Fikk heve kjøp av Tesla X som følge av en rekke feil – FKU-2021-1000

Fikk heve kjøp av Tesla X som følge av en rekke feil – FKU-2021-1000

Forbrukerklageutvalget fattet i januar 2023 et enstemmig vedtak der en forbruker fikk medhold i krav om heving av en 2018 Tesla X. Bilen var kjøpt ny av Tesla. Noen av feilene gjaldt lakkskader, glippe i spoiler og unormal oksidering på felger. Tesla forsøkte å rette noen av feilene uten hell, og avviste for øvrig hevingskravet.

Forbrukerklageutvalget fant at Tesla hadde brukt opp sine utbedringsforsøk da flere feil var blitt forsøkt rettet flere ganger. Forbrukerklageutvalget kom videre til at manglene ikke var uvesentlige og ga forbrukeren fullt ut medhold slik at Tesla må ta tilbake bilen og refundere kjøpeprisen på kroner 917 000. Hvorvidt saken er blitt anket til domstolen vites ikke.

Forbrukerklageutvalgets vedtak – FKU-2021-1000

Dato

Bilde av boken

2023-01-18

Doknr/publisert

FKU-2021-1000

Klager: Peder Ås. Innklaget: Tesla Norway AS.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte den 21.01.2019 en ny Tesla Model X, med registreringsnummer EV 99999, av innklagde for kr 916 765,–. Faktura er fremlagt. Av fakturaen fremgår det at estimert leveringstid var 25.01.2019.

Ved utlevering ble det oppdaget lakkskader utvendig og innvendig på dører og karosseri. I tillegg var det en bulk på panseret. Klageren reklamerte umiddelbart til innklagde og bilen ble levert til omlakkering hos Micropaint. Bilen ble deretter overtatt av klageren i mars 2019.

Klageren var ikke fornøyd med lakkeringsresultatet, blant annet fordi han oppdaget en ny bulk under spoileren bak. Han viste videre til lakkstøv. Klageren reklamerte umiddelbart, samt at han også sendte en skriftlig reklamasjon. Innklagde avviste reklamasjonen. Klageren fikk så bilen vurdert hos NAF den 25.06.2019, hvor det blant annet ble påpekt mangelfull lakkreparasjon på panseret og glippe ved bakspoiler.

Det er fremlagt skriftlige hevingskrav fra klagerens tidligere advokat til innklagde, datert 06.11.2019 og 02.04.2020. Innklagde avviste klagerens krav. Det ble vist til at alle påpekte feil var tilfredsstillende utbedret og at eventuelle tidligere ukjente feil var det ønskelig å vurdere.

Fra klageren overtok bilen og frem til dagens dato har det blitt rettet en rekke reklamasjoner til innklagde, første gang vedrørende bulk på panser og lakkskader. Bilen har vært til undersøkelser og utbedringer hos innklagde gjentatte ganger, herunder er det utført flere lakkeringer hos tredjepart. Det er fremlagt en større mengde verkstedsordrer i saken, samt skriftlig korrespondanse mellom partene.

Klageren anfører nå for utvalget at bilen er mangelfull og krever heving av kjøpet.

Klageren viser til at han kjøpte en ny bil i en høy prisklasse, blant annet for å ha et problemfritt bilhold. Videre viser han til at det har blitt reklamert gjentatte ganger på flere ulike forhold siden bilen ble levert, og anfører at til tross for at flere av utbedringene har vært vellykket, svarer ikke bilen til forventningene til å være en fabrikkny bil i øvre prissjikt.

Slik utvalget forstår det, er det følgende feil klageren påberoper seg fortsatt er til stede på bilen:

-Lakk flasser av på panseret og det ripes lett

-Lakk flasser av på venstre bakskjerm og har ujevnheter i fargen

-Glippe ved spoiler bak over LED-lys

-Bulk ved øvre del av bagasjeluken/under spoiler

-Skinnet i førersetet har en fold, samt skrukker og misfarging.

-Aktiv cruisekontroll fungerer ikke optimalt, herunder på grunn av fantombremsing

-Høyre langlys peker ned

-Panel på høyre Falcon-dør har glipper

-Falcon-dører «gnagd bort» lakk på innsiden av dører

-Frontlykter fryser på vinteren på grunn av fukt

-Baklykter fryser på vinteren på grunn av fukt

-Ikke skiftet alcantara-interiør som er vannskadet i bagasjerommet

-Korrosjon på vinterfelger foran

-Hovedskjerm må trykkes på flere ganger for å aktivere funksjoner

-«Security System Failure» vises periodisk på skjermen

-Vinduer foran går sporadisk halvveis opp og ned igjen. Må utføres ca. ti ganger før det går i orden

-Sommerdekk «spist opp» på innsiden, til tross for utført firehjulskontroll

Klageren anfører også at de aktuelle lakkskadene, og de allerede foretatte omlakkeringene, medfører en verdiforringelse på bilen. Det følger av verkstedordre datert 30.01.2019, da bilen var ny, at det var anmerket hakk i øvre venstre del av bakluke og et støvkorn i lakk på øvre del av venstre FWD, at det var et lakksår på nedre del av bakluke over emblem og at det var anmerket flere lakksår på panser.

Videre hevder klageren at vilkårene for heving må anses oppfylt, ettersom manglene samlet sett ikke er uvesentlige. Han viser blant annet til vurderingen i FKU-18-676.

Det fremgår av de fremlagte verkstedordrene at flere av de ovennevnte feilene er undersøkt og vurdert av innklagde, samt at det for flere av de påberopte feilene også er gjort utbedringsforsøk. Nærmere beskrivelser av flere av feilene fremgår nedenfor.

Lakk flasser av på panser og venstre bakskjerm

Klageren forklarer at flassingen ikke er reparert av innklagde. Han opplyser at panseret er lakkert 3 ganger, men at flassing oppstår på nytt, samt at lakken ripes opp av «ingenting» fordi det er gjort dårlig lakkeringsarbeid. Han viser til fremlagte bilder. Han påpeker at også venstre bakskjerm har tilsvarende flassing av lakk og også er lakkert av Micropaint tidligere

Glippe ved spoiler bak over LED-lys

Klageren opplyser at spoileren hadde en glippe på flere centimeter i forhold til andre Model X, og at dette medførte vanninntrengning og vibrasjoner, ettersom spoileren ikke var klemt helt ned. Av verkstedordre datert 04.04.2019 fremgår det at «Spoiler-topp ble ikke riktig montert. Det ble for stor glippe mellom topp og ramme». Klageren forklarer at forholdet er forsøkt utbedret en rekke ganger og at det ikke lenger er vanninntrengning som følge av glippen. Han mener imidlertid at glippen fortsatt er for stor, at denne er sjenerende og vil medføre en verdiforringelse på bilen. Av verkstedordre fremgår det at innklagde har avvist ytterligere utbedringer og mener glippen er innenfor spesifikasjonen.

Bulk ved øvre del av bagasjeluken/under spoiler

Klageren opplyser at det ble oppdaget en bulk ved øvre del av bagasjeluken etter utbedring hos Micropaint. Han forklarer at denne ikke var til stede under levering og mest sannsynlig må ha oppstått under skifte av spoiler fordi LED-lysene ikke fungerte. Han bemerker at det også var sølt lim på lakken. Innklagde har avvist å ha ansvar for den påklagde bulken. Klageren opplyser at han har utbedret forholdet for egen regning, men han anfører det fortsatt som en mangel.

Skinnet i førersetet har en fold, samt skrukker og misfarging.

Klageren forklarer at folden i setet har vært der siden bilen var ny, og at forsøk på utbedring fra innklagde sin side ikke har medført bedring. Klageren har fremlagt bilde. Han forklarer at folden i setet kom tilbake én dag etter siste utbedring. Av verkstedordre datert 03.09.2019 fremgår det at det ble installert «retention wires». Av verkstedordre datert 18.11.2019 fremgår det at det er utført «seat repair bulletin» og det er opplyst at «Bents on seat will get better after som time». I e-post fra innklagde er det opplyst at utbedringen skulle stramme opp skinnet og minske den påklagde rynken, men at det kan ta noe tid før det viser seg. Av verkstedordre datert 04.06.2020 fremgår det at det ble installert «tension rods» og at skinnet ble «omformet» ved bruk av damp. Det fremgår av verkstedordre av 28.10.2020 at innklagde har vurdert forholdet til å utgjøre normal slitasje. Klageren påpeker at det samme forholdet tidligere ble forsøkt utbedret og at det således må være å anse som en defekt.

Aktiv cruisekontroll fungerer ikke optimalt, herunder på grunn av fantombremsing

Klageren forklarer at bilen fantombremser akutt, selv om det ikke er noen hindringer i veien. Han opplyser at dette har vært klaget på mange ganger. For eksempel fremgår det av reparasjonsordre datert 04.06.2020 at «full self driving computer» ble byttet ut og at autopilot ble kalibrert. Det er i samme verkstedordre opplyst til klageren at autopilot og adaptiv cruise control er fortsatt i beta-funksjon og på bakgrunn av det fungerer som forventet, samt at funksjonene er under utvikling og at fremtidige oppdateringer kan komme til å bedre opplevelsen. I verkstedordre av 29.05.2020 er det vist til at klageren kan prøve å bruke autopilot og navigering samtidig, da det i noen tilfeller kan hjelpe av bilen vet hvor den skal.

Høyre langlys peker ned

Klageren opplyser at høyre lys angivelig ble skiftet ut, men at dette fremdeles peker en del nedover i forhold til venstre lys og dermed ikke gir godt nok lys. Av verkstedordre fremgår det at det ble foretatt lysjustering på bilen 18.11.2019, 04.06.2020 og 26.01.2022.

Panel på høyre Falcon-dør har glipper

Klageren opplyser at det er store glipper på panelet på høyre side. Klageren opplyser at dette er meldt fra om til innklagde flere ganger, men at det ikke er utbedret. Av verkstedordre datert 18.11.2019 er dette forholdet vurdert til å være innenfor Teslas spesifikasjoner.

Falcon-dører «gnagd bort» lakk på innsiden av dører

I verkstedordre av 07.10.2022 bekreftes dette, samt at det fremgår av beskrivelsen at utbedring av lakk ble bestilt.

Frontlykter fryser på vinteren på grunn av fukt

Klageren har fremlagt bilde og forklarer at frontlyktene foran fryser på innsiden av lyktene når det er kaldt ute, slik at det minimerer nærlys og fjernlys. Klageren påpeker at det utgjør en sikkerhetsrisiko. Han forklarer at de har vært skiftet en gang, og at han klaget på lyktene igjen, men at det ikke ble skiftet på nytt.

Baklykter fryser på vinteren på grunn av fukt.

Klageren forklarer at disse har vært skiftet en gang, men at fukt kom tilbake

Ikke skiftet alcantara-interiør som er vannskadet i bagasjerommet

I verkstedordre av 18.08.2022 bekreftes det at det er lekkasje i bagasjerommet fra øvre venstre hjørne. Det fremgår videre av utbedringsbeskrivelsen at dette ble utbedret og vurdert i orden.

I verkstedordre av 07.10.2022 bekreftes det igjen at det er lekkasje i bagasjerommet. Det fremgår videre av utbedringsbeskrivelsen at dette ble utbedret og vurdert i orden.

I verkstedordre av 07.10.2022 fremgår det også at nytt interiør er bestilt, som skal erstatte interiøret som er blitt vannskadet.

Korrosjon på vinterfelger foran

Klageren bemerker at han sommeren 2022 hadde klaget på vinterfelgene i ca. 1,5 år, etter de startet å korrodere. Han opplyser at ifølge Starco AS og Hanebo & Sortvik (dekk- og felgforhandler) er det feildesign på felgene foran, fordi de har en avsluttende skarp 90 grader kant, hvor emaljen brått slutter og korrosjon trenger inn. Han bemerker at bakfelgene ikke har noen korrosjon, ettersom de er avrundet på eikene på innsiden. Klageren opplyser at innklagde har gitt uttrykk for at korrosjonen skyldes steinsprut. Klageren på sin side avviser den forklaringen.

Utover ovennevnte beskrivelser og flere fremlagte verkstedordrer, viser klageren til undersøkelse utført hos NAF Senter Trondheim den 22.11.2022. Kilometerstanden på testtidspunktet var 65 883.

Av rapporten fremgår det at flere forhold er anmerket med at det må «repareres». Dette gjelder at bremsene ligger på foran, at det fremgår flere feilkoder etter systemskann, vesentlig oksidering/rust på felger foran, lakkblærer på venstre fordør, mangelfull kvalitet på reparasjonslakkering på panser og bakdører, lakkslipp/flassing på panser, bakdører og venstre fordør, mangelfull oppretting/tilpasning av høyre bakdør, dårlig tilpasset innvendig trekk ved lukkede falcon-dører, gnageskader på innside av høyre bakdør, unormal fold i sittepute på førerstol, høyre bakdør er for nære høyre fremdør i nedre kant. Videre er det bemerket at klageren har klaget på at fukt fryser i lyktene og ulikt lysbilde på fjernlys mellom høyre og venstre, samt at klageren klaget på treghet i storskjerm.

I diagnoserapporten er det bemerket feilkoder ved bremsekraftforsterker, airbag, adaptiv fartspilot og servostyring.

Det er også skrevet notater i rapporten under punktet «Årsak til konsultasjon». Klageren opplyser at disse er skrevet av NAF. Av punktet fremgår:

«Mye avvik i lakk og karosseri tilpasninger.
Avvik i lys bilde mellom høyre og venstre fjernlys.
Avvik i skinnsete sittepute førerstol (unormal fold)
Kunde må trykke flere ganger for og få storskjerm til og reagere på menyen.
Kunde opplever feil på Adaptiv fartskontroll og auto brems.
Mye oksidering på begge fram felger. Virker tynnere beskyttelse lakk innside foran. og eiker er skarpere i kanten innside begge frem felger.
Glippe mellom spoiler og bremselys.»

Under punktet «Konklusjon» skriver NAF at bilen «Må til original forhandler for utredning».

Klageren viser videre til en e-post, datert 02.12.2022, fra NAF Senter Trondheim v/Roger Aas, hvor det fremgår noen nærmere beskrivelser av kontrollpunktene. Der fremgår det at de er tatt høyde for bilens alder og kilometerstand ved vurderingen av punktene 68.7 Felg og 98.6 Lakk/karosseri utvendig. Videre er det vist til at systemskannen, hvor det fremgikk flere feilkoder, er «en opplysende faktor at bilen har en del koder som gjør at bilen kan oppleves unormalt for kunden, som stemmer med det han klager på i forhold til brems og adaptiv fartspilot».

Etter dette krever klageren prinsipalt heving av kjøpet og at innklagde skal betale hevingsoppgjør på kr 916 765,–. Subsidiært kreves omlevering av en Tesla X 100D Long Range Plus. Atter subsidiært kreves et prisavslag oppad begrenset til kr 916 765,–. I alle aktuelle tilfeller kreves forsinkelsesrenter.

Innklagde avviser klagerens krav.

Innklagde anfører at feilene som har oppstått i klagerens eiertid er tilfredsstillende utbedret innenfor forbrukerkjøpslovens regler. Videre anfører innklagde at klageren ikke har dokumentert at bilen er beheftet med ytterligere feil. Innklagde hevder videre at flere av forholdene klageren påpeker er tale om vanlig slitasje og/eller ytre påvirkninger som innklagde ikke er ansvarlig for.

Vedrørende undersøkelsen klageren har fått utført hos NAF Senter Trondheim, bemerker innklagde at det er flere av de anmerkede forholdene som ikke har blitt meldt inn til dem av klageren, og at de dermed ikke selv har fått mulighet til å undersøke. Det gjelder at bremsene ligger på foran, lakkblærer på venstre fordør, mangelfull lakkreparasjon på høyre bakdør.

Videre påpeker de at forholdene rundt fryste lykter og ulikt lysbilde ser det ut til at det kun er klageren som har kommentert, og at dette ikke er undersøkt av NAF. Innklagde påpeker at klageren ikke har klaget til dem etter siste undersøkelse av lyktene i januar 2022. Verkstedordre er fremlagt. Innklagde påpeker også at punktet som gjelder treghet i storskjermen virker å være klagerens kommentar til forholdet.

Når det gjelder korrosjon på vinterfelger foran anfører innklagde at dette kun er et kosmetisk problem. Innklagde påpeker at de undersøkte forholdet senest i januar 2022, hvor det ble konkludert med at korrosjonen ikke skyldtes felgenes design, men steinsprut.

Angående mangelfull reparasjonslakkering, bemerker innklagde at det har blitt benyttet en tredjepart til å utføre jobben. Innklagde anbefaler at det tas en ny utvidet kontroll og presiserer samtidig at for det tilfelle at forholdet skulle utgjøre en mangel, så er det kun av kosmetisk karakter.

Til anmerkningene som NAF har gjort på glippen på panelet på høyre Falcon-dør, anbefaler innklagde også her at det foretas en kontroll, samt presiserer igjen at det også her kun er tale om en eventuell feil av kosmetisk karakter. I tidligere undersøkelser er det vist til at glippen er innenfor Teslas spesifikasjoner.

Vedrørende fold i førersetet, viser innklagde til at det er tale om normal slitasje. Når det gjelder anmerkning knyttet til at høyre bakdør er for nærme høyre fremdør, bemerker innklagde at det ventes på lakkreparasjon hos tredjepart.

Til kommentarene NAF Senter Trondheim har knyttet til den utførte systemskannen, anfører innklagde at det fremstår rart at NAF kan karakterisere kodene som «feilkoder» uten å gå nærmere inn på hva som krever reparasjon. Ifølge innklagde er kodene, fra deres perspektiv, kun «registrerte meldinger» som ikke sier noe om feiltilstand. Innklagde påpeker at Tesla har et avansert system og nettverk i bakkant som hele tiden kommuniserer ved hjelp av meldinger til de ulike modulene i bilen. Innklagde hevder at dersom det skulle oppstå avvik, rapporteres dette til fører ved en aktiv feilmelding og indikasjon i bilens display.

Videre hevder innklagde at bulken under spoileren, som klageren har utbedret, stammer fra ytre påvirkninger utenfor deres kontroll. Angående cruise control/autopilot påpeker innklagde at det er et beta-program og at klageren ikke har påvist noen feil ved programmet.

Innklagde anfører at for eventuelle nye feil klageren har opplevd/opplever, vil de selvsagt tilby avhjelp. Det påpekes at NAF i sin rapport av 22.11.2022 har konkludert med at bilen bør fremstilles for kontroll hos originalforhandler.

Innklagde bemerker også at det stemmer at bilen har vært på deres verksted flere ganger, men at i de fleste tilfellene har klagerens bil vært inne til undersøkelser og utbedringer har det vært tale om under to dager, og at det derfor ikke kan anse særlig byrdefullt for klageren. Videre presiserer innklagde at flere av verkstedsbesøkene har vært som følge av mindre kosmetiske feil eller påståtte feil som innklagde ikke anser å utgjøre mangler.

Til innklagdes bemerkninger til rapporten fra NAF Senter Trondheim, har klageren inngitt kommentarer til flere av disse. En del av kommentarene samsvarer med klagerens anførsler ovenfor, men utover disse viser klageren til at innklagde foretok bremseservice i 2021, samt at det flere ganger har vært utført service det siste året, herunder skiftet bærebroer og styresnekke, uten at bremsene har blitt bemerket fra deres side. Han anfører at innklagde burde hatt bemerket feil ved bremsene. Videre viser klageren til at han har klaget på lyktene i etterkant av undersøkelsen i januar 2022. Han fremholder at han også har varslet innklagde om treghet i storskjermen. Han påpeker at dette ble vist frem hos NAF, og at det således ikke kun er tale om hans egen bemerkning. Når det gjelder lakkblærer på venstre fordør forklarer klageren at dette ble oppdaget på kontrollen hos NAF, og at det nok er en mangel etter lakkering hos innklagde. Han forklarer at det er rust der og begynnende rust på bakskjermen som innklagde tidligere har fått lakkert hos Micropaint. Når det gjelder anbefaling om utvidet kontroll av øvrige lakkanmerkninger, viser klageren til at dette er påklaget utallige ganger uten at utbedring er vellykket gjennomført. Angående tilpasning av høyre bakdør, påpeker klageren at dette er meldt fra om til innklagde og at de har gitt tilbakemelding om at de har kalibrert døren. Klageren hevder døren bare har blitt verre.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble den 13.06.2020 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 23.09.2020 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 11.11.2020, og klagen til Forbrukerklageutvalget er datert 08.12.2020. Klagen er poststemplet 08.12.2020, og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalget skjedde ved ekspedisjon av 14.12.2020.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om heving av kjøpet og at innklagde skal betale hevingsoppgjør på kr 916 765,–. Subsidiært kreves omlevering av en Tesla X 100D Long Range Plus. Atter subsidiært kreves et prisavslag oppad begrenset til kr 916 765,–. I alle aktuelle tilfeller kreves forsinkelsesrenter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 18.01.2023

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. § 1.

Etter fkjl. § 15 første ledd skal tingen være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Det fremgår av fkjl. § 15 andre ledd, bokstav b, at tingen skal svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente ved kjøp av en slik ting når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper. I motsatt tilfelle foreligger en mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd, bokstav a.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut ifra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 18 første ledd, jf. §§ 14 og 7.

På bakgrunn av partenes opplysninger, de fremlagte verkstedordrene og rapport fra NAF Senter Trondheim, finner utvalget det godtgjort at det gjentatte ganger er forsøkt å utbedre lakken på bilen, herunder på panseret og venstre bakskjerm, uten at dette har vært vellykket.

Avhjelp skal skje uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren, og innen rimelig tid, jf. fkjl. § 30 første ledd. Selgeren har kun rett til to avhjelpsforsøk for samme mangel med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig, jf. fkjl. § 30 andre ledd. I denne saken har samme type mangel blitt forsøkt utbedret flere enn to ganger, og utvalget kan ikke se at det foreligger «særlige grunner» til at innklagde skal gis flere utbedringsforsøk.

Når det gjelder øvrige påberopte feil, finner utvalget det blant annet godtgjort at det er en unormal glippe i spoiler bak, at det er unormal oksidering på felgene som kan føres tilbake til forhold ved felgenes lakk og design, at det er en unormal fold i førersetet, at det foreløpig ikke er skiftet ut alcantara-interiør etter vannlekkasje i bagasjerommet, at det er ulikt lysbilde på fjernlys mellom høyre og venstre, at det er glipper i panel på Falcon-dør og at det er lakkskader på innsiden av dørene fordi høyre bakdør er for nære høyre fremdør i nedre kant. På bakgrunn av NAF sin vurdering av feilene som unormale, samt at innklagde har påtatt seg å skifte ut alcantara-interiør uten at dette har blitt utført, legger utvalget til grunn at feilene er å anse som mangler. Slik saken er opplyst legger utvalget videre til grunn at feilene kan føres tilbake til forhold som forelå på leveringstidspunktet.

Innklagde har anført at de vil utbedre eventuelle feil klageren har opplevd/opplever. Avhjelp skal skje uten kostnad og vesentlig ulempe for forbrukeren, og innen rimelig tid, jf. fkjl. § 30 første ledd. Alle de ovennevnte forholdene er påklagd av klageren, hvorpå innklagde enten har avvist reklamasjonen, forsøkt utbedring eller foreløpig ikke utført avtalt utbedring. Utvalget legger til grunn at innklagde ikke har sin utbedringsrett i behold for ovenfor nevnte mangler.

Med det resultatet utvalget har kommet til anses det ikke nødvendig å ta stilling til øvrige anførte feil.

Klageren har krevd heving av kjøpet. Heving av kjøpet krever at mangelen ikke er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Også tidligere mangler vil inngå i vurderingen selv om disse er utbedret på tilfredsstillende måte. Enkeltstående mangler, som hver for seg ikke er tilstrekkelige til å fylle vesentlighetskravet, kan via kumulering føre til at vilkåret for å heve er oppfylt, jf. NOU 1993:27 s. 140.

Utvalget er av den oppfatning at problemene klageren har, og har hatt, med bilen samlet sett ikke er uvesentlige. Hevingskravet er således oppfylt.

Virkningene av heving er at partenes plikt til å oppfylle avtalen faller bort og at mottatte ytelser skal returneres, jf. fkjl. § 49 første og andre ledd. Hvordan kjøpsgjenstanden skal tilbakeføres er omtalt i NOU 1993:27 s. 149, hvor det fremkommer at:

«Kjøperen må normalt kunne nøye seg med å stille gjenstanden til selgerens disposisjon på sin egen bopel. Han plikter således ikke å besørge og bekoste den sendt tilbake til selgeren».

Renter på kjøpesummen, i henhold til forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, første punktum, løper ifølge fkjl. § 50 andre ledd fra den dagen forbrukeren reklamerte første gang og fram til betaling skjer. Det er ikke opplyst hvilken dato klageren reklamerte første gang. Utvalget legger til grunn dato for første verkstedordre, hvor det fremgår en reklamasjon på bulk- og lakkproblematikk. Verkstedordren er datert 30.01.2019, og renter regnes fra denne datoen.

Utvalget bemerker for ordens skyld at innklagde ikke har krevd nyttefradrag etter fkjl. § 50 første ledd, og utvalget har derfor ikke grunnlag for å vurdere om det ville vært grunn til å foreta et slikt fradrag.

IV. Konklusjon

Forbrukerklageutvalget fatter slikt

Vedtak:

Tesla Norway AS plikter å betale til Peder Ås 916 765 – nihundreogsekstentusensyvhundreogsekstifem – kroner, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 30.01.2019 og til betaling skjer, mot at Tesla Model X med registreringsnummer EV 99999 stilles til disposisjon for Tesla Norway AS.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.