Forbrukerkjøpsloven § 18 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 18 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 18 regulerer tidspunktet for når bedømmelsen av om tingen har en mangel etter kriteriene i § 15, § 16 og § 17, skal knyttes til.


Hovedregelen om tidspunktet for mangelsvurderingen

Forbrukerkjøpsloven § 18 første ledd fastslår at bedømmelsen av om tingen har en mangel skal knyttes til tidspunktet når risikoen går over på forbrukeren. Hovedregelen er at risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert. Se forbrukerkjøpsloven § 7 og § 14.

Så lenge risikoen fortsatt er hos selgeren, er det som utgangspunkt er det uten betydning om tingen ikke tilfredsstiller kravene i §§ 15 til 17.

Selgeren svarer som utgangspunkt ikke for feil som oppstår etter tidspunktet for risikoens overgang. Et uttrykk for dette finnes i § 13. Dette innebærer at forbrukeren har risikoen for  svikt som følge av ulykkeshendelser, mangelfullt vedlikehold mv., forutsatt at det ikke kan føres tilbake til selgerens forhold.

Det fremgår av lovteksten at det er uten betydning om mangelen først «viser seg» senere. Det avgjørende er om mangelen har sin årsak i en omstendighet som forelå på det tidspunktet som skal legges til grunn for mangelsvurderingen, det vil si risikoens overgang, jf. NOU 1984: 5 s. 238. Selgeren svarer med dette for skjulte mangler.

Særlig om holdbarhetsmangler

Lovens ordning kan skape problemer for forståelsen av vurderingen av hvilke krav som kan stilles til tingens holdbarhet, jf. særlig § 15 annet ledd bokstav b. Dette er fordi disse tilfellene forutsetter en vurdering av forhold som inntreffer lenge etter risikoens overgang.

Mangelsvurderingen må i praksis deles i to. Det må for det første avgjøres om den aktuelle svikten vil utgjøre en mangel etter § 15, § 16 eller § 17 dersom årsaken til den kan tilbakeføres til risikoens overgang. For det annet må det avgjøres om svikten har sin årsak i en omstendighet som forelå ved risikoens overgang, jf. § 18 første ledd, eller om den skyldes etterfølgende omstendigheter.

Formodning for at mangelen eksisterte ved risikoens overgang

Forbrukerkjøpsloven § 18 annet ledd lovfester en formodning for at en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, også eksisterte ved risikoens overgang.

Formodningen kan motbevises. Den gjelder ikke dersom den er uforenlig med varens eller mangelens art. Annet ledd innebærer en modifikasjon i forbrukerens favør, for det som ellers ville fulgt av alminnelige regler om bevis, nærmere bestemt reglene om bevisbyrden. Bestemmelsen fungerer som en lovfestet bevisbyrdegaranti til fordel for forbrukeren.

Mangler som viser seg innen seks måneder

Forutsetningen for at formodningen etter annet ledd skal gjelde, er etter annet ledd første punktum at mangelen «viser seg» innen seks måneder etter risikoens overgang. Uttrykket skal forstås på samme måte som i første ledd, jf. Ot.prp s. 175 sp. 1.

Formodningen gjelder ikke dersom «noe annet bevises». Det er selgeren som har bevisbyrden hvis det er tvil om årsaksforholdet, jf. Ot.prp. s. 175 sp. 1.

Formodningen er uforenlig med mangelens eller varens art

Etter annet ledd annet punktum vil ikke formodningen gjelde dersom den er uforenlig med varens eller mangelens art. At det kreves at formodningen er «uforenlig med» varens eller mangelens art,  tilsier at det må være en viss terskel for at formodningen kan settes til side.

Det fremgår av Ot.prp. s. 175 at: «Unntaksbestemmelsen legger opp til at det må foretas en mer generell vurdering it fra tingens eller mangelens art. Dersom selgeren kan påvise at den aktuelle feilen ut fra alminnelige erfaringssetninger normalt kan tilskrives forhold som inntreffer senere enn risikoens overgang, vil det gjøre at selgeren kan påberope seg unntakene. Det forhold at det ikke kan utelukkes at mangelen skyldes kjøperens forhold, kan ikke i seg selv sette formodningen til side».

Mangler som oppstår senere enn risikoens overgang

Forbrukerkjøpsloven § 18 tredje ledd innebærer at tidspunktet for mangelsvurderingen i visse tilfeller skal knyttes til et senere tidspunkt enn det som følger av hovedregelen om risikoens overgang i første ledd. Dersom en mangel skyldes kontraktsbrudd fra selgerens side, er det selgeren som skal svare for mangelen, også for de tilfeller der den oppstår senere.

Forbrukerkjøpsloven § 18:


§ 18. Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.