Fikk prisavslag etter kjøp av seilbåt med mangler

Fikk prisavslag etter kjøp av seilbåt med mangler

Kjøper av en seilbåt reklamerte på at seilene var betydelig slitt. Han klagde til selger, og krevde prisavslag for dette. Selger avviste kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Seilbåten var solgt «som den står», og gjennom en båtforhandler slik at det er var forbrukerkjøpsloven som kom til anvendelse på forholdet. Forbrukertvistutvalget kom likevel til at båten var i dårligere stand enn det som var påregnelig, og at selger burde ha opplyst om tilstanden til seilene. Kjøper fikk dermed medhold i klagen.

I.
Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.
Den 4.11.2010 kjøpte klager en Bavaria 38 Cruiser 2008-modell med Volvo Penta D2 40 hk motor av innklagde. Kjøpesummen var kr 985 000,- og gangtiden 360 timer. Kjøpet skjedde gjennom X AS, og båten ble solgt ”som den er”, undersøkt og kontrollert av klager.

Klager overtok båten den 12.11.2010. På hjemturen skal han nesten utelukkende ha brukt motoren, og kun seilt en liten strekning. Den 12.12.2010 ble seilene tatt ned for vinteren og oppbevart i et tørt lokale. På den første seilturen etter vinteren i april 2011 oppdaget klager en revne på ca. 15 centimeter i akterliket i genoaen. Denne fikk klager utbedret hos seilmaker Oddbjørn Gundersen den 11.5.2011, men samtidig ble det påvist en tidligere reparasjon av akterliket høyt oppe på seilet. Dette er bekreftet av Gundersen i uttalelse datert 1.11.2012, hvor det også fremgår at akterliket ikke var beskyttet med UV-duk.

Ved senere seilturer i mai 2011 oppdaget klager en ny revne i akterliket, og seilet var angivelig så morkent at det bare var å rive det løs. Klager reklamerte i juni 2011 til både X AS og innklagde, uten at man kom til noen enighet rundt forholdet. Genoaen ble undersøkt av seilmaker M. Taylan hos Hovdan Seil AS som konkluderte med at duken var råtten grunnet manglende UV-duk. Seilet kan derfor ikke benyttes slik det er nå, men må forsterkes ved å kutte vekk delen som er råtten og legge ny UV-duk akter og under liket. Anslått utbedringskostnad er i følge Taylan kr 6 000,-.

Klager anfører at seilet var i vesentlig dårligere stand enn han kunne regne med tatt i betraktning båtens alder, kjøretid og pris. Det er ikke normalt at en genoa er morken etter bare 2-3 år. Klager hevder videre at han spesifikt spurte innklagde om seilet var i orden, og fikk positivt svar på dette. Derfor anså ikke klager det nødvendig å rulle ut genoen da båten ble besiktiget.

Innklagde anfører at klager kontrollerte båten nøye før overtakelse, og viser til uttalelse fra X AS som bekrefter at klager besiktiget seilene. Siden båten var flittig brukt i 2 sesonger er det etter innklagdes oppfatning ikke unormalt med slitasje på disse. Han forklarer at forseilet hadde en flenge som var sydd, noe som var synlig under besiktigelsen og uansett ikke kan anses som en vesentlig skade. I følge uttalelse av 14.1.2013 fra ABC båt, som er representant for seilprodusenten Elvstrøm Sails Norge AS, har ikke originalseilet som fulgte med båten UV-duk, da dette er ekstrautstyr. Standardseilet fungerer i følge representanten bra, men er ikke av spesielt god kvalitet. Antatt levetid på et slikt seil er angivelig 4-5 år. Innklagde mener at i den grad klager ønsket UV-duk skulle han opplyst om dette før kjøpet, og det fremholdes at det blir vanskelig å forholde seg til en reklamasjon som kommer 7 måneder etter overtakelsen.
Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II.
Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 29.5.2012 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 6.6.2012 første gang hen-vendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 23.11.2012, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 16.12 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 19.12.2012.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale han kr 6 000,- i erstatning.
Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den:
13.02.2013

III.
Utvalget ser slik på saken:

Med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet, jf. forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl), § 1 andre ledd. Selv om både kjøper og selger i dette tilfellet er privatpersoner, er det forbrukerkjøpsloven som kommer til anvendelse siden innklagde har solgt båten via en profesjonell medhjelper.
Utvalget forstår innklagdes anførsler dit hen at han mener det er reklamert for sent. Det følger av fkjl § 27 første ledd at det skal reklameres innen rimelig tid etter at forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, men at fristen aldri kan være kortere enn to måneder fra det tidspunkt da mangelen ble oppdaget. Klager oppdaget feilen i april 2011 og reklamerte i juni 2011. Reklamasjonen er således rettidig.

Selv om tingen er solgt ”som den er” eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter fkjl. § 17 dersom selgeren har gitt uriktige opplysninger om tingen, eller unnlatt å opplyse om forhold ved tingen eller dens bruk som selger burde kjenne til, og som forbrukeren hadde grunn til å regne med å få, dersom unnlatelsen kan antas å ha virket inn på kjøpet. Det vil også være en mangel der tingen er i dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Innklagde har erkjent at han kjente til slitasjen på seilet, men unnlot å opplyse spesifikt om dette da han mente forholdet både var normalt og synlig for klager under besiktigelsen. Det følger av fkjl. § 16 tredje ledd at forbrukeren ikke kan gjøre gjeldende en mangel han kjente, eller måtte kjenne til før kjøpet. Utvalget finner imidlertid ikke grunnlag for at klager må ha kjent til seilets tilstand. Båten var kun 2,5 år gammel, og utvalget deler ikke innklagdes oppfatning om at det er vanlig med så stor grad av slitasje på seilet etter 2 sesongers bruk. Dette støttes av uttalelsen fra produsent om 4-5 års levetid på standardseil, og innklagde burde gjort klager uttrykkelig oppmerksom på hvilken beskaffenhet seilet var i. At seilet ikke ble levert med en beskyttende UV-duk er ingen mangel i seg selv, men siden deler av akterliket var helt råttent etter så kort tid, må båten uansett anses å ha vært i dårligere stand enn påregnelig.
Det foreligger således en mangel etter både fkjl. § 17 første ledd bokstav b), jf. § 16 første ledd bokstav b) og fkjl. § 17 første ledd bokstav a).

Etter fkjl. § 31 andre ledd kan prisavslaget settes lik mangelens betydning for forbrukeren dersom særlige grunner taler for det. Utvalget finner det naturlig at prisavslaget fastsettes i tråd med den anslåtte utbedringskostnaden på kr 6 000,-.

IV.
KONKLUSJON
Forbrukertvistutvalget fatter slikt
Vedtak:
A plikter å betale kr 6 000,-, kronersekstusen, til B.
Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.
Vedtaket er enstemmig.
Oslo, den 15. februar 2013

Les også: Hva sier kjøpsloven om båtkjøp?

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.