Kategori: Kjøpsloven med lovkommentar

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 67 med lovkommentar

Kjøpsloven § 67 med lovkommentar

Kjøpsloven § 67 er den generelle bestemmelsen om erstatningsutmåling. Den inneholder de grunnleggende reglene om hvilke tapsposter som skal erstattes, samt beregningen av disse. Andre ledd lister opp hvilke tap som regnes som indirekte tap. Bestemmelsen suppleres av §§ 68–69 om tapsposten prisforskjell og av § 70 om bl.a. lemping av erstatningsansvaret. Kjøpsloven § 67: § 67. …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 66 med lovkommentar

Kjøpsloven § 66 med lovkommentar

Kjøpsloven § 66 inneholder ytterligere vilkår for at kjøperen skal kunne heve kjøpet eller kreve omlevering. Bestemmelsen innebærer en begrensning i §§ 25, 34 og 39. Den supplerer også § 64 (2) ved at kjøperen i enkelte tilfeller kan bli fritatt fra å levere tingen tilbake i den stand og mengde som han mottok den. Kjøpsloven § …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 65 med lovkommentar

Kjøpsloven § 65 med lovkommentar

Kjøpsloven § 65 supplerer § 64, og regulerer enkelte virkninger av at et kjøp blir hevet. Bestemmelsen gjelder kun ved heving, og ikke ved omlevering. Kjøpsloven § 65: § 65. Avkasting og rente ved tilbakeføring. (1) Heves kjøpet, skal kjøperen godskrive selgeren avkasting som han har hatt av tingen og gi rimelig vederlag for vesentlig …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 64 med lovkommentar

Kjøpsloven § 64 med lovkommentar

Kjøpsloven § 64 regulerer virkningene av at et kjøp blir hevet, samt ved omlevering. Kjøpsloven § 64: § 64.  Virkninger. (1) Når kjøpet heves faller partenes plikt til å oppfylle kjøpet bort. (2) Er kjøpet helt eller delvis oppfylt fra noen av sidene, kan det motsatte kreves tilbakeført. En part kan likevel holde tilbake det …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 63 med lovkommentar

Kjøpsloven § 63 med lovkommentar

Kjøpsloven § 63 handler om insolvensbehandling, og henviser videre til dekningsloven. Kjøpsloven § 63: § 63. Insolvensbehandling. Kommer en av partene under insolvensbehandling, gjelder bestemmelsene i dekningsloven kapittel 7. Hva gjelder bestemmelsen? Når kjøperen eller selgeren kommer under insolvensbehandling, blir en tredjepart brakt inn i kjøpsforholdet – den insolventes bo. Følgene av insolvens i forholdet …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

Kjøpsloven § 62 med lovkommentar

Kjøpsloven § 62 gir en part rett til å heve i de tilfeller hvor det klart må ventes mislighold fra den andre parten før tiden for dennes oppfyllelse er kommet. Bestemmelsen er en oppfølging til reglene i § 61 om rett til å innstille oppfyllelse, tilbakeholdsrett og stansingsrett. Bestemmelsene vil kunne anvendes hver for seg …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 61 med lovkommentar

Kjøpsloven § 61 med lovkommentar

Kjøpsloven § 61 gir en part rett til å innstille sin oppfyllelse og holde sin ytelse tilbake ved forventet mislighold fra den andre parts side. Det må foreligge nærmere angitte holdepunkter for en slik forventning. Forholdet til dekningsloven er ikke uttrykkelig omtalt i forarbeidene. Det følger imidlertid av deknl. § 7-1 at deknl. § 7-2 bare gjelder så …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 60 med lovkommentar

Kjøpsloven § 60 med lovkommentar

Kjøpsloven § 60 gjelder en bestemt form for medvirkningsplikt fra kjøperen. Bestemmelsen gir selgeren en alternativ løsning  fremfor å heve eller kreve erstatning ved brudd på denne plikten. Kjøpsloven § 60: § 60. Spesifikasjon. (1) Skal kjøperen bestemme tingens form, mål eller andre egenskaper og han ikke gjør det til avtalt tid eller innen rimelig tid etter …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 59 med lovkommentar

Kjøpsloven § 59 med lovkommentar

Kjøpsloven § 59 angir selgerens frist for å heve kjøpet etter §§ 54, 55 og 56 (1). Selgeren vil tape hevingsretten dersom han ikke gjør dette innen de nærmere bestemte fristene. Kjøpsloven § 59: § 59. Selgerens frist for å heve. Er kjøpesummen betalt, kan selgeren ikke heve kjøpet med mindre han gir kjøperen melding om …

Les mer Les mer

Kjøpsloven med lovkommentar Kjøpsloven § 58 med lovkommentar

Kjøpsloven § 58 med lovkommentar

Kjøpsloven § 58: § 58. Opplysningsplikt om hindring. Hindres kjøperen i å oppfylle kjøpet til rett tid, skal han gi selgeren melding om hindringen og dens virkning på muligheten for å oppfylle. Får selgeren ikke slik melding innen rimelig tid etter at kjøperen fikk eller burde ha fått kjennskap til hindringen, kan selgeren kreve erstattet …

Les mer Les mer