Forbrukerkjøpsloven § 11 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 11 med lovkommentar

Forbrukerkjøpsloven § 11 regulerer fordelingen av tingens avkastning mellom selgeren og kjøperen. Paragrafen har sin parallell i kjøpsloven § 79. Den skiller seg likevel fra kjøpslovens bestemmelse ved at det i annet ledd presiseres at partene kan avtale en annen ordning enn lovens.


Avkastning

Avkastning som bestemmelsen dekker, kan for eksempel være avkom av et dyr som er solgt. I Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 133 sp. 2 illustreres bestemmelsens anvendelsesområde med kjøp av en ku. For et slikt kjøp vil bestemmelsen også være avgjørende for hvem som har rett til melken den gir.

Det er antatt at avkastning som omfattes av bestemmelsen må begrenses til vanlig avkastning som ikke spesielt beror på selgerens særlige innsats, på tilsvarende måte som etter § 50 første ledd. 

Før avtalt levering

Etter bestemmelsens første ledd første punktum er det er selgeren som har rett til avkastning fra tingen før den avtalte leveringstid. Dette vil likevel ikke gjelde når det var grunn til å regne med at avkastningen ville falle senere enn den avtale leveringstid.

Etter avtalt levering

Etter bestemmelsens første ledd annet punktum er det forbrukeren som har rett til avkastning som oppstår etter den avtalte leveringstid. Dette vil likevel ikke gjelde når det var grunn til å regne med at avkastningen ville falle tidligere enn den avtale leveringstid.

Avtalt leveringstid

Det er den avtalte leveringstid som er avgjørende for fordelingen av avkastningen etter første ledd første og annet punktum. Forsinket levering eller levering før tiden vil etter dette ikke ha noen innvirkning på fordelingen av avkastningen. Her skiller § 11 seg fra § 10.

Bestemmelsen må også gjelde selv om leveringstiden ikke er avtalt, men er lovbestemt i den forstand at den følger direkte av § 6.

Avtale annen ordning

Det fremgår av § 11 annet ledd at partene står fritt til å avtale en annen ordning enn den som følger av loven. Prisen på tingen vil ofte kunne gi veiledning på hva som er avtalt om avkastningen.

Forbrukerkjøpsloven § 11:


§ 11. Avkastning av tingen

Avkastning som tingen gir før den avtalte leveringstiden tilfaller selgeren, når det ikke var grunn til å regne med at den ville falle senere. Avkastning som tingen gir etter den avtalte leveringstiden tilfaller forbrukeren, når det ikke var grunn til å regne med at den ville falle tidligere.

Partene kan avtale en annen ordning.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.