

  1. Det må foreligge en mangel.
  2. Avhjelp verken skjer eller tilbys i samsvar med §§ 29 og 30.

Til tross for henvisningen til § 31, er det ikke noe vilkår at tingens verdi er redusert som følge av mangelen.

Mangelen må ikke være uvesentlig

Forbrukeren kan ikke kreve heving dersom mangelen er «uvesentlig». Denne ordlyden skiller seg fra ordlyden i kjøpsloven § 39 første ledd, som krever at mangelen medfører «vesentlig» kontraktsbrudd.

Denne forskjellen er ikke tilfeldig, da det gjelder en noe senket hevingsterskel i kjøp etter forbrukerkjøpsloven i forhold til kjøp etter kjøpsloven. Under utformingen av loven, var det både Forbrukerkjøpsutvalgets og departementets overordnede intensjon å utvide hevingsadgangen i forbrukerkjøp. Under Stortingets behandling av loven bemerket justiskomitéen at «kravet til å heve kjøpet ved mangelfull levering er senket, og at dette må få betydning ved rettslig behandling av hevingskrav», jf. Innst. O. nr. 69 (2001-2002) s. 2 sp. 2.

Det er likevel i forarbeidene presisert at hevingsvurderingen fortsatt skal ta «utgangspunkt i alminnelige prinsipper for hevingsvurderingen», jf. Ot.prp. s. 189 sp. 1. De momentene som er relevante etter vesentlighetsvurderingen slik de fremgår i praksis og teori, skal dermed fortsatt ha betydning for vurderingen etter forbrukerkjøpsloven § 32. Forskjellen er at den endelige avveiningen er mer vennlig overfor kjøperen.

Se også mer om hevingsvurderingen i avhendingsloven § 4-13.

Utgangspunktet og det sentrale momentet i vurderingen er det objektive avviket fra det som følger av partenes avtale og lovens krav til salgsgjenstanden. Både mangelens karakter og omfang må tillegges vekt, jf. Rt. 1998 s. 1510 s. 1818.

Alminnelige prinsipper for hevingsvurderingen sier at kontraktsbruddet må vurderes i forhold til forbrukeren og den betydningen det har for vedkommende. Dette momentet står særlig sentralt når det gjelder forbrukerkjøp. Det er derimot ikke forbrukerens subjektive oppfatning av forholdet som skal tas i betraktning, men den faktiske betydning forholdet har.

Forbrukerkjøpsloven § 32:


§ 32. Heving

I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.