Fikk prisavslag som følge av feil årsmodell ved nybilkjøp

Fikk prisavslag som følge av feil årsmodell ved nybilkjøp

Dette er en interessant dom. En kjøper hadde kjøpt en bil som var 2011-modell. Senere viste det seg at bilen var en 2010-modell. Forbrukerkjøpsloven kom til anvendelse da selger var forhandler. Kjøper fikk medhold i at bilen var mangelfull. Kjøper ønsket ikke å heve bilkjøpet.

Dersom du ønsker å lese mer om selgers rettigheter ved brukbilsalg kan du gjøre det her.


Dommen:

Vedkommende inngikk avtale om kjøp av en ny bil av 2011-modell, som etter noen års bruk viste seg å være en 2010-modell. Hun reklamerte på nybilkjøpet og krevde prisavslag tilsvarende verdiforskjellen mellom de to årsmodellene. Selger på sin side hevdet at kjøper var klar over at det var tale om en 2010-modell. Selger ble ikke hørt med dette, og ble i forbrukertvistutvalget dømt til å betale prisavslag for mangelen med kroner 30 000.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren har kjøpt en ny Ssang Yong Rexton II XVT-bil av innklagde. Det er fremlagt to kjøpekontrakter datert 26.01.2011. I den ene oppgis prisen å være kr 600 000,-, mens prisen ifølge den andre var kr 470 000,-. Sistnevnte kontrakt betegnes av klageren som «den såkalte interne kjøpsavtale». I begge kontraktene er det ført opp at det er en 2011-modell. Klageren opplyser at kjøpesummen er betalt og at hun reklamerte første gang 24.03.2014.

Klageren forklarer at hun frem til den dagen hun skulle bytte bil, var sikker på at hun hadde en 2011-modell. Når det så viste seg at det var tale om en 2010-modell, da bilen hadde gått ca. 52 000 km, mener hun det er grunnlag for prisavslag tilsvarende forskjellen i verdi mellom de to årsmodellene. Klageren viser til opplysningene i kontrakten og vognkortet om 2011-modell, og har fremlagt en prisliste for bruktbiler. Basert på denne kreves det prisavslag på kr 40 000,-.

Innklagde anfører at bilen ble registrert først i januar 2011 i påvente av at det skulle komme bonus på 2010-modellen; dette var årsaken til at klageren ventet i over en måned etter innvilget lånesøknad på å få bilen. Det er etter innklagdes syn beklagelig at det i kontrakten står 2011, men det er en skrivefeil og klageren ble aldri forespeilet at det var en 2011-modell. Bilen ble solgt til kr 470 000,-, men den veiledende prisen var ifølge innklagde 561 300,-. Klageren har således, slik innklagde ser det, fått en rabatt fordi det var en 2010-modell. Det er åpenbart at klageren var klar over at det var en 2010-modell, og det er ikke standard prosedyre å rabattere en bil så kraftig uten at det er modellskifte. Innklagde mener på denne bakgrunn det er høyst urimelig med ytterligere avslag.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

Les også: Klage på kjøp av ny bil

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 03.09.2014 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 24.09.2014 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 09.12.2014, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 12.12 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 27.01.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale prisavslag på kr 40 000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte 09.04.2015.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr 34 (fkjl.), jf lovens § 1.

Klageren har ikke imøtegått innklagdes påstand om at bilen ble solgt for kr 470.000,-, en sum som også er oppgitt i den ene av kjøpekontraktene. Utvalget legger derfor til grunn at kjøpesummen var kr 470.000,-.

En ting skal ifølge fkjl. § 15 første ledd være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Etter fkjl. § 16 første ledd bokstav c har tingen en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger som selgeren i sin markedsføring eller ellers har gitt om tingen eller dens bruk, dersom selgeren ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller at de ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Det er i kontraktsdokumentene og vognkortet oppgitt at årsmodellen er 2011. Det korrekte er at bilen er en 2010-modell, noe partene også er enige om.

Innklagde gjør gjeldende at feil oppgitt årsmodell skyldes feilskrift og at kjøper var kjent med at det var en 2010-modell. Innklagde har ikke fremlagt dokumentasjon til støtte for sin påstand, eller på annen måte sannsynliggjort at kjøper var klar over feilopplysningen før kjøpsavtalen ble inngått. Utvalget legger derfor til grunn at det foreligger en kjøpsrettslig mangel, jf. Rt-1992-166 og fra Forbrukertvistutvalgets praksis eksempelvis sak FTU-2014-505 og FTU-2014-380.

Det følger av fkjl. § 31 første ledd at prisavslag passende kan fastsettes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden.

Innklagde har gjort gjeldende at prisen på en 2011-modell Ssong Yong Rexton lå betydelig høyere enn den avtalte kjøpesum, og at klager er kompensert gjennom den høye rabatten som ble gitt på kjøpstidspunktet. Klager på sin side henviser til en generell oversikt over bruktbilpriser i 2014, hvor prisdifferanse mellom 2011-modell og 2010-modell er ca. kr 40.000,-. Det er for utvalget ikke fremlagt opplysninger om sannsynlig prisforskjell for de to årsmodeller på kjøpstidspunktet. Ut fra de prisopplysninger som er fremlagt legger utvalget til grunn at klager fikk endel rabatt i nybilprisen og at prisdifferansen mellom 2011-modell og 2010-modell ikke var så høy som prisoversikten for bruktbilprisene viser. Ut fra en skjønnsmessig vurdering har utvalget kommet til at prisavslaget passende tilkjennes med kr 30.000,-.

IV. Konklusjon

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak

Peter Brauten Namsos AS plikter å betale kr 30 000,- – kronertrettitusen 00/100 – til Hege Grande.

Oppfyllelsesfristen er 1 – en – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

 

Dette var altså dommen. Dersom du ønsker å lese mer om heving av bruktbilkjøp eller heving i forhold til kjøpsloven kan du gjøre det her.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.