Forbrukerkjøpsloven § 14 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 14 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 14 regulerer når risikoen går over på forbrukeren. Hovedvirkningen av risikoovergangen fremgår av § 13: Etter risikoens overgang faller ikke forbrukerens betalingsplikt bort ved at tingen går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren. 


Hovedregelen om risikoens overgang

Hovedregelen om risikoens overgang finnes i § 14 første ledd første punktum. Den er ar risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7 – når tingen «overtas av forbrukeren».

Det er den faktiske leveringen som er avgjørende, og ikke det tidspunkt som leveringen skulle ha skjedd. Det samme gjelder hvis levering blir gjennomført før det som følger av avtalen eller loven.

I praksis omfatter hovedregelen i første ledd første punktum tilfeller der tingen skal leveres hos selgeren eller hos forbrukeren, mens annet ledd omfatter tilfeller der ringen skal leveres andre steder.

Hovedregelen innebærer at selgeren som utgangspunkt har risikoen helt frem til tingen blir levert, altså overtas. Dette gjelder selv om leveringstiden er kommet, tingen er stilt til forbrukerens rådighet og forbrukeren er gjort oppmerksom på dette, og uavhengig av om det er forhold på forbrukerens eller selgerens side som fører til at tingen ikke blir levert.

Forbrukerkjøpsloven § 10 første ledd annet punktum åpner for at forbrukeren selv må bære kostander med tingen dersom leveringen blir forsinket som følge av forhold på forbrukerens side. Etter omstendighetene kan selgeren dessuten gjøre gjeldende kontraktsbruddsvirkninger etter § 40, jf. §§ 43 flg. Det følger endelig en modifikasjon  fra hovedregelen om risikoovergang av § 14 selv, i selgerens favør.

Tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv

Av § 14 første ledd annet punktum følger det på nærmere vilkår et begrenset unntak fra hovedregelen i § 14 første ledd første punktum. Det fastslås at forbrukeren har risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse. Dette gjelder selv om levering ikke har skjedd.

Det kan betegnes som en partiell risikoovergang, i den forstand at risikoen for tap eller skade som skjer av andre årsaker enn tingen selv, fortsatt ligger hos selgeren. Det har neppe noen selvstendig betydning at § 14 ikke uttrykkelig nevner at tingen minskes, sml. § 13.

Vilkårene for partiell risikoovergang etter § 14 første ledd annet punktum er:

  1. At leveringstiden er kommet
  2. At tingen er stilt til forbrukerens rådighet
  3. At forbrukeren unnlater å overta tingen
  4. I tillegg må tingen være hos selgeren, og det foreligge kontraktsbrudd fra forbrukerens side

Den partielle risikoovergang inntrer idet vilkårene er oppfylt.

1) Leveringstid er kommet

At leveringstiden må være kommet innebærer at forbrukeren har en rett og en plikt til å overta tingen. Det kan ikke bli tale om noe kontraktsbrudd fra forbrukerens side ved at vedkommende ikke overtar tingen før dette tidspunkt.

2) Tingen er stilt til forbrukerens rådighet

At tingen må være stilt til forbrukerens rådighet innebærer at tingen på oppfyllelsestiden er klar for forbrukeren, slik at den kan hentes uten nærmere medvirkning fra selgeren.

3) Forbrukeren unnlater å overta tingen

At forbrukeren unnlater å overta tingen omfatter både tilfeller der forbrukeren nekter å motta eller hente tingen, tilfeller der leveringen utsettes fordi selgeren holder tingen tilbake etter § 9, og tilfeller der forbrukeren ikke har ytt annen medvirkning som er nødvendig for at levering kan skje, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 57 sp. 2. Det kreves ikke at forbrukeren har skyld i unnlatelsen.

4) Tingen er hos selgeren og det foreligger kontraktsbrudd fra  forbrukerens side

Fra sammenhengen mellom § 14 første ledd annet punktum og § 14 annet ledd kan det utledes at partiell risikoovergang kun vil bli aktuelt der ringen befinner seg hos selgeren. Dette omfatter også tilfeller der selgeren har sitt lager et annet sted enn der forretningsstedet er. I denne sammenheng må det vektlegges at det er selgeren som er nærmest til å forsikre ting som befinner seg på eget lager. Bestemmelsen kan derimot ikke utvides til å omfatte ting som ligger på lager hos tredjepersoner som er omfattet av annet ledd, jf. også NU 1984: 5 s. 220.

Det fremgår ikke uttrykkelig av lovteksten, men partiell risikoovergang krever også at det foreligger et kontraktsbrudd fra forbrukerens side ved at vedkommende ikke overtar tingen, jf. NOU 1993: 27 s. 120 sp. 1. Dette kravet kan sies å følge av de øvrige vilkårene i lovteksten.

Nærmere om «egenskaper ved tingen selv»

Partiell risikoovergang innebærer at forbrukeren overtar risikoen for «egenskaper ved tingen selv» når de ovennevnte vilkår er oppfylt. Det mest praktiske eksempelet på dette fremgår av lovteksten selv, og er forråtnelse. Andre eksempler kan være uttørking eller fordampelse.

Ordlyden «egenskaper ved tingen selv» er ment å være motsetningen til «en tilfeldig hending», jf. NOU 1993: 27 s. 120 sp. 1. Det følger uansett av hovedregelen i § 14 første ledd første punktum, jf. § 13, at det er selgeren som har risikoen for tilfeldige hendinger som brann, oversvømmelse eller tyveri.

Risikoovergang når tingen skal hentes et annet sted enn hos selgeren

Etter § 14 annet ledd kan risikoen gå over på forbrukeren når tingen skal hentes på et annet sted enn hos selgeren, selv om levering ikke har skjedd. Dermed utvides forbrukerens risiko sammenlignet med det som følger av første ledd.

Vilkårene for risikoovergang etter § 14 annet ledd er:

  1. At forbrukeren skal hente tingen på et annet sted enn hos selgeren
  2. At leveringstiden er inne
  3. At tingen er stilt til forbrukerens rådighet
  4. At forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til vedkommendes rådighet på leveringsstedet

Det følger ikke etter annet ledd noe krav om at det må ha inntrådt kontraktsbrudd fra forbrukerens side for at risikoen skal gå over.

1) Forbrukeren skal hente tingen på et annet sted enn hos selgeren

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse forutsettes det at tingen skal hentes et annet sted enn hos selgeren, nærmere bestemt en tredjeperson, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 58 sp. 1. Det kan for eksempel være tilfeller der tingen befinner seg på et postkontor. Tilfeller der tingen skal hentes ute i naturen eller direkte fra produsent, grossist eller importør, omfattes også av ordlyden.

2) Leveringstiden er inne

For at risikoen skal gå over på forbrukeren, må leveringstiden være inne. Dersom det er avtalt et tidsrom for levering, kreves det ikke at denne perioden er utløpt, jf. NU 1984: 5 s. 220.

3) Tingen er stilt til forbrukerens rådighet

Vilkåret om at tingen skal være stilt til forbrukerens rådighet, må forstås på samme måte som etter § 14 første ledd annet punktum. Dette innebærer at tingen på oppfyllelsestiden er klar for forbrukeren, slik at den kan hentes uten nærmere medvirkning fra selgeren. Overgang av risikoen forutsetter ikke at forbrukeren har hatt rimelig tid på seg til å hente tingen, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 58 sp. 1.

4) Kunnskap

Det kreves at forbrukeren har faktisk kunnskap om at tingene er stilt til vedkommendes rådighet på leveringsstedet. Det er uten betydning hvordan forbrukeren får denne kunnskapen, jf. NU 1984: 5 s. 220. Forbrukeren kan for eksempel få beskjed gjennom melding fra selgeren selv, den aktuelle tredjeperson eller på annen tilfeldig måte. Det følger imidlertid av kunnskapskravet at en eventuell melding må ha kommet frem til forbrukeren, jf. NU 1984: 5 s. 220.

Individualisering av tingen som vilkår for risikoovergang

Av § 14 tredje ledd oppstilles et tilleggsvilkår for risikoovergangen. Det må ved merking, transportdokument eller på annen måte gjøres klart at tingen er tiltenkt forbrukeren. Denne bestemmelsen har kun betydning ved artsbestemte ting, jf. Ot.prp. s. 163 sp. 1.

Det kreves at tingen identifiseres på en tydelig måte, jf. Ot.prp. s. 163 sp. 1 og Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 58 sp. 1. Vilkåret stiller et materielt krav til hvordan individualiseringen skal skje. Av vilkåret fremgår det imidlertid ingen regulering av bevisspørsmålet.

Individualisering vil for det meste i praksis skje ved at tingen «overtas» av forbrukeren og dermed er levert i henhold til § 7. Tilleggsvilkåret i tredje ledd får derfor bare betydning der risikoen etter loven ellers ville gått over før levering. Det er dette som er tilfellet etter første ledd annet punktum og annet ledd.

Risikoovergang ved sendekjøp

Det fremgår av § 14 fjerde ledd første punktum at risikoen ved sendekjøp går over på forbrukeren når forbrukeren selv, eller en tredjeperson som forbrukeren har utpekt som ikke er fraktføreren, fysisk har fått varen i sin besittelse.

Dette utgangspunktet modifiseres i en viss grad ved at det i fjerde ledd annet punktum fastslås at risikoen likevel går over på forbrukeren når varen overlates til fraktføreren, dersom det er forbrukeren selv som har gitt fraktføreren transportoppdraget og det ikke er selgeren som tilbød transportalternativet.

Fjerde ledd tredje punktum presiserer at modifikasjonen i annet punktum ikke berører forbrukerens rettigheter overfor fraktføreren.

Risikoovergang ved kjøp med rett til tilbakelevering

Risikoen for tingen når den er kjøpt med rett til tilbakelevering reguleres av § 14 femte ledd.

Bestemmelsen forutsetter at risikoen som utgangspunkt er gått over på forbrukeren ved at tingen er levert. Det fastslås at hovedregelen er at forbrukeren har risikoen for tingen inntil den igjen er overtatt av selgeren, jf. femte ledd første punktum.

Bestemmelsen omfatter som utgangspunkt alle tilfeller der tingen er kjøpt med rett til å levere den tilbake. Det er uten betydning om retten for forbrukeren gjelder å få tilbake kjøpesummen, å få tilgodelapp eller å få bytte tingen.

At forbrukeren har risikoen for tingen innebærer at han til tross for returretten må betale kjøpesummen, selv om tingen går tapt, skades eller minskes som følge av en hendelse som ikke beror på selgeren, jf. § 13.

Forbrukeren har risikoen for tingen inntil den er overtatt av selgeren. Det innebærer at forbrukeren også har risikoen for eventuelle tilfeldige hendelser som inntreffer mens tingen er på vei tilbake til selgeren, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 58 sp. 2.

Hovedregelen i femte ledd første punktum modifiseres av femte ledd annet punktum ved at det fastslås at første punktum likevel ikke gjelder når forbrukeren har rett til å levere tingen tilbake «etter angrerettloven eller tilsvarende angrefrist etter avtale om forbrukerkjøp».

Forbrukerkjøpsloven § 14:


§ 14. Risikoens overgang

Risikoen går over på forbrukeren når tingen er levert i samsvar med § 7. Hvis leveringstiden er kommet og forbrukeren unnlater å overta en ting som er stilt til hans eller hennes rådighet, har forbrukeren likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved tingen selv, for eksempel forråtnelse.

Skal forbrukeren hente tingen på et annet sted enn hos selgeren, går risikoen over når leveringstiden er inne og forbrukeren er kjent med at tingen er stilt til hans eller hennes rådighet på leveringsstedet.

Risikoen går ikke over på forbrukeren før det ved merking, transportdokument eller på annen måte er gjort klart at tingen er tiltenkt forbrukeren.

Ved sendekjøp går risikoen over på forbrukeren når forbrukeren, eller en tredjeperson forbrukeren har pekt ut som ikke er fraktføreren, fysisk har fått varene i sin besittelse. Risikoen går likevel over på forbrukeren når varene overlates til fraktføreren, dersom det er forbrukeren som har gitt fraktføreren transportoppdraget, og det ikke var selgeren som tilbød dette transportalternativet. Annet punktum berører ikke forbrukerens rettigheter overfor fraktføreren.

Er en ting kjøpt og levert på prøve eller for øvrig med rett til tilbakelevering, har forbrukeren risikoen for tingen inntil den igjen er overtatt av selgeren. Dette gjelder likevel ikke når forbrukeren har rett til å levere tingen tilbake etter angrerettloven eller tilsvarende angrefrist etter avtale om forbrukerkjøp.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.