Forbrukerkjøpsloven § 19 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 19 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 19 legger utgangspunktet for den følgende reguleringen av forbrukerens krav som følge av kontraktsbrudd i form av forsinkelse fra selgerens side. Første ledd definerer indirekte når det foreligger en forsinkelse som kan gi grunnlag for å rette krav mot selgeren. I tillegg gis en oversikt over hvilke mulige krav forbrukeren har ved slik forsinkelse. Annet ledd regulerer forholdet mellom forbrukerens rett til erstatning og andre mulige krav. Tredje ledd angir hvilken utstrekning bestemmelsene om forsinkelse kan anvendes på forsinket oppfyllelse av selgerens sideplikter etter kjøpsavtalen.


Forsinkelsesbegrepet

Det er to hovedvilkår som må være oppfylt for at kontraktsbrudd i form av forsinkelse skal foreligge.

  • For det første må tingen ikke bli levert eller bli levert for sent.
  • For det annet må dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side.

Avgjørende for om tingen blir levert for sent, er om levering slik det er definert i § 7 skjer senere enn det leveringstidspunktet som følger av avtalen eller loven, jf. § 6.

Forsinkelse foreligger som utgangspunkt uavhengig av om selgeren har skyld i det inntrådte, eller om han har hatt mulighet til påvirke den bakenforliggende årsaken til forsinkelsen.

Loven gjør unntak fra utgangspunktet der ikke-leveringen eller forsinkelsen skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side. Det er ikke behov for å skille mellom disse to alternativene.

Virkningen av at oppfyllelsessvikten skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side, er at det ikke foreligger forsinkelse. Dermed kan ikke forbrukeren gjøre gjeldende krav mot selgeren som følge av forsinkelse.

Forbrukerens rettigheter ved forsinkelse

Forbrukerkjøpsloven § 19 første ledd gir en oversikt over mulige krav forbrukeren kan gjøre gjeldende når det foreligger forsinkelse. Bestemmelsen sier ikke noe om vilkårene for å gjøre krav gjeldende eller forholdet mellom de ulike krav. Formålet med oppregningen av forbrukerens rettigheter er å gi en oversikt, og har ingen selvstendig rettslig betydning.

Ved forsinkelse kan forbrukeren:

  • Holde kjøpesummen tilbake etter § 20
  • Kreve oppfyllelse etter § 21
  • Kreve heving etter § 23
  • Kreve erstatning etter § 24

Forholdet mellom ulike krav

Forbrukerkjøpsloven § 19 annet ledd presiserer at forbrukeren rett til erstatning ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Lovens anvendelse på forsinket oppfyllelse av selgerens sideplikter

Forbrukerkjøpsloven § 19 tredje ledd regulerer anvendelsen av lovens forsinkelsesregler på forsinket oppfyllelse av selgerens sideplikter etter kjøpsavtalen.

Hovedregelen etter tredje ledd første punktum er at bestemmelsene om forsinkelse får anvendelse så langt de passer for det tilfelle at selgeren ikke oppfyller sine andre plikter etter kjøpet. Ordlyden «så langt  de passer» tilsier at det skal foretas en konkret vurdering.

Tredje ledd annet punktum slår fast at det gjelder avtalefrihet for bestemmelsen. Dette innebærer at lovens regler om virkningen av forsinket oppfyllelse av sideplikter kan fravikes, også til skade for forbrukeren.

Forbrukerkjøpsloven § 19:


§ 19. Forbrukerens krav ved forsinkelse

Dersom tingen ikke blir levert eller blir levert for sent og dette ikke skyldes forbrukeren eller forhold på forbrukerens side (forsinkelse), kan forbrukeren
a) holde kjøpesummen tilbake etter § 20
b) kreve oppfyllelse etter § 21
c) kreve heving etter § 23
d) kreve erstatning etter § 24.

Forbrukerens rett til erstatning faller ikke bort ved at han eller hun gjør gjeldende andre krav, eller ved at disse ikke kan gjøres gjeldende.

Dersom selgeren ikke i tide oppfyller sine plikter ellers etter kjøpet, gjelder bestemmelsene om forsinkelse tilsvarende så langt de passer, likevel ikke § 23 tredje og fjerde ledd.​1 Partene kan avtale en annen løsning.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.