Forbrukerkjøpsloven § 26 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 26 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 26 danner utgangspunkt for reguleringen av forbrukerens krav som følge av kontraktsbrudd ved mangler.


Første ledd gir en oversikt over mulige mangelskrav som forbrukeren kan gjøre gjeldende. Annet ledd regulerer forholdet mellom forbrukerens rett til erstatning og andre mulige krav. Tredje ledd angir i hvilken utstrekning bestemmelsene om mangler gis anvendelse på andre feil ved selgerens oppfyllelse enn mangler ved salgstingen.

Mangelsbegrepet

Krav etter kapittel 6 kan gjøres gjeldende når følgende to hovedvilkår er oppfylt:

  1. Det må foreligge en «mangel»
  2. Mangelen må «ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side»

Som utgangspunkt foreligger mangel uavhengig av om selgeren kan bebreides for svikten i oppfyllelsen eller påvirke den bakenforliggende årsaken. Mangel vil likevel ikke foreligge dersom svikten skyldes 1) forbrukeren eller 2) forhold på forbrukerens side.

Loven tar sikte på forhold som foreligger før risikoovergang, jf. § 18 første ledd. Det vil til illustrasjon ikke foreligge noen oppfyllelsessvikt overhodet fra selgeren sin side, dersom svikten skyldes uforsiktig bruk eller et uhell etter at tingen er levert og risikoen har gått over på forbrukeren. Når det ikke foreligger noen oppfyllelsessvikt fra selgeren, foreligger det heller ingen mangel.

Et eksempel på at mangelen «skyldes forbrukeren», er at han før risikoovergangen skader varen ved uaktsomhet, jf Ot.prp nr. 44 s. 178 sp. 2.

Tilfeller der oppfyllelsessvikten «skyldes … forhold på forbrukerens side», er først og fremst når svikten ikke direkte skyldes forbrukerens forsømmelse, men et forhold som han har risikoen for, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 64 sp. 2

Virkningen av at oppfyllesessvikten skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, er at det ikke foreligger en mangel. Dette innebærer i sin tur at selgeren kan kreve vederlaget, og forbrukeren er avskåret fra å gjøre krav gjeldende etter bestemmelsen.

Forbrukerens rettigheter ved mangler

Som nevnt innledningsvis, gir forbrukerkjøpsloven § 26 første ledd en oversikt over hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av at tingen har en mangel. Den oppregning som følger av bestemmelsen, har ingen selvstendig rettslig betydning, men er ment å gi en oversikt. Dette kommer også til uttrykk i Ot.prp. s. 178 sp. 2.

Det forutsettes at vilkårene som fremgår av den aktuelle bestemmelsen er oppfylt, for at den enkelte rettighet skal kunne gjøres gjeldende. Det må også være reklamerte i samsvar med forbrukerkjøpsloven § 27.

Mangelsbeføyelser som forbrukeren kan gjøre gjeldende:

  • Tilbakehold av kjøpesum, jf. § 28
  • Retting eller omlevering, jf. §§ 29 og 30
  • Prisavslag, jf. § 31
  • Heving, jf. § 32
  • Erstatning, jf. § 33

Les her om rettigheter ved kjøp av bruktbil

Forholdet mellom ulike krav

Forbrukerkjøpsloven § 26 annet ledd fastslår at forbrukerens rett til erstatning ikke vil falle bort ved at det gjøres gjeldende andre krav, eller ved at disse eventuelt ikke kan gjøres gjeldende.

Forholdet mellom de ulike rettighetene blir for øvrig ikke presisert. Det nærmere forholdet mellom de ulike bestemmelsene må bero på nettopp de aktuelle bestemmelsene og en tolkning av disse. I denne sammenheng er det verdt å påpeke at forbrukeren som utgangspunkt har rett til å velge mellom retting og omlevering. Retten til prisavslag eller heving kan videre ses på som subsidiære rettigheter i forhold til retten til retting og omlevering.

Lovens system kan etter dette anses som oppdelt i to trinn, i den forstand at retting og omlevering er primære beføyelser og retten til prisavslag eller heving er subsidiære beføyelser. De primære og subsidiære beføyelsene kan ikke virke ved siden av hverandre.

Lovens anvendelse på andre feil ved oppfyllelse av selgerens sideplikter

Forbrukerkjøpsloven § 26 tredje ledd tar for seg anvendelsen av lovens bestemmelser om mangler på «andre feil ved selgerens oppfyllelse».

Hovedregelen er at bestemmelsene om mangler skal få anvendelse på slike feil så langt disse reglene passer.

Det er en forutsetning for at tredje ledd skal komme til anvendelse, at den aktuelle plikten kan forankres i en kjøpsavtale som faller innenfor forbrukerkjøpslovens virkeområde, jf. Ot.prp. s. 59 sp. 1.

Det fremheves i annet punktum at partene kan avtale en annen løsning. Dermed kan lovens regler om virkningen av feil ved oppfyllelsen av sideplikter fravikes, også til forbrukerens ugunst. Det følger videre av tredje punktum at denne avtalefriheten likevel ikke gjelder for intalleringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

Forbrukerkjøpsloven § 26:


§ 26. Forbrukerens krav ved mangler

Dersom det foreligger en mangel og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 28
b) velge mellom retting og omlevering i samsvar med §§ 29 og 30
c) kreve prisavslag etter § 31
d) kreve heving etter § 32
e) kreve erstatning etter § 33.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

For andre feil ved selgerens oppfyllelse gjelder bestemmelsene om mangler så langt de passer. Partene kan avtale en annen løsning. Avtalefriheten gjelder likevel ikke for installeringsforpliktelser som inngår i salgsavtalen.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.