Forbrukerkjøpsloven § 25 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 25 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 25 regulerer selgerens plikt til å gi forbrukeren melding om hindring som gjør at han ikke kan oppfyllet kjøpet til rett tid, og selgerens erstatningsplikt dersom meldingsplikten ikke overholdes.


Selgerens opplysningsplikt om hindring

Det følger av bestemmelsens første punktum at dersom selgeren hindres i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal forbrukeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten til å oppfylle.

Plikten blir klart aktuell når det oppstår en hindring som gjør at selgeren ikke kan oppfylle i rett tid. Mer tvilsomt er det om det oppstår en plikt til å si fra om forhold som kan forventes å hindre oppfyllelse i rett tid. En meldeplikt i disse tilfeller kan begrunnes i prinsippet om lojalitet i kontraktsforhold.

Når selgeren skal varsle, må vurderes ut fra omstendighetene i den konkrete sak. Det må tas hensyn til både sannsynligheten for at forsinkelse kan unngås, hvor enkelt det er å varsle forbrukeren, og hvor nærliggende det er at tap eller andre ulemper kan oppstå for forbrukeren som følge av manglende varsling.

Selgeren må gi forbrukeren «melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle». Varselet skal etter dette omfatte de konsekvensene som må ventes for oppfyllelsen, særlig om svikten er forbigående eller varig, delvis eller total, og eventuelle alternative oppfyllelsesmåter.

Selgerens erstatningsplikt

Bestemmelsens annet punktum inneholder en regel om erstatning for det tap forbrukeren lider som følge av at han ikke har fått melding i tide.

Vilkåret for ansvar er for det første at forbrukeren ikke har fått melding om hindringen innen rimelig tid. Utgangspunktet for fristen er den tid da selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen. Hva som er rimelig tid, vil bero på konkrete forhold. Trolig vil det kreves en forholdsvis rask reaksjon fra selgerens side.

Vilkåret er for det annet at forbrukeren kunne ha unngått tapet dersom han hadde fått meldingen i tide. Det oppstilles med dette vilkåret et krav om årsakssammenheng mellom bruddet på opplysningsplikten og det inntrådte tapet.

Forbrukerkjøpsloven § 25:


§ 25. Opplysningsplikt om hindring

Hindres selgeren i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal forbrukeren gis melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får forbrukeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at selgeren fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan forbrukeren kreve erstattet tap som kunne ha vært unngått om han eller hun hadde fått meldingen i tide.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.