Forbrukerkjøpsloven § 18 a med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 18 a med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 18 a regulerer i første ledd selgerens adgang til å påta seg å svare for feil ved tingen ut over det loven ellers krever. Annet og tredje ledd fastslår at brudd på funksjonsgaranti gitt av selgeren eller andre på nærmere vilkår utgjør en kjøpsrettslig mangel. Fjerde ledd slår fast og presiserer garantiers bindende virkning.


Generelt om garantier

Som utgangspunkt står selgeren fritt til å gi forbrukeren rettigheter ut over det som følger av loven gjennom garantier.

Det fremgår ingen definisjon av garantibegrepet av loven. Men en alminnelig definisjon av en garanti kan likevel sies å være et løfte der løftegiveren påtar seg å bære en risiko som ellers etter bakgrunnsreglene ville ligget hos løftemottakeren.

I forbindelse med mangelsituasjonen i kjøpsforhold, kan garantiene deles inn i tre kategorier:

  1. Funksjonsgarantier
  2. Bevisbyrdegarantier
  3. Garantier som utvider de rettighetene kjøperen har som følge av at det foreligger mangel sammenlignet med det som ville fulgt av bakgrunnsretten

Garantier i § 18 a første ledd annet punktum handler om den tredje kategorien av garantier.

Selgerens adgang til å gi garantier

Forbrukerkjøpsloven § 18 a første ledd regulerer selgerens adgang til å gjennom garanti påta seg å svare for feil ved tingen ut over det som allerede følger av loven.

Det trekkes et grunnleggende skille mellom feil som ikke utgjør mangel etter loven i første punktum, og feil som utgjør mangel i annet punktum. Det er trukket et skille for å ivareta forbrukerens rettigheter når det oppstår feil som følge av en mangel. I disse tilfellene kan ikke forbrukerens rettigheter fravikes ved avtale til ugunst for forbrukeren, jf. § 3 første ledd. Ved feil som ikke utgjør mangel, er utgangspunktet avtalefrihet hva gjelder rettsvirkningene.

Feil som ikke er en mangel

Første ledd første punktum fastslår at selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter lovens regler, og at han kan fastsette krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Bestemmelsen omfatter både bevisbyrdegarantier og funksjonsgarantier.

Utgangspunktet er at det gjelder full avtalefrihet om de nærmere rettsvirkningene av garantien. Forutsetningen er at garantien gir grunnlag for at selgeren hefter for feil som ikke er en mangel etter reglene i loven.

Utvidede rettigheter ved mangel

Første ledd annet punktum fastslår at selgeren kan påta seg å svare for mangler i større utstrekning enn etter reglene i loven. Denne typen forpliktelse innebærer at forbrukeren stilles gunstigere enn etter lovens utgangspunkt, og i den forstand er bestemmelsen rettslig sett overflødig.

Bestemmelsen omfatter den tredje kategori av garantier som er redegjort for over, nemlig «garantier som utvider de rettigheter kjøperen  har som følge av at det foreligger mangel sammenlignet med det som ville fulgt av bakgrunnsretten».

Mangelsvirkninger for garantier med utydelig rekkevidde

Forbrukerkjøpsloven § 18 a annet ledd presiserer og regulerer den nærmere anvendelsen av forbrukerkjøpslovens regler om mangler dersom selgeren har gitt en tidsbestemt funksjonsgaranti. Det fremgår av bestemmelsen at dersom selgerens garanti er utydelig, vil brudd på garantien utgjøre en mangel.

Forutsetningen for at § 18 a annet ledd skal komme til anvendelse, er at selgeren har påtatt seg å svare for en feil som ikke utgjør mangel etter lovens regler, jf. § 18 a første ledd første punktum. Dette fremgår uttrykkelig av henvisningen til «garanti som nevnt i første ledd første punktum». Utenfor annet ledd faller garantier som utvider forbrukerens rettigheter som følge av at det foreligger mangel, jf. § 18 a første ledd annet punktum.

Annet ledd er også begrenset til funksjonsgarantier, i den forstand at selgeren må ha «forpliktet seg til innenfor et visst tidsrom å svare helt eller delvis for tingens anvendelighet eller andre egenskaper».

Feil som skyldes forhold på forbrukerens side

Etter annet ledd annet punktum gjelder den utvidede virkningen av garantien likevel ikke dersom selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side.

Det fremgår av lovens ordlyd at det er selgeren som har bevisbyrden for at det foreligger et relevant forhold på forbrukerens side,  og at dette forholdet er årsak til den oppståtte feilen.

Selgerens mangelansvar for garantier med utydelig rekkevidde gitt av tredjeperson

Forbrukerkjøpsloven § 18 a tredje ledd regulerer spørsmålet om når selgeren er bundet av garantier som er gitt av tredjeperson med den virkning at det foreligger mangel.

Forutsetningen for at bestemmelsen får selvstendig betydning, er at selgeren ikke allerede på avtalegrunnlag er forpliktet etter garantien, jf. Ot.prp. nr. 23 (2006-2007) s. 73 sp. 1. Dersom dette er tilfellet, hefter selgeren allerede etter annet ledd.

Det følger også av tredje ledd første punktum, at tredje ledd er begrenset til garantier «som nevnt i annet ledd», det vil si tidsbegrensede funksjonsgarantier som ikke oppfyller de kravene til tydelighet som følger av annet ledd.

Det må være gitt en garanti

Bestemmelsen forutsetter at en tredjeperson har «gitt» en garanti. Dette innebærer imidlertid ikke at vedkommende tredjeperson må være bundet at garantien i den konkrete tilfellet. Det er tilstrekkelig at det av en tredjeperson er gitt noe som forbrukeren med rimelighet kan oppfattes som en garanti. Vurderingen av om dette er tilfelle, må foretas på bakgrunn av alminnelige avtalerettslige regler.

Garantien må fremstå som gitt av selgeren

Etter bestemmelsen må noen andre enn selgeren selv ha gitt en garanti som fremstår for forbrukeren «som om den er gitt av selgeren».

Etter Ot.prp. nr. 23 (2006-2007) sp. 1 må man «vurdere konkret om selgeren og den aktuelle tredjepersonen fremstår som en enhet for forbrukeren». Det avgjørende må være om forbrukeren hadde rimelig grunn til å tro at selgeren har forpliktet seg etter garantien.

Selgerens ansvarsfraskrivelse

Etter tredje ledd annet punktum foreligger det likevel ikke mangel som selgeren hefter for dersom selgeren før kjøpet meddeler forbrukeren at han ikke er bundet av noen garanti gitt av andre.

Garantiers bindende virkning

Forbrukerkjøpsloven § 18 a fjerde ledd fastslår at en garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame, og at garantien ikke begrenser forbrukerens rettigheter etter loven, jf. § 3 første ledd.

Forbrukerkjøpsloven § 18 a:


§ 18 a. Garantier

Selgeren kan påta seg å svare for feil ved tingen som ikke er en mangel etter reglene i loven, og kan da fastsette hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen. Selgeren kan også påta seg å svare i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven.

Har selgeren ved en garanti som nevnt i første ledd første punktum forpliktet seg til innenfor et visst tidsrom å svare helt eller delvis for tingens anvendelighet eller andre egenskaper uten å angi på en tydelig måte hvilke feil ved tingen selgeren svarer for og hvilke krav forbrukeren kan gjøre gjeldende som følge av feilen, foreligger det en mangel dersom tingen ikke svarer til selgerens forpliktelse. Dette gjelder likevel ikke hvis selgeren sannsynliggjør at feilen skyldes en ulykkeshendelse, feil håndtering av tingen eller annet forhold på forbrukerens side.

Har andre enn selgeren gitt en garanti som nevnt i annet ledd, og den fremstår for forbrukeren som om den er gitt av selgeren, foreligger en mangel etter reglene i annet ledd. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren før kjøpet meddeler forbrukeren at han eller hun ikke er bundet av en garanti gitt av andre.

En garanti er rettslig bindende for garantigiveren på de vilkår som er fastsatt i garantierklæringen og i tilknyttet reklame, og den begrenser ikke forbrukerens rettigheter etter loven her, jf. § 3 første ledd.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.