Erstatning ved bilkjøp

Erstatning ved bilkjøp

Vi får ofte spørsmål om kjøper kan få erstatning ved bilkjøp. Vi har derfor skrevet en helt egen artikkel om erstatning ved bilkjøp her. Dersom du lurer på noe eller har spørsmål er det bare hyggelig om du tar kontakt. Vi hjelper deg gjerne. Første henvendelse vil alltid være helt gratis og uforpliktende. Blir det aktuelt med et lengre samarbeid vil bilforsikringen din som oftest dekke store deler av advokatutgiftene.


Har du spørsmål om selgers rettigheter ved salg av bruktbil kan du lese om dette her.

Hvilke krav du har som følge av mangel

Hvilke krav du har mot selger følger av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven, avhengig av hvem selger er. Dersom selger er en privatperson gjelder reglene i kjøpsloven. Dersom selger er en næringsdrivende gjelder forbrukerkjøpsloven. En næringsdrivende vil for eksempel være en bilforretning eller en bruktbilforhandler.

Lovene er relativt like. Forbrukerkjøpsloven gir imidlertid kjøper en særlig beskyttelse da kjøper i disse tilfellene regnes som den svake part. Forskjellene vil kommenteres under.

Foreligger mangel vil du vil alltid ha krav på at selger reparerer bilen, eventuelt gir deg en ny bil. Dersom dette av ulike grunner ikke skulle skje vil du ha krav på prisavslag. I mange tilfeller kan du også heve kjøpet, med andre ord returnere bilen og få pengene tilbake. I tillegg til alle disse beføyelsene vil du i enkelte tilfeller også ha et tilleggskrav på erstatning ved bilkjøp.

Dette er et krav du kan rette mot selger i tillegg til de andre beføyelsene. De andre beføyelsene utelukker hverandre, dvs. du kan ikke kreve både retting og prisavslag, eller prisavslag og heving. Mange kjøpere lurer på om de kan heve bilkjøp, Les mer om dette ved å trykke på artikkelen.

Erstatning ved bilkjøp skiller seg fra disse ved at du kan kreve erstatning i tillegg til for eksempel krav om prisavslag eller krav om heving. Her er en oversikt over de ulike alternativene når bilen har en mangel.

Det er viktig å presisere at erstatning ved bilkjøp er noe annet enn prisavslag. Dersom det er en mangel ved bilen og du får prisavslag som tilsvarer mangelens økonomiske verdi, er ikke dette erstatning. Formålet med retting, omlevering, prisavslag og heving er å gjenopprette den økonomiske balansen som fulgte av kontrakten.

Kjøpte du en ny bil, og denne har en mangel, skal du kompenseres slik at du får godtgjørelse tilsvarende det du hadde rett på etter kontrakten. Formålet med erstatning ved bilkjøp er å kompensere deg for øvrig økonomisk tap som mangelen ved bilen medførte.

I hvilke tilfeller vil du kunne kreve erstatning ved bilkjøp

De typiske tilfeller du kan kreve erstatning ved bilkjøp er der mangelen på bilen har ført til skader på annet enn bilen. Eksempelvis kan det hende at det var rust på bruktbilen som har spredt seg til andre biler som sto i garasjen. Et annet tilfelle kan være der det var noe galt med bremseklossene slik at du havnet i en kollisjon.

Et praktisk tilfelle er der bilen kortslutter mens du er på vei til et viktig møte, og du må pådra deg andre reiseutgifter samt kan risikere øvrig økonomisk tap som følge av at møtet ikke fant sted. Eventuelt var det noe galt med låsen på bagasjerommet som førte til at tyver kunne forsyne seg av verdier derfra.

Hovedregelen i både kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er at kjøper i utgangspunktet kan kreve erstatning ved bilkjøp for alt økonomisk tap som følger av at tingen har en mangel. Vilkårene i kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven er til dels forskjellige. Først vil vi gå gjennom vilkårene i kjøpsloven.

Vilkårene i kjøpsloven

Kjøper kan etter kjøpsloven alltid kreve erstatning ved bilkjøp dersom mangelen skyldes feil eller forsømmelse fra selgers side. Det betyr grovt sett der selger har handlet på en måte som ikke er i samsvar med det forsvarlige. Han har for eksempel solgt en bil han visste at hadde en mangel og unnlatt å opplyse om det, eller reparert en bruktbil på en utilstrekkelig måte og så solgt den videre som komplett reparert. På samme måte vil selger alltid være erstatningsansvarlig hvis han har garantert for at bilen er mangelfri.

Dersom selger ikke har handlet uaktsomt eller garantert for bilen er utgangspunktet faktisk at selgeren fortsatt er erstatningsansvarlig. Kjøpsloven inneholder imidlertid regler som fritar selger for ansvar for særlige mangler han ikke hadde kontroll over. Dette kalles innenfor kontraktsretten for kontrollansvaret.

Selgeren må da godtgjøre at mangelen skyldes en hindring utenfor hans kontroll som han ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller å unngå eller overvinne følgene av. Vi ser altså at vilkårene for ansvarsfritak er strenge.

I de fleste tilfeller vil du altså kunne ha et erstatningskrav mot selger.

Les mer om klage på kjøp av ny bil her

Vilkårene i forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven skiller seg fra kjøpsloven ved at det ikke foreligger noe ansvarsfritak for selger i form av kontrollansvaret. Selgeren vil derfor være objektivt ansvarlig for erstatning ved bilkjøp, uavhengig om han ikke hadde noen kontroll over at manglene oppsto. Vilkårene er altså enda mildere i forbrukerkjøpsloven. Du må selvfølgelig kunne påvise et økonomisk tap.

 

Hva kan du kreve erstattet

Utgangspunktet er at du kan kreve erstattet alt økonomisk tap som følge av mangelen.

Det er viktig å huske på at det må være årsakssammenheng mellom tapet og mangelen. Dette innebærer at tapet faktisk må være en følge av mangelen. Dersom du i eksemplet ovenfor kolliderer med bilen, og det er en mangel ved bremseklossene, vil det ikke foreligge årsakssammenheng om kollisjonen ikke var på grunn av mangelen ved bremseklossene. Du vil ikke ha krav på erstatning dersom det ikke foreligger årsakssammenheng.

Det er viktig å presisere at du likevel bare vil få erstattet tap som selger med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktbruddet. Dette innebærer at du ikke kan få erstattet tap som er en helt upåregnelig følge av mangelen.

Begrensningen er ment å beskytte selger for de ekstreme og utypiske utgifter. Eksempelvis vil det nok være upåregnelig dersom bilen havarerer mens du er på vei til et viktig møte og dette fører til at bedriften din lider et tap på flere milliarder kroner. Hva som er upåregnelig eller ikke må avgjøres etter en konkret helhetsvurdering av alle sakens forhold. Særlig vekt vil det ha om selger har handlet grovt uaktsomt eller med forsett. Det blir da høyere terskel for å hevde at noe er upåregnelig.

Erstatning ved bilkjøp kan også settes ned dersom det vil virke urimelig for selgeren i forhold til tap som oppstår i forhold til tap som oppstår i liknende tilfeller. Eksemplet over vil her også være passende. Der konsekvensene av manglene fører til helt ekstreme summer vil ofte erstatningssummen reduseres. Selgerens skyld vil også her kunne ha betydning.

Du vil også ha en tapsbegrensningsplikt. Dette innebærer at du har en plikt til å begrense det økonomiske tapet som følge av mangelen. Er det rust på bilen for eksempel plikter du å reagere raskt for at dette ikke skal spre seg. Havarerer bilen mens du er på vei til et viktig møte, og det er en rekke drosjer i området som kan frakte deg dit, kan du ikke kreve å få alle utgifter erstattet hvis du valgte å bestille en svindyr limousin.

Du vil også i noen tilfeller få redusert erstatningssummen på grunn av din egen medvirkning. Dette er typisk i tilfeller hvor mangelen var en årsak til et økonomisk tap, men din egen atferd medførte at tapet ble enda større enn nødvendig.

I eksemplet med bilkollisjonen, kan du tenke deg at det var noe galt med bremseklossene på bilen, men istedenfor å kjøre ut av veien på høyre side, hvor bilen hadde stoppet uten å kollidere, valgte du å svinge til venstre inn i motgående kjørebane som medførte en kolossal ulykke. En eventuell reduksjon grunnet medvirkning vil i alle tilfeller fordre en konkret helhetsvurdering.

Det kan også nevnes at dersom en er innenfor kjøpsloven og selger ikke har handlet uaktsomt eller avgitt garanti, sondrer loven mellom direkte og indirekte tap. Der selger er ansvarlig på objektivt grunnlag vil han bare svare for det direkte tapet. Dette begrenser selgerens erstatningsansvar noe. Noen slik begrensning foreligger ikke innenfor forbrukerkjøpsloven.

Uansett ser du her at i mange tilfeller vil du uansett ha krav på et erstatning ved bilkjøp fra selger dersom du har lidd et økonomisk tap som følge av mangelen, så det lønner seg å gå aktivt frem.

Les også: Bilforhandleres rettigheter

Husk å reklamere innen rimelig tid

I alle artiklene våre påpeker vi alltid viktigheten av at du må reklamere innen rimelig tid. Grunnen til dette er at det er ekstremt viktig, fordi du kan risikere å tape kravet ditt dersom du ikke gjør dette. Dette innebærer at du må gi selgeren en melding som angir hva slags mangel bilen har innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget den.

Dersom forholdet rammes av forbrukerkjøpsloven vil denne fristen aldri være kortere enn to måneder, mens under kjøpsloven vil fristen ofte være kortere. Mer informasjon er å finne i denne artikkelen om reklamasjon ved bilkjøp.

Mange av våre lesere lurer også ofte på om man har angrerett ved bilkjøp. Du kan lese om dette her.

Advokater med erfaring på området

Biladvokat.no har flere advokater med teknisk og juridisk erfaring på området. Ta kontakt med oss for en gratis og uforpliktende samtale dersom du har spørsmål angående ditt bilkjøp. Vi hjelper deg gjerne med spørsmål rundt erstatning ved bilkjøp, samt andre henvendelser. Husk at bilforsikringen dekker en stor del av advokatutgiftene. Vi hjelper deg gjerne gratis med å finne ut av dette. Kontakt oss via telefon eller e-post, eller ved å fylle ut skjemaet til høyre.

Klage på bruktbilkjøp? Les mer om det her

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.