Forbrukerkjøpsloven § 21 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 21 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 21 regulerer forbrukerens rett til å fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse dersom det foreligger forsinkelse fra selgerens side.


Hovedregel

Etter forbrukerkjøpsloven § 21 første ledd kan forbrukeren fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse dersom leveringstiden er kommer uten at tingen er levert.

Forutsetningen er at det foreligger kontraktsbrudd fra selgerens side. Det stilles ikke noen spesielle formkrav til forbrukerens erklæring om at hanfastholder kjøpet og krever oppfyllelse.

Unntak

Forbrukerkjøpsloven § 21 annet ledd første punktum gjør unntak fra hovedregelen. Bestemmelsen inneholder to alternative vilkår for at selgeren skal kunne fritas sin oppfyllelsesplikt:

  • Alternativ 1: Uovervinnelig hindring
  • Alternativ 2: Unntak etter interesseavveining

Ved vurderingen må det tas utgangspunkt i sakens konkrete omstendigheter, herunder selgerens individuelle situasjon.

Første alternativ: Uovervinnelig hindring

Det foreligger en rett til fritak fra oppfyllelsesplikten ved hindringer som selgeren ikke kan overvinne.

Av betydning er alle forhold som rent faktisk hindrer oppfyllelse, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 66 sp. 1. Hindringen kan være av fysisk, rettslig eller praktisk art. Årsaken til hindringen er ikke avgjørende for oppfyllelsesplikten, men har stor betydning for erstatningskravet.

Loven krever ikke absolutt umulighet, men terskelen for hva som gir grunnlag for fritak må likevel sies å være høy. Se Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 66 sp. 1:

Men forholdene må være slike at selgeren i alle fall på kort sikt ikke kan overvinne dem uten helt spesielle vansker. På den annen side vil ikke enhver ekstra ulempe eller kostnad utgjøre noen hindring etter bestemmelsen. I utgangspunktet er det en ordinær plikt som følger av kjøpsforholdet at selgeren skal avhjelpe følgene av slike forhold som truer med å hindre oppfyllelsen. Det kan skje f eks ved at en ødelagt ting repareres eller erstattes med en annen. Så lenge vanskene kan unngås eller overvinnes ved alternative forholdsregler, foreligger det ingen hindring i bestemmelsens forstand. Vanskene må altså være av en kvalifisert art […] Pengemangel hos selgeren vil vanligvis ikke være en relevant hindring […]

Andre alternativ: Unntak etter interesseavveining

Det foreligger også en rett til fritak fra opplysningsplikten dersom en interesseavveining mellom den «ulempe eller kostnad» som oppfyllelse vil medføre for selgeren og «forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller», tilsier det. Det avgjørende etter denne interesseavveiningen er om det foreligger et «vesentlig misforhold» mellom de motstående interessene.

Vanskene faller bort innen rimelig tid

Etter forbrukerkjøpsloven § 21 annet ledd annet punktum kan forbrukeren kreve oppfyllelse hvis vanskene «faller bort innen rimelig tid». Det regnes også som at vanskene «faller bort» i lovens forstand dersom de beveger seg under den terskeøms0k fremgår av første og annet alternativ i første punktum.

Hva som er rimelig tid kan både bero på hva slags ytelse det gjelder og forbrukerens interesse i å få oppfyllelse fra selgeren, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 67 sp. 2.

Frist for å kreve oppfyllelse

Det fremgår av forbrukerkjøpsloven § 21 tredje ledd at forbrukerens krav på oppfyllelse faller bort dersom vedkommende venter «urimelig lenge» med å gjøre sitt krav gjeldende..

Hvor lang tid forbrukeren kan vente, vil bero på de konkrete forhold i saken. Det vil ha betydning hva kjøpet gjelder og selgerens opptreden etter at forsinkelse er inntrådt, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 68 sp. 1. Til illustrasjon vil det gi forbrukeren mindre grunn til å fremme kravet raskt, dersom selgeren har gitt inntrykk av at han omsider vil levere.

Forbrukerkjøpsloven § 21:


§ 21. Rett til oppfyllelse

Er leveringstiden kommet uten at tingen er levert, kan forbrukeren likevel fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse.

Dette gjelder ikke om det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller om en oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selgeren at det står i vesentlig misforhold til forbrukerens interesse i at selgeren oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan forbrukeren kreve oppfyllelse.

Forbrukeren taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.