Forbrukerkjøpsloven § 12 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 12 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 12 tar for seg kjøp av aksjer og rentebærende fordringer. Bestemmelsen er en delvis særregulering av spørsmål som ellers er regulert i § 11. Første ledd regulerer fordelingen mellom selgeren og forbrukeren av utbytte ved aksjekjøp. Annet ledd regulerer fordelingen av renter ved kjøp av rentebærende fordring. Tredje ledd fastslår at partene kan avtale en annen ordning enn lovens.


Kjøp av aksjer

Det fremgår av bestemmelsens første ledd første punktum at kjøp av aksje også omfatter det utbytte som «ikke var falt forfalt før kjøpet» ble inngått. Det vil si at forbrukeren har rett til avkastning fra et tidligere tidspunkt enn det som følger av den alminnelige bestemmelsen i § 11 første ledd.

Det fastslås i første ledd annet punktum at det ved aksjekjøp også følger en tilknyttet rett til å tegne nye aksjer, når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.

Dersom tegningsretten er løsgjort fra aksjen og gjort til selvstendig verdipapir før kjøpet, faller retten utenfor kjøpet. Det må da vurderes særskilt hvem som skal ha tegningsretten, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 134 sp. 1.

Kjøp av rentebærende fordring

Det fremgår av bestemmelsens annet ledd første punktum at kjøp av rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstiden. Skjæringstidspunktet er det samme som etter § 11 første ledd – «den avtalte leveringstiden».

Alle rentebærende fordringer omfattes av bestemmelsen, uavhengig av om de er knyttet til et verdipapir eller ikke, jf. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 134 sp. 1.

Annet ledd annet punktum fastslår at motverdien av slike påløpte, men ikke forfalte renter skal betales som tillegg til kjøpesummen. Dette gjelder imidlertid ikke når fordringen er solgt som usikker. Det beror på en tolkning av avtalen å vurdere hvorvidt fordringen er solgt som usikker.

Avtale annen ordning

Partene står fritt til å avtale en annen ordning enn den som følger av loven, jf. tredje ledd. Dette gjelder selv om avtalen vil være til ugunst for forbrukeren.

Forbrukerkjøpsloven § 12:


§ 12. Aksjer. Rentebærende fordringer

Kjøp av en aksje omfatter det utbyttet som ikke var forfalt før kjøpet. Det samme gjelder rett til å tegne nye aksjer når retten ikke kunne nyttes før kjøpet.

Kjøp av en rentebærende fordring omfatter de renter som er påløpt, men ikke forfalt ved den avtalte leveringstiden. Motverdien av slike renter skal betales som tillegg til kjøpesummen når ikke fordringen er solgt som usikker.

Partene kan avtale en annen ordning.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.