Reklamasjon av bilkjøp på grunnlag av defekt clutch

Reklamasjon av bilkjøp på grunnlag av defekt clutch

Forbrukerkjøpsloven § 16, jf. § 15 regulerer når det foreligger mangler ved forbrukerkjøp. Det følger av fkjl. § 15 første ledd at tingen skal være i samsvar med de krav som følger av avtalen, samt samsvare med prinsippet om alminnelig god vare. Fkjl. § 16 regulerer når tingen har en mangel. For det første foreligger mangel dersom tingen ikke er i samsvar med ett eller flere av kravene i § 15, herunder avvik fra avtale, jf. første ledd bokstav a). Videre så foreligger det mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller manglende opplysninger, jf. første ledd bokstav b og c). Ved ting solgt «som den er», bestemmer fkjl. § 17 første ledd bokstav a), at tingen har en mangel dersom den er i «dårligere stand» enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Mangel foreligger også ved forhold som nevnt i § 16 første ledd bokstav b) eller c), jf. § 17 første ledd bokstav b). Tilsvarende følger av kjøpsloven. §§ 17, 18 og 19.

Hvorvidt bilen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved levering, jf. fkjl. § 18, jf. §§ 14 og 7. En forutsetning for at mangel foreligger, er dermed at det sannsynliggjøres at mangelen forelå ved levering. Tilsvarende følger av kjøpsloven. § 21 første ledd, jf. § 13.

I saker hvor det anføres mangel på grunnlag av feil ved clutch, anføres ofte at bilen ikke er i samsvar med avtalen hva gjelder egenskaper og holdbarhet, og at bilen er i dårligere stand enn hva kjøperen hadde grunn til å regne med. En gjennomgang av forbrukertvistutvalget avgjørelser viser at det legges vekt på at clutchen normalt er en slitasjedel, slik at kjøper ofte må påregne utgifter til reparasjoner. I saker hvor det konstateres mangel, legges det vekt på kjøperens berettigede forventninger, bilens alder og kilometerstand og reparasjonsbehov.

Bilde av boken

FU-sak: 19/1277: Krav om erstatning grunnet defekt clutch

Kjøper av en bil solgt «som den er» fremsatte krav om erstatning på grunnlag av mangler ved bilen, herunder defekt clutch. Innklagde bestred kravet. Saken ble deretter klaget inn til forbrukertvistutvalget. Bilkjøpet ble inngått mellom en næringsdrivende og en forbruker, slik at det var forbrukerkjøpsloven som fikk anvendelse på forholdet. Utvalget fant det ikke sannsynliggjort at feilen med clutchen utgjorde en kjøpsrettslig mangel etter forbrukerkjøpsloven § 17. Avgjørende var at clutchen normalt er en slitasjedel, og at fremlagte faktura ikke sa noe om sannsynligheten for at clutchen var beheftet med en opprinnelig svakhet eller fabrikasjonsfeil. Det ble også lagt vekt på at bilen var 11 år gammel med en kilometerstand på 97 080, slik at kjøperen måtte påregne utgifter til reparasjoner og vedlikehold. Kjøperen fikk dermed ikke medhold i sitt erstatningskrav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte den 1. april 2019 en Mini Cooper D 2008-modell med registreringsnummer SU 79294 til kr 69 900,- av innklagde. Det er fremlagt kjøpekontrakt hvor det fremgår at bilen hadde en kilometerstand på 97 080, og at den ble solgt uten garanti og tilstandsrapport. I kontrakten ble det videre henvist til vilkårene i salgsannonsen og utleveringsskjema, hvor det var krysset av på følgende: «Bilen selges uten tilstandsrapport, kjøper er gjort kjent med at feil og mangler kan forekomme, bilen er besiktiget og prøvekjørt av kjøper som aksepterer kjøpsvilkårene».

Klageren forklarer at bilen fikk motorstans kun uker etter overtakelsen, som følge av at clutchen var defekt. Klageren opplyser at han ringte innklagde og orienterte om forholdet samt spurte om bilen skulle taues til innklagde eller til merkeverkstedet Bilia AS. Klageren forklarer videre at innklagde svarte at bilen kunne tauestil Bilia AS. Partene er enige om at klageren fikk klarsignal om å gjennomføre undersøkelse av bilen. De er imidlertid uenige om innklagde også aksepterte at utbedring ble gjennomført hos verkstedet etter undersøkelsen. Innklagde anfører at de på telefon kun aksepterte at bilen ble undersøkt slik at de kunne ta stilling til hvorvidt feilen var en mangel, men ikke at retting ble iverksatt.

Klageren har fremlagt en faktura av 30. april 2019 på kr 39 623,- fra Bilia Drammen avdeling Lier. Det fremgår av fakturaen at clutchen var defekt og «helt utslitt» og måtte byttes, og at svinghjul også trolig måtte skiftes på grunn av varmgang.

Det er fremlagt korrespondanse mellom partene fra mai 2019 på e-post. I e-post av 6. mai 2019 avviste innklagde klagerens krav om dekning av beløpet på kr 39 623,- med følgende begrunnelse:

«Dette er veldig beklagelig, men som jeg forklarte på telefonen så har ikke clutchen vært defekt, da bilen ble kjørt ut av vårt lokale og har blitt brukt i flere dager før dette inntrakk. Clutch er en slitasjedel, den kan ha vært slitt men ikke defekt. Du har heller ikke holdt oss informert i prosessen; Jeg ba om en dokumentasjon fra Bilia for å få en nøytral vurdering av feilen slik at vi kunne avgjøre skyldspørsmålet. Når du allerede har utført en reparasjon uten å avklare med oss frafaller reklamasjonsretten i sin helhet, dette står også svært tydelig i forbrukerkjøpsloven.

Ved en feil/mangel har vi tre retteforsøk, og vi står fritt til å velge hvordan og hvor reparasjonen skal utføres. Det har vi ikke fått anledning til å gjøre her».

Klageren svarte samme dag:

«Hei igjen, Du sa ikke noe om att dere skulle holdes orientert, og jeg sa att bilen sto på Bilia. Og vi fikk vite at clutsen var utslitt når dem byttet den. Så vi krever pengene utbetalt, hvis ikke går vi videre med saken.»

Klageren ble ved Forbrukerrådets brev datert 10. juli 2019 oppfordret til å innhente en sakkyndig uttalelse, uten at dette er blitt gjort.

Klageren har fremlagt en uttalelse av 12. august 2019 fra Ellen Bryhn, som var til stede under kjøpet av bilen. Det fremgår av uttalelsen at innklagde skal ha opplyst at bilen var «godt sjekket», at «det bare var å komme tilbake ved større feil med f.eks. motoren» samt at det var «mye tryggere å kjøpe bil hos forhandler enn privat, fordi man hadde 2 års garanti hos de». Innklagde anfører at denne uttalelsen er sterkt misvisende og at den fraviker øvrig fremlagt dokumentasjon i saken. De viser blant annet at det tydelig fremgår av kjøpekontrakten at bilen ble solgt uten garanti og tilstandsrapport.

Klageren anfører at bilen er mangelfull og han krever erstatning på kr 39 623,- for utgiftene han er påført som følge av reparasjonen. Klageren gjør gjeldende at det før kjøpet ble gitt opplysninger om at hele bilen var undersøkt og at vitale deler (girkasse, motor o.l.) var feilfrie. Klageren viser til at han fikk motorstans kort tid etter kjøpet, og at bilen ble tauet til Bilia AS, etter avtale med innklagde.

Innklagde bestrider klagerens anførsler og avviser at det foreligger grunnlag for erstatning. Innklagde anfører at klageren utbedret feilen hos merkeverksted uten å avklare med de først og at klageren derfor ikke har krav på erstatning for utbedringskostnadene, all den tid deres utbedringsrett ble overkjørt. Innklagde forklarer at klageren ved motorstansen kun informerte om at bilen hadde blitt tauet og transportert til et Bilia-verksted for undersøkelse, og at de da tydelig kommuniserte at de ønsket å bli orientert om hva verkstedet fant før de eventuelt avgjorde om de skulle dekke noe. Klageren gikk imidlertid i gang med utbedring, uten å avklare dette med innklagde, og innklagde mener derfor at reklamasjonsretten frafaller fullstendig.

Innklagde finner det for øvrig urimelig at klageren mener de skal dekke kostnader for denne type slitasjedel. De viser til at det tydelig fremgår av kjøpekontrakten at slitasjerelaterte påkostninger må påregnes og dekkes av kjøper. Innklagde forklarer at bilen ble prøvekjørt og besiktiget før kjøpet, og at den ble kjørt i nærmere to uker samt 1 000 kilometer før feilen oppstod, jf. fremlagt faktura fra Bilia AS. De anfører at bilen ikke bar preg av å ha en slitt clutch da den forlot innklagdes lokaler, og de kan ikke se hvordan denne feilen kan knyttes til kjøpstidspunktet.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 26.05.2019 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 01.07.2019 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 10.07.2019, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 11.07 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 24.07.2019.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale erstatning på kr 39 623,-. Klageren krever også renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 19.11.2020.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Utvalget forstår formuleringen i kjøpekontrakten om at «Bilen selges uten tilstandsrapport, kjøper er gjort kjent med at feil og mangler kan forekomme, bilen er besiktiget og prøvekjørt av kjøper som aksepterer kjøpsvilkårene» som et forbehold om at bilen ble solgt «som den er», jf. fkjl. § 17.Det legges videre til grunn at bilen ble solgt uten garanti ettersom dette fremgår av kjøpekontrakten.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med lignende forbehold, foreligger det en mangel etter fkjl. § 17 dersom tingen er i dårligere stand enn kjøperen hadde rimelig grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det er klageren som har bevisbyrden for å sannsynliggjøre den eller de omstendigheter eget krav er grunnet på.

Klageren kjøpte en 11 år gammel bil med en kilometerstand på 97 080 og måtte således påregne utgifter til reparasjoner og vedlikehold, også kort tid etter kjøpet.

Fremlagt faktura fra Bilia AS dokumenterer at clutchen var defekt og måtte skiftes, og det er opplyst at dette var årsaken til motorstansen. Utvalget bemerker at clutchen normalt er en slitasjedel, og at fremlagt faktura ikke sier noe om sannsynligheten for at clutchen var beheftet med en opprinnelig svakhet eller fabrikasjonsfeil. Det er heller ikke fremlagt noen sakkyndig uttalelse som nærmere redegjør for hvorvidt feilen var upåregnelig på en bil med denne alder og kjørelengde, til tross for at klageren ble oppfordret til dette. På denne bakgrunn anses det ikke sannsynliggjort at feilen med clutchen utgjør en kjøpsrettslig mangel. Utvalget finner det derfor ikke nødvendig å ta stilling til hva som angivelig ble avtalt mellom partene vedrørende utbedring.

Klagerens krav har ikke ført fram.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak:

Klagen tas ikke til følge. Vedtaket er enstemmig.


FU-sak: 17/477: Bilkjøper tilkjent erstatning grunnet defekt clutch

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 12.1.2016 en 2007-modell Saab 9-5 stasjonsvogn 1,9, med registreringsnummer BR 42408, av innklagde for kr 62 500,-, inkludert omregistreringsavgift på kr 3588,- og verdien av en innbyttebil til kr 3000,-. Bilen hadde ved kjøpet gått 176500 km. I fremlagt kjøpekontrakt fremgår det at bilen er solgt med tre måneders eller 3000 km garanti. Klageren opplyser at garantivilkårene ikke finnes.

Klageren anfører at det tidlig ble konstatert forskjellige problemer med bilen. Han satte den derfor inn hos Autostrada AS den 21.1.2016 for skifte av olje, utbedring av noen mangler og nærmere undersøkelser. I fremlagt utskrift fra verkstedets faktura fra datasystemet, fremgår det at bilen haddelekkasje i dieselfilteret og defekt vannføler, at dieselvarmeren ikke virket, at styreenheten måtte skiftes og varmer overhales, at bilbeltet på førersiden var frynsete, slakk i venstre kulefóring på høyre side bak, lekkasje i nedre slavesylinder/nedre clutchpumpe og at batteriet var svakt. Ifølge klageren var reparasjonskostnadene stipulert til totalt kr 14952,-. Klageren reklamerte skriftlig overfor innklagde samme dag, og krevde kostnadene dekket av tre måneders garantien. Innklagde tilbød i e-post av 22.1.2016 å dekke klagerens utgifter hos Autostrada AS, og ville overføre klagerens utlagte beløp på kr 6 212,-. Videre skrev innklagde at når dette var utbetalt, «må dere stå for egen regning for viderearbeid». Klageren aksepterte tilbudet i e-post av 22.1.2016, og opplyser å ha fått utbetalt kr 6 212,- fra innklagde. E-postkorrespondansen mellom partene er fremlagt i saken.

Klageren reklamerte på ny til innklagde per e-post av 22.8.2016, og anførte at bilen da hadde vært ute av stand en stund. Det hadde angivelig oppstått en skade som følge av lekkasjen som tidligere var oppdaget i slavesylinderen til clutchen, og som innklagde var informert om i januar s.å. Etter å ha etterfylt væske noen måneder, hadde den sluttet å virke i begynnelsen av juli, noe verkstedet skal ha fortalt ham at ville skje. Klageren oppga reparasjonskostnadene for slavesylinder, samt bytte av clutch og svingskive til ca. kr 35 000,-. Verkstedet hadde angivelig stilt spørsmål ved hvordan bilen kunne bli EU-godkjent med denne lekkasjen. Innklagde avslo klagen. Den 26.8.2016 fikk klageren skiftet slavesylinder, clutch, svinghjul og lenkestag for kr 29 339,- hos Autostrada AS. Faktura er fremlagt i saken. Det fremgår blant annet av denne at «clutch var innklint med bremsevæske, kom fra ødelagdt slave, skiftet den». Bilen hadde på dette tidspunkt kjørt 185 743 km. På vegne av klageren opprettholdt prosessfullmektigen kravet om dekning av reparasjonskostnaden i brev av 15.9.2016. Innklagde anførte i e-post av 11.10.2016 at de aldri var blitt forelagt denne reparasjonen, og at de derfor ikke hadde hatt mulighet til å utbedre den.

Klageren har også fremlagt EU-kontrollsedler datert 8.9.2015 og 31.8.2017, vedrørende mangellapp og etterkontroll.

På dette grunnlag krever klageren erstatning med kr 29 399,- og renter. Erstatningskravet knytter seg til reparasjonskostnad av clutchen.

Innklagde erkjenner at det en stund etter at klageren overtok bilen ble konstatert feil på blant annet clutchsylinder, og at de ble enige med klageren om å dekke kr 6 212,- for disse utgiftene. Innklagde påpeker at det på dette grunnlag ble avtalt at videre reklamasjoner skulle klageren dekke selv. Dette angivelig også på grunn av at klageren hadde fått et bra avslag ved kjøpet av bilen. Innklagde anfører at de ikke på noe tidspunkt har avslått eller avvist å hjelpe klageren med eventuelle reklamasjoner.

At klageren ber sitt verksted om å få utført reparasjoner som beløper seg til kr 29 399,-, mener innklagde er klagerens eget problem. Ifølge innklagde hadde de ikke fått noen henvendelse om dette, før de fikk kravet presentert. For øvrig anfører innklagde at garantien på dette tidspunkt var utløpt, og at det ikke er unormalt med utslitt clutch på en bil med denne kilometerstand. Dessuten anfører innklagde at en clutch er å betrakte som en slitedel, i likhet med bremseklosser osv. Videre anfører innklagde at en lekkasje på clutchsylinder heller ikke er ensbetydende med at clutchen ryker. Dette mener de som regel kan skje uten at det bør skiftes clutch.

Innklagde fremholder at på tidspunktet for EU-godkjenning hadde lekkasjen i clutchsylinderen vært tett. I det klageren oppdaget at det måtte etterfylles væske av et eller annet slag, hadde han ifølge innklagde et «ansvar for tingen». I stedet for å undersøke hva lekkasjen kom av, og eventuelt utbedre den, påpeker innklagde at klageren bare fortsatte å etterfylle bremsevæske. Innklagde anfører at dette var med på å forverre situasjonen, noe som angivelig også står i instruksjonsboken.

Innklagde anfører videre at alle som kjøper en bil av dette merket, som bruktbil, må og bør vite at det er forbundet med stor risiko for at reklamasjoner og normalt vedlikehold ikke kan garanteres på lik linje med et bilmerke som ikke er gått konkurs eller som ikke blir laget lenger. Både deler og ettermarked er ifølge innklagde svært vanskelig på dette bilmerket. Dette skal ha blitt diskutert ved salget, og klageren hadde angivelig vært innforstått med dette.

Klageren bestrider at han fikk et bra avslag på bilen. Han anfører at bilen ble kjøpt fordi innklagde hadde en kampanje med minimum kr 20 000,- i innbyttepris på innbyttebil. Dette tilbudet gjaldt angivelig også den bilen han kjøpte, som hadde vært priset til kr 79 500,- inkl. registreringsavgift.

Mellomlegget var blitt betalt med kr 19 500,- kontant ved kjøpet, og kr 39 000,- fra Gjensidige bank. I ettertid var det blitt overført kr 1 000,- per bank. Da innbyttebilens pris ble satt til kr 3 000,-, var den påklagde bilens verdi blitt tilsvarende redusert, fra kr 79 500,- til kr 62 500,- inkl. registreringsavgift. Klageren anfører at han ved kjøpet hadde påpekt noen mangler, men at han ikke hadde fått noe avslag av den grunn.

På vei hjem etter overtakelsen, begynte det ifølge klageren å lyse i varsellampen for bremsevæske. Væskenivået var lavt, og han hadde stoppet på en bensinstasjon for å etterfylle. Dette skal ha vist seg å være lekkasjen i clutchpumpen, som Autostrada AS hadde påpekt i januar 2016. Siden clutchen hadde hatt lekkasje en stund, var den «innsauset» med bremsevæske. Derfor hadde det angivelig ikke vært tilrådelig å skifte nedre clutchpumpe uten å skifte hele clutchen. Ifølge klageren var clutchen ikke slitt. Det var derfor ikke dette som var årsaken til at den måtte skiftes. Som dokumentasjon har klageren fremlagt faktura fra Lassen Auto AS datert 27.6.2012. Clutchen var angivelig skiftet ett års tid før han kjøpte bilen, og ville ifølge klageren normalt holdt i hans eiertid.

Forbrukerklageutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 26.10.2016 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 15.11.2016 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 7.3.2017, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukerklageutvalget er datert 16.3.s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukerklageutvalgetskjedde ved ekspedisjon av 21.3.2017.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham erstatning med kr 29 399,- og renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukerklageutvalgets møte den: 19.10.2017.

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven 21.06.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Det følger av fkjl. § 3 første ledd at det ikke kan avtales eller gjøres gjeldende vilkår som er ugunstigere for forbrukeren enn det som følger av loven. Dette innebærer at innklagde ikke kan sette som vilkår for å utbetale et erstatningsbeløp, at klageren for egen regning står for videre arbeid. Klageren har følgelig ikke frasagt seg ytterligere reklamasjonsrett ved å akseptere innklagdes tilbud.

Klageren har anført flere feil ved bilen, men har gjort gjeldende at klagen gjelder clutchen.

Det fremgår av kontrakten at bilen var solgt med en tre måneders eller 3 000 km garanti. Lekkasjen i slavesylinder i nedre clutchpumpe ble påvist 21.1.2016, hvilket var innenfor garantitiden. Klageren har gjort gjeldende at garantivilkårene ikke finnes. Det er derfor vanskelig for utvalget å ta stilling til om dette er en feil som dekkes av garantien. Uavhengig av garantien kan imidlertid feilen utgjøre en mangel etter loven.

Det følger av fkjl. § 16 første ledd bokstav a, jf. § 15 annet ledd bokstav b, at dersom ikke annet følger av avtalen, foreligger mangel dersom tingen ikke svarer til det som forbrukeren har grunn til å forvente når det gjelder holdbarhet og andre egenskaper.

Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut fra forholdene ved leveringen, jf. fkjl. § 14 første ledd, jf. § 7 og § 18.

På bakgrunn av Autostrada AS faktura av 21.1.2016, legger utvalget til grunn at det ni dager etter kjøpet ble påvist lekkasje i slavesylinder i nedre clutchpumpe. Videre legger utvalget til grunn at det seks måneder senere blant annet ble skiftet simring i slavesylinderen på grunn av at den var sprukket, og at clutch ble skiftet som følge av at den var innklint med bremsevæske,som kom fra ødelagt slave, jf. Autostrada AS faktura datert 26.8.2016. På bakgrunn av dette finner utvalget det sannsynliggjort at clutchen måtte skiftes som følge av lekkasje i slavesylinder. Da lekkasjen i slavesylinderen ble påvist ni dager etter kjøpet, er det etter utvalgets syn sannsynlig at lekkasjen forelå på kjøpstidspunktet. Selv om bilen var ni år gammel og hadde gått over 176 000 km på kjøpstidspunktet, er utvalget av den oppfatning at klageren ikke hadde grunn til å forvente utgifter til clutchskift på nærmere kr 30 000,-så kort tid etter kjøpet. Til dette kommer at det av faktura fra Lassen Auto AS datert 27.6.2012, fremgår at slavesylinder, clutch og svinghjul ble byttet på bilen tre og et halvt år før klageren kjøpte bilen. Etter en samlet vurdering har utvalget under noe tvil kommet til at forholdet utgjør en mangel.

Innklagde har gjort gjeldende at de ikke har fått benytte sin utbedringsrett. Klageren reklamerte på blant annet lekkasje i nedre slangesylinder/nedre clutchpumpe 21.1.2016. Innklagde var følgelig gitt anledning til å benytte sin utbedringsrett allerede samme dag som mangelen ble påvist av Autostrada AS. Innklagdes anførsel har således ikke ført frem.

Erstatning kan kreves for tap lidt som følge av mangel ved tingen, jf. fkjl. § 33 første ledd. Klageren tilkjennes erstatning for utgift til skifte av slavesylinder, clutch og svinghjul med til sammen kr 27 696,13 inkl. mva. i henhold til faktura fra Autostrada AS. Klagen omfatter, slik utvalget forstår det, ikke utgift til skifte av lenkestag venstre foran på grunn av slakk. Utvalget tar derfor ikke stilling til erstatningsspørsmålet vedrørende denne feilen.

Klageren har krav på renter av kr 27 696,13 fra 20.4.2017, som er 30 dager etter skriftlig påkrav ved Forbrukerrådets oversendelse av klagerens begjæringsskjema den 21.3.2017, jf. forsinkelsesrenteloven § 2 første ledd.

IV KONKLUSJON

Forbrukerklageutvalget fatter slikt vedtak: Innklagde plikter å betale kr 27 696,13 – kronertjuesyvtusensekshundreognittiseks 13/100 – til klager, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum av fra 20.4.2017til betaling skjer.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.


FTU-sak: 15/1884: Bilkjøper tilkjent erstatning grunnet feil ved clutch

En kjøper av en bil solgt «som den er» reklamerte på feil ved clutchen. Kjøperen krevde erstatning for dette. Selgeren avviste kjøperens krav, og viste til at det var klagerens bruk av bilen som hadde forårsaket feilen på clutchen. Kjøpet ble inngått mellom en forbruker og en næringsdrivende. Spørsmålet var om bilen var i dårligere stand enn det kjøperen hadde grunn til å forvente, jf. forbrukerkjøpsloven. § 17 første ledd bokstav a. Utvalget uttalte at klageren måtte regne med noe reparasjons- og vedlikeholdsbehov sett hen til at bilen var fem år gammel og hadde gått 125 000 kilometer. Til tross for dette fant utvalget at feilen ved clutchen utgjorde en kjøpsrettslig mangel. Avgjørende var at klageren ikke hadde noen berettiget forventning om at reparasjonsbehov av en slik art skulle oppstå, idet det ikke kunne anses «vanlig» med slike feil. Det var heller ikke sannsynliggjort at mangelen skyldes klagerens bruk av bilen. Klageren fikk dermed medhold i sitt erstatningskrav.

I Sammendrag av faktiske forhold og partenes anførsler.

Klageren kjøpte 18.8.2015 en 2010-modell Volkswagen Caddy 1.9 TDI 4 Motion med registreringsnummer DN 30136 fra innklagde for kr 105 000,-. Kjøpesummen er betalt. Bilen hadde på kjøpstidspunktet gått 125 000 km. Det følger av fremlagt kjøpekontrakt at bilen selges «som den er». Bilen ble solgt med 6 måneders bruktbilgaranti fra AutoConcept.

Klageren har fremlagt salgsannonsen for bilen. Bilen er omtalt som «meget pen». Videre er det opplyst at alle biler innklagde selger er nøye teknisk gjennomgått.

Klageren opplyser at en måned etter overtakelsen, oppsto det ulyd fra clutch/svinghjul. Bilen ble satt inn på Autosenteret AS. Klageren har fremlagt en skriftlig uttalelse fra verkstedet, datert 5.10.2015, hvor de skriver følgende:

«kunde fikk time 24.09.15 for demontering av girkasse for og finne problemet. Fant da sponrester i frå svinghjul. Ut i fra våres bedømmelse kan ikkje kunden ha ødelagt dette på den tida han har hatt bilen.»

Klageren opplyser at han reklamerte til innklagde, men som avviste reklamasjonen da de mente feilen må ha oppstått etter overtakelsen. Klageren satte deretter bilen inn på Autosenteret AS. Klageren har fremlagt faktura, datert 16.11.2015, på kr 30 479,- for skifte av svinghjul clutch, bremsevæske, lager, samt firehjulskontroll og justering. Bilen hadde gått 127 075 km.

Klageren anfører at det ikke var påregnelig at svinghjul og clutch måtte byttes kort tid etter overtakelsen. Klageren er av den oppfatning at slitasjeskaden må ha foreligget før kjøpet. På denne bakgrunn krever klageren at innklagde dekker hans utgift knyttet til skifte av svinghjulet på kr 30 479,-, jf. fremlagt faktura.

Innklagde avviser klagerens krav. De anfører at klagerens bruk av bilen har forårsaket feilen på clutch og svinghjulet. Innklagde viser til at klageren har brukt bilen til å kjøre med båt på henger flere ganger. Videre mener innklagde at det må vektlegges at bilen før salget ble testet ved NAF Hellerudsletta, hvor det ikke ble funnet avvik på clutch eller svinghjulet. NAF-testrapport, datert 31.7.2015, er fremlagt.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 5.10.2015 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 14.10.2015 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved Forbrukerrådets brev av 30.11.2015, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 1.12. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 8.12.2015.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale ham kr 30 479,- i erstatningsoppgjør.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 8.6.2016

III Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en forbruker og en næringsdrivende, og reguleres således av forbrukerkjøpsloven av 21.6.2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Selv om en gjenstand er solgt «som den er», foreligger det en mangel dersom den er i dårligere stand enn det forbrukeren hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a). Feil som følger av brukerfeil kan ikke gjøres gjeldende som mangler. Det samme gjelder feil som ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet, jf. fkjl.§ 18 første ledd jf. § 14 og § 7.

Klageren kjøpte en fem år gammel bil som hadde gått 125 000 kilometer. Klageren måtte på bakgrunn av dette påregne noe reparasjons- og vedlikeholdsbehov.

Sett hen til at feilene ble avdekket kort tid etter kjøpet, og klageren hadde kun kjørt bilen om lag 2 000 kilometer, legger utvalget til grunn at problemene var til stedet på kjøpstidspunktet.

Innklagde har anført at NAF-rapporten sannsynliggjør at det ikke forelå feil på drivverket før salget. Utvalget finner at selv om det på testtidspunktet ikke ble avdekket noe feil ved drivverket, følger det av den skriftlig uttalelse fra Autosenteret, datert 5.10.2015, at feilen ikke kan ha oppstått i klagerens eiertid. Utvalget finner å tillegge sistnevnte uttalelse større vekt enn NAF-rapporten. Utvalget viser til at Autosenteret har fysisk undersøkt drivverket, mens NAF-rapporten kun bygger på prøvekjøring av bilen.

Utvalget finner således at det ikke foreligger opplysninger som sannsynliggjør at feilen på clutchen og svinghjulet skyldes klagerens bruk av bilen. Sett hen til at det dreier seg om en bil med moderat alder og kjørelengde, kjøpt for kr 105 000,-, finner utvalget under noe tvil at klageren ikke hadde berettiget forventing om at reparasjonsbehov av en slik art skulle oppstå. det ikke kan anses vanlig med slike feil. Utvalget finner det sannsynliggjort at bilen er mangelfull, idet den må anses å være i dårligere stand enn klageren kunne forvente, jf. fkjl. § 17 første ledd bokstav a).

Klageren har da krav på erstatning for sitt økonomiske tap som følge av mangelen, jf. fkjl. § 40 første ledd jf. § 67 første ledd. Kravet er dokumentert, men utvalget finner at det må gjøres et viss fradrag i den standardhevingen klageren oppnår ved ny clutch og svinghjul. Klageren tilkjennes etter en skjønnsmessig vurdering kr 25 000,-.

IV KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt vedtak:

Innklagde plikter å betale kr 25 000,- – kronertjuefemtusen 00/100 – til klager.

Oppfyllelsesfristen er 1 – én – måned fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

Av advokat Eirik Teigstad

Biladvokat Teigstad

Jeg heter Eirik Teigstad og er én av ni advokater og fullmektiger i Advokatfirmaet Teigstad AS. Jeg har noe bilteknisk bakgrunn fra tidligere. Vi hjelper deg med reklamasjonssaker etter bilkjøp og bilsalg. Vi er biladvokater i TV2 Broom og Bilforumet.

Spørsmål om reklamasjon etter bilkjøp eller bilsalg?

Send en uforpliktende henvendelse til advokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS dersom du har spørsmål om heving, prisavslag og erstatning.