Forbrukerkjøpsloven § 31 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 31 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 31 regulerer forbrukerens rett til å kreve prisavslag som følge av mangel.


Prisavslag – sammen med heving – omtales som en sekundær rett for forbrukeren. Dette følger av selgerens rett til å avskjære retten til prisavslag eller heving ved å tilby retting eller omlevering i stedet, jf. § 29 tredje ledd.

Formålet med prisavslag er å gjenopprette den balansen mellom ytelse og motytelse som kjøpsavtalen forutsatte, men som har bortfalt som følge av at tingen har en mangel. Dette gjenspeiles i hovedregelen i bestemmelsens første ledd.

Forutsetningene for rett til prisavslag

Følgende vilkår må være oppfylt for at forbrukeren skal ha rett til prisavslag:

  1. Det må foreligge en mangel. Dette forutsettes i § 31 og er sagt uttrykkelig i § 26.
  2. Avhjelp skjer ikke eller tilbys ikke i samsvar med § 29 og § 30. Dette følger av § 31 første ledd og § 29 tredje ledd annet punktum.
  3. Som hovedregel må det foreligge en verdireduksjon som følge av mangelen. Dette følger indirekte av hvordan prisavslaget beregnes etter hovedregelen i første ledd. Utmåling etter unntaksregelen i annet ledd forutsetter på sin side ingen verdireduksjon.

 

Grunnvilkåret: Avhjelp ikke i samsvar med §§ 29 og 30

Det grunnleggende vilkåret for prisavslag er etter første ledd at verken retting eller omlevering har skjedd i samsvar med § 29 og § 30. Bestemmelsen dekker noen ulike situasjoner:

  • Vilkårene for å kreve eller å tilby avhjelp er ikke oppfylt.
  • Vilkårene for å kreve eller å tilby avhjelp er oppfylt, men verken forbrukeren eller selgeren gjør sin rett gjeldende. Likt med dette regnes den situasjon at selgeren tilbyr avhjelp, men senere enn det som følger av kravet «uten opphold» i § 29 tredje ledd.
  • Vilkårene for å kreve eller å tilby avhjelp er oppfylt og retten er gjort gjeldende, men avhjelpen oppfyller ikke vilkårene i § 30.

 

Hovedregelen om utmåling: Forholdsmessig prisavslag

Forbrukerkjøpslovens nominelle utgangspunkt er at forbrukeren kan kreve et «passende» prisavslag. Dette utgangspunktet presiseres nærmere i loven, ved at det fremheves at prisavslaget skal utmåles slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet  mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Utmålingen tar dermed utgangspunkt i at forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand bringes på det rene. Kjøpesummen reduseres så i samme forhold. Hovedregelen er i henhold til dette at det skal utmåles et forholdsmessig prisavslag.

Ligningen for den nedsatte pris blir slik:

Nedsatt pris = avtalt kjøpesum X verdien av mangelfull ting / verdien av kontraktsmessig ting

Lovens hovedregel om beregning av prisavslaget forutsetter at det finnes ut av tre størrelse: «avtalt pris», «tingens verdi i mangelfull […] stand» og «tingens verdi i […] kontraktsmessig stand».

Det vises i bestemmelsen til den pris som er «avtalt», men det er på det rene at bestemmelsen også må gjelde i de tilfeller der prisen ikke er avtalt.

Når det gjelder tingens verdi «i mangelfull» og «kontraktsmessig» stand, må det avgjøres hvilket verdibegrep som skal legges til grunn. Som hovedregel er det tingens omsetningsverdi (markedsverdi), henholdsvis med og uten mangel som legges til grunn for verdiberegningen. Dersom det ikke er mulig å finne en omsetningsverdi, må det finnes frem til en skjønnsmessig beregnet omsetningsverdi, eventuelt bruksverdi, etter mest mulig objektive kriterier.

Særlige grunner: Prisavslaget settes lik mangelens betydning for forbrukeren

Forbrukerkjøpsloven § 31 annet ledd åpner for at prisavslaget settes lik «mangelens betydning for forbrukeren» dersom «særlige grunner» tilsier en slik løsning.

Bestemmelsen må forstås som en «snever unntaksregel», og den vil først og fremst være aktuell der forbrukeren ikke har andre passende rettigheter som følge av mangelen, jf. Ot.prp. s. 188 sp. 2.

Salg av brukte ting på auksjon

Etter forbrukerkjøpsloven § 31 tredje ledd kan forbrukeren ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon «hvor han eller hun har anledning til å være til stede».

Forbrukerkjøpsloven § 31:


§ 31. Prisavslag

Dersom mangelen ikke rettes eller tingen omleveres i samsvar med §§ 29 til 30, kan forbrukeren kreve et passende prisavslag slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for forbrukeren.

Forbrukeren kan ikke kreve prisavslag ved salg av brukte ting på auksjon hvor han eller hun har anledning til å være til stede.

Les også: Rettigheter ved kjøp av bruktbil

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.