Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 24 regulerer forbrukerens krav på erstatning ved forsinket levering.


Hovedregelen om objektivt ansvar

Forbrukerkjøpsloven § 24 første ledd fastslår hovedregelen om at forbrukeren kan kreve erstatning fra selgeren for tap forbrukeren lider som følge av forsinkelse på selgerens side. Utgangspunktet er dermed at selgeren har et objektivt ansvar for forsinkelsen.

Unntak fra selgerens objektive ansvar

Selgerens objektive ansvar etter første ledd er ikke uten unntak. Selgeren kan etter annet ledd fri seg fra ansvaret dersom han godtgjør at fire vilkår er oppfylt:

  • 1) Hindiringsvilkåret: Det må foreligge en hindring for korrekt oppfyllelse i tide
  • 2) Kontrollvilkåret: Hindringen må ligge utenfor selgerens kontroll
  • 3) Forutsigbarhetsvilkåret: Hindringen må være av en slik art at selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt den i betraktning på avtaletiden
  • 4) Aktivitetsvilkåret: Selgeren kunne ikke med rimelighet ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen
1) Hindringsvilkåret

Vilkåret om at det må foreligge en «hindring» for korrekt oppfyllelse i tide, omfatter kun objektive forhold. Dette er forhold som ikke har sammenheng med selgeren. På den måten vil uforutsette omstendigheter knyttet til selgeren, for eksempel sykdom eller dødsfall, ikke frita fra erstatningsansvar.

For fritak fra erstatningsansvar kreves imidlertid ikke at det foreligger «objektiv mulighet i den forstand at levering i rett tid er umulig også for enhver annen selger». Det er tilstrekkelig at det foreligger forhold «som gjør det så ekstraordinært tyngende å oppfylle at forholdet etter en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring for oppfyllelse», jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 sp. 2.

2) Kontrollvilkåret

Et av vilkårene for ansvarsfritakelse for selgeren, er at forsinkelsen skyldes hindring «utenfor hans eller hennes kontroll». Loven trekker dermed et skille mellom hindringer som oppstår innenfor selgerens kontrollsfære på den ene siden, og hindringer som oppstår utenfor på den annen side.

Innenfor kontrollsfæren hefter selgeren objektivt og uten unntak. Utenfor kontrollsfæren beror spørsmålet om ansvar på om forutsebarhetsvilkåret og aktivitetsvilkåret er oppfylt.

Typisk vil forhold som faller utenfor kontrollsfæren være ytre begivenheter. Dette omfatter blant annet naturbegivenheter, krig, terror, større ulykker og epidemier.

Forhold i selgerens virksomhet er innenfor kontrollsfæren, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 73 sp. 1:

Forhold som direkte eller indirekte beror på selgerens tiltak eller handlinger, ligger også innenfor hans kontrollsfære. Dette omfatter alt som kan kontrolleres eller påvirkes ved planlegging, styring og kontroll med virksomheten. Selgeren er derfor alltid ansvarlig dersom årsakene til hindringen bunner i den måten virksomheten drives på. Det kan dreie seg f eks om sviktende beregning av produksjonskapasitet eller tekniske problemer med maskiner o l.

Det forhold at driftsopplegget i selgerens bedrift rakner, må etter dette som utgangspunkt ligge innenfor selgerens kontrollsfære. Men det er ikke utelukket at det kan legges vekt på den konkrete årsaken til at opplegget rakner. I alle fall i de tilfeller der det er tale om ekstreme forhold som kommer utenfra.

Når det gjelder arbeidskonflikter, brann, tyveri og lignende uhell som rammer selgerens virksomhet, må det avgjørende være årsaken til forholdet. Ulykker i bedriften som er forårsaket av ytre begivenheter vil kunne gjøre at forholdet faller utenfor selgerens kontrollsfære.

3) Forutsigbarhetsvilkåret

Et neste vilkår for ansvarsfritakelse er at selgeren «ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt [hindringen] i betraktning på avtaletiden».

Dette gjelder selv om hindringen ligger utenfor selgerens kontrollsfære. Om dette i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 73 sp. 2:

Selv om hindringen lå utenfor selgerens kontroll, fritar den ikke dersom den var rimelig forutseelig da kjøpet ble inngått. Det avgjørende er hva man kan kunne vente at selgeren kunne forutse muligheten av og ta i betraktning.

4) Aktivitetsvilkåret

Selv om det foreligger en hindring for rettidig oppfyllelse, kan selgeren bare bli gjort fri fra sitt ansvar dersom han «ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av» hindringen. I slike tilfeller foreligger det ikke noen hindring overhodet.

Selgerens ansvar for tredjepersoner

Etter forbrukerkjøpsloven § 24 tredje ledd hefter selgeren i vid utstrekning med tredjepersoner.

For å bli fritatt for ansvar, må selgeren godtgjøre at både han selv og tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i annet ledd. Dermed må alle fire vilkårene for fritak foreligge hos både selgeren og tredjepersonen, jf. ordlyden «også». Dette omtales gjerne som det doble kontrollansvar.

Tredje ledd første punktum omfatter «tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet». Dette gjelder personer som selgeren har engasjert med sikte på å oppfylle salget til den konkrete forbrukeren.

Tredje ledd annet punktum gjelder «leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd». Som leverandør regnes den som selgeren skaffer råvarer, deler eller varer fra. Begrepet tar sikte på selgerens avtalepart.

Midlertidig hindring

Forbrukerkjøpsloven § 24 fjerde ledd første punktum slår fast at ansvarsfriheten bare gjelder så lenge hindringen er til stede.

Forutsetningen for å gjøre ansvar gjeldende ved hindringens bortfall, er etter annet punktum at selgeren hadde plikt til å oppfylle, jf. § 21 annet ledd.

Forbrukerkjøpsloven § 24:


§ 24. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Av advokat Eirik Teigstad

biladvokat

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av syv advokater i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.