Reklamasjon når båten lider av diesellekkasje

Reklamasjon når båten lider av diesellekkasje

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at båten skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Etter forbrukerkjøpsloven § 16 foreligger det for det første mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c). Dersom båten ble solgt av en privatperson er det kjøpsloven som regulerer båtkjøpet.

Ved ting solgt «som den er», bestemmer forbrukerkjøpsloven § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Ved kjøp mellom to private parter blir det ofte tatt forbehold om at tingen selges «som den er». Da følger tilsvarende regler av kjøpsloven §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt båten er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21, jf. § 13. 

I saker hvor båten lider av diesellekkasje, anføres det ofte at det foreligger mangler ved båtens egenskaper og holdbarhet. En analyse av Forbrukertvistutvalgets avgjørelser viser at det ved vurderingen vektlegges hva forbrukeren med rimelighet har grunn til å forvente. Hvor vesentlig lekkasjen er, blir også vektlagt.


FTU-2013-1257: Krav på heving av båtkjøp grunnet diesellekkasje. 

En båtkjøper reklamerte på en rekke feil, herunder diesellekkasje i motorrommet, etter flere utbedringsforsøk fra selgerens side. Kjøperen viste til at det hadde vært stadige feil ved båten, og mente det ikke var påregnelig ved kjøp av en ny båt. Selgeren avviste reklamasjonen. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget med krav på heving og erstatning. 

Det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet idet båtkjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om diesellekkasjen utgjorde en kjøpsrettslig mangel idet båten ikke svarte til det kjøperen hadde grunn til å forvente når det gjaldt holdbarhet og andre egenskaper, jf. forbrukerkjøpsloven første ledd bokstav a), jf. § 15 annet ledd bokstav b). 

Utvalget fant at diesellekkasjen ikke utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Avgjørende var at kjøperen måtte anses å ha godtatt utbedringene underveis, og kunne ikke lenger gjøre feilene som var utbedret gjeldende som mangler. Utvalget fant det heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at utbedringene ikke var skjedd i samsvar med loven, jf. forbrukerkjøpsloven §§ 29 og 30. Utvalget fant imidlertid at feil ved tankmåleren utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Hva gjaldt kjøperens hevingskrav, fant utvalget at hevingsvilkåret ikke var oppfylt som følge av defekt tankmåler, jf. forbrukerkjøpsloven § 32. Kjøperen ble imidlertid tilkjent et prisavslag for dette.

I. Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 18.03.2011 en ny Askeladden C6 VP D3 170 DP av innklagde for kr 608 675,-. Kjøpesummen er betalt. Det er fremlagt kontrakt i saken.

Klageren forteller at det helt siden kjøpsdagen har vært problemer med båten. Han forklarer at motoren havarerte på første tur fra innklagde. Motoren måtte skiftes, og båten var, ifølge klageren, ikke klar igjen før 09.05.2011.

Klageren forteller at han da oppdaget diverse andre feil, som oljeflekker, hakk og skraper og feilmontert kalesjebøyle. I tillegg gikk det, ifølge klageren, ikke an å lukke motorluken skikkelig. Han fremholder at båten ikke var i en slik stand man forventer ved kjøp av ny båt, og reklamerte til innklagde. Klageren forteller at han 20.05.2011 fikk beskjed om at alt var utbedret og i orden. Han forklarer at det kun var ett hakk og motorluka som var fikset. Kalesjen ble utbedret noe senere.

Klageren opplyser at han 04.06.2011 oppdaget diesellekkasje i motorrommet, og reklamerte til innklagde. De forsøkte utbedring, men ifølge klageren har det etter dette vært lekkasje av diesel i juli 2012, september 2012, desember 2012 og sist i juli 2013. Klageren hevder således at innklagde har forsøkt utbedring av lekkasjen tre ganger, i juni 2011, april 2013 og juli 2013. Han opplyser at feilen først ble funnet ved siste reparasjon.

I forbindelse med utbedring av diesellekkasjen ble, ifølge klageren, elektrisk stoppventil for diesel skiftet i april 2013. Ved bruk av båten 15.06.2013 stanset motoren to ganger kort tid etter oppstart, som følge av at denne stoppventilen stod nede. Det samme gjentok seg, ifølge klageren, under kjøring påfølgende dag. Han forteller at han reklamerte til innklagde 19.06.2013, uten at han har fått noen tilbakemelding.

Videre forklarer klageren at det siden juni 2012 har vært gjentakende problem med dieselmåleren. Den viser, ifølge klageren, tom tank til tross for at det er mange liter diesel på tanken. Han forteller at han reklamert over dette på nytt 19.07.2012. Etter tre måneder fikk han beskjed om at Askeladden ville forsøke utbedring av feilen, ved kalibrering av tankmåleren. Dette ble gjort 25.10.2012, men arbeidet ble først ferdigstilt 08.11.2012. Klageren forteller at han igjen reklamerte over samme feil 19.06.2013, og at Askeladden utbedret feilen i juli 2013. Ifølge klageren oppsto samme feil på nytt 26.07.2013, etter siste utbedring. Han mener således problemet ikke er utbedret.

På denne bakgrunn anfører klageren at båten er mangelfull. Han viser til at det har vært stadige feil ved båten helt fra den var ny, og mener det ikke er påregnelig ved kjøp av ny båt. Videre anfører klageren at det fortsatt er feil ved båten, og viser til sin forklaring om den elektriske stoppventilen for diesel og dieselmåleren. Klageren har således nedlagt påstand om heving med tilbakebetaling av kjøpesummen på kr 608 675,-. Han krever også erstatning stor kr 10 300,- for vinterlagring 2013/14, og har fremlagt e-post av 02.10.2013 fra Rune Heide, hvor vinteropplag, konservering og kraning av klagerens båt tilbys for kr 10 300,-. For begge krav kreves det renter.

Innklagde avviser kravene. De anfører for det første at de fleste feilene klageren har reklamert over er småting, som er påregnelig at oppstår, og som er utbedret fortløpende.

Når det gjelder motorskiftet, forklarer innklagde at det ble gjort så raskt som mulig. De fremholder at klageren fikk gratis service og vinterlagring som kompensasjon for ventetiden.

Hva angår tankmåleren mener innklagde at den fungerer tilfredsstillende nå. De forklarer at den er skiftet og kalibrert av Askeladden. Videre forklarer de at visningen vil variere i forhold til båtens bevegelse i sjøen.

Når det gjelder diesellekkasjen, forklarer innklagde at de, tross nøye undersøkelser, ikke fant slik lekkasje ved klagerens to første reklamasjoner. De forteller at båten derfor ble sendt til Askeladden, da klageren på nytt reklamerte over dette i desember 2012. De fant, ifølge innklagde, dråpelekkasje fra den elektriske stoppventilen for diesel, og skiftet denne. Samtidig ble alle kobberrør på motoren skiftet ut med slanger, for å unngå eventuelle fremtidige lekkasjer. Innklagde hevder at klagerens siste problemer med motorstans skyldtes at den elektriske stoppventilen sto nede, og at den ble åpnet.

Innklagde forklarer at klageren har båtplass rett utenfor deres verksted, og at de har tatt tak i reklamasjonene fortløpende. De fremholder at utbedringer har skjedd på dagtid eller utenfor sesong, slik at båten har vært tilgjengelig og brukbar for klageren ettermiddag/kveld i sesongen.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 03.06.2013 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 11.06.2013 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 16.09.2013, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 08.10 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 23.10.2013.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 608 675,- i hevingsoppgjør, samt erstatning stor kr 10 300,-. Det kreves renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 04.02.2014.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Det foreligger mangel ved en gjenstand dersom den ikke svarer til det forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper, jf. fkjl. § 16 første ledd a) jf. § 15 annet ledd b).

Selv om forbrukeren ikke krever utbedring, kan selgeren tilby dette dersom det skjer uten opphold. Dersom selgeren sørger for slik utbedring i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving, jf. fkjl. § 29 tredje ledd.

Selgeren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør ytterligere avhjelp rimelig, jf. fkjl. § 30 annet ledd.

Klageren har reklamert over en rekke forhold, hvorav de fleste nå er utbedret. Han må anses å ha godtatt utbedringene underveis, og kan ikke lenger gjøre feilene som er utbedret gjeldende som mangler. Utvalget finner det heller ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at utbedringene ikke har skjedd i samsvar med loven, jf. fkjl. § 29 og § 30.

Klageren fremholder imidlertid at det fortsatt er to feil ved båten. Disse er tilknyttet den elektriske stoppventilen for diesel, samt tankmåleren. Spørsmålet er således om disse utgjør kjøpsrettslige mangler ved båten, og hvilke mangelsbeføyelser de eventuelt utløser.

Når det gjelder stoppventilen, er partene enige om at denne har medført motorstans som følge av at den var nede. Dette ble avhjulpet ved å løfte ventilen. Klageren fremholder at problemet har vært tilbakevendende. Uten noen form for sakkyndig uttalelse om årsaken til problemet, finner utvalget det vanskelig å konkludere med at det foreligger en mangel ved stoppventilen. Utvalget finner det således ikke tilstrekkelig sannsynliggjort at dette forholdet utgjør en kjøpsrettslig mangel ved båten.

Hva angår tankmåleren anfører klageren at denne, tross to utbedringsforsøk, fremdeles ikke fungerer tilfredsstillende. På bakgrunn av feilhistorikken for denne delen, finner utvalget det tilstrekkelig sannsynliggjort at måleren er mangelfull. Til dette kommer at feilen oppsto siste gang kun kort tid etter utbedring. Det må forventes at tankmåleren fungerer på en fabrikkny båt, slik at defekt tankmåler i dette tilfellet utgjør en kjøpsrettslig mangel ved båten, jf. fkjl. § 16 første ledd a) jf. § 15 annet ledd b).

Klageren har krevd heving. Utvalget finner ikke at hevingsvilkåret er oppfylt som følge av defekt tankmåler, jf. fkjl. § 32. Klageren må i stedet tilkjennes et skjønnsmessig prisavslag, jf. fkjl. § 31. Etter en helhetsvurdering finner utvalget et avslag på kr 5 000,- passende. Renter av beløpet løper fra 30 dager etter at skriftlig påkrav om betaling ble sendt innklagde, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd annet punktum. Det anses skjedd ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæring i brev til innklagde av 23.10.2013. Renter tilkjennes således fra 22.11.2013.

Da klageren ikke har fått medhold i sitt hevingskrav, er det heller ikke grunnlag for erstatningskravet tilknyttet vinterlagring.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 5 000,- – kronerfemtusen 00/100 – til innklager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 22. november 2013 og til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.