Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 24 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 24 regulerer forbrukerens krav på erstatning ved forsinket levering.


Paragrafen gjør kontrollansvaret til det alminnelige ansvarsgrunnlag ved forbrukerens krav på erstatning som følge av forsinkelse på selgerens side.

Første ledd fastslår hovedregelen om ansvarsgrunnlaget. Annet og tredje ledd oppstiller vilkår som må være oppfylt for at selgeren kan fritas fra erstatningsansvar. Fjerde ledd presiserer ansvarsfrihetens utstrekning i tid. Femte ledd er en ren henvisning til lovens regler om utmåling av erstatning i kapittel 11.

Hovedregelen om objektivt ansvar

Forbrukerkjøpsloven § 24 første ledd fastslår hovedregelen om at forbrukeren kan kreve erstatning fra selgeren for tap forbrukeren lider som følge av forsinkelse på selgerens side. Utgangspunktet er dermed at selgeren har et objektivt ansvar for forsinkelsen.

Unntak fra selgerens objektive ansvar

Selgerens objektive ansvar etter første ledd er ikke uten unntak. Selgeren kan etter annet ledd fri seg fra ansvaret dersom han godtgjør at fire vilkår er oppfylt:

  1. Hindiringsvilkåret: Det må foreligge en hindring for korrekt oppfyllelse i tide
  2. Kontrollvilkåret: Hindringen må ligge utenfor selgerens kontroll
  3. Forutsigbarhetsvilkåret: Hindringen må være av en slik art at selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt den i betraktning på avtaletiden
  4. Aktivitetsvilkåret: Selgeren kunne ikke med rimelighet ventes å unngå eller overvinne følgene av hindringen

 

Det er nær sammenheng mellom vilkårene for fritak fra ansvar. Dette gjelder særlig med hensyn til det første og fjerde vilkåret. Disse vilkårene innebærer til sammen at det må foreligge en hindring for rettidig oppfyllelse som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Dersom selgeren med rimelighet kan ventes å unngå eller overvinne følgene av forholdet, kan det i svært få tilfeller sies å foreligge noen hindring overhodet, se Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 37 sp. 2.

1) Hindringsvilkåret

Vilkåret om at det må foreligge en «hindring» for korrekt oppfyllelse i tide, omfatter kun objektive forhold. Dette er forhold som ikke har sammenheng med selgeren. På den måten vil uforutsette omstendigheter knyttet til selgeren – for eksempel sykdom eller dødsfall – ikke frita fra erstatningsansvar.

For fritak fra erstatningsansvar kreves imidlertid ikke at det foreligger «objektiv mulighet i den forstand at levering i rett tid er umulig også for enhver annen selger». Det er tilstrekkelig at det foreligger forhold «som gjør det så ekstraordinært tyngende å oppfylle at forholdet etter en objektiv vurdering må sies å utgjøre en hindring for oppfyllelse», jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 sp. 2.

Terskelen for fritak er etter dette likevel satt høyt, og den konkrete selgerens situasjon må bedømmes etter en objektiv målestokk.

Særlig om økonomiske hindringer

Forhold av rent økonomisk art kan utgjøre en høyst relevant hindring. Dette kan for eksempel være ekstraordinær utgifts- eller prisstigning. Om terskelen heter det følgende i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 sp. 2:

Men det er ikke tilstrekkelig at avtalen ikke lenger er rekningssvarende, eller at det har blitt betydelig dyrere enn bereknet å oppfylle. Selger man til fast pris, må man vanligvis selv bære følgene av en uventet pris- eller kostnadsøkning. Dersom oppfylling vil medføre ulemper og kostnader som ikke står i rimelig forhold til kjøperens interesse i oppfyllelsen, kan selgeren riktignok bli fritatt fra leveringsplikten etter § 23.

Men heller ikke dette er i seg selv tilstrekkelig til å frita for erstatningsansvar etter § 27. For at det skal foreligge en hindring etter § 27, må kostnadsøkningen være så omfattende at oppfyllelse av avtalen påfører selgeren en belastning som objektivt sett ligger utenfor forutsetningene ved et kjøp av den aktuelle art.

Forhold av den art som er nevnt, er imidlertid ikke i seg selv fritaksgrunner. Det er en forutsetning at de faktisk hindrer selgeren i å oppfylle det aktuelle kjøpet. Dette må også ses i sammenheng med vilkåret om at selgeren ikke med rimelighet har mulighet for å overvinne eller unngå følgene av hindringen

Betydningen av tidspunktet

Som oftest vil hindringen oppstå etter avtaletidspunktet, men også slike hindringer som eksisterer på avtaletidspunktet er relevante hindringer.

Det understrekes i forarbeidene at tidspunktet for forholdets inntreden i mange tilfeller vil være av betydning for om det foreligger en hindring. Utdrag fra Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 sp. 2:

Hvorvidt et forhold kan sies å utgjøre en hindring for rettidig oppfyllelse, vil i mange tilfelle bero på når det inntreffer. Selv om det gjelder en kurant artsbestemt ting som er lett å erstatte, kan en hendelig skade som inntreffer under transporten til leveringsstedet gjøre det umulig for selgeren å levere i rett tid.

Hadde skaden oppstått mens tingen ennå var på selgerens lager, ville den derimot ikke utgjort noen hindring dersom selgeren kunne erstatte tingen med en annen fra samme lager.

En kan på tilsvarende måte si at tidspunktet har betydning for om det er mulig å overvinne følgene av hindringen.

Betydningen av karakteren av selgerens ytelse

Det trekkes ikke noe skarpt skille mellom artsbestemte og individuelt bestemte ting med virkning for hvile ansvarsregler som skal gjelde etter forbrukerkjøpsloven.

Karakteren av kjøpsgjenstanden vil likevel få betydning for hvordan reglene om kontrollansvar slår ut. Det uttales følgende i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 72 sp. 2:

Hva som kan utgjøre en hindring, beror ikke minst [på] avtalens innhold, først og fremst karakteren av selgerens ytelse etter avtalen. Dette blir drøftet nærmere nedenfor, da kjøpets karakter har betydning også i forhold til de øvrige vilkår for fritak.

Den nærmere drøftelsen følger videre av Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 74 sp. 1:

[K]jøpets art etter avtalen [har] stor betydning for selgerens ansvar. Jo mer artsbestemt selgerens ytelse er, desto flere oppfyllelsesmuligheter vil selgeren vanligvis ha, og hans ansvar blir dermed også strengere. Dette gjelder selv om enkelte leverandører av flere mulige svikter. Ved kjøp av artsbestemte ting som fins lett tilgjengelig i markedet, vil ansvaret derfor bli tilnærmet objektivt. Er selgerens ytelse derimot individuelt bestemt, f eks ved kjøp av en bestemt kunstgjenstand, vil selgeren ikke ha alternative oppfyllelsesmuligheter dersom tingen blir ødelagt. Men hvis hindringen består i at det er streik hos transportøren, kan selgeren ha mulighet for å skaffe en annen transportør eller frakte tingen selv. I et slikt tilfelle vil det altså i og for seg ikke bli noen forskjell på artsbestemte og individuelt bestemte kjøp.

2) Kontrollvilkåret

Et av vilkårene for ansvarsfritakelse for selgeren, er at forsinkelsen skyldes hindring «utenfor hans eller hennes kontroll». Loven trekker dermed et skille mellom hindringer som oppstår innenfor selgerens kontrollsfære på den ene siden, og hindringer som oppstår utenfor på den annen side.

Innenfor kontrollsfæren hefter selgeren objektivt og uten unntak. Utenfor kontrollsfæren beror spørsmålet om ansvar på om forutsigbarhetsvilkåret og aktivitetsvilkåret er oppfylt.

Typisk vil forhold som faller utenfor kontrollsfæren være ytre begivenheter. Dette omfatter blant annet naturbegivenheter, krig, terror, større ulykker og epidemier. Dette er klassiske force majeure-begivenheter. Det synes å være enighet om at slike begivenheter ligger utenfor kontrollsfæren.

Fritak fra ansvar gjelder imidlertid i visse tilfeller ut over de klassiske force majeure-begivenhetene. Det er først og fremst forutsigbarhetsvilkåret som skiller kontrollansvaret fra den tidligere gjeldende ansvarsformen – genusansvar med unntak for force majeure.

Forhold i selgerens virksomhet

Forhold i selgerens virksomhet er innenfor kontrollsfæren. Dette understrekes i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 73 sp. 1:

Forhold som direkte eller indirekte beror på selgerens tiltak eller handlinger, ligger også innenfor hans kontrollsfære. Dette omfatter alt som kan kontrolleres eller påvirkes ved planlegging, styring og kontroll med virksomheten. Selgeren er derfor alltid ansvarlig dersom årsakene til hindringen bunner i den måten virksomheten drives på. Det kan dreie seg f eks om sviktende beregning av produksjonskapasitet eller tekniske problemer med maskiner o l.

Det forhold at driftsopplegget i selgerens bedrift rakner, må etter dette som utgangspunkt ligge innenfor selgerens kontrollsfære. Men det er ikke utelukket at det kan legges vekt på den konkrete årsaken til at opplegget rakner. I alle fall i de tilfeller der det er tale om ekstreme forhold som kommer utenfra.

Når det gjelder arbeidskonflikter, brann, tyveri og lignende uhell som rammer selgerens virksomhet, må det avgjørende være årsaken til forholdet. Ulykker i bedriften som er forårsaket av ytre begivenheter vil kunne gjøre at forholdet faller utenfor selgerens kontrollsfære.

3) Forutsigbarhetsvilkåret

Et neste vilkår for ansvarsfritakelse er at selgeren «ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt [hindringen] i betraktning på avtaletiden».

Dette gjelder selv om hindringen ligger utenfor selgerens kontrollsfære. Om dette uttales følgende i Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 73 sp. 2:

Selv om hindringen lå utenfor selgerens kontroll, fritar den ikke dersom den var rimelig forutseelig da kjøpet ble inngått. Det avgjørende er hva man kan kunne vente at selgeren kunne forutse muligheten av og ta i betraktning.

Loven og forarbeidene tilsier at det ikke stilles krav om at sannsynligheten for hindringen til oppfyllelse er så stor at den burde ha vært forutsett.

Det må skilles mellom ofte forekommende og typiske risikoer – eventuelt risikoer som følge av konkrete hendelser forelå på avtaletiden – på den ene siden, og mer uvanlige og avledede hendelser på den annen side.

Hvis forholdet ikke kunne forutses før avtaleinngåelsen, men fær levering, må spørsmålet om fritak for ansvar vurderes etter aktivitetsvilkåret.

4) Aktivitetsvilkåret

Selv om det foreligger en hindring for rettidig oppfyllelse, kan selgeren bare bli gjort fri fra sitt ansvar dersom han «ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av» hindringen.

Selgeren blir selvfølgelig heller ikke fri for ansvar dersom han kan unngå eller overvinne selve hindringen. I slike tilfeller foreligger det ikke noen hindring overhodet.

Det fjerde vilkåret har først og fremst selvstendig betydning ved siden av hindringsvilkåret i de tilfeller der det på forhånd kan tas forholdsregler mot fremtidige leveringshindringer. For eksempel ved å bygge opp et tilstrekkelig lager mot mulige leveringshindringer, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 74 sp. 1. I slike tilfeller har det jo ikke foreligget en hindring på det tidspunktet lageret eventuelt burde ha vært bygd opp.

Forholdsmessig fordeling: Proratering

I noen tilfeller har selgeren nok materialer mv. til å oppfylle noen bestillinger, men ikke alle.Dersom en ser isolert på den enkelte forbrukeren, vil det være mulig for selgeren å oppfylle for denne, men det vil føre til manglende oppfyllelse overfor andre forbrukere.

I slike tilfeller må selgeren kunne levere til de som har bestilt først, uten at dette fører til ansvar overfor de resterende forbrukerne bakerst i køen. Dersom selgeren velger å prioritere andre enn de som først har bestilt, må det normalt føre til ansvar overfor disse.

Hvis det er tale om delelige ytelser, må selgeren på tilsvarende måte kunne legge til grunn tidspunktet for bestillingene, se Rt. 1970 s. 1059 (knutelinedommen).

Selgerens ansvar for tredjepersoner

Etter forbrukerkjøpsloven § 24 tredje ledd hefter selgeren i vid utstrekning med tredjepersoner.

For å bli fritatt for ansvar, må selgeren godtgjøre at både han selv og tredjepersonen ville vært fritatt etter regelen i annet ledd. Dermed må alle fire vilkårene for fritak foreligge hos både selgeren og tredjepersonen, jf. ordlyden «også». Dette omtales gjerne som det doble kontrollansvar.

Tredje ledd første punktum omfatter «tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet». Dette gjelder personer som selgeren har engasjert med sikte på å oppfylle salget til den konkrete forbrukeren.

Tredje ledd annet punktum gjelder «leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd». Som leverandør regnes den som selgeren skaffer råvarer, deler eller varer fra. Begrepet tar sikte på selgerens avtalepart.

Midlertidig hindring

Forbrukerkjøpsloven § 24 fjerde ledd første punktum slår fast at ansvarsfriheten bare gjelder så lenge hindringen er til stede.

Forutsetningen for å gjøre ansvar gjeldende ved hindringens bortfall, er etter annet punktum at selgeren hadde plikt til å oppfylle, jf. § 21 annet ledd.

Forbrukerkjøpsloven § 24:


§ 24. Erstatning

Forbrukeren kan kreve erstatning for tap han eller hun lider som følge av forsinkelse fra selgerens side.

Dette gjelder likevel ikke så langt selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor hans eller hennes kontroll, som selgeren ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av.

Beror forsinkelsen på en tredjeperson som selgeren har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle kjøpet, er selgeren fri for ansvar bare om også tredjepersonen ville være fritatt etter regelen i annet ledd. Det samme gjelder om forsinkelsen beror på en leverandør som selgeren har brukt, eller på noen annen i tidligere salgsledd.

Ansvarsfriheten gjelder så lenge hindringen er til stede. Faller hindringen bort, kan ansvar gjøres gjeldende dersom selgeren da plikter å oppfylle, men ikke gjør dette.

Erstatningen utmåles etter reglene i kapittel 11.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.