Forbrukerkjøpsloven § 3 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 3 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 3 fastslår lovens utgangspunkt om ufravikelighet. Første ledd fremhever at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er mer ugunstig for forbrukeren enn det som følger av loven. Annet ledd begrenser adgangen til å treffe avtale om lovvalget til skade for forbrukeren.


Ufravikelighet

Etter § 3 første ledd kan det ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Bestemmelsen stadfester at forbrukerkjøpsloven er en preseptorisk lov – den er ufravikelig. For eksempel kan ikke en bruktbilforhandler ved avtale innskrenke rettighetene til en bilkjøper, med mindre kjøper selv er næringsdrivende.

Ufravikeligheten gjelder både det som uttrykkelig eller forutsetningsvis «avtales», og det som ellers måtte «gjøres gjeldende». Det fremgår særskilt av forarbeidene at dette også omfatter sedvanevilkår, jf. NOU 1993: 27 s. 113 sp. 2.

Selgeren kan ikke påberope seg at vilkår som følger av etablert praksis mellom partene, skal gjøres gjeldende til skade for forbrukeren.

Bestemmelsen omfatter både den opprinnelige kjøpsavtalen, og eventuelle endrings- og tilleggsavtaler.

Ufravikeligheten er ikke begrenset til spørsmål som er uttrykkelig regulert i loven, så lenge det aktuelle tolkningsresultatet «følger av loven her».

Lovens ufravikelighet begrenser ikke adgangen til å avtale varens egenskaper, jf. Ot.prp. s. 158 sp. 2, jf. NOU: 1993: 27 s. 113 sp. 2. Det må reserveres for virkningen av «som den er»-forbehold og lignende alminnelige forbehold.

Vurderingen etter § 3 første ledd må skje konkret, med utgangspunkt i hvordan de avtalte vilkårene og loven slår ut i det aktuelle tilfelle. Det skal ikke foretas en abstrakt vurdering av forholdet mellom avtalen og loven.

Lovens ordlyd antyder at det er en isolert vurdering av forholdet mellom det enkelte vilkåret og den enkelte lovbestemmelsen som er avgjørende for om det foreligger avvik til ugunst for forbrukeren. Det er altså ikke tale om en totalvurdering av vilkårene sammenholdt med loven, jf. Ot.prp. nr. 25 (1973-74) s. 26 sp. 1 og s. 67 sp. 1. En isolert vurdering skal skje selv om forbrukeren totalt sett skulle komme bedre ut ved at de ugunstige avtalevilkår oppveies av de gunstige, se NOU 1979: 42 s. 74. Dette skiller seg fra vurderinger etter avtaleloven § 36.

Les også: Bruktbilforhandlerens rettigheter

Henvisning til andre lover

Forbrukerkjøpsloven henviser flere steder til andre lovregler. Slike henvisninger er blant annet å finne i:

Det følger av en tolkning av § 3 første ledd sammenholdt med de aktuelle henvisningsbestemmelsene at ufravikeligheten også gjelder for de bestemmelsene som det henvises til. Ufravikeligheten til henvisningen i § 50 annet ledd, følger dessuten også av forsinkelsesrenteloven § 4 bokstav c (avtaler til ugunst for forbrukeren).

Virkningen av at vilkår er i strid med loven

Når vilkår strider med en ufravikelig regel, blir virkningen at vilkåret settes til side som ugyldig, og at lovens regel trer inn i stedet, jf. NOU 1979: 42 s. 74 sp. 1, se også Ot.prp. nr. 25 (1973-74) s. 67 sp. 1. Tilsvarende gjelder ved ulovlig sedvane eller praksis mellom partene.

Vilkår til gunst for forbrukeren blir stående og kan gjøres gjeldende av forbrukeren.

Unntak fra ufravikeligheten

Forbrukerkjøpsloven inneholder flere bestemmelser som gjør det klart at de kan fravikes ved avtale, også til ugunst for forbrukeren. Se:

Adgang til å fravike loven når dette ikke er til ugunst for forbrukeren

Forbrukerkjøpsloven er taus om lovens fravikelighet der det ikke er til ugunst for forbrukeren. Dette spørsmålet reguleres på kjøpslovens område av § 3.

Det er nærliggende å anvende kjøpsloven § 3 analogisk for disse tilfellene. Etter kjøpsloven innebærer dette at både avtalen, etablert praksis mellom partene og sedvane som må anses som bindende mellom partene, vil gå foran lovens regler så lenge det ikke er til ugunst for forbrukeren.

Adgang til å fravike loven til ugunst for forbrukeren etter at tvist er oppstått

Det fremgår ikke uttrykkelig av lovens ordlyd, men ufravikeligheten gjelder kun for forhåndsavtaler som er til ugunst for forbrukeren, jf. NOU 1993: 27 s. 113 sp. 2.

Dette er utdypet i Ot.prp. nr. 25 (1973-74) s. 26 sp. 1: «Når mislighold – eller det forhold en ufravikelig regel regulerer – er inntrådt, kan partene fritt inngå en ny, særskilt avtale om hvordan situasjonen skal ordnes».

Avtaler om tvisteløsning (voldgift mv.)

Forbrukerkjøpsloven inneholder ikke regler om hvordan tvister i anledning forbrukerkjøp skal løses. Bestemmelsen er derfor ikke til hinder tvister skal løses med voldgift.

Det følger imidlertid av voldgiftsloven § 11 første ledd at en voldgiftsavtale inngått før tvisten er oppstått, ikke er bindende for forbrukeren. Det følger videre av § 11 annet ledd første punktum et strengt skriftlighetskrav for voldgiftsavtaler der en forbruker er part. Avtalen skal tas inn i et eget dokument og undertegnes av begge parter.

En avtale om voldgift er ikke til hinder for at tvisten bringes inn for Forbrukertvistutvalget, jf. FTU-loven § 13.

Begrensninger i friheten til å avtale lovvalget

Forbrukerkjøpsloven gir selv ingen positive regler om hvilket lands rett som regulerer tvister mellom selger og forbruker i tilfeller der norske domstoler skal behandle saker der kjøpsforholdet har tilknytning til flere stater.

Annet ledd forbyr visse avtaler om lovvalg. Det forutsettes dermed i bestemmelsen at avtaler om lovvalget som utgangspunkt kan inngås.

Annet ledd begrenser den avtalefrihet som ellers gjelder. Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren som følge av dette får en dårligere beskyttelse enn etter forbrukerkjøpsloven.

Bestemmelsen har en forholdsvis snever rekkevidde. For at den skal ha betydning, må tre vilkår foreligge.

For det første må lovgivningen til en stat utenfor EØS velges. Bestemmelsen er ikke til hinder for at det fritt treffes avtale om at rettsreglene i en EØS-stat skal anvendes.

For det annet må kjøpsavtalen ha nær tilknytning til EØS-statenes territorium.

For det tredje må avtalen om lovvalg føre til at forbrukeren får en dårligere beskyttelse enn etter forbrukerkjøpsloven.

Avtalefriheten er bare begrenset i den utstrekning den berører forbrukerkjøpslovens ufravikelige regler, jf. Ot.prp. s. 150 sp. 2.

Et avtalevilkår om lovvalg som strider mot annet ledd, vil være ugyldig så langt det strider mot forbudet, jf. Ot.prp. s. 147 sp. 1.

Forbrukerkjøpsloven § 3:


§ 3. Ufravikelighet. Lovvalg

Det kan ikke avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven her.

Det kan ikke avtales at rettsreglene i en stat utenfor EØS skal anvendes på en kjøpsavtale som har nær tilknytning til EØS-statenes territorium, dersom forbrukeren ved dette får en dårligere beskyttelse enn etter loven her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.